рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

4

ТЕМА 1. "ЩО ТАКЕ МАРКЕТИНГ ?

( СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ)”

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

1. ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ

2. ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ І КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

3. ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ І МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4. ВИСНОВКИ

Після вивчення теми Ви зможете:

Зрозуміти сутність маркетингу і його роль в економіці;

Проаналізувати еволюцію маркетингу шляхом порівняння п?яти концепцій, на яких будуються взаємовідносини виробника і споживача

З?ясувати функції маркетингу та зміст маркетингової діяльності

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Перші форми маркетингової діяльності (цінова політику і рек-ламу) можна зустріти на самому початку становлення і розвитку то-варно -грошових відно-син.. Інформація про рекламу товару зуст-річаються як у Древньому Єгипті, так і в державах древньої Месо-потамії.

Так, у 1650 р. один із членів японської торгової фірми "Міцуі" відкриває в Токіо щось подібне універсальному магазину, у котро-му він уперше використовує деякі з основних принципів марке-тингу, такі , як збір інфорормації про попит і пропозицію щодо різ-них товарів, попереднє замовлення на виробництво ходових това-рів, існування гарантійного строку, протягом якого покупець має право повернути товар і одержати назад свої гроші, реклама.

Теоретичні основи маркетингу як самостійної науки, яка існує на стику економіки , етики, соціології і психології ті управління , були створені американцем Сайресом Маккорміком (1809 - 1844). У історії він більше відомий як конструктор першого комбайна. Маючи тільки технічну освіту, він створив такі напрямки марке-тингу, як вивчення й аналіз ринку, основні засади і принципи вибо-ру ціновию політики і сервісу, що призвело до процвітання його фірми "Інтернешнл Харвестер".

Поняття маркетингу виникло в США на початку XX сторіччя. У цей час величезний інтегрований американський ринок після промислової революції потребував нових підходів.

Маркетинг як дисципліна викладається в американських універ-ситетах із 1902 р. (Пенсільванський університет). У Європі перша кафедра маркетингу була відкрита в 1977 р. (Цюрихський універ-ситет). Після кризи надвиробництва (30-е роки) американські фірми починають звертатися до концепції маркетингу, цілеспрямо-вані кроки в галузі системного підходу до маркетингу були зробле-ні в 50-і роки, у 60-і маркетинг перетворився в активний багато-функціональний засіб рішення довгострокових комерційних задач, у 80-і він набув нового соціального звучання.

1. ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ

Власне термін «маркетинг» означає:

market - 1)ринок, базар, збут, торгівля, ціна, курс

американізоване .- продовольчий магазин

2) привезти на ринок купити,продати на ринку , збувати, знаходити ринки збуту

marketing - діяльність у сфері ринку ( inq-овая форма змістового дієслова - активна дія)

market getting - оволодіння ринком

Визначення маркетингу

Котлер Ф. - Маркетинг - вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну;

Маркетинг - це соціальний процес, метою якого є одержання за допомогою прямого обміну або ринку необхідних товарів і послуг як для окремих індивідів і соціальних груп, так і на рівні підприємства;

3) Маркетинг - це механізм забезпечення нормального рівня життя (для конкретного моменту часу);

4) Маркетинг - система організації всієї діяльності фірми по розробці, виро-бництву і збуту товарів і наданню послуг на основі комплексного вивчення ринку і реальних запитів споживачів із метою одержання високого прибутку;

5) Ж.-Ж. Ламбен - Маркетинг - це соціальний процес, спрямо-ваний на задо-волення потреб і бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами і послугами, що надають цінність покупцям;

6) Фірма "Юнилевер" - Маркетинг - це планування і здійснення всебічної діяльності, пов'язаної з продукцією, із метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення макси-мального споживання при оптимальній ціні й одержання в результаті цього довгострокового прибутку;

7)Ф. Котлер - Маркетинг - це діяльність по забезпеченню наяв-ності пот-рібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потріб-ному місці, в потрібний час і по підходящій ціні, при здійсненні необхідної комунікації .

Вважають, що маркетинг - це

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

 МАРКЕТИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС

Маркетинг як економічний процес, забезпечує контакт вироб-ника і спо-живача, сприяє ефективності обмінів між ними, що від-буваються на ринку, раціональній орієнтації суспільного виробни-цтва і відтворення. З цього погляду він є цілеспрямовуючим по-чатком виробництва, засобом зведення до мінімуму невідповідності попиту і пропозиції.

У аналізованій якості маркетинг встановлює і постійно підтри-мує не тільки товарний , але й інформаційний обмін між потен-ційними учасниками ринкових відносин. Потреба в ньому тим ви-ще, чим більше виробників однорідної продукції протистоїть нужденним у ній суб'єктам. як правило, ще до заключення угоди . Підприємець старається детально досліджувати найменші н'юанси споживчих переваг, а покупець, у свою чергу, -експ-луатаційні й економічні характеристики запропонованих товарів. По чис-ленних каналах комунікаційних мереж маркетингу відо-мості про стан попиту і пропозиції стають надбанням обох сторін. Акт купівлі-продажу відбу-вається лише в тому випадку, якщо про-дуцент і покупець домовляються про взаємовигідні умови конт-ракту. Результат досягнутої угоди - перехід від виробника до споживача права на використання товару в обмін на інший товар або гроші.

У країнах із розвинутим ринком підприємці тісно позв'язують перс-пективи економічного росту з ефективністю маркетингових систем. У США, по різноманітних оцінках, від 25 до 30 відсотків зайнятого населення трудиться безпосередньо в сфері маркетингу, або в суміжних сферах. При-близно половина кожного долара, вит-раченого американьцями на покупку, витрачається на відшкоду-вання маркетингових витрат.

 Маркетинг як філософія бізнесу

Маркетинг як філософія бізнесу являє собою засіб мислення, вихідним пунктом якого є попит на вироби і послуги, які надає підприємство. Його задоволенню підпорядковані будь-які рішення, прийняті підприємством.

Виробляти тільки те, і в такій кількості, що може бути продано, робити тільки те, що потребує покупець - це лозунг фірми, що спо-відує концепцію маркетингу.

Концепція маркетингу пропонує постійну боротьбу за покупця, розширення їхнього кола, затвердження на ринку. З цією метою підприємство вивчає динаміку споживчих переваг і акцент у своїй діяльності робить не на випуск вже освоєних виробів, а на підго-товку і виробництво таких товарів, що спроможні задовольнити нові, часто ще не усвідомлені покупцем потреби.

МАРКЕТИНГ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Маркетинг також розглядається як головна функція управління, що виз-начає ринкову і виробничу стратегії підприємств і засно-вана на знанні споживчого попиту. В даний час абсолютна біль-шість компаній промисловості, торгівлі, сфери послуг у США в тій або іншій формі регулярно здійснюють маркетинг.

Маркетинг це певна система поглядів, координація різнома-нітних аспектів комерційної діяльності, комплекс взаємозалежних елементів ділової активності, філософія бізнесу, мета якої - зм'як-шення криз надвиробництва, нарешті, процес збалансування попи-ту і пропозиції.

Основна ідея маркетингу - ідея людських потреб. З розвитком суспільства зростають і потреби людей. Люди стикаються з усе більшою кількістю об'єктів, що викликають їх цікавість, інтерес і бажання. Виробники, із свого боку, намагаються сформувати зв'я-зок тим , що вони випускають, і потребами людей. Товар пропаган-дується як засіб задоволення однієї або ряду специфічних потреб. Потреби людей практично безмежні, а от ресурси для їхнього задо-волення обмежені. Людина буде вибирати ті товари, що дають їй найбільше задоволення в межах її фінансових можливостей.

Можна виділити ТРИ ГОЛОВНИХ АСПЕКТИ маркетингу

Аналітичний аспект - розуміння ринків

В цьому аспекті під маркетингом розуміють комплекс інст-рументів аналізу ринку (таких як методи прогнозування продажів, імітаційні моделі і дослідження ринку), доступних тільки великим підприємствам, які вони використовують для розробки перспек-тивного і більш наукового підходу до аналізу потреби і попиту.

Активний аспект - проникнення на ринки

В цьому аспекті під маркетингом розуміють рекламу, стиму-лювання збуту і тиск на покупців, тобто комплекс найбільше агре-сивних інструментів продажів, використовуваних для захоплення існуючих ринків.

У цьому значенні маркетинг розглядається стосовно ринку ма-сового споживача.

Ідеологічний аспект - образ мислення

В цьому аспекті вважають, що маркетинг це архітектор суспільства споживання, тобто це ринкова система, де продавці комерційно експлуатують споживачів. Щоб продавати усе більше і більше, не-обхідно постійно створювати нові потреби.

Тобто МАРКЕТИНГ - це водночас і філософія бізнесу, і ак-тивний процес. Як філософія маркетинг пропонує певну систему мислення і ідеологічну основу маркетингової діяльності.

Як активний процес маркетинг вирішує низку завдань, що ви-никають перед підприємством в реальних ринкових умовах.

Роль маркетингу в економіці -

Маркетинг з позицій макроекономіки дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому вико-ристанню ресурсів, прискорює товарообіг, зменшує товарні запаси.

З позицій мікроекономіки маркетинг створює умови, які спри-яють пристосуванню підприємства до вимог ринку.

Від запровадження маркетингової діяльності виграє і споживач- завдяки зменшенню ризику при придбанні товарів, розширенню асортименту і доступності товарів, підвищення їх якості, розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці.

Важливо зрозуміти взаємозв?язок маркетинга з іншими функ-ціями бізнесу - фінансами, бухгалтерським обліком, виробництво, науково-дослідними роботами та іншими .

Фінанси важливі для оцінки ефективності маркетингу, від якої залежить прибутковість окремих товарів. Менеджери, що відпові-дають за товари, повинні складати кошториси, контролювати вит-рати і визначати прибутковість товара.

Бухгалтерський облік сприяє оцінці ефективності маркетингу, встановлює витрати на товари. Процедури бухгалтерського обліку визначають розподіл витрат і в результаті безпосередньо впливають на оцінку прибутковості товарів. Розподіл витрат необхідний також і для визначення і встановлення цін.

Маркетинг також тісно координує з виробництвом. Обсяги ви-робництва базуються на маркетинговому прогнозі для нових і існу-ючих товарів. Графіки виробництва розроблюються з метою забез-печення поставки товару до визначеної дати. Нездатність належ-ним чином скоординувати маркетинг і виробництво може привести до катасрофічних наслідків.

Координація маркетинга і НІОКР особливо важлива при роз-робці нових товарів. Маркетинг подає в підрозділи НІОКР інфор-мацію про потреби споживачів для того, щоб розробники врахували ці потреби. Підрозділи НІОКР, в свою чергу, повинні надати від-ділу маркетингу повну і докладну інформацію про новий товар.

Досягнути чіткої взаємодії відділу маркетингу і інших підрозділів не завжли легко і можливо.

2. ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ І КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

Існує п'ять альтернативних концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу:

- удосконалення виробництва;

- удосконалення товару;

- інтенсифікації збутових зусиль;

- традиційна концепція маркетингу;

- соціально-етичного маркетингу.

Загальна тенденція еволюції зазначених концепцій - перенос ак-центу з виробництва товару на споживача й усе більша орієнтація на проблеми споживача.

У залежності від особливостей фірми - розміру, виду діяль-ності, пер-соналу , відповідно до своїх цілей і завдань і специфіки ринку розробляється концепція маркетингу, якої фірма дотри-мується в своїй діяльності. Слід відзначити, що зазвичай важно знайти у чистому вигляді ту чи іншу концепцію, маркетингова кон-цеція фірми може мати риси декількох концепцій одночасно, в залежності від специфіки пропонованих ними товарів і контрольо-ваних ринків.

2.1. Виробнича або концепція удосконалювання виробництва

Напевно, це сама стара з всіх існуючих концепцій, яка з успіхом і досить широко і сьогодні використовується фірмами.

Цю концепцію називають пасивним маркетингом. Пасивний маркетинг характерний для економічного середовища, що має такі характеристики :

- наявність достатньо ємного потенційного ринку при обмеженій про-позиції;

- невисокі прибутки в значної частини реальних і потенційних споживачів;

- відсутність жорсткої конкуренції ( іноді конкурентів узагалі немає);

- потреби відомі і стабільні, технологічний прогрес протікає в по-вільному темпі;

(Період після другої світової війни, що розвиваються країни, країни СНД).

Пріоритетним для фірми при такій концепції є розвиток вироб-ничих потужностей , підвищення продуктивності, всемірне підви-щення ефективності виробництва, створення продукту з низькими витратами і запропонованого споживачу по невисокій, доступній ціні.

Маркетинг при цьому зводиться до організації потоку зроб-лених товарів до споживача, забезпечення їхньої доступності у всіх можливих торгових точках, діяльність по просуванню на ринок відсутня.

Пасивний маркетинг стимулює розвиток орієнтації на вироб-ництво, зас-нованої на неявному припущенні, що фірма знає, що для споживача добре, а останній розділяє це переконання.

Фірма, що приймає цю концепцію, зосереджує всі свої зусилля на вдосконаленні виробництва та підвищенні його ефективності

Пріоритет виробництва

2.2. Продуктова або концепція удосконалювання продукту(товару)

Головний принцип концепції - орієнтація більшості споживачів на товари і послуги, що по своїх характеристиках і якостям пере-вершують аналоги і тим самим забезпечують споживачам більшу вигоду. Ця концепція передбачає, що споживачі віддадуть перевагу товарам з високою якістю та надійними експлуатаційними харак-теристиками, отже, підприємство зосереджує свою увагу на постій-ному удосконаленню товару.

До того ж, виробник має на увазі, що споживачі зацікавлені у придбанні саме таких товарів, роблять свій вибір , орієнтуючись на високу якість і погоджуючись платити за нею високу ціну.

Основа концепції - задоволення базових потреб, за допо-могою поліпшених, більш якісних товарів - або насичення так зва-ного "базового" або основного ядра ринку. Природним є для ви-робників слідування "правилу більшості" , тобто розробка товару середнього рівня по перефе-рійні потреби задоволені не будуть і відповідній групі споживачів прий-деться піти на компроміс.

Пріоритет товару

2.3. Торгова або концепція інтенсифікації збутових зусиль (концепція продажів)

Ця концепція стверджує, що споживачі не купуватимутьтовари підприємства в наявній кількості, якщо не докласти значних зусиль для збуту товару.

Одержала розвиток у 50 - і роки. Попит у країнах Західної Єв-ропи швидко зростав, розвивалися і виробничі потужності, а система збуту була неефективної і непродуктивної. Підвищенню продуктивності звичайних збутових систем сприяло впровадження нових форм збуту, головним чином, самообслуговування. Крім то-го, у цей період бурхливо відбувалося розширення географії ринків, і обумовлений цим фізичний і психоло-гічний розрив між виробниками і споживачами зробив необхідними маркетингові комунікації.

Пріоритетною ціллю маркетингу на цьому етапі є створення ефективної системи збуту, тобто виробнику необхідно виявити і організувати ринки для уже виготовлених товарів.

Концепція збуту передбачає певний ступінь комерційної агре-сивності, в основі якої лежить припущення, що при достатньому тиску з боку виробника ринок спроможний проковтнути усе, що завгодно. Передумовами реалізації цієї тези є :

- фундаментальне розширення ринку;

- слабо диференційовані товари

споживачі, недостатньо досвідчені в закупівлях.

Занадто енергічне використання продажів і реклами може при-звести до манипулятивного або дикого маркетингу, що нама-гається зводити попит до вимог пропозиції. У довгостроковій перспективі такий маркетинг руйнівний для фірми, тому що має істотні обмеження.

Пріоритет збуту (продажів)

4. Традиційна концепція маркетингу

Сформувалася приблизно в середині 50-х років.

Запорукою досягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими і продук-тивнішими - по-рівняно з конкурентами - методами. Запроваджуючи цю концепцію, підпри-ємство орієнтується, насам-перед, на задоволення потреб певної групи спо-живачів, для чого постійно проводиться дослідження ринку, аналіз і контроль мар-кетингової діяльності.

Концепція маркетингу - це більш досконала концепція під-приємництва, яка є більш досконалою з попередніми трьома. Якщо основним об?єктом уваги в попереднії є виробництво, товар, збут - то в традиційній концепції маркетингу основним об?єктом уваги є потреби цільової групи споживачів. А прибуток підприємство от-римує завдяки досягненню і підтримці споживацької задоволеності.

Цю концепцію називають активний маркетинг.

Стадія активного маркетингу має місце тоді , коли потреби ба-зового ринку насичені в результаті того, що велике число конку-рентів виступають з однаковими пропозиціями. На цій стадії під-приємство повертається до раніше відкинутих вимог споживачів, і спеціально випускає товари, призначені для задоволення їхніх потреб.

Посилка, що лежить в основі концепції маркетингу говорить, що задоволення потреб покупців є пріоритетною ціллю фірми як найкращий засіб досягнення її цілей. Головним принципом є знання і розуміння потреб і особливостей використання товарів потенційними покупцями.

Активний маркетинг виявляється тоді, коли потреби базового ринку насичені, а товарна політика усе більше грунтується на ана-лізі потреб і тих благ, котрі споживачі очікують від викорис-тання товарів.

Пріоритет споживача

5. Концепція соціально-етичного маркетингу

(суспільного маркетинга, екологічного імперитива; інтелектуального споживання)

Сформувалася на початку 80-х років і заснована на ідеї, що пріоритет необхідно надавати загальнолюдським інтересам. Мар-кетинг зобов'язаний здійснювати баланс між потребами і бажан-нями споживачів, цілями виробників і довгостроковими інтересами суспільства .

Ця концепція виникла під впливом багатьох зовнішніх чин-ників, зокрема погіршення якості довкілля,обмеженості природних ресурсів, приросту населення.

Сучасні тенденції в економіці привели до соціально-культу-рних змін, що стали причиною модифікації традиційної концепції маркетингу. Особливе значення в цьому процесі мають два нап-рямки:

консьюмерізм consumer-споживач

енвіронменталізм environment - навколишнє середовище

3. ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ І МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В маркетингової діяльності можна виділити основні функції, здійснення яких виконується повністю або частково в залежності від концепції, якої додержується підприємство

А.

1. АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ

1) вивчення ринку як такого

2) вивчення споживачів

3) вивчення фірмової структури ринку

4) вивчення товарної структури ринку

5) аналіз внутрішнього середовища підприємства

2.ВИРОБНИЧА

1) організація виробництва нових товарів

2) організація матеріально-технічного постачання

3) управління якістю і конкурентноздатністю продукції

3. ЗБУТОВА ФУНКЦІЯ

1) організація системи товароруху

2) проведення цілеспрямованого товарної політики

3) організація сервісу

4) проведення цілеспрямованого збутової політики

4. ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ

1) планування

2) інформаційне забезпечення

3) комунікаційне забезпечення управління маркетингом

4) контроль за допомогою ситуаційного аналізу

Маркетинг використовується не тільки для продажу спо-живчих товарів. Маркетингові стратегії розробляються при збуті послуг. Маркетинг все частіше стає необхідністю для некомер-ційних організацій. Маркетингом займаються як посередники, так і промислові підприємства.

При здійсненні маркетингу різноманітними суб?єктами ринку використовуються тіж самі принципи, виконуються такі ж функції, але є і певні особливості в залежності від суб?єкту.

Б. МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як здійснюється маркетингова діяльність? З чого вона почи-нається? Що становить її серцевину? Відповіді на ці та інші пи-тання допоможе знайти розгляд моделі маркетингової діяльності.

Оскільки маркетинг орієгтований на задоволення потреб спо-живачів, то маркетингова діяльність завжди починається з комплексного дослідження ринку. У ході дослідження вивчають смаки і потреби споживачів, їх поведінку, споживчі уподобання, мотиви, які спонукають їх приймати рішення щодо купівлі товару. Глибоке розуміння поведінки споживача дає змогу задовольняти їх потреби краще, ніж це роблять конкуренти.

Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозу-вання попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий аналіз допо-магає оцінити ринкові можливості і визначити привабливий нап-рям маркетингової діяльності, на якому підприємство може набути конкурентних переваг.

Водночас ведеться пощук своїх потенційнихспоживачів, потре-би яких підприємство прагне задовольнити. При тому викорис-товують дуже важливий маркетинговий парийом - сегментацію ринку, тобто розподіл споживачів на групм на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та поведінці. При цоьму необхідно пра-вильно вибрати сегмент ринку, тгобто знайти свого споживача і своє місце на ринку.

Після того необхідно зробити позіціонування товару на ринку, тобто чітко визначити, чим товар даного підприємства відрізня-тиметься від товарів конкурентів, завддяки яким характеристикам можна здобути конкурентні переваги у свідомості потенційних споживачів.

Прийнявши рішення щодо позіціонування свого товару, під-приємство може почати розробку комплексу маркетингу (комплекс 4 Р ).

Комплекс маркетингу - це набір засобів маркетингу, сукуп-ність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ри-нок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку.

Комплекс маркетингу охоплює усі заходи, які може запрова-дити фірма для задоволення потреб споживачів і активзації попиту на товар. Узагальнено їх можна поділити на счотири групи:

Товар - це набір виробів та послуг, що їх фірма спеціально розробляє для своїх цільових споживачів:

Ціна товару належить визначати з урахуванням великої кількості факторів і адаптувати до вимог ринку ;

Методи збуту (розподілу) - діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів;

Методи просування (маркетингові комунікації) -діяльність, спрямована на поширення фірмою інформації про товар та переконання цільових споживачів у доцільності його придбання.

За всіма чотирма складовими комплексу маркетингу прий-мають дуже багато різних рішень, що перетворює кожну з них та-кож на спеціальний комплекс.

І нарешті, необхідне функціональне забезпечення мар-кетингової діяльності на підприємстві або в організації. Насамперед необхідно створити службу маркетингу.

Успішна маркетингова дільність підприємства можлива лише за умови доброго інформаційного забезпечення, постійного моніторінгу ринкового середовища. Для збирання, обробки та аналізу інформації необхідно створити спеціальну маркетингову інформаційну систему (МІС).

Отримана за допомогою МІС інформація допоможе менеджерам підприємства визначити її ділову стратегію.

Після прийняття керівництвом підприємства стратегічних рішень переходять до планування маркетингу, тобто розробляють плани маркетингу, які стають основою для координації усіх видів діяльності : виробничої, фінансовї , науково-дослідної і т.і.

Коли плани починають втілюватися у життя, виникає чимало несподіванок. Підприємству необхідно контролювати свою рин-кову діяльність, щоб бути певним, що його цілі будуть досягнуті.

4. ВИСНОВКИ

В життя кожного з нас все активніше входить маркетинг, який можна визначити таким чином:

Маркетинг - це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємчтва через максимальне задоволення потреб споживачів

Що ж таке маркетинг ? Вважають,що це-

Економічний процес

Філософія сучасного бізнесу

Функція управління

Можна виділити три головні аспекти маркетингу

аналітичний аспект - розуміння ринків

активний аспект - проникнення на ринки

ідеологічний аспект - образ мислення

Існує п'ять альтернативних концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу:, і на основі яких будуються взаємовідносини виробника і споживача

- удосконалення виробництва - приіоритет виробництву

- удосконалення товару - пріоритет товару

- інтенсифікації збутових зусиль - пріритет продажам

- традиційна концепція маркетингу -пріоритет потребам

- соціально-етичного маркетингу - пріоритет сінтересам суспільства.

Виділяють такі основні функції маркетингу :

Аналітичну

Виробничу

Збутову

Управління та контролю

Визначивши напрямок маркетингової діяльності, підприємство розробляє комплекс маркетингу- як взаємопоєднаннячотирьох складових :товару, ціни, розподілу, просування

Для здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно:

створити службу маркетингу

налагоди функціонування маркетингової інформаційної системи

визначити стратегію і скласти план маркетингу

здійснити маркетинговий контроль.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены