рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Формування асортименту в роздрібній торгівлі

Формування асортименту в роздрібній торгівлі

31

Зміст

 • Вступ 3
 • 1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах 5
 • 2 Формування асортименту в магазині ТОВ «Монро» і його оцінка 13
  • 2.1 Загальна характеристика підприємства і аналіз показників ефективності його комерційної роботи 13
  • 2.2 Особливості формування асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро» 16
  • 2.3 Оцінка товарного асортименту магазина 18
 • 3 Вдосконалення асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро» 22
 • Висновки 27
 • Список літератури 30

Вступ

Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її посредстве здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави.

За період ринкових перетворень вона зазнала корінні зміни. У роздрібній торгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської системи, сформувалося багате конкурентне середовище. Підприємницька і інвестиційна активність в цій сфері найвища.

Сучасний ринок товарів відрізняється щодо високою насиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм об'ємів і структури реалізації товарів і послуг поступово набуває все більш стійкого характеру.

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу засобів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості на грошову і створюється економічна основа для відновлення виробництва товарів. Тут відбуваються постійні кількісні і якісні зміни, викликані застосуванням передової технології, вдосконаленням техніки і устаткування, методів управління, що забезпечують підвищення ефективності роботи торгових підприємств і підвищення культури торгівлі.

Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних або поєднуються за певною ознакою.

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще і ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними.

Об'єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Монро».

Метою курсової роботи є формування ефективного товарного асортименту фірми, заснованого на комплексному аналізі його фінансово-економічного стану, на даних показників асортименту і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

- вивчення теоретичних основ формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі;

- вивчення процесу формування товарного асортименту в об'єкті дослідження;

- вдосконалення управління товарним асортиментом.

1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах

Товарний асортимент - це певна сукупність різноманітних товарів, що входять до складу торгівлі.

Формування товарного асортименту - це розробка і встановлення в певному порядку номенклатури товарів, створюючих необхідну сукупність для торгівлі.

До чинників, що впливають на формування асортименту товарів в магазині, відносяться: попит, виробництво, асортиментний профіль магазина; зона діяльності магазина, стан матеріальний технічної бази. [5, С.147]

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності товарного підприємства в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів в його магазинах.

Формування асортименту є процес підбору для реалізації в магазині різних груп товарів, їх видів і різновидів, диференційованих по всіх відмітних ознаках. Процес формування товарного асортименту в магазині повинен виходити з форми його товарної спеціалізації і розміру торгової площі, і бути направлений на задоволення попиту обслуговуваних контингентів покупців і забезпечення високої прибутковості їх діяльності. [8, С.153]

В процесі підбору для магазина необхідного асортименту товарів слід керуватися поряд загальних принципів.

Найважливішим принципом формування асортименту товарів є забезпечення його відповідності характеру попиту, що пред'являється вибраними для обслуговування контингентами покупців. Оскільки успішне проникнення і закріплення торгового підприємства на споживчому ринку пов'язане з пошуком і повнотою освоєння тієї або іншої ніші, формуванню конкретного асортименту товарів, відповідному параметрам цієї ніші, відводиться першорядна роль.

Раціональна побудова асортименту товарів в магазині передбачає комплексне задоволення попиту покупців в рамках вибраного сегменту споживчого ринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їх споживання в рамках певних споживчих комплексів або мікрокомплексів. Такий принцип формування асортименту дозволяє створити великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню "імпульсних покупок" [18, С. 241].

Важливим принципом формування асортименту товарів в магазині є забезпечення достатньої його широти і глибини. Під широтою асортименту розуміють число товарних груп і підгруп, що входять у формований асортиментний перелік, а під глибиною - число різновидів товарів по окремих споживчих або якісних ознаках (фасонам, моделям, розмірам і іншим показникам). Ширина і глибина асортименту товарів в магазині залежить від ряду чинників, найважливішими з яких є форма товарної спеціалізації, розмір торгової площі, а так само перебування пропозиції на споживчому ринку.

Одним з важливих принципів формування асортименту товарів є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання цього принципу має першорядне значення.

Стійкий асортимент товарів в магазині обумовлює скорочення витрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі найважливіші торговий-технологічні процеси і операції, організовувати їх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів [11, С.183].

І, нарешті, одним з принципів правильного формування асортименту товарів в магазині є забезпечення умов його рентабельної діяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого торгового підприємства. У зв'язку з цим, при побудові асортименту необхідно враховувати іздержкоємкость і налогоємкость реалізації окремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні чинники [10, С.118].

Так само автор звертає увагу на оцінку стадії життєвого циклу товарів при формуванні асортименту і виділяє наступні стадії:

- впровадження - купуються порівняно невеликі партії товару у добре відомих постачальників;

- зростання - закупівля великих партій товару різних різновидів, пошук нових постачальників, забезпечення безперервного завезення, зосередження в магазині великих товарних запасів;

- зрілість - зниження закупівельних цін, відмова від послуг слабких постачальників мінімізація торгових запасів, реклама;

- застарілі - розпродаж залишків товару.

Процес формування асортименту товарів в магазині здійснюється по наступних етапах [7, С.203]:

1. Визначається перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазинах.

2. Здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів.

3. Визначається кількість видів і різновидів товарів в рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів.

4. Розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного магазина, пропонований для реалізації обслуговуваним контингенту покупців.

Перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазині, залежить від форми його товарної спеціалізації і специфіки обслуговуваного контингенту покупців.

В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість і найменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бути приділена в універмагах. Обстеження показало, що в універмагах, асортимент яких згрупований по споживчих комплексах, товарообіг на 1 кв.м. площі торгового залу в середньому на 12% вище, а витрати часу покупців на здійснення покупки на 17% менше, ніж на підприємствах, що не практикують цей принцип формування і пропозиції товарів. [5, С.184]

Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування, є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структуру товарообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованих типів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.

Результати проведеного спеціального дослідження з цього питання дозволяють рекомендувати наступну зразкову номенклатуру споживчих комплексів для універмагів:

- товари для дітей;

- товари для жінок;

- товари для чоловіків;

- товари для будинку;

- культура в побуті і організація дозвілля;

- товари для шиття і в'яже.

Разом з постійними в рамках споживчих комплексів універмагів можуть бути організовані сезонні мікрокомплекси. Вони організовуються, як правило, напередодні свят або період осінньо-зимового або весінньо-літнього сезону за рахунок скорочення площі постійних мікрокомплексів [15, С.164].

В окремих випадках, в рамках споживчого комплексу може бути передбачена спеціальна площа для організації сезонних мікрокомплексів.

Наступним етапом формування асортименту є кількість реалізованих різновидів товару по їх відмітних особливостях, тобто його глибини. Основою для визначення кількості різновидів товарів в магазинах різних форм товарної спеціалізації є розмір торгової площі торгового залу і стан пропозиції товарів на регіональному споживчому ринку. Кількість різновидів товарів, що рекомендується, для магазинів окремих форм спеціалізації приведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Кількість різновидів товарів, що рекомендується, для магазинів самообслуговування окремих форм спеціалізації

Форми спеціалізації магазинів

Розміри торгової площі, кв.м.

до 250

251-630

631-1000

понад 1000

1. Універсам

-

до 700

700-1000

1001-1500

2. Кондитерські товары

до 300

301-500

-

-

3. Товари для дітей

-

до 1000

1001-1500

понад 1500

4. Товари для молоді

-

до 800

801-1200

понад 1200

5. Товарс для жінок

-

до 1000

1001-1500

понад 1500

6. Товари для чоловіків

-

до 800

801-1200

понад 1200

7. Одяг

-

до 600

601-1000

понад 1000

8. Взуття

до 300

301-500

501-800

понад 800

9. Хозтовары

до 500

501-800

801-1200

понад 1200

10.Галантерея

до 600

601-900

понад 900

-

Завершальним етапом формування асортименту є розробка конкретного переліку товарів, що реалізовуються в магазині. Основою для розробки конкретного асортиментного переліку товарів в рамках окремих їх груп, підгруп і певної кількості різновидів є матеріали вивчення попиту на товари на даному регіональному споживчому ринку і результати усередині групового аналізу оборотності товарних запасів.

Разом з правильним формуванням асортименту товарів, важливим завданням є забезпечення його стійкості. Одним з показників, що характеризують стійкість асортименту товарів в магазині, є коефіцієнт стійкості, визначуваний по формулі (1.1).

При зростанні коефіцієнта стійкості з асортиментного переліку слід виключити товари сезонного попиту, які в період перевірки не реалізуються [6, С.135].

Оn

Ку = 1 - --------- ; (1.1)

n x а

де Ку - коефіцієнт стійкості асортименту товарів в певному періоді;

О1;О2;...Оn - кількість різновидів товарів відсутніх у продажу у момент перевірок (з передбачених розробленим асортиментним переліком товарів);

а - кількість різновидів товарів, передбачених розробленим асортиментним переліком;

n - кількість перевірок.

Оптимальне значення коефіцієнта стійкості асортименту товарів в магазині впродовж кварталу повинне бути не нижче

- для універсамів і гастрономів - 0,90;

- для універмагів - 0,80;

- для магазинів взуття і одягу - 0,75;

- для магазинів з продажу культтоваров, спортивних, господарських, галантерейних товарів - 0,85.

Широкий і стійкий асортимент товарів в магазинах забезпечується комплексом заходів в області комерційної діяльності по закупівлі товарів.

Ми вважаємо, що в роздрібній торгівлі формування асортименту є прерогативою самого торгового підприємства. У основу асортиментних переліків, що діють в магазинах, покладена виробничо-технічна ознака асортименту товарів, який не дозволяє з достатньою повнотою врахувати комплектність попиту, взаємну дополняємость товарів, сезонні особливості розвитку попиту і інші умови.

На нашу думку, для характеристики асортименту роздрібного підприємства і визначення результативності асортиментної політики, аналіз структури асортименту, його широта і частково глибина дозволяють охарактеризувати лише фактичну структуру асортименту товарів в магазинах, оскільки відомостей про переважний асортимент працівники не мають, а вивчення попиту зводиться в основному до елементарного обліку реалізації, причому частіше по груповому асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі аналіз асортименту товарів не проводиться.

Фактична повнота асортименту і її динаміка можуть служити свідоцтвом грамотної асортиментної політики. Повнота асортименту залежить не тільки від торгової площі магазина, об'ємів товарообігу. Важливими чинниками, що забезпечують повноту асортименту, на нашу думку, є фінансова стійкість і авторитет підприємства на ринку товарів і послуг. Великою довірою у постачальників товарів користуються магазини які приймають товар крупними партіями, своєчасно проводять розрахунки, мають високий ступінь надійності [12, С.152].

Ми вважаємо, що для підвищення соціального рівня торгового обслуговування торговий-оперативні працівники магазинів повинні приділяти особливу увагу стійкості асортименту. З одного боку, цей показник істотно впливає на показник рівня обслуговування, а з іншої - свідчить про ритмічність постачань. Стійкість асортименту - головний орієнтир для покупця.

Для характеристики ефективності комерційної діяльності роздрібного підприємства, на наш погляд, найбільш важливим показником є ступінь оновлення товарного асортименту, тобто його поповнення новими продуктами і виробами. Цей показник може бути визначений як коефіцієнт оновлення. Він представляється важливим для роботи з непродовольчими товарами.

Розрахунки стійкості асортименту дозволяють судити про відсутність перебоїв у продажу окремих товарів. Аналіз стабільності реалізації товару з якістю покупок, що коливається, нерівномірним, протягом дня, допоможе не тільки проаналізувати ефективність організації товаропостачання, але і визначити раціональність асортиментної структури і ефективність асортиментної політики роздрібного підприємства.

Аналіз широти і стійкості асортименту необхідно проводити на базі оперативних даних про стан поточних запасів, виділяючи товари із сповільненою товарооборачиваємостью.

2 Формування асортименту в магазині ТОВ «Монро» і його оцінка

2.1 Загальна характеристика підприємства і аналіз показників ефективності його комерційної роботи

Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Монро», скорочене найменування ТОВ «Монро».

Предметом діяльності фірми є роздрібна торгівля взуттям і супутніми товарами.

Товариство має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Товариство вважається створеним як юридична особа з моменту його державної реєстрації від 10 квітня 1998 року. ТОВ «Монро» має свій фірмовий стиль, товарний знак, круглий друк, що містить його повне фірмове найменування російською мовою.

Товариство здійснює свою діяльність, керуючись Статутом, Конституцією України, господарчим кодексом України та іншими нормативними документами.

Генеральна мета підприємства - забезпечення оптимального функціонування торгової системи або виживання організації в складних умовах, досягнення приросту головних економічних показників. Головна мета досягається по засобах досягнення подцелей: комерційних, економічних, соціальних, господарських. Кожен підрозділ організації забезпечує досягнення системи приватних цілей.

Головний офіс ТОВ «Монро» знаходиться в м. Дніпропетровськ вул. Кірова, 16.

Режим роботи даного підприємства щодня з 10.00 до 20.00 без перерви на обід.

Дамо коротку економічну характеристику діяльності торгового підприємства в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників торговий-господарської діяльності ТОВ «Монро» за аналізуємий період

Показники

2005 р.

2006р.

Відхилення

Темп зміни, %

А

1

2

3

4

Виручка від продажу товарів

21651

7719

-13932

35,65

Середньорічна вартість товарних запасів

203

15

-188

7,39

Швидкість звернення товарів

106,66

514,60

407,94

482,49

Середньосписочна чисельність працівників, всього

16

15

-1

93,75

Зокрема ТОП

12

11

-1

91,67

Питома вага ТОП в середньоспісочної чисельності працівників

75,00

73,33

-1,67

х

Продуктивність праці 1 працівника

1804,25

701,73

-1102,52

38,89

Продуктивність праці 1 ТОП

1804,25

701,73

-1102,52

38,89

Торгова площа

400,2

400,2

0

100,00

Середньорічне навантаження на 1 кв.м торгової площі

54,10

19,29

-34,81

35,65

Середньорічна вартість основних засобів

997

788

-209

79,04

Фондовіддача

21,72

9,80

-11,92

45,11

Витрати на оплату праці

2299,65

2233,4

-66,25

97,12

Середня заробітна плата 1 працівника

143,73

148,89

5,17

103,59

Комплексний показник ефективності господарювання

Х

Х

Х

150,54

За даними табл. 2.1 можна зробити вивід, що за аналізований період фірма веде успішну економічну діяльність. У звітному періоді об'єм товарообігу знизився на 13932 тис.грн. або 64,35% і склав 7719 тис.грн. Торгова площа підприємства залишилася незмінною і складає 400,2 м2.

За звітний час на підприємство було прийнято 2 людини, в торговому - оперативний персонал - 2 людини, що скоротило продуктивність праці ТОП на 0,48%.

В цілому можна сказати, що підприємство за 2006 рік в порівнянні з 2004 роком підвищило ефективність своєї діяльності. Комплексний показник ефективності господарювання вище темпу зростання виручки від продажу товарів (150,54% і 35,65% відповідно). За всіма останніми приватними показниками, що впливають на величину комплексного показника ефективності, даний показник також вище за їх значення.

Спостерігається зростання коефіцієнтів ефективності використання основних фондів, що позитивно для фірми.

Результати господарської діяльності роблять безпосередньо вплив на фінансові показники підприємства, загальний аналіз яких проведемо в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 - Аналіз основних показників фінансової діяльності по ТОВ «Монро» за 2005-2006 рр.

Показники

2005 р.

2006р.

Відхилення

Темп зміни, %

А

1

2

3

4

Товарообіг без ПДВ

21651

7719

-13932

35,65

Валовий прибуток

-сума

1670

267

-1403

15,99

-рівень

7,71

3,46

-4,25

Х

Витрати звернення

-сума

1670

267

-1403

15,99

-рівень

7,71

3,46

-4,25

Х

Прибуток (збиток) від продажів

21

43

22

204,76

-сума

36

111

75

308,33

-рівень

16

2

-14

12,50

Відсотки до отримання

609

268

-341

44,01

Операційні доходи

1062

-67

-1129

-6,31

Операційні витрати

 

 

0

 

Позареалізационні доходи

 

 

0

 

Позареалізационні витрати

25

41

16

164,00

Прибуток (збиток) до оподаткування

1037

-108

-1145

-10,41

-сума

4,79

-1,40

-6,19

Х

-у % к товарообігу

21651

7719

-13932

35,65

Чистий прибуток (збиток) звітного року

0,00

0,00

0,00

Х

-сума

1670

267

-1403

15,99

-у % к товарообігу

7,71

3,46

-4,25

Х

Аналізуючи формування прибутку торгового підприємства ТОВ «Монро» за звітний і минулий періоди можна зробити наступні виводи: товарообіг звітного року по відношенню до минулому року знизився на 13932 тис.грн, спад склав 64,35%, у свою чергу зниження валового прибутку склало 84,01%, це пов'язано з низькою собівартістю товару, що купується.

Прибуток від продажу товарів зменшився на 84,01%.

Спостерігається зниження прибутку до оподаткування в звітному періоді сумі (1129 тис.грн.). Якщо відхилення прибутку від продажу товарів (робіт, послуг) склало -1403 тис.грн, то прибуток до оподаткування знизився на 1129 тис.грн. Зниження прибутку до оподаткування відбулося в результаті зростання суми позареалізационних витрат (341 тис.грн.) і зниження суми позареалізационних доходів (14 тис.грн.).

Зрештою чистий прибуток звітного року залишився у розпорядженні підприємства склав 267 тис.грн., що на 1403 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

2.2 Особливості формування асортименту товарів в магазині

ТОВ «Монро»

В даний час ТОВ «Монро» на основі ділерських договорів здійснює просування на взуттєвому ринку м. Дніпропетровськ продукції таких відомих фірм - виробників взуття, як "БЕЛВЕСТ" (з 1998 р.), "Мазко" (з 1998 р.), "Рокланд" (з 1999 р.), "Ле-гранд" (з 1999 р.), "Ельче" (з 1999 р.), "Сивільга" (з 1999 р.), "Подова" (з 2000 р.), "Егле" (з 2001 р.), "Луганочка" (з 2001 р.), "Біоніка" (з 2002 р.), "Бінеллі" (з 2003 р.), "Піраміда" (з 2003 р.).

Таблиця 2.3 - Основні постачальники взуттю ТОВ «Монро»

Фірма-поставщик

Страна-производитель

А

Б

1. СП «Белвест»

Білорусь

2. «Марко»

Білорусь

Продовження табл. 2.3

А

Б

3. «Ле Гранд»

Білорусь

4. «Антилопа»

Словаччина-Росія

5. «Эльче»

Іспанія-Росія

6. «Бионика»

Росія

7. «Баден»

Німеччина-Росія

8. «Чевляр»

Білорусь

9. «Оліп»

Італія-Росія

10. «Інвіто»

Італія-Росія

11. «Вигорос»

В'єтнам

12. «Луганочка»

Україна

13. «Айторг»

Туреччина

14. «Евротайм»

Росія

15. «Красный Октябрь»

Росія

16. «Парижская коммуна»

Росія

17. «М-Шуз»

Німеччина-Росія

Таблиця 2.4 - Основні постачальники аксесуарів фірми ТОВ «Монро»

Фірма-постачальник

Країна-виробник

1. ТОВ «Нексит»

Росія

2. «Доплер»

Німеччина-Росія

3. «Булладжі»

Голландія

4. «Ліберті Стайл»

Італія

Таблиця 2.5 - Основні постачальники кожгалантерії ТОВ «Монро»

Фірма-постачальник

Країна-виробник

1. ТОВ «Нексит»

Росія

2. «Булладжі»

Голландія

3. «Ліберті Стайл»

Італія

Таблиця 2.6 - Основні постачальники супутніх товарів ТОВ «Монро»

Фірма-постачальник

Країна-виробник

1. «Саламандер»

Німеччина

2. «Твіст»

Росія

3. «Дівідік»

Росія

Таблиця 2.7 - Основні постачальники панчішно-шкарпеткових товарів ТОВ «Монро»

Фірма-постачальник

Країна-виробник

А

Б

1. «Леванте

Італя

2. «Омса»

Італія-Росія

Продовження табл.. 2.7

А

Б

3. «Ніка»

Україна

4. «Гламур»

Франція

5. «Голден Леді»

Італія

Як ми бачимо з вищенаведених таблиць, ТОВ «Монро» співробітничає з 30 постачальниками, з яких 17, - постачальники взуттю, а 13 - постачальники іншій продукції.

2.3 Оцінка товарного асортименту магазина

Асортиментний перелік товарів ТОВ «Монро» представлений в таблиці 2.8.

Одним з показників, що характеризує асортимент товару в магазині є коефіцієнт стійкості, який показує відповідність наявної в магазині асортиментної пропозиції оптимальному, встановленому для кожного виду продукції. Для взуттєвої продукції оптимальним є значення коефіцієнта, рівне 0,75.

Таблиця 2.8 - Оцінка асортименту товарів ТОВ «Монро»

Найменування секції

Найменування товару

Кількість різновидів товару

Період торгівлі

1. Взуття

чоботи, черевики, напівчеревики

350

листопад, грудень січень, лютий

туфлі, сабо сандалі

410

квітень, травень червень, вересень

2. Кожгалантерея

рукавички

40

листопад, грудень

сумки

35

12 мес.

3. Аксесуари

парасольки

150

березень, квітень,

травень, вересень жовтень

колготки

70

4. Засоби по догляду за взуттям

крему, щітки, аерозолі, ложки для взуття губки, растягувачі

47

12 мес.

На підставі даних таблиці 2.8, ми розрахували коефіцієнт стійкості товарного асортименту ТОВ «Монро».

Таблиця 2.9 - Оцінка стійкості товарного асортименту магазина ТОВ «Монро»

Найменування товару

01.05.07

01.07.07

01.09.07

1. Взуття

0,66

0,71

0,73

2. Аксесуари

-

0,83

0,71

3. Супутні

0,6

0,68

0,7

4. Кожгалантерея

-

0,71

0,68

При розрахунку коефіцієнта стійкості з асортиментного переліку виключені товари сезонного попиту.

З даних табл. 2.9 видно, що показник стійкості асортименту взуття на 01.09.06 р. збільшився на 0,02 пункту, і став близький до оптимального для магазинів взуття значення - 0,75.

Показник стійкості асортименту аксесуарів і кожгалантереї на 01.09.06 р. знизився на 0,12 пункту. Це відбулося в слідстві того, що організація відмовилася від торгівлі колготками.

Збільшився показник стійкості супутніх товарів на 0,02 пункту за рахунок збільшення переліку даного асортименту.

Одним з показників ефективності товарного асортименту є широта, тобто число совокупностей товарів в наборі, виділеному за певною ознакою.

Основою для аналізу цієї властивості є класифікаційні угрупування. За базовий показник ми взяли кількісний склад взуття, параметричний ряд регламентований стандартом, тобто за розміром.

Широта асортименту ТОВ «Монро» по розмірах взуття рівна 0.49 пункту. Цей показник можна вважати близьким до оптимального, оскільки для взуттєвої продукції оптимальним вважається значення коефіцієнта рівне 0.50.

Одним з показників ефективності товарного асортименту є його глибина. Як правило, для взуттєвих товарів - це загальне число різновидів моделей. Наочно ми представили глибину асортименту в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 - Глибина асортименту взуттєвих моделей ТОВ «Монро»

Фірма

Взуттєві асортиментні групи

Матеріал

Колір

Розмір

Фактична широта

А

1

2

3

4

5

1. «Белвест»

2. «Біонина»

15

4

2

5

0,43

3. «Луганочка»

21

4

4

6

0,55

4. «Вигорос»

22

3

4

11

0,62

5. «Інвіто»

11

1

3

6

0,32

6. «Чевляр»

15

3

5

7

0,51

7. «Баден»

20

4

7

12

0,73

8. «Эльче»

23

6

15

10

0,98

9. «Антилопа»

10

3

7

7

0,39

10. «Ле гранд»

11

2

1

8

0,36

11. «Марко»

13

2

3

12

0,5

12. «Оліп»

9

2

2

12

0,45

Як видно з табл. 2.10 фірма «Ельче» володіє найбільшою глибиною на відміну від інших фірм виробників взуття, оскільки коефіцієнт глибини цієї фірми складає 0,98.

Повнота асортименту взуття в магазині ТОВ «Монро» рівна 0,77, тобто можна зробити вивід, що асортимент взуття практично дозволяє задовольняти твердо сформований попит на взуття, він близький до числа різновидів товарів, що рекомендується, для магазинів взуття з площею від 251-650 кв.м, тобто 301-500 одиниць. Такі фірми як «Ельче», «Баден», «Белвест», «Луганочка» надають різні можливості для задоволення альтернативного попиту споживачів.

Наступним показником, що характеризує ефективність асортименту товарів, є показник оновлюваної асортименту.

Оновлення відбувається за рахунок поповнення набору товарів новими зразками і виключенням з них застарілих зразків.

Розглянута система показників асортименту в магазині ТОВ «Монро» дозволила зміряти відхилення фактичного стану асортименту від переважного, на основі цього можна зробити вивід, що незначне 0,07 відхилення говорить про раціональність асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро».

Такий принцип формування асортименту дозволяє фірмі створювати великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню імпульсних покупок.

На основі аналізу показників асортименту магазина ТОВ «Монро» можна зробити наступні виводи: асортимент товарів володіє достатньо високим оновлюваним, задовольняє попит по широті і глибині асортименту взуття, показники свідчать про високу стійкість асортименту.

3 Вдосконалення асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро»

Ми вважаємо, що проблема управління асортиментом є однією з прикордонних областей у сфері менеджменту і маркетингу.

Як відомо, одне з принципових положень науки про управління - управляти можна тільки тим, що вимірний. Значить, оцінюючи показники асортименту, ними можна ефективно управляти.

Асортимент в магазині ТОВ «Монро» на сьогоднішній день складається з наступних товарних груп:

- взуття;

- засоби по догляду за взуттям;

- аксесуари;

- білизна;

- кожгалантерея.

Відсотки прибутку, що доводиться на кожну товарну групу ми відобразили в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 - Відсоток прибутку, що доводиться на кожну товарну групу, %

Найменування секції

На 01.05.07

На 01.07.07

На 01.09.07

1. Взуття

98

86

84

2. Засоби по догляду за взуттям

2

5

7

3. Аксесуари

-

2

1

4. Білизна

-

5,5

6

5. Кожгалантерея

-

1,5

2

За даними табл. 3.1 можна зробити вивід, що за станом на 01.09.07 р. на взуттєву товарну групу доводиться 84% всього прибутку, це на 2% менше ніж за станом на 01.07.07 р., на решту всіх товарних груп присутні в магазині ТОВ «Монро» доводиться 16 %.

Збільшення асортименту взуття відбулося за рахунок відкриття 3-го салону взуття. Зниження частки прибутку аксесуарів, кожгалантерєї, білизни відбулося за рахунок відмови від торгівлі ними. Попит на дані товари невеликий за рахунок високих цін, товарообіг цієї товарної групи низький, отже, це може привести надалі, до збитків. У наслідок цього ТОВ «Монро» приділило увагу розширенню асортименту взуття і засобів по догляду за взуттям. Ціни даних асортиментних груп орієнтовані на середній сегмент ринку, а отже присутня збалансованість пропозиції і попиту.

Для оцінки асортиментних видів взуття ми також орієнтувалися на прибуток що приносить кожною групою взуття (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 - Відсоток прибутку, що доводиться на кожен вид взуття, %

Види взуття

На 01.05.07

На 01.07.07

На 01.09.07

Чоловіча

51

48

48

Жіноча

46

47

46

Дитяча

3

5

6

З табл. 3.2 видно, що чоловіче і жіноче взуття мають практично однаковий відсоток прибутку: 46% - жіноча і 48% - чоловіча. Це викликано тим, що кількість пар чоловічого і жіночого взуття продаються практично в однаковій кількості, але пара чоловічого взуття дорожча за пару жіночої. Відсоток прибутку що припадає на частку дитячого взуття складає всього 5% зі всього об'єму прибутку. Це є слідством того, що дитяче взуття має низький рівень широти і глибини асортименту, а так само пара дитячого взуття в 2,8 разів дешевша, ніж пара чоловічого і жіночого взуття.

Аналізуючи списи товарообігу можна відмітити, що підйоми товарообігу в магазині ТОВ «Монро» співпадають з періодом 30% знижок, а так само в зимовий і весняний сезон. Також літній період відрізняється найбільшим спадом товарообігу всіх секцій комплексу. Ми вважаємо, що необхідно визначити цілі маркетингу і підібрати альтернативну стратегію.

Такі фірми як «Бел вест», «Біоніка», «Ельфе», «Вігорос», «Баден», «Луганочка» мають найбільший попит у клієнтів магазина ТОВ «Монро». Але на долю таких фірм як «Біоніка» і «луганочка» доводиться 17% повернень взуття, слідством є брак взуття. На долю фірми «Біоніка» - 11,1% браку, «Луганочка» - 5,9%. Вище за норму в 0,17 разів.

Отже, можна сказати, що принципи формування асортименту товарів в магазині дозволяють фірмі створювати великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню "імпульсних покупок".

На основі аналізу показників асортименту магазина ТОВ «Монро» можна зробити наступні виводи: що асортимент товарів володіє достатньо високим оновлюваним, що задовольняє попит широтою і глибиною асортименту взуття, а так само показники свідчать про високу стійкість.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності торгового підприємства залежать від правильного формування асортименту товарів в магазині. У магазині ТОВ «Монро» асортимент жіночою і чоловічою взуттєвих груп володіє достатньою його широтою і глибиною. Увагу заслуговує дитяче взуття, оскільки коефіцієнти свідчать про низьку оновлювану широті і глибині.

Ми пропонуємо на основі ділерських договорів з такими постачальниками дитячому взуттю як «Паризька комуна», «Марко», «Баден», «Рязаньвест», а так само з постійними постачальниками - «Антилопа» і «Чевляр» розширити і поглибити асортимент дитячого взуття, оскільки на неї існує достатньо високий попит на дитяче взуття. Ми вважаємо, що слід розширювати асортимент по наступних якісних ознаках:

- колір;

- розмір;

- фасон;

- модель.

Для цього ми розрахували в таблиці 3.3 коефіцієнт широти. Ми вважаємо, що високе значення цього коефіцієнта свідчить про раціональність асортименту дитячого взуття, отже, оптимальне розширення дитячого взуття дозволить охопити нові групи споживачів і додатково отримати збільшення товарообігу і прибутку, а головне, придбати постійних клієнтів магазина ТОВ «Монро».

Таблиця 3.3 - Передбачувана широта і глибина дитячого взуття

Фірма

Фактична широта

Відхилення, +/-

Факт.

Планируемая

«Антилопа»

0,33

0,83

+ 0,5

«Чевляр»

0,36

0,70

+ 0,34

«Рязаньвест»

-

0,39

+ 0,39

«Парижская коммуна»

-

0,81

+ 0,81

«Баден»

-

0,59

+ 0,59

«Марко»

-

0,45

+ 0,45

Всього

0,69

3,77

+ 3,08

З табл. 3.3 видно, що в порівнянні з фактичним станом асортименту дитячого взуття, широту і глибину можна збільшити в 3,08.

Наступною з наших пропозицій є відмова від співпраці з такими постачальниками взуття як «Біоніка» і «Луганочка», взуття цих фірм не відповідає стандартам таким, що пред'являється фірмою. Хоча взуття цих фірм має попит, на їх частку браку доводиться дуже великий відсоток - 17. Щоб не знижувати рівень асортиментних груп, можна збільшити постачання взуттю таких фірм як: «М-шуз» і «Євро тайм» - це товар, що знаходиться на стадії зростання, а отже характеризується швидким збільшенням об'єму реалізації, і зростанням прибутку.

Ми вважаємо, що потенційні можливості збуту в магазині ТОВ «Монро» залежать від того, на скільки пропонований асортимент товарів відповідає запитам покупців, що формуються під впливом реклами.

Для цього ми пропонуємо приймати замовлення споживачів по каталогах, декілька моделей з каталогів слід показувати у вітрині магазина, використовуючи блік-фанги: яскраві декоративні малюнки, організуючі тему вітрини, рекламні тести і інші ярковираженниє декоративні деталі.

Ефект психологічної дії реклами, тобто ступінь залучення уваги покупців до вітрини ми визначили і вона склала 0,32. Отже - це додатково 32% залучень потенційних клієнтів.

Таким чином, дія реклами реально може принести додатковий товарообіг і прибуток, він склав 27 тис. грн. за тридцять днів рекламного періоду.

Магазин працює по буднях з 10.00 до 20.00 без перерви і вихідних. Ми пропонуємо ретельно продумати режим роботи магазина ТОВ «Монро» у весінньо-літній сезон. Враховуючи особливість місцерозташування магазина, ми вважаємо, що необхідно збільшити тривалість його роботи 21.00. В цей час на вулиці багато потенційних покупців, відвідувачів довколишніх кафе, барів і ресторанів.

Збільшення роботи магазина до 21.00 може сприяти раціональному розподілу графіка роботи персоналу, тобто у дві зміни: з 10.00 до 17.00 і з 14.00 до 21.00. Раціональний розподіл праці дасть значний ефект, при якому забезпечуватиметься найбільш доцільне використання працівників і підвищення ефективності їх праці.

Так само нами пропонується розподілити приріст товарообігу не рівномірно а прямопропорционально скачкам товарообігу, тобто де вище позитивний пік, там і вище приріст. Ми пропонуємо розподілити бюджет маркетингу головним чином на час напливу покупців.

ТОВ «Монро» отримає можливість розробити ефективніші методи просування товару, а отже, збільшити оновлювання товарного асортименту.

Висновки

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.

На наш погляд, постійна увага в магазинах повинна бути обернена на формування товарного асортименту, як встановлення такої номенклатури товару, яка задовольнила б товарну структуру попиту населення, що розвивається в часі процесу.

Формування товарного асортименту - це розробка і встановлення в певному порядку номенклатури товарів, створюючих необхідну сукупність для торгівлі.

Одним з важливих принципів формування асортименту товарів є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання цього принципу має першорядне значення.

В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість і найменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бути приділена в універмагах.

Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування, є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структуру товарообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованих типів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.

Особливості формування асортименту для роздрібного торгового підприємства ми розглянули на прикладі діяльності магазина ТОВ «Монро».

Контингент покупців складається з осіб різного віку, з різним рівнем доходів. У своїй товарній політиці фірма в основному орієнтується на покупців з середнім рівнем достатку. Ми вважаємо, що проблема управління асортиментом є однією з прикордонних областей у сфері менеджменту і маркетингу.

Можна зробити вивід, що за станом на 01.09.07 р. на взуттєву товарну групу доводиться 84% всьому прибутку, це на 2% менше, ніж було згідно із станом на 01.07.07 р., на решту всіх товарних груп присутні в магазині ТОВ «Монро» доводиться 16 %.

Зниження частки прибутку аксесуарів, кожгалантерєї, білизни відбулося за рахунок відмови від торгівлі ними. Попит на дані товари невеликий за рахунок високих цін, товарообіг цієї товарної групи низький, отже, це може привести надалі, до збитків. У наслідок цього фірма приділила увагу розширенню асортименту взуття і засобів по догляду за взуттям. Ціни даних асортиментних груп орієнтовані на середній сегмент ринку, а отже присутня збалансованість пропозиції і попиту.

Підйом об'ємів товарообігу магазина ТОВ «Монро» співпадає з періодом 30% знижок, а так само із зимовим і весняному сезонами, літній період відрізняється найбільшим спадом товарообігу всіх секцій комплексу.

На основі аналізу показників асортименту магазина ТОВ «Монро» були зроблені наступні виводи: асортимент товарів володіє достатньо високим оновлюваним, задовольняє попит по широті і глибині асортименту взуття, показники свідчать про високу стійкість асортименту.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників свідчить про правильне формування асортименту товарів в магазині. У магазині ТОВ «Монро» асортимент жіночою і чоловічою взуттєвих груп володіє достатньою його широтою і глибиною.

Ми пропонуємо на основі ділерських договорів з такими постачальниками дитячому взуттю як «Паризька комуна», «Марко», «Баден», «Рязаньвест» а так само з постачальниками з якими співробітничаємо «Антилопа» і «Чевляр» розширити і поглибити асортимент дитячого взуття, оскільки існує достатньо високий попит на дитяче взуття.

Ми вважаємо, що потенційні можливості збуту в магазині ТОВ «Монро» залежать від того, на скільки пропонований асортимент товарів відповідає запитам покупців, що формуються під впливом реклами. Для цього ми пропонуємо приймати замовлення споживачів по каталогах.

Так само ми пропонуємо ретельно продумати режим роботи, тобто збільшити тривалість роботи магазина до 21.00 години. Так само нами пропонується розподілити приріст товарообігу не рівномірно а прямо пропорціонально скачкам товарообігу, тобто де вище позитивний пік, там і вище приріст.

Практичне впровадження наших пропозицій дозволить підвищити товарообіг і прибуток і додатково привернути постійних клієнтів магазина ТОВ «Монро».

Список літератури

1. Сборник нормативних документов по регулированию торговки непродовольственными товарами и бытового обслуживания населения. Ч.2. - Днепропетровск: Издательство «Новая идеология», 200. - 150 с.

2. Алопій В.В., Бабенко С.Г. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. - Львів: Видавництво ЛКА, 2001. - 450 с.

3. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К: Украинско - Финский институт менеджмента и бизнеса, 2001. - 408 с.

4. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. - К: Украинско- Финский институт менеджмента и бизнеса, 2001 - 501 с.

5. Брагин Л.А. Торговое дело - экономика и организация. - М, ИНФРА - М, 2003 - 576 с.

6. Валевич Р. П., Давыдова Г. А. Экономика торгового предприятия.: учебное пособие. - Минск, 1996. - 294 с.

7. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность. - Мн.: Вышейшая школа, 2006. - 328 с.

8. Гребнев А. И. Экономика торгового предприятия. Учебник - М: Экономика 2003. - 207 с.

9. Дашков Л.П., Памбухчьянц В.К. Коммерция и технология торговли. - М.: ИД Дашков и Ко, 2005. - 697 с.

10. Жукова Т.Н. Коммерческая деятельность. - М.: Вектор, 2006. - 256 с.

11. Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 447с.

12. Лебедева С. Н. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие - Минск: Новое знание. 2001. - 421 с.

13. Осипова Л.В., Синяева М.В. Основы коммерческой деятельности. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2001. - 381 с.

14. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг / Под.ред. проф. В.М. Власовой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 328с.

15. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. - М.: ИД Дашков и Ко, 2005. - 504 с.

16. Поповцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: Инфра-М, 2005. - 248 с.

17. Рацкий К.А. Экономика предприятия: М: ИВЦ " Маркетинг ", 2003. - 696с.

18. Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 367 с.

19. Фридман А.М. Экономика торговой деятельности потребительского общества: Учебное пособие. - М: Экономика, 1999. - 352 с.

20. Экономика торговли: Учебник для вузов / авторский коллектив, руководитель Б. А. Соловьев. - М.: Экономика, 2002. - 308 с.

21. Экономика торгового предприятия: Учебник для торговых вузов - М: Экономика, 2001. - 365 с..

22. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие - Ростов-на-Дону: «Феникс» 2001. - 294 с..

23. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 371 с.

24. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под ред. А. И. Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 426 с.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены