-
 

Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

INTRODUCERE

Na?terea unui raport juridic civil concret presupune existen?a unei

norme juridice civile ca premis? necesar? ?i obligatorie prin care

raporturile sociale devin raporturi juridice abstracte, precum ?i

producerea unui fapt juridic de care legea civil? leag? na?terea

modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret.

Devin izvoare ale raporturilor juridice civile concrete numai acele

fapte de care norma juridic? civil? leag? producerea de efecte juridice,

ele devenind prin aceasta fapte juridice.

Se poate concluziona c? prin izvor al raportului juridic civil concret

se n?elege o mprejurare (act sau fapt) de care legea civil? leag?

na?terea modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret.

No?iunea ?i clasificarea actelor juridice civile

Defini?ia actului juridic civil

Prin act juridic civil se n?elege manifestarea de voin?? f?cut? cu

inten?ia de a produce efecte juridice adic? de a na?te, modifica, transmite

sau stinge un raport juridic civil concret.[1]

Din aceast? defini?ie rezult? c? actul juridic prezint? urm?toarele

elemente caracteristice:

1. Actul juridic este nainte de toate, o manifestare de voin?? a unei

sau mai multor persoane fizice sau juridice;

2. Manifestarea de voin?? este f?cut? cu inten?ia de a produce efecte

juridice respectiv de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi

juridice civile concrete.

n literatura de specialitate, practica judiciar? ?i chiar n

legisla?ia civil? termenul de act juridic este folosit n dou? sensuri.

ntr-un prim sens actul juridic desemneaz? ns??i manifestarea de voin?? n

scopul de a produce efecte juridice, adic? ns??i opera?ia juridic? ce se

ncheie (negotium). n cel de al doilea sens, actul juridic desemneaz?

nscrisul constatator al opera?iunii juridice (innstrumentum) f?cute de

p?r?i n vederea pronun??rii unui mijloc de prob? ntr-un eventual litigiu.

Pentru evitarea oric?ror confuzii cu privire la cele dou? accep?iuni

este indicat ca termenul de act juridic s? fie folosit pentru desemnarea

opera?iei juridice (negotium), iar pentru desemnarea nscrisului

constatator ale acestei opera?ii juridice (instrumentum) s? fie utilizat

termenul de nscris.

Clasificarea actelor juridice civile

Concep?ia de act juridic civil este rezultatul unui proces de

generalizare ?i abstractizare a tr?s?turilor comune tuturor actelor

juridice civile care se ntlnesc n circuitul civil.

Datorit? regimului juridic diferit pe care l au diferite categorii de

acte juridice civile, att n literatura de specialitate, ct ?i n

practica judec?toreasc? s-a considerat necesar ?i util s? se fac?

clasificarea actelor juridice civile.

La baza clasific?rilor actelor juridice stau criterii variate cum ar

fi num?rul p?r?ilor ntre care se ncheie actul, con?inutul, cauza, forma,

modul de executare, efectele actelor etc.

n continuare vor fi nf??i?ate principalele categorii de acte

juridice civile:

1. Acte juridice unilaterale, bilaterale ?i multilaterale.

Aceast? clasificare are la baz? criteriul num?rului p?r?ilor

participante la actul juridic.

Actele juridice unilaterale sunt produsul manifest?rii de voin?? a

unei singure p?r?i.

Actul juridic bilateral reprezint? voin?a concordant? a dou? p?r?i,

iar cel multilateral este rezultatul acordului de voin?? a trei sau mai

multe p?r?i.

Actul juridic unilateral fiind rezultatul voin?ei unei singure p?r?i

sunt mai rare. Intr? n aceast? categorie testamentul, promisiunea public?

de recompens?, acceptarea unei mo?teniri, renun?area la mo?tenire,

confirmarea unui act juridic anulabil etc.

Actele bilaterale ?i multilaterale se mai numesc conven?ii sau

contracte, termeni echivalen?i ?i folosi?i unul pentru altul n limbajul

juridic curent. Sunt acte bilaterale, spre exemplu, contractul de vnzare-

cump?rare, contractul de schimb, contractul de dona?ie, contractul de

mprumut etc. Exemplul tipic de contact multilateral este contractul de

societate civil?.

Clasificarea actelor juridice n unilaterale ?i bilaterale nu trebuie

confundat? cu clasificarea contractelor n unilaterale ?i bilaterale.

Astfel, unilateral care este un act juridic bilateral, fiind rodul voin?ei

a dou? p?r?i, d? na?tere la obliga?ii numai pentru una din p?r?i, cum este

spre exemplu contractul de dona?ie, mprumut de folosin??, pe cnd

contractul bilateral sau sinalagmatice dau na?tere la obliga?ii pentru

ambele p?r?i, precum ar fi, contractul de vnzare-cump?rare, contractul de

schimb etc.

Rezult?, a?adar, c? n timp ce toate contractele, inclusiv cele

unilaterale, fac parte din categoria actelor juridice bilaterale sau

multilaterale, n schimb, actele juridice unilaterale nu sunt contracte,

ele fiind rezultatul manifest?rii unilaterale de voin??.[2]

Clasificarea actelor juridice n unilaterale, bilaterale ?i

multilaterale prezint? importan?? sub aspectul aprecierii valabilit??ii lor

din punct de vedere al voin?elor. Astfel, actele unilaterale sunt valabile

prin manifestarea voin?ei unei singure p?r?i, n timp ce pentru

valabilitatea actelor bilaterale ?i multilaterale trebuie s? existe dou?

sau mai multe voin?e juridice.

Regimul juridic al viciilor de consim??mnt este diferit, n func?ie

de cele dou? categorii de acte. ntr-adev?r eroarea ca viciu de

consim??mnt se poate ntlni att la actele unilaterale, ct ?i la cele

bilaterale ?i multilaterale, pe cnd dolul ?i violen?a se ntlnesc de

regul?, numai la actele bilaterale ?i multilaterale.

2. Acte juridice cu titlu gratuit ?i acte juridice cu titlu oneros

La baza acestei clasific?ri st? scopul urm?rit de p?r?i la ncheierea

actului juridic civil.

Actele cu titlu gratuit sunt actele prin care se procur? uneia din

p?r?i un folos patrimonial ca aceasta din urm? s? fie obligat?, la rndul

ei, la un echivalent. Sunt acte cu titlu gratuit, testamentul, dona?ia,

comodatul, mandatul gratuit etc.

La rndul lor actele cu titlu gratuit se mpart n libert??i ?i acte

dezinteresate. Libert??ile sunt acte cu titlu gratuit prin care o persoan?

?i mic?oreaz? propriul s?u patrimoniu, f?r? a primi n schimb un

echivalent cum este, de pild?, dona?ia. Actele dezinteresate sunt acele

acte prin care o persoan? face alteia un serviciu, f?r? a mic?ora propriul

s?u patrimoniu, cum ar fi, spre exemplu, mandatul remunerat, mprumutul

f?r? dobnd?, depozitul gratuit etc.

Actele cu titlu oneros sunt acele acte prin care o persoan? procur?

alteia un folos patrimonial n schimbul unui echivalent, fiecare din p?r?i

urm?rind un avantaj economic. n leg?tur? cu defini?ia contractului oneros,

n art cccc se arat?: contractul oneros este acela n care fiecare parte

voie?te a-?i procura un avantaj. Sunt contracte cu titlu oneros,

contractul de vnzare-cump?rare, contractul de antrepriz?, contractul de

loca?iune etc.

mp?r?irea actelor juridice n gratuite ?i oneroase prezint interes

juridic din mai multe puncte de vedere. Astfel, att sub aspectul

capacit??ii de a ncheia actele cu titlu gratuit ct ?i al exigen?elor de

form? ale acelora?i acte, legea prevede condi?ii mult mai severe, n raport

cu actele cu titlu oneros. De asemenea, pentru actele cu titlu oneros prin

lege, sunt stabilite condi?ii mult mai severe sub aspectul r?spunderii

p?r?ilor, iar obliga?iile p?r?ilor sunt mai am?nun?it ?i mai exigent

reglementate, fa?? de actele cu titlu gratuit.

n func?ie de momentul n care urmeaz? s?-?i produc? efectele, actele

juridice se mpart n acte ntre vii ?i acte pentru cauz? de moarte. Actele

care se ncheie pentru a-?i produce efectele n timpul vie?ii celor de la

care eman? se numesc acte ntre vii (inter vivos). Ele sunt marea

majoritate a actelor juridice. Dimpotriv?, actele care se ncheie pentru a-

?i produce efectele numai dup? moarte, se numesc acte pentru cauz? de

moarte (mortis cauza). Exemplu tipic de acte pentru cauz? de moarte este

testamentul prin care testatorul dispune de bunurile ce le va l?sa la

deces. Testamentul este numit ?i act de ultim? voin??, fiindc? pn? la

moarte, poate fi oricnd modificat ori revocat.

Clasificarea actelor juridice ntre vii ?i pentru cauz? de moarte

prezint? interes din punct de vedere juridic, sub aspectul formei n care

se ncheie. Astfel, actele pentru cauz? de moarte sunt acte solemne, n

timp ce actele ntre vii sunt solemne numai ca excep?ie. De asemenea,

actele pentru cauz? de moarte sunt supuse unor reglement?ri mai restrictive

n ceea ce prive?te capacitatea de a dispune ?i uneori, chiar ?i cu privire

la capacitatea de a primi.

4. Acte constitutive, translative ?i declarative

La baza acestei clasific?ri se afl? criteriul efectului produs de actul

juridic.

Actul contitutiv este acel act juridic care d? na?tere la un drept

subiectiv civil ce n-a existat anterior. Sunt acte juridice civile

constitutive, actul de constituire a unui uzufruct, a unei ipoteci etc.

Actele translative sunt actele ce au ca efect transmiterea unui drept

subiectiv civil dintr-un patrimoniu n alt patrimoniu. Marea majoritate a

actelor juridice civile sunt translative cum ar fi spre exemplu,

contractul de vnzare-cump?rare, dona?ia, cesiunea de crean?? etc.

Sunt acte declarative cele care au ca efect recunoa?terea,

definitivarea ori consolidarea unui drept subiectiv civil preexistent. Ele

definitiveaz? drepturi ?i obliga?ii ale p?r?ilor ce au existat anterior

ncheierii actului. Fac parte din aceast? categorie partajul (mp?r?eala),

actul confirmativ pentru care o persoan? renun?? la dreptul de a invoca

nulitatea relativ?.

Interesul juridic al acestei clasific?ri const? n aceea c? actele

constitutive ?i translative produc efecte numai pentru viitor, n timp ce

actele declarative produc efecte ?i pentru trecut.

5. Dup? importan?a lor actele juridice civile se mpart n acte de

conservare, de administrare ?i de dispozi?ie

Actele juridice de conservare sunt actele prin care se urm?re?te

prentmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Intr? n aceast?

categorie actele prin care se ntrerupe prescrip?ia, nscrierea unei

ipoteci, soma?ia etc. Prin astfel de acte, n schimbul unei cheltuieli

minime se p?streaz? sau se salveaz? un drept de o valoare mai mare.

Actele juridice de administrare sunt acele acte prin care se

realizeaz? o normal? punere n valoare a unui bun ori a unui patrimoniu.

Sunt acte de administrare ncasarea veniturilor, perceperea fructelor,

asigurarea unui bun, repara?iile de ntre?inerea a unui bun etc.

Actele de dispozi?ie sunt acele acte prin care se nstr?ineaz? bunuri,

se constituie drepturi reale, principale sau accesorii asupra bunurilor ori

se renun?? la drepturi. Fac parte din aceast? categorie contractul de

vnzare-cump?rare, de schimb, de dona?ie, constituirea unui drept de

uzufruct, a unei ipoteci, remiterea de dona?ie.

Aceast? clasificare prezint? importan?? n materie de reprezentare ?i

capacitate. ntinderea puterilor de reprezentare ale p?rin?ilor ?i

tutorilor depind de categoria de acte luate n considerare. Astfel, actele

de conservare pot fi ncheiate valabil chiar de persoane lipsite de

capacitate de exerci?iu. Actele de administrare se ncheie n numele ?i pe

seama celui lipsit de capacitate de exerci?iu, de reprezentantul s?u legal

p?rinte sau tutore f?r? a fi nevoie pentru validitatea lor de

ncuviin?are din partea autorit??ii tutelare.

Clasificarea prezint? interes ?i n ceea ce prive?te ntinderea

mputernicirilor mandatarului. Mandatul general este valabil numai pentru

actele de conservare ?i administrare, iar pentru actele de dispozi?ie

trebuie s? existe un mandat special.

5. n func?ie de modul lor de ncheiere, actele juridice civile se

clasific? n acte consensuale, solemne, formale ?i reale.

Actele consensuale sunt acele acte care iau na?tere n mod valabil

prin simpla manifestare de voin?? a p?r?ilor, f?r? a fi necesar

ndeplinirea vreunei formalit??i. n dreptul nostru civil func?ioneaz?

regula consensualit??ii actelor juridice civile, n sensul c? ele sunt

valabile prin simpla manifestare de voin??. Marea majoritate a actelor

juridice civile sunt consensuale.

Sunt solemne sau formale actele pentru validitatea c?rora legea cere

expres ncheierea lor ntr-o anumit? form?. Intr? n aceast? categorie,

testamentul, dona?ia, contractul de ipotec? etc.

Actele reale sunt acele acte n care manifestarea de voin??, este

nso?it? de remiterea (predarea) bunului. Intr? n aceast? categorie

contractul de mprumut, de depozit, gajul etc.

Utilitatea distinc?iei dintre actele consensuale solemne ?i reale se

manifest? n aceea c? nerespectarea formei la actele solemne (formale) este

sanc?ionat? cu nulitatea absolut?, n vreme ce actele consensuale sunt

valabile indiferent de forma n care au fost ncheiate. ncheierea actelor

juridice solemne prin mandatar presupune ca ?i procura s? fie f?cut? n

form? solemn?, ceea ce nu se cere n cazul actelor consensuale.

De asemenea, regimul probator este diferit pentru toate cele trei

categorii de acte.

6. Clasificarea actelor juridice civile n acte patrimoniale ?i acte

nepatrimoniale se face n func?ie de con?inutul lor:

Actul juridic patrimonial este actul al c?rui con?inut este

susceptibil de a fi evaluat n bani. Intr? n aceast? categorie actele

juridice civile privesc drepturile reale ?i drepturi de crean??.

Actul juridic nepatrimonial este acela al c?rui con?inut nu poate fi

evaluat n bani. Ele privesc drepturile nepatrimoniale.

Aceast? clasificare prezint? interes din punct de vedere juridic n

materia nulit??ilor ?i a ocrotirii persoanelor incapabile.

7. Dup? cum au sau nu leg?tur? cu modalit??ile actului juridic civil

(termen, condi?ie, sarcin?) distingem acte pure ?i simple ?i acte afectate

de modalit??i.

Actul juridic pur ?i simplu este actul care nu este afectat de

modalit??i. Intr? n aceast? categorie c?s?toria, adop?ia, recunoa?terea

filia?iei, op?iunea succesoral?.

Actele afectate de modalit??i este actul care cuprinde o modalitate,

adic? un termen, o condi?ie sau o sarcin?, n func?ie de care ncepe sau

nceteaz? s?-?i produc? efectele. Sunt acte juridice civile afectate de

modalit??i contractul de mprumut, contractul de vnzare cu clauz? de

ntre?inere, contractul de asigurare, contractul de dona?ie cu sarcin?,

etc.

Importan?a acestei clasific?ri se manifest? sub aspectul

valabilit??ii, n sensul c? n cazul actelor juridice civile de a c?ror

esen?? este existen?a unei modalit??i, lipsa acesteia atrage dup? sine

ineficien?a actului. De asemenea, sub aspectul efectelor, la actele pure ?i

simple, efectele se produc imediat, definitiv ?i irevocabil, n timp ce la

actele afectate de modalit??i, producerea sau ncetarea efectelor depinde

de un eveniment viitor care este termenul sau condi?ia.

8. Actele juridice principale ?i actele juridice accesorii

La baza acestei clasific?ri se afl? raportul ce exist? ntre ele.

Actele juridice principale sunt acele acte care au o existen?? de sine

st?t?toare independent? de vreo leg?tur? cu alte acte. Majoritatea actelor

juridice de drept civil sunt acte principale n sensul c? regimul lor

juridic nu este dependent de al altor acte juridice.

Actele juridice accesorii sunt acele acte care nu au o existen?? de

sine st?t?toare, soarta lor juridic? depinznd de soarta unui act juridic

principal. A?a sunt spre exemplu, contractele prin care se constituie

garan?ii, cum ar fi fidejusiunea, amanetul, ipoteca, sunt acte accesorii n

raport cu actul generator al obliga?iei garantate.

Importan?a acestei clasific?ri se manifest? pe planul examin?rii

validit??ii ?i eficacit??ii acestor acte, soarta juridic? a actelor

accesorii depinznd ntrutotul de soarta juridic? a actelor principale.

n raport cu cauza sau scopul lor, actele juridice civile pot fi

mp?r?ite n acte cauzale ?i acte abstracte.

Actul cauzal este acela pentru a c?rui validitate nu este necesar

examinarea cauzei. Sunt acte abstracte titlurile de valoare, adic?

nscrisurile n care sunt ncorporate drepturi de crean??, cum ar fi, spre

exemplu, obliga?iunile cec, cambiile, conosamentele.

Importan?a acestei clasific?ri const? n aceea c? la actele cauzale,

cauza fiind un element esen?ial pentru valabilitatea lor, lipsa,

falsitatea, ilicitatea ori imoralitatea cauzei sunt sanc?ionate cu

nulitatea actelor respective, n timp ce actele abstracte fiind deta?ate de

cauza lor, absen?a, nerealizarea, ilicitatea sau imoralitatea cauzei nu au

nici o nrurire asupra valabilit??ii lor.

9. n func?ie de modul cum pot fi ncheiate, actele juridice civile se

mpart n acte strict personale ?i acte ncheiate prin reprezentare.

Actele juridice personale sunt acele acte care nu pot fi ncheiate

dect personal, nefiind susceptibile a fi ncheiate prin reprezentant.

Astfel de acte sunt testamentul, c?s?toria, recunoa?terea filia?iei, etc.

Actele juridice ncheiate printr-un reprezentare sunt actele juridice

ce se ncheie de o alt? persoan? n calitate de reprezentant.

Importan?a acestei clasific?ri const? n aceea c? actele strict

personale constituind excep?ia, sunt guvernate de norme juridice ce cuprind

unele reguli speciale ce sunt de strict? interpretare ?i aplicare. De

asemenea, n timp ce valabilitatea actului juridic strict personal se

apreciaz? numai n raport de persoana sau persoanele ce le ncheie, la

actele ncheiate prin reprezentant se apreciaz? ?i prin persoana

reprezentantului.

10. Dup? reglementarea ?i denumirea lor legal?, actele juridice civile se

clasific? n acte numite (tipice) ?i acte nenumite (atipice)

Sunt acte juridice numite sau tipice acele care au o denumire

stabilit? de legisla?ia civil?, precum ?i o reglementare proprie. Marea

majoritate a actelor juridice civile sunt numite, cum ar fi, spre exemplu,

contractul de vnzare-cump?rare, mandatul, loca?ie, depozit, etc.

Prin acte juridice nenumite se n?eleg acele acte care nu sunt

nominalizate ?i nu au o reglementare proprie n legisla?ia civil?. Un

asemenea act juridic civil este contractul de vnzare cu clauz? de

ntre?inere.

Clasificarea actelor numite ?i nenumite prezint? importan?? juridic?

sub aspectul regulilor aplicabile celor dou? categorii de acte. Astfel,

actelor juridice civile nenumite li se aplic? regulile generale ce

reglementeaz? actele juridice sau ale celui cu care are mai mult?

asem?nare.[3]

11. Dup? modul lor de executare, actele juridice civile se mpart n acte

cu executare imediat? ?i acte cu executare succesiv?.

Actele cu executare imediat? sunt acele acte a c?ror executare se

produce o singur? dat?, printr-o singur? presta?ie din partea debitorului.

Fac parte din aceast? categorie, darul manual, vnzarea-cump?rarea unui

bun, cnd pe loc se pl?te?te pre?ul ?i se pred? bunul.

Actele juridice cu executare succesiv? sunt acele acte a c?ror

executare se realizeaz? prin mai multe presta?ii succesive. Intr? n

aceast? categorie, contractul de rent? viager?, dona?ia cu sarcina

ntre?inerii, vnzarea-cump?rarea n rate etc.

Aceast? clasificare prezint? interes din punct de vedere juridic sub

aspectul sanc?iunilor ce se aplic? n caz de neexecutare. Astfel, n timp

ce contractele sinalagmatice cu executare imediat? li se aplic?

rezolu?iunea pentru neexecutarea culpabil? sau necorespunz?toare,

contractelor sinalagmatice cu executare succesiv? li se va aplica

rezilierea. De asemenea, n cazul actelor juridice cu executare succesiv?,

pentru fiecare presta?ie curge o prescrip?ie extinctiv? distinct?.

12. n func?ie de rolul voin?ei p?r?ilor n stabilirea con?inutului actului

juridic civil, distingem acte subiective ?i acte condi?ie.

Actele juridice subiective se caracterizeaz? prin aceea c? ntreg

con?inutul lor este stabilit prin voin?a p?r?ilor care le-au ncheiat.

Acestea sunt marea majoritate a actelor de drept civil.

Actele juridice condi?ie sunt acele acte al c?ror con?inut este

predeterminat de norme imperative, p?r?ile actelor juridice exprimndu-?i

voin?a numai n privin?a na?terii lor. Exemplu de act juridic condi?ie este

c?s?toria.

Aceast? clasificare prezint? importan?? din punct de vedere al

aprecierii condi?iilor de validitate ale celor dou? acte. Astfel,

con?inutul actelor juridice condi?ie fiind reglementat n mod imperativ de

lege, valabilitatea lor se apreciaz? n limitele acestor norme juridice

imperative, n vreme ce aprecierea valabilit??ii actelor subiective al

c?ror con?inut este stabilit de p?r?i se face n limite mai largi.

Pe de alt? parte, n timp ce actele juridice condi?ie nu pot fi dect

cele stabilite ?i reglementate de lege, actele subiective nu se limiteaz?

numai la cele expres reglementate de lege.

Condi?iile de valabilitate ale actelor juridice civile.

Dup? reglement?rile de baz? pe care ni le ofer? doctrina juridic?,

condi?iile esen?iale pentru validitatea conven?iilor sunt:

o Capacitatea de a contracta;

o Consim??mntul valabil al p?r?ii care se oblig?;

o Un obiect determinat;

o O cauz? licit?.

n leg?tur? cu aceste prevederi se impun a fi f?cute unele preciz?ri.

Astfel, de?i textul se refer? la conven?ii, condi?iile enumerate sunt

necesare ?i valabile pentru toate actele juridice, indiferent c? acestea

sunt unilaterale sau bilaterale. Pe de alt? parte, de?i textul se refer? la

consim??mntul valabil al p?r?ii care se oblig?, totu?i toate p?r?ile

actului juridic, inclusiv creditorul, trebuie s? exprime un consim??mnt

valabil.

De asemenea actul juridic este valid nu numai cnd obiectul este

determinat, ci ?i atunci cnd acest obiect este doar determinabil, iar n

ceea ce prive?te cauza nu este suficient ca s? fie numai licit?, ci n plus

trebuie s? fie real? ?i corespunz?toare regulilor de moral?.[4]

n afara condi?iilor ar?tate mai sus, o condi?ie esen?ial? pentru

validitatea actelor juridice o constituie forma pentru actele formale sau

solemne.

Pe lng? condi?iile esen?iale, actul juridic poate cuprinde ?i

condi?ii neesen?iale sau ntmpl?toare, a c?ror lips? nu poate influen?a

valabilitatea actelor juridice, cum ar fi, spre exemplu, modalit??ile

actului juridic (termenul ?i condi?ia).

No?iunea ?i clasificarea condi?iilor de validitate ale actului juridic

civil.

n literatura de specialitate, condi?iile esen?iale de validitate ale

actelor juridice au fost desemnate ?i prin termenul de elemente

esen?iale.[5] Nu credem c? ar fi vreo gre?eal? ca pentru desemnarea

termenului de condi?ii esen?iale de validitate ale actelor juridice ?i

expresia cerin?ele esen?iale de validitate ale actului juridic.

Prin condi?ii de validitate ale actului juridic trebuie s? de

n?eleag? toate cerin?ele sau elementele prev?zute de lege sau stabilite de

p?r?i pentru validitatea actului juridic civil.

Condi?iile de validitate ale actului juridic civil se clasific? dup?

mai multe criterii. Astfel, n func?ie de aspectele la care se refer?

deosebim condi?ii de fond ?i condi?ii de form?. Condi?iile de fond sunt

cele care privesc con?inutul actului juridic, iar cele de form? privesc

forma de exteriorizare a voin?ei, adic? forma pe care o mbrac? acest

con?inut.

n func?ie de obligativitatea lor, condi?iile actului juridic civil se

mpart n esen?iale ?i neesen?iale. Condi?iile esen?iale sunt acele

condi?ii care trebuie ndeplinite n mod obligatoriu, pentru ns??i

validitatea actului juridic. Dimpotriv? condi?iile neesen?iale pot fi sau

nu prezente n structura actului juridic civil, f?r? consecin?e asupra

valabilit??ii acestuia.

n sfr?it, condi?iile actului juridic civil se mai pot clasifica, n

func?ie de sanc?iunea ce intervine n caz de nerespectare a lor, n

condi?iile de validitate a c?ror nerespectare se sanc?ioneaz? cu nulitatea

actului ?i condi?ii de eficacitate a c?ror nerespectare prive?te doar

eficacitatea actului, f?r? nici o nrurire asupra valabilit??ii actului

juridic civil.

Capacitatea de a ncheia actul juridic civil

No?iune ?i reglementare legal?.

Capacitatea de a ncheia acte juridice civile este una din condi?iile

de fond, esen?ial? pentru validitatea actului juridic.

Prin capacitate de a ncheia acte juridice civile se n?elege

aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi ?i

obliga?ii civile, prin ncheierea de acte de drept civil.[6] Conceput? n

acest fel, capacitatea de a ncheia acte juridice civile se nf??i?eaz? ca

o parte a capacit??ii de folosin?? a persoanei fizice ?i juridice, n

sensul posibil (aptitudinii) de a avea drepturi ?i obliga?ii civile, precum

?i ca o premis? a capacit??ii de exerci?iu, al?turi de discern?mnt, de a

dobndi drepturi subiective civile ?i obliga?ii prin ncheierea de acte

juridice civile. Cu alte cuvinte, capacitatea de a ncheia acte juridice

civile se ntemeiaz? att pe ideea de a dobndi prin ncheierea de acte

juridice civile.

Sub aspectul reglement?rii legale n articol . Enumerndu-se

condi?iile esen?iale pentru validitatea unui act juridic, la pct 1 se

prevede expres capacitatea de a contracta. n afara acestui text de lege,

capacitatea de a ncheia acte juridice civile mai este reglementat? de art

, potrivit c?ruia poate contracta orice persoan? ce nu este declarat?

incapabil? de lege ?i art ., care enumer? persoanele incapabile de a

ncheia contracte ?i anume minorii, interzi?ii, precum ?i to?i acei c?rora

legea le-a prohibit oarecare contracte.

Unele reglement?ri privind capacitatea de a ncheia acte juridice

civile au ca obiect diferite categorii de acte juridice civile. Astfel,

potrivit dispozi?iilor art , minorul de 16 ani poate dispune prin

testament de jum?tate din bunurile de care poate dispune potrivit legii

persoana major?, iar n art se consacr? principiul potrivit c?ruia

orice persoan? este capabil? de a face testament, dac? nu este oprit? de

lege. De asemenea, n toat? materia contractelor de vnzare-cump?rare

potrivit art . Pot cump?ra ?i vinde to?i c?rora nu le este oprit prin

lege

Principiul capacit??ii ?i excep?ia de la acest principiu

Regula n aceast? materie, consacrat? n doctrin? ?i stabilit? ?i de

practica judec?toreasc? este c? orice persoan? are capacitate de a ncheia

acte juridice civile, incapacit??ile constituind excep?ii de la aceast?

regul?. n leg?tur? cu aceast? regul? n articolul 12 C. Civ. Se prevede

expres c? nimeni nu poate fi ngr?dit n capacitate de folosin?? ?i nici

lipsit, n tot sau n parte, de capacitatea de exerci?iu, dect n cazurile

?i condi?iile stabilite de lege.

n ceea ce prive?te persoanele juridice regula capacit??ii de a

ncheia acte juridice este subordonarea principiului specialit??ii

capacitatea de folosin?? consacrat? prin art. 29 din C. Civ. Potrivit

c?ruia persoana juridic? are capacitate juridic? de folosin?? potrivit

scopului activit??ii ei

Capacitatea de folosin?? a persoanei juridice ia na?tere n momentul

aprob?rii statutului sau regulamentului ei, iar n cazurile cnd urmeaz? s?

func?ioneze pe baza regulamentului general privind organiza?iile de stat,

respectiv din momentul public?rii de c?tre organul competent a hot?rrii

de nfiin?are a ei. Dac? statutul urmeaz? s? fie nregistrat, capacitatea

de folosin?? a persoanei juridice ia na?tere din momentul nregistr?rii.

Toate actele juridice care nu sunt ncheiate n vederea realiz?rii

scopului persoanei juridice sunt sanc?ionate cu nulitatea.

Incapacitatea de a ncheia acte juridice trebuie s? fie expres

prev?zut? de lege, iar textele de lege prin care sunt reglementate astfel

de excep?ii sunt de strict? interpretare ?i aplicare.

Fa?? de no?iunea ?i reglement?rile legale privitoare la capacitatea de

a ncheia acte juridice civile, se poate concluziona c? aceast? capacitate

este o stare de drept n compara?ie cu discern?mntul care este o stare de

fapt care se apreciaz? de la persoan? la persoan?, n func?ie de

aptitudinea ?i puterea psihointelectual? a acesteia de a aprecia ntre bine

?i r?u, licit ?i ilicit, moral ?i imoral, etc.[7]

Consim??mntul

Corela?ia dintre consim??mnt ?i voin?a juridic?

Pentru ca un act juridic s? ia fiin?? ?i s? produc? efecte, este

absolut necesar? existen?a unei voin?e care s?-l creeze, deoarece actul

juridic este manifestarea de voin?? f?cut? cu inten?ia de a produce efecte

juridice, adic? de a crea, modifica, transmite sau stinge un raport

juridic civil.

Privit? n realitatea ei psihologic?, voin?a este un fenomen complex

care cuprinde n con?inutul ei st?ri intelective (senza?ii, percep?ii,

gndire, memorie); st?ri afective (emo?ii ?i sentimente) ?i st?ri volitive

(reglarea conduitei, propunerea de scopuri deliber?ri, lu?ri de decizii)[8]

?i sub aspectul ei juridic voin?a este un fenomen complex, deoarece

structura ei este format? din dou? elemente: consim??mnt ?i cauz? a

(scop).

Corela?ia care exist? a?adar, ntre voin?? ?i consim??mnt este de

tipul ntreg parte, voin?a alc?tuind ntregul, iar consim??mntul o parte a

acestuia.

Formarea ?i principiile voin?ei juridice

Ceea ce i determin? pe oameni s? ncheie acte juridice este nevoia lor

de a-?i satisface cerin?ele de ordin material ?i spiritual ale vie?ii

cotidiene. Aceasta nseamn? c? orice act de voin?? urm?re?te realizarea

unui anumit scop. Sub influen?a nevoilor se formeaz? motivele ac?iunilor

omene?ti, motivele constituind, a?adar, elementul care-l ndeamn? pe om s?-

?i propun? anumite scopuri, iar scopul reprezint? ceea ce omul tinde s?

realizeze. Tocmai aceast? tr?s?tur? a ac?iunii omene?ti, de a urm?ri

con?tient realizarea unui anumit scop, ne ng?duie s? denumim ac?iunea sa

ca act de voin??.

Cnt?rind motivele care o ndeamn? s? ac?ioneze, persoana delibereaz?

pn? cnd intervine motivul determinant care antreneaz? hot?rrea de a o

ncheia actul juridic proiectat.

n procesul psihologic de formare a consim??mntului distingem, prin

urmare, mai multe etape, ?i anume: reflectarea nevoilor n con?tiin??,

apari?ia sub - impulsul lor a motivelor care ndeamn? la ac?iune;

deliberarea; interven?ia motivului determinant care este reprezentarea

intelectual? a scopului principal, urm?rit ?i, n fine hot?rrea de a

ncheia actul juridic necesar pentru mplinirea scopului urm?rit, adic?

pentru mplinirea nevoilor care au constituit punctul de plecare al

procesului psihologic de formare a voin?ei juridice.

Din punct de vedere juridic intereseaz? numai interven?ia motivului

determinant ?i hot?rrea de a ncheia actul juridic, care constituie cele

dou? elemente ale voin?ei juridice ?i anume:

a) consim??mntul, care nseamn? hot?rrea de a ncheia actul juridic;

b) cauza prin care se n?elege scopul concret urm?rit prin ncheierea

actului respectiv, scop a c?rui reprezentare intelectual? a

constituit motivul determinant ale ncheierii actului juridic

civil.

Doctrina juridic? civil? consacr? dou? principii ce guverneaz? voin?a

juridic? ?i anume principiul libert??ii actelor juridice civile, cunoscut

?i sub numele de principiu autonom de voin?? ?i principiul voin?ei reale,

numit ?i principiul voin?ei interne.

De aici rezult? c? subiectele de drept civil sunt libere s? ncheie orice

acte juridice, dar respectnd legea ?i bunele moravuri. Cu respectarea

legii ?i a regulilor de moral?, subiectele de drept civil pot s? dea

actului juridic ncheiat, con?inutul dorit de ele. Ele sunt, de asemenea,

libere s? modifice sau s? pun? cap?t actului juridic pe care l-au ncheiat.

Pentru a produce efecte juridice, respectiv, pentru a crea, modifica,

transmite sau stinge raporturi juridice de drept civil, voin?a trebuie s?

fie exteriorizat? de forul interior al autorului ei. Cu alte cuvinte,

voin?a intern? trebuie manifestat? n exterior pentru a fi cunoscut? de

alte persoane. Voin?a juridic? cuprinde, a?adar, dou? elemente: voin?a

intern? (real?) ?i voin?a declarat? (exteriorizat?). Pentru a putea da

na?tere la efecte juridice ntre voin?a intern? ?i cea declarat? trebuie s?

existe o concordan?? deplin?. Exist? ns? cazuri n care nu exist?

concordan?? ntre voin?a ?i cea intern?, situa?ie n care se ridic?

problema c?reia dintre acesteia trebuie s? i se acorde prioritate.

Defini?ia ?i cerin?ele de validitate ale consim??mntului

Consim??mntul este condi?ia esen?ial?, de fond, prev?zut? de lege,

pentru validitatea actului juridic civil.

Prin consim??mnt se n?elege hot?rrea unei persoane de a se obliga

juridice?te ?i manifestarea n exterior a acestei hot?rri. Consim??mntul

este n aceast? accep?iune, un element fundamental ?i necesar al oric?rui

act juridic civil.

ntr-un alt sens, mai apropiat de sensul etimologic al cuvntului prin

consim??mnt se desemneaz? acordul de voin?? al p?r?ilor, n actele

juridice bilaterale ?i multilaterale.[9]

Pentru a fi valabil consim??mntul trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ,

urm?toarele cerin?e:

a) hot?rrea de a ncheia actul juridic trebuie s? fie exteriorizat?. Atta

timp ct consim??mntul nu a fost exteriorizat nu are nici o semnifica?ie

juridic?.

Formele declara?iei de voin?? pot fi alese liber de c?tre cei ce ncheie

actul juridic cu excep?ia cazurilor prev?zute de lege, cnd manifestarea de

voin?? trebuie s? mbrace o form? special?.

Modurile de exteriorizare a consim??mntului sunt variate. Vorbele ?i

nscrisurile sunt cele mai frecvente. Dar n afar? de declara?ia expres?,

f?cut? verbal, n scris sau chiar printr-un gest, spre exemplu chemarea

unui taxi, consim??mntul se mai poate manifesta ?i prin s?vr?irea unei

ac?iuni cum ar fi, spre exemplu, nceperea execut?rii unui mandat din care

rezult? n mod concludent acceptarea mandatului ori chiar prin adoptarea

unei anumite atitudini (sta?ionarea taxiurilor n anumite locuri ce le sunt

rezervate).

n literatura de specialitate, ca ?i n practica judiciar? s-a pus

problema valorii juridice a t?cerii. n principiu t?cerea prin ea ns??i nu

poate valora consim??mntul.

Cu toate acestea, legea prevede unele cazuri n care t?cerea valoreaz?

consim??mntul. Astfel, dac? dup? expirarea termenului stipulat prin

contractul de loca?iune, locatarul r?mne ?i este l?sat n posesia bunului,

loca?iunea se consider? rennoit? care se nume?te tacit? reloca?iune.

T?cerea mai poate valora consim??mntul atunci cnd p?r?ile atribuie

t?cerii semnifica?ie juridic? de consim??mnt sau o astfel de semnifica?ie

rezult? din obicei.

b) consim??mntul trebuie s? provin? de la o persoan? care are

discern?mnt. Actul juridic civil fiind un act de voin??, autorii

manifestarea de voin?? trebuie s? aib? puterea de a discerne ?i a aprecia

consecin?ele actului juridic pe care le ncheie.

Persoanele care au deplin? capacitate de exerci?iu, sunt prezumate c? au

discern?mnt. Minorii pn? la vrsta de 15 ani aliena?ii mintali ?i debilii

mintali pu?i sub interdic?ie judec?toreasc? sunt prezuma?i c? au

discern?mntul necesar s? ncheie acte juridice civile, fie datorit?

vrstei lor fragede, fie datorit? st?rii lor de s?n?tate mintal?.

ntre 15 ?i 18 ani minorii au capacitate de exerci?iu restrns? ?i n

aceast? perioad? discern?mntul lor juridic este n curs de formare. Ei au

discern?mnt, ns? le lipse?te experien?a vie?ii juridice, motiv pentru

care actele lor juridice sunt ncuviin?ate n prealabil de ocrotitorii lor

legali.

c) consim??mntul trebuie s? fie exprimat cu inten?ia de a produce efecte

juridice, adic? de a angaja, pe autorul lui din punct de vedere juridic. De

aici consecin?a c? obliga?iile de ordin moral, cele de polite?e sau pur

amicale, precum ?i cele ncheiate sub o condi?ie pur postetativ?, a c?rei

realizare depinde exclusiv de voin?a celui ce se oblig?, nu sunt obliga?ii

juridice. n aceste cazuri, declara?ia de voin?? nu are valoare juridic?,

fiindc? lipse?te inten?ia de a se obliga juridice?te.

d) Consim??mntul s? nu fie alterat prin vreun viciu de consim??mnt.

Caracterul con?tient ?i liber al consim??mntului poate fi alterat de

anumite mprejur?ri denumite vicii de consim??mnt. ntr-adev?r, potrivit

dispozi?iilor art, c civ consim??mntul nu este valabil cnd este dat prin

eroare, smuls prin violen?? sau surprins prin dol. Viciile care altereaz?

caracterul con?tient ?i liber al consim??mntului sunt: eroarea, dolul,

violen?a ?i leziunea.

Viciile de consim??mnt

Eroarea. Eroarea este o fals? reprezentare a realit??ii la ncheierea

unui act juridic. n raport cu consecin?ele pe care le produce eroarea

poate distinge voin?a juridic?, poate vicia consim??mntul sau poate s? nu

aib? nici o influen?? asupra voin?ei, fiind indiferent din punct de vedere

juridic. Rezult?, a?adar, c? n func?ie de efectele la care d? na?tere,

eroarea este de trei feluri: eroarea obstacol, denumit? ?i distinctiv de

voin??, eroare-viciu de consim??mnt ?i eroare indiferent?.

Eroarea obstacol este cea mai grav? form? de eroare, ea mpiedicnd

formarea actului juridic. Acest fel de eroare se ntlne?te n cazul n

care ea cade asupra naturii actului juridic, adic? o parte crede c? ncheie

un act juridic de vnzare-cump?rare, iar cealalt? parte c? ncheie un act

juridic de dona?ie, precum ?i n cazul n care eroarea cade asupra

identit??ii obiectului, respectiv, o parte crede c? obiectul actului

juridic este un apartament, iar cealalt? parte c? obiectul actului l

constituie o garsonier?.

Eroarea obstacol mpiedicnd formarea actului juridic echivaleaz? cu

lipsa consim??mntului ceea ce atrage dup? sine nulitatea actului juridic

civil ncheiat sub imperiul acestei erori.

Eroarea viciaz? consim??mntul n dou? cazuri ?i anume: cnd eroarea cade

asupra calit??ilor substan?iale ale obiectului adic? asupra acelor calit??i

care au fost determinante la ncheierea actului juridic ?i f?r? de care

dac? n-ar fi intervenit eroarea actul nu s-ar fi ncheiat (de exemplu, se

crede c? se cump?r? un tablou original al unui pictor renumit ?i n

realitate este o copie) ?i atunci cnd eroarea cade asupra identit??ii sau

asupra calit??ilor speciale ale persoanei celui cu care s-a ncheiat

contractul, n acele contracte n care considera?ia persoanei

cocontractului ?i a calit??ilor sale speciale (aptitudini deosebite,

talent, reputa?ie etc.) sunt hot?rtoare la ncheierea contractului (actul

cu titlu gratuit, mandat, depozit, angajarea de speciali?ti sau arti?ti).

Prin urmare, ceea ce viciaz? consim??mntul ?i anularea actului juridic

este eroarea asupra motivului determinant, dac? acest motiv a fost o

calitate substan?ial? a obiectului sau identitatea ori nsu?irile speciale

ale persoanei cocontractului.

Actele juridice civile ncheiate sub imperiul erorii sunt sanc?ionate cu

nulitate relativ?.

n toate celelalte cazuri, eroarea este considerat? ca indiferent?. Ea nu

viciaz? consim??mntul ?i ca atare nu are nici o influen?? asupra

valabilit??ii actului juridic (de exemplu, eroarea asupra calit??ilor

nesubstan?iale) erori de calcul.

n func?ie de natura realit??ii fals reprezentate, eroare poate fi:

eroare de fapt, adic? o fals? reprezentare a realit??ii faptelor ?i eroarea

de drept care const? n falsa reprezentare a existen?ei ori con?inutului

unei legi.

Problema admisibilit??ii erorii de drept ca viciu de consim??mnt este

controversat. Unii autori invocnd argumente rezultnd din obliga?ia

cunoa?terii legii ntemeiaz? pe prezum?ia de cunoa?tere a legii consider?

c? eroarea de drept nu poate fi invocat? ca viciu de consim??mnt.[10]

Consider?m al?turi de marea majoritate a autorilor, precum ?i de practica

judec?toreasc? c? eroarea de drept poate fi invocat ca viciu de

consim??mnt. Eroarea de drept n m?sura n care produce acelea?i efecte ca

?i eroarea de fapt nu poate fi respins? ca viciu de consim??mnt, deoarece

cel ce invoc? eroarea de drept nu caut? s? se sustrag? de la aplicarea

legii civile, ci se m?rgine?te s? arate c? a avut o fals? reprezentare a

realit??ii cu privire la aceasta, ceea ce are ca urmare anularea actului

juridic.

Pentru ca falsa reprezentare a realit??ii la ncheierea unui act juridic

civil s? fie viciu de consim??mnt trebuiesc ndeplinite cumulativ

urm?toarele dou? condi?ii: elementul asupra c?ruia cade eroarea trebuie s?

fie hot?rtor, determinant pentru ncheierea actului juridic, n sensul c?

dac? ar fi fost cunoscut realitatea, actul nu se ncheia ?i faptul la

contracte c? cel?lalt contractant a cunoscut sau trebuie s? cunoasc?, n

mprejur?rile date, c? motivul determinant asupra c?ruia a purtat eroarea,

a fost determinant, hot?rtor pentru ncheierea actului juridic.

Conform principiilor proba?iunii judiciare, dovada erorii trebuie s? fie

f?cut? de cel ce invoc? eroarea ca viciu de consim??mnt. Fiind un fapt

juridic eroarea poate fi dovedit? prin orice mijloc de prob? admis de lege,

inclusiv prin martori ?i prezum?ii.

Dolul (viclenia). Dolul este inducerea n eroare a unei persoane prin

folosirea de mijloace viclene n scopul de a o determina s? ncheie un act

juridic. Dolul nu viciaz? consim??mntul direct, ci prin mijlocirea erorii

pe care o provoac?. Ceea ce viciaz? consim??mntul este, a?adar, eroarea

provocat? de dol. Victima dolului nu se n?eal?, ci este n?elat?, fiind

indus? n eroare de o alt? persoan? prin mijloace viclene.

Dolul ca viciu de consim??mnt presupune dou? elemente ?i anume, un

element subiectiv inten?ional, constnd n inten?ia de a induce o persoan?

n eroare pentru a o determina s? ncheie un act juridic ?i un element

obiectiv, material care const? n ntrebuin?area de mijloace viclene prin

care se n?eleg acte combinate de ?iretenie, abilit??i sau ma?ina?iuni cu

caracter de n?el?ciune, prin intermediul c?rora se realizeaz? inten?ia de

inducere n eroare. Acest element al dolului poate consta nu numai dintr-o

ac?iune, ci dintr-o omisiune, dolul fiind cunoscut n acest caz prin

denumirea de dol prin reticen?? ?i const? n necomunicarea celeilalte p?r?i

a unor mprejur?ri esen?iale pentru ncheierea actului.

Din aceste prevederi legale rezult? c? pentru a fi viciu de consim??mnt,

dolul trebuie s? ndeplineasc? cumulativ, urm?toarele dou? condi?ii: n

primul rnd eroarea provocat? de dol s? fie determinant?, hot?rtoare

pentru ncheierea actului juridic sau, a?a cum se exprim? un autor

ma?ina?ia dolosiv? trebuie s?-?i produc? efectele n a?a fel nct f?r?

existen?a ei actul nu s-ar fi ncheiat[11] ?i n al doilea rnd dolul s?

emane de la cel?lalt cocontractant.

Caracterul determinant, hot?rtor al dolului se apreciaz? ca ?i la

eroare, dup? criterii subiective de la caz la caz, n func?ie de experien?a

de via??, preg?tirea ?i alte mprejur?ri care l privesc pe cel ce se

pretinde victima dolului.

n ceea ce prive?te cea de a doua condi?ie, care se refer? la mijloacele

viclene ntrebuin?ate de una din p?r?i, n literatura de specialitate s-a

admis c? aceast? condi?ie este ndeplinit? ?i atunci cnd provine de la un

ter?, dac? cealalt? parte are cuno?tin?? de aceast? mprejurare, precum ?i

atunci cnd mijloacele viclene provin de la reprezentantul celeilalte

p?r?i.

Cnd eroarea provocat? de dol a fost elementul hot?rtor care a

determinat consim??mntul, dolul se nume?te principal ?i conduce la

nulitatea relativ? a actului.

Cnd, dimpotriv?, eroarea provocat? de dol nu a fost elementul hot?rtor

al consim??mntului, dolul se nume?te incidental ?i poate conduce numai la

ob?inerea de desp?gubiri (de exemplu se poate cere o reducere de pre?, dac?

s-a cump?rat prea scump din cauza dolului).

Pentru a putea conduce la nulitatea actului, dolul trebuie dovedit, c?ci

dolul nu se presupune. Fiind un fapt juridic, dolul poate fi dovedit prin

orice mijloace de prob?.

De?i dolul nu este dect o eroare provocat?, el prezint? totu?i o

utilitate proprie, c?ci spre deosebire de eroare propriu-zis? dolul

viciaz? consim??mntul ?i atunci cnd poart? asupra altor elemente dect

calit??ile substan?iale ale obiectului sau identitatea ori nsu?irile

speciale ale persoanei cocontractantului, n acele contracte n care

considera?ia persoanei este determinant?. Apoi, dolul este mult mai u?or de

dovedit dect eroarea, c?ci pe cnd la dol obiectul probei l constituie

elementele de fapt (mijloacele viclene exteriorizate) u?or de dovedit,

dimpotriv?, la eroare obiectul probei este un element psihologic (falsa

reprezentare a realit??ii) mai greu de dovedit.

Violen?a. Violen?a este amenin?area unei persoane cu un r?u, n a?a fel

nct i insufl? acesteia o temere care o determin? s? ncheie un act

juridic pe care altfel nu l-ar fi ncheiat.

Violen?a sau constrngerea poate fi de dou? feluri: fizic? ?i psihic?

(moral?). Violen?a fizic? exist? atunci cnd amenin?area cu un r?u prive?te

integritatea fizic? a persoanei ori a bunurilor sale. Violen?a psihic?

(moral?) se refer? ?a amenin?area cu un r?u a cinstei, a onoarei, a

reputa?iei persoanei etc.

Sub aspectul structurii sale, violen?a presupune dou? elemente, ?i anume:

a) Amenin?area cu un r?u (element obiectiv) care poate fi de natur? fizic?

(omor, lovituri) de natur? patrimonial? (distrugerea unor bunuri, sistarea

unor pl??i etc.) sau de natur? moral? (amenin?area de atingere a onoarei,

amenin?area de p?r?sire etc.)

b) Insuflarea unei astfel de temeri (element subiectiv) care s? constrng?

victima violen?ei s? ncheie actul juridic pe care altfel nu l-ar fi

ncheiat. Temerea provocat? de amenin?are se va aprecia n func?ie de

criteriile subiective, vrst?, sex, vigoare, experien?a vie?ii etc.

Ceea ce viciaz? consim??mntul este mai degrab?, teama insuflat? de

violen??, dect ns??i violen?a, care r?mne faptul exterior ce provoac?

temerea. Starea psihologic? de team? n care o persoan? se transpune sub

influen?a violen?ei d? na?tere motivului (evitarea r?ului) care o determin?

s? ncheie actul, motiv determinant care n-ar fi existat dac? voin?a sa ar

fi fost liber?.

Pentru ca violen?a s? vicieze consim??mntul ?i s? poat? conduce la

anularea actului se cere ca amenin?area s? fie injust? (nelegitim?). Dac?

amenin?area se refer? la un r?u n a c?rui producere nu se vede nimic

ilicit sau la o fapt? pe care cel care amenin?a era ndrept??it s? o

s?vr?easc?, o asemenea amenin?are nu poate justifica atacarea actului

s?vr?it sub imperiul amenin??rii cu nulitatea.

De asemenea, pentru a vicia consim??mntul, violen?a nu trebuie s? fie

numai injust? ci, trebuie s? fie determinant?, hot?rtoare pentru victima

violen?ei de a ncheia actul juridic. Aprecierea caracterului determinant

al temerii produse de violen??, se face dup? criterii subiective privind

victima violen?ei cum ar fi, vrsta, gradul de cultur? la acesteia, locul

unde s-a exercitat violen?a.

Spre deosebire de dol, nu se cere ca violen?a s? provin? de la cel?lalt

cocontractant.

n literatura de specialitate se apreciaz? c? violen?a viciaz?

consim??mntul nu numai cnd, violen?a provine de la persoane, ci ?i atunci

cnd temerea este insuflat? de mprejur?rile exterioare, obiective ce

constituie starea de necesitate.[12]

Actele juridice ncheiate sub imperiul violen?ei vor fi sanc?ionate cu

nulitatea relativ?.

Leziunea. Prin leziune se n?elege paguba material? pe care o sufer? una

din p?r?ile contractante din cauza dispropor?iei de valoare dintre cele

dou? presta?ii, existente, n chiar momentul ncheierii contractului.

Elementele leziunii difer? n func?ie de concep?ia ce a stat la baza

reglement?rii ei. Astfel, potrivit concep?iei subiective, leziunea implic?

structural dou? elemente ?i anume dispropor?ia de valoare ntre

contrapresta?ii ?i existen?a unei st?ri de nevoie n care se afl? una din

p?r?ile contractante de care profit? cealalt? parte.

n concep?ia obiectiv? leziunea se rezum? la un singur element ?i anume

la paguba ce rezult? din dispropor?ia de valoare dintre cele dou?

presta?ii.

Pentru anularea actului juridic civil pentru leziune se cer ntrunite,

cumulativ, urm?toarele condi?ii: leziunea s? fie consecin?? direct? ?i

nemijlocit? a ncheierii actului juridic respectiv; leziunea s? existe n

raport cu momentul ncheierii actului ?i dispropor?ia de valoare ntre

presta?ii s? fie v?dit?.

Pot fi anulate pentru leziune numai actele juridice civile ce

ndeplinesc, cumulativ, urm?toarele condi?ii: sunt acte juridice civile de

administrare, cu titlu oneros; sunt acte juridice comutative ?i sunt

ncheiate de minorii cu capacitate de exerci?iu restrns? f?r?

ncuviin?area p?rin?ilor sau tutorelui, acte p?gubitoare pentru minor.

Cauza actului juridic civil

No?iunea cauzei actului juridic civil

Cauza este o condi?ie esen?ial? de validitate a actelor juridice civile.

Cauza constituie al?turi de consim??mnt cel de al doilea element al

voin?ei juridice.

Prin cauz? se n?elege scopul concret n vederea c?ruia se ncheie un act

juridic. Privit din punct de vedere juridic, cauza precede efectele actului

juridic civil, ea fiind prefigurarea mental? a scopului urm?rit ce se

realizeaz? nainte ?i n vederea ncheierii actului juridic civil. Tocmai

n vederea realiz?rii acestui scop p?r?ile ncheie actul juridic.

Cauza este un element specific fiec?rei manifest?ri de voin?? n parte.

Aceasta nseamn? c? la contracte care sunt rezultatul manifest?rii de

voin?? a dou? sau mai multe p?r?i, obliga?ia fiec?rei p?r?i are o cauz?

proprie, f?r? a exista o cauz? comun? a contractului. Ea exist? nu numai la

contracte, dar ?i la actele de voin?? unilateral?.

Elementele cauzei

Cauza cuprinde dou? elemente ?i anume: scopul imediat al consim??mntului

care const? n reprezentarea sau considerarea, n contractul bilaterale

oneroase a contrapresta?iei celeilalte p?r?i, n contractele reale,

remiterea bunului, iar n actele juridice gratuite, inten?ia de

liberalitate. Acest prim element al cauzei este abstract, obiectiv ?i

invariabil acela?i, n aceea?i categorie de acte juridice. Scopul imediat

al consim??mntului constituie cel de al doilea element al cauzei, el

reprezentnd mobilul principal ce a determinat ncheierea actului juridic.

Scopul imediat este elementul concret, subiectiv ?i variabil de la un act

juridic la altul. A?a, spre exemplu, n contractele de vnzare-cump?rare

scopul imediat este, pentru to?i cump?r?torii dobndirea dreptului de

proprietate asupra bunului cump?rat, f?r? nici o deosebire de la un

contract la altul, iar scopul imediat difer? de la contract la contract, n

func?ie de destina?ia concret? n vederea c?reia, lucrul a fost cump?rat.

Aceast? concep?ie care include printre elemente cauza ?i scopul imediat,

elementul concret, subiectiv ?i variabil.

Condi?iile de validitate ale cauzei

Pentru a fi valabil? cauza trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ

urm?toarele condi?ii: s? existe, s? fie real? ?i s? fie licit?.

n actele juridice civile cauza lipse?te atunci cnd una din p?r?i nu are

discern?mnt fiindc? formarea voin?ei juridice cu cele dou? elemente ale

sale consim??mntul ?i cauza presupune existen?a discern?mntului. n

acest caz lipsa cauzei va atrage dup? sine nulitatea relativ? a actului

juridic, deoarece aceasta este sanc?iunea lipsei consim??mntului.

Cauza este inexistent? ?i atunci cnd lipse?te scopul imediat al actului

juridic respectiv, considera?ia contrapresta?iei celeilalte p?r?i la

contractele cu titlu oneros, lipsa pred?rii bunului n actele juridice

reale ?i lipsa inten?iei de liberalitate n actele juridice cu titlu

gratuit. n astfel de situa?ii actul juridic va fi sanc?ionat cu nulitate

absolut?.

Cauza nu este real? atunci cnd exist? eroarea asupra motivului

determinant, adic? asupra scopului imediat al cauzei. Falsitatea cauzei

atrage dup? sine nulitatea relativ? a actului juridic.

Sanc?iunea actului juridic civil n care cauza are caracter ilicit este

nulitatea absolut?.

Obiectul actului juridic civil

No?iune

n literatura de specialitate, problema no?iunii obiectului actului

juridic civil este controversat?. n leg?tur? cu aceasta n principal, au

fost formulate trei opinii. Astfel ntr-o prim? opinie se consider? c?

obiectul actului juridic const? n crearea, modificarea, transmiterea ori

stingerea unui raport juridic. Acestei opinii i se repro?eaz? c? face

confuzie ntre obiectul ?i efectele generale ale actului juridic.

ntr-o alt? opinie se consider? c? obiectul actului juridic civil const?

n interesele reglementate de p?r?i prin mijlocirea actului juridic n

temeiul ?i n limita legii.[13] ?i acestei opinii i s-a repro?at c? leag?

n mod artificial obiectul actului juridic de no?iunea de interese, no?iune

care are valen?e apropiate mai degrab? cauzei dect obiectului actului

juridic civil.[14]

n sfr?it o a treia opinie consider? c? obiectul actului juridic civil

este nsu?i obiectul raportului juridic civil n?scut din acel act

juridic.[15] Cu alte cuvinte, obiectul actului juridic l constituie

conduita p?r?ilor, adic? ac?iunile sau inac?iunile la care sunt

ndrept??ite sau de care sunt ?inute p?r?ile actului juridic. Aceast?

opinie este sus?inut? de mare majoritate a autorilor care s-au referit la

obiectul actului juridic.

Fa?? de cele ar?tate consider?m c? prin obiect al actului juridic se

n?elege conduita p?r?ilor stabilit? prin actul juridic, adic? ac?iunile

sau inac?iunile de care sunt ?inute p?r?ile sau de la care trebuie s? se

ab?in?.

Condi?iile de valabilitate ale obiectului actului juridic civil.

Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic civil trebuie s?

ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

a) obiectul actului juridic civil trebuie s? existe. Aceast? prim?

condi?ie, este ?i cea mai important?, deoarece dac? obiectul nu exist? nu

se mai pune problema observ?rii celorlalte condi?ii ale sale.

Necesitatea existen?ei obiectului se apreciaz? n momentul ncheierii

actului juridic.

Pot alc?tui obiect al actului juridic civil ?i bunurile viitoare, cu

excep?ia succesiunilor nedeschise nc?.

b) obiectul actului juridic civil trebuie s? se afle n circuitul civil;

c) obiectul actului juridic civil trebuie s? fie determinat sau

determinabil;

obiectul este determinat cnd se precizeaz? elementele care l

individualizeaz? ?i este determinabil cnd se prev?d n actul juridic

suficiente elemente cu ajutorul c?rora el va putea fi determinat n viitor.

Ra?iunea acestei condi?ii este impus? de nevoia asigur?rii execut?rii

exacte a presta?iei la care s-au angajat p?r?ile actului juridic, potrivit

cu voin?a lor. Dac? obiectul actului juridic se refer? la bunuri certe,

condi?ia este ndeplinit? prin indicarea caracterelor lui particulare. Dac?

ns? este vorba de bunuri generice , determinarea lor se face prin

indicarea precis? a cantit??ii, a calit??ii, valorii sau prin stabilirea

unor criterii de determinare viitoare a acestora.

d) obiectul actului juridic civil trebuie s? fie posibil. Aceast? condi?ie

este determinat? de regula de drept potrivit c?reia nimeni nu se poate

obliga la imposibil. Este vorba aici numai de imposibilitatea absolut? ?i

de nenvins ?i nu de imposibilitatea rezultnd din nepriceperea debitorului

sau din cauze relative (subiective). n cazul obliga?iilor de a da un bun

cert, imposibilitatea nu poate proveni dect din cauza pieririi bunului

respectiv, intervenit? anterior, ncheierii actului, iar n cazul

obliga?iei de a da bunuri de gen, obiectul este imposibil numai n ipoteza

cnd nu mai este cu putin?? s? se produc? bunurile respective, inexisten?a

lor momentan neconstituind propriu-zis o imposibilitate absolut? de

executat. Obliga?ia de a da se poate referi ?i la bunuri viitoare cu

condi?ia c? ele s? fie posibile ?i determinate sau determinabile.

e) Obiectul actului juridic civil trebuie s? fiei licit ?i corespunz?tor

regulilor de moral?. Pe cale de consecin??, conduita p?r?ilor actului

juridic civil trebuie s? fie conform att cu legea, ct ?i cu regulile de

moral?. Actele juridice ncheiate cu nesocotirea acestei condi?ii sunt

sanc?ionate cu nulitate absolut?;

f) Obiectul actului juridic civil trebuie s? fie un fapt personal al celui

ce se oblig?. Nimeni nu poate fi obligat prin voin?a altuia. Nu se poate

deci promite ntr-un act juridic faptul altuia, ci numai faptul s?u

personal, afar? de cazul cnd aceast? promisiune se face n calitate de

mandatar. Conven?ia prin care o parte se oblig? s? determine pe in ter? s?

consimt? la ncheierea unui act juridic este valabil?, deoarece nu se

promite faptul ter?ului, ci faptul propriu de a depune toate diligen?ele

pentru a convinge pe ter? s? ncheie actul juridic;

g) Cel ce se oblig? trebuie s? fie titularul dreptului. n actele juridice

constitutive sau translative de drepturi este necesar ca cel ce se oblig?

s? fie titular dreptului pentru care s-a obligat. Aceast? condi?ie este

consecin?a principiului de drept potrivit c?ruia nimeni nu se poate obliga

n mod valabil la ceva ce nu are sau s? transmit? altuia mai multe drepturi

dect are el nsu?i.

Forma actului juridic civil

Principiul consensualismului actelor juridice civile

n principiu, actele juridice civile nu reclam? necesitatea observ?rii

vreunor forme pentru validitatea lor. Voin?a juridic? manifestat?, oricum,

prin vorbe, prin nscrisuri, prin semne, etc., este suficient? pentru

ncheierea unui act juridic, iar contractul se formeaz? prin simplul acord

de voin?? al p?r?ilor. Voin?a juridic? este deci independent? de forma pe

care o mbrac? pentru a se exterioriza. Ea produce efecte juridice, f?r? a

fi nevoie pentru aceasta de a se manifesta n anumite forme.

Prin urmare, n principiu, actele juridice sunt consensuale n n?elesul

c? ele se ncheie valabil prin simpla manifestare de voin?? a celor de la

care eman?.

No?iunea ?i clasificarea condi?iilor de form? ale actelor juridice

civile.

Prin form? a actului juridic civil se n?elege modalitatea de

exteriorizare a manifest?rii de voin?? f?cut cu inten?ia de a crea,

modifica sau a stinge un raport juridic concret.[16] Cu alte cuvinte ?i

ntr-o formulare mai sintetic?, forma actului juridic civil reprezint?

modul de exteriorizare a manifest?rii de voin??.

Ca o derogare de la principiul consensualismului actelor juridice civile,

n func?ie de consecin?ele juridice ale nerespect?rii formei se disting

trei condi?ii de form? ?i anume:

a) forma cerut? ad validatem, adic? pentru ns??i validitatea actului

juridic civil;

b) forma cerut? ad probationem, adic? pentru a se face dovada actului

juridic civil;

c) forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic

civil.

Forma cerut? de validitate a actului juridic civil. Actele juridice

pentru validitatea c?rora se cer ndeplinirea sub sanc?iunea nulit??ii

absolute, anumite condi?ii de form? se numesc acte formale sau solemne. La

actele formale sau solemne, forma constituie o condi?ie de validitate.

Forma ca o condi?ie de validitate a actului juridic civil const? n

necesitatea ndeplinirii formalit??ii prestabilite de lege ori de p?r?i

privind exteriorizarea voin?ei cu ocazia ncheierii actului juridic.

Ra?iunea formei ca o condi?ie esen?ial? de validitate a actului juridic

civil este determinat?, n primul rnd, de nevoia asigur?rii deplinei

libert??i ?i certitudini manifest?rii consim??mntului n al doilea rnd,

de a aten?iona p?r?ile cu privire la importan?a deosebit? pe care o au

actele ce necesit? ncheierea lor ntr-o anumit? form? ?i, n al treilea

rnd, de a asigura un control din partea statului cu privire la respectarea

condi?iilor de validitate a unor acte juridice civile care dep??esc prin

con?inutul lor interesele strict personale ale p?r?ilor.

Forma cerut? pentru validitatea actului juridic civil se caracterizeaz?

printr-o serie de tr?s?turi specifice ce ?in de esen?a formei ?i anume:

este un element constitutiv al actului juridic, lipsa formei fiind

sanc?ionat? cu nulitate absolut? a actului; presupune manifestarea expres?

de voin??, ceea ce exclude manifestarea tacit? a voin?ei p?r?ilor ?i este ,

n principiu, exclusiv?, n sensul c?, de regul?, actul se ncheie n form?

autentic?, ?i nu permite p?r?ilor posibilitatea unei op?iuni, cu excep?ia

testamentului.[17]

Forma ad validatem trebuie s? cuprind? ntregul con?inut al actului

juridic, nefiind admis? trimiterea la o surs? exterioar? prin care s? se

determine con?inutul actului juridic civil. De asemenea, actele juridice

aflate n raport de interdependen?? cu actele formale sau solemne, chiar

dac? ele privite separat nu trebuie s? ndeplineasc? aceast? condi?ie,

trebuie totu?i s? fie acte formale sau solemne cum ar fi, spre exemplu,

mandatul pentru ncheierea unui act formal trebuie s? mbrace forma

autentic?. Tot astfel, actul juridic care determin? ineficacitatea unui act

formal sau solemn trebuie s? fie ?i el formal sau solemn.

Sunt acte formale: dona?ia, acceptarea succesiunii sub beneficiu de

inventar, ipoteca, contractul de societate comercial?.

c) forma-condi?ie de proba?iune a actului juridic civil. Forma cerut?

actului juridic pentru a fi folosit ca mijloc de prob? const? n cerin?a

ntocmirii n scris a actului juridic civil, f?r? ca lipsa acestei forme

s? afecteze validitatea actului juridic. Forma cerut? ca o condi?ie de

proba?iune a actului juridic, de?i nu are nici o influen?? asupra

validit??ii acestuia, totu?i ea are un caracter obligatoriu, deoarece, n

principiu, este inadmisibil dovedirea actului juridic civil cu un alt

mijloc de prob?.

Forma ad probationem a fost considerat? n literatura de specialitate ca

reprezentnd, fie o excep?ie de la principiul consensualismului, deoarece

manifestarea de voin?? trebuie f?cut? n form? scris?,[18] fie ca o

limitare adus? aceluia?i principiu, n sensul c? nedovedirea raportului

juridic n?scut din actul juridic are drept consecin?? ns??i ineficacitatea

acestui raport juridic[19]

d) forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic civil

Aceast? form? se refer? la formalit??ile prev?zute de lege pentru a face

actul juridic civil opozabil ?i persoanelor care nu au participat la

ncheierea lui. Formalit??ile prev?zute de lege se refer?, n primul rnd,

la publicitatea actului juridic civil prin care se constituie sau se

transmit drepturi reale care, fiind drepturi absolute sunt opozabile erga

omnes.

Forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic civil

este obligatorie. Nerespectarea acestei cerin?e de form? nu va fi

sanc?ionat? cu nulitate absolut? sau imposibilitatea dovedirii actului

juridic civil prin alte mijloace de prob?, ci cu inopozabilitatea actului

fa?? de ter?ele persoane, adic? cu posibilitatea acestora din urm? persoane

de a ignora actele juridice ce li se opune de p?r?ile care l-au ncheiat.

Actul ncheiat este valabil ?i va produce efecte ntre p?r?i, ns? el nu

este opozabil ter?elor persoane fa?? de care actul este ineficace.

Nulitatea actului juridic civil

Defini?ie ?i func?iile nulit??ii

n lipsa unei defini?ii a nulit??ii actelor juridice n codul civil,

literatura de specialitate abund? n defini?ii, care, ns?, au un numitor

comun ?i anume acela c? nulitatea este o sanc?iune civil?, care intervine

cnd se nfrnge o dispozi?ie legal?, cu ocazia ncheierii unui act

juridic.

Nulitatea este acea sanc?iune civil? care intervine dup? nc?lcarea

normei de drept, lipsind actul juridic de efectele urm?rite la ncheierea

lui.[20]

Analiznd finalitatea nulit??ii ca institu?ie de drept civil, n

opinia domnului profesor T. Pop aceast? institu?ie urm?re?te att un rol

preventiv, ct ?i unul represiv.

Prin urmare, nulitatea urm?re?te att o func?ie preventiv?, ct ?i una

sanc?ionatorie.

Func?ia preventiv? a nulit??ii const? n amenin?area cu distrugerea

efectelor actului juridic, dac? acesta se ncheie cu nesocotirea

dispozi?iilor normative privind condi?iile sale de validitate.

ntr-adev?r, nulitatea actelor juridice prezint? neajunsul c?

nimice?te aparen?a creat? prin acest act, mprejurare ce poate produce

prejudicii att p?r?ilor, ct ?i ter?ilor. De aceea, este preferabil s? se

verifice n prealabil condi?iile de validitate ale actului juridic, pentru

a preveni nimicirea efectelor lui, dup? ce s-a ncheiat. O asemenea

verificare prealabil? a fost instituit? de legiuitor, doar pentru actele

solemne, ns? ea lipse?te pentru restul actelor juridice. Pentru marea

majoritate a actelor juridice pentru care nu se cere forma solemn?, p?r?ile

au tot interesul pentru a prentmpina distrugerea efectelor actului

juridic, s? observe prevederile legii civile nainte de ncheierea lui ?i

s? se conformeze lor.

Func?ia sanc?ionatorie intervine dup? ncheierea actului juridic,

avnd drept scop fie nl?turarea efectelor contrare legii, pe care le

con?ine acest act, fie ncheierea actului n totalitate, dac? nu este

posibil? men?inerea lui prin ndep?rtarea clauzelor stipulate n dispre?ul

unor dispozi?ii imperative ale legii.

De re?inut c? nu trebuie confundat? nulitatea actului juridic cu

ineficien?a probatorie a nscrisului constatator.

Se ?tie din materia dreptului probator c? pentru dovedirea unor acte

juridice legea cere ntocmirea unui nscris. Acest nscris, pentru a

constitui instrument probator trebuie s? ndeplineasc? anumite condi?ii

prev?zute de lege. Nerespectarea acestor condi?ii atrage ineficien?a

nscrisului doveditor, ceea ce nseamn? c? nscrisul este lipsit de

efectele sale n materie de prob? dar nu afecteaz? validitatea opera?iilor

juridice, care poate fi dovedit?, eventual, prin alte mijloace de prob?.

Dac? nscrisul reprezint? o condi?ie pentru validitatea chiar a opera?iilor

juridice (caz actelor juridice solemne), nulitatea nscrisului atrage ?i

nulitatea actului juridic.

Evolu?ia concep?iei cu privire la nulitatea actului juridic

n dreptul roman, concep?ia asupra nulit??ii era cristalizat? n dou?

adagii: qui contra legem agit nihil agit precum ?i quod nullum est nullum

producit efectum. De aici rezult? c? nulitatea era total? ?i iremediabil?

sau, altfel spus, actul juridic era nimicit n totalitate, neexistnd

posibilitatea men?inerii lui par?iale cu nl?turarea clauzelor prin care s-

a nc?lcat legea.

n concep?ia clasic?, care se afla nc? sub influen?a dreptului roman,

nulitatea era asimilat? cu ineficacitatea actului juridic, n totalitatea

sa, fiind tratat ca o stare organic? a acestuia, deoarece s-a ncheiat cu

nesocotirea dispozi?iilor legale. Nulitatea avea ca efect desfiin?area

actului juridic n ntregime ?i ca o consecin??, nimicirea tuturor

efectelor sale. Deci nulitatea era total? ?i iremediabil?, ca ?i n dreptul

roman.

n concep?ia modern? s-a formulat teoria propor?ionalit??ii efectelor

nulit??ii n raport cu cauzele care au determinat-o, urm?rile nulit??ii

trebuind s? se m?rgineasc? numai la cele efecte care contravin legii,

celelalte efecte ale actului men?inndu-se. n aceast? concep?ie, nulitatea

este n principiu par?ial? ?i remediabil?. Finalitatea nulit??ii n aceast?

concep?ie este ap?rarea actului juridic prin men?iunea lui, dup? ce s-au

nl?turat efectele care contravin legii.

Concep?ia dreptului romn contemporan asupra nulit??ii actului juridic

este aceea a unei nulit??i n principiu par?iale ?i remediabile, nulitatea

actului juridic avnd menirea de a suprima numai efectele care contravin

dispozi?iilor legale nc?lcate la ncheierea actului, l?sndu-se neatinse

celelalte efecte.

n aceast? concep?ie nulitatea total? intervine numai atunci cnd

clauzele care contravin legii au constituit cauza principal? ?i

determinant? a ncheierii actului juridic.

Clasificare nulit??ii actelor juridice

Teoria nulit??ii actelor juridice clasific? aceste acte, n raport de

mai multe criterii, astfel:

1. n raport de natura interesului ocrotit de lege ?i de regimul ei

juridic, nulitatea este de dou? feluri: nulitate absolut? ?i nulitate

relativ?.

Nulitatea absolut? este sanc?iunea ce intervine n caz de

nerespectare, cu ocazia ncheierii unui act juridic, a unei norme de drept

care ocrote?te un interes general, public.[21]

Nulitatea relativ? este sanc?iunea ce intervine n cazul de

nerespectare, cu ocazia ncheierii unui act juridic, a unei norme de drept

care ocrote?te un interes particular, privat.[22]

ndoctrin? ?i n jurispruden?? se folose?te pentru nulitatea absolut?

expresiile nul de drept sau nul, ori nul de plin drept sau actul va

fi nul, iar pentru nulitatea relativ? expresiile actul este anulabil sau

actul poate fi anulat.

n raport de ntinderea efectelor, nulitatea poate fi total? sau

par?ial?.

Nulitatea total? este aceea care desfiin?eaz? actul juridic n

ntregime.

Nulitatea par?ial? este aceea care desfiin?eaz? numai unele efecte ale

actului juridic acesta r?mnnd n fiin?? ?i producndu-?i celelalte

efecte.

n dreptul civil romn, nulitatea par?ial? reprezint? regula, iar

nulitatea total? excep?ia, aceasta nsemnnd c? nulitatea unei clauze a

actului juridic nu atrage ineficacitatea ntregului act, ea m?rginindu-se

numai la acea clauz?.

Nulitatea total? va interveni ori de cte ori clauza (sau clauzele)

care contravine legii a constituit cauza impulsiv? ?i determinant? a

ncheierii actului juridic (exemplu bunurile so?ilor ?i nstr?inarea lor).

n raport de existen?a ori inexisten?a unei norme care s? edicteze

expres sanc?iunea, nulitatea este de dou? feluri: expres? sau virtual?.

Nulitatea expres? (textual?, explicit?) este aceea care este prev?zut?

anume ntr-o dispozi?ie legal?.

Nulitatea virtual? (implicit?, tacit?) este aceea care, f?r? a fi

prev?zut? expres de lege, rezult? n mod nendoelnic din felul de

exprimare a normei legale sau din scopul acesteia.

Exemplu art .. declar?: bunurile dobndite n timpul c?s?toriei, de

oricare dintre so?i, sunt, de la data dobndirii lor, bunuri comune ale

so?ilor. Orice conven?ie contrar? este nul?.

Pe de alt? parte, din modul de redactare sau din scopul anumitor

prevederi legale rezult? c? nc?lcarea acestora atrage nulitatea actului

juridic, de?i aceste prevederi nu con?in expres sanc?iunea nulit??ii.

Suntem n prezen?a unei nulit??i virtuale.

Drept exemplu constituie prevederile art. 575 din C. civ. Care

declar?: Testamentul trebuie s? fie ntocmit n form? scris?, cu indicarea

locului ?i datei ntocmirii lui, s? fie semnat cu mna proprie a

testatorului ?i autentificat pe cale notarial?. La fel art. 240 prevede c?

contractul de vnzare cump?rare a casei de locuit trebuie s? fie ncheiat

n form? scris?, autentificat notarial ?i nregistrat la birourile de

inventariere tehnic?.

Exemple din cc cu privire la formele testamentului, dona?iuni

n raport de caracterul condi?iilor de validitate nerespectat?

nulitatea este de dou? feluri: de fond ?i de form?.

Nulitatea de fond este acea sanc?iune a actului juridic ncheiat cu

nerespectarea condi?iilor esen?iale de validitate ale acestuia ?i anume:

capacitatea de a contracta, consim??mntul valabil al p?r?ii ce se oblig?,

un obiect determinat ?i o cauz? licit?.

Cu p?rere de r?u legisla?ia civil? a Republicii Moldova nu prevede

expres condi?iile de valabilitate ale conven?iilor, acestea fiind stabilite

de c?tre doctrin?.

Nulitatea de form? este acea sanc?iune a actului juridic ncheiat cu

nerespectarea formei cerute de lege ad validatem.

Aceast? clasificare prezint? interes redus, deoarece efectul juridic

ale nulit??ilor de fond ?i de form? sunt acelea?i.

2. n raport de modul cum opereaz? nulitatea se distinge ntre nulitate de

drept ?i nulitate judiciar?.

Nulitatea de drept este aceea care opereaz? n puterea legii,

independent de interven?ia instan?ei judec?tore?ti.

Nulitatea judiciar? este aceea pronun?at? de instan?a judec?toreasc?,

care lipse?te de efecte actul juridic civil.

Clasificarea aceasta este de origine francez?, iar cnd nulitatea era

prev?zut? expres de lege (actul este nul de drept), ea opera n puterea

legii, f?r? interven?ia instan?ei de judecat?.

n dreptul civil romn, distinc?ia ntre nulit??ile de drept ?i

judiciare este nesemnificativ? n practic?, deoarece n toate cazurile,

indiferent c? suntem n prezen?a unei nulit??i absolute, cnd instan?a

constat? aceast? nulitate, sau a unei nulit??i relative, cnd instan?a

pronun?? nulitatea, pentru ca actul juridic s? fie desfiin?at de regul?

intervine organul jurisdic?ional.

n legisla?ia romn? exist? texte care declar? nul de drept un act

juridic, dar, pentru a nl?tura situa?ia juridic? creat? prin acest act se

impune o hot?rre judec?toreasc? de declarare a nulit??ii. A?a de pild?,

art statueaz?: Conven?ia f?cut? prin eroare, violen?? sau dol nu este

nul? de drept, ci d? loc numai ac?iunii de nulitate.

La noi n ?ar? conform art. 60 C.civ. care precizeaz? c?: cel al

c?rui consim??mnt a fost viciat prin n?el?ciune, violen??, amenin?are n

urma unei nvoieli dolosive sau n urma unui concurs de mprejur?ri grele

poate cere anulare conven?iei

Deci, conchidem noi, nimeni nu-?i poate face singur dreptate,

desfiin?nd situa?ia juridic? existent?, ci trebuie s? recurg? la justi?ie.

Cauzele de nulitate a actului juridic

Privite n general, cauzele care conduc la nulitatea actului juridic s-

ar subsemna ideii de nerespectare a dispozi?iilor legale, care

reglementeaz? condi?iile necesare pentru ca aceasta s? fie valabil?.

n doctrin? sunt considerate cauze de nulitate a actului juridic

urm?toarele:

. nc?lcarea dispozi?iilor legale referitoare la capacitatea de a

ncheia actul juridic;

. Lipsa unui element esen?ial, structural, al actului juridic

(consim??mntul, obiectul, cauza);

. Vicierea consim??mntului exprimat n actul juridic;

. Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil;

. Ilicitatea sau imoralitatea cauzei;

. Nesocotirea dispozi?iilor imperative ale legii, ordinii publice ?i

bunurilor moravuri;

. Nerespectarea formei cerute de lege pentru actele solemne;

. Lipsa sau nevalabilitatea autoriza?iei administrative pentru unele

acte juridice;

. Frauda legii.

De men?ionat c? nesocotirea acestor cauze de nulitate conduce fie la

nulitatea absolut?, fie la nulitatea relativ? a actului juridic.

Cauze de nulitate absolut?

Sanc?iunea nulit??ii absolute a actului juridic intervine n

urm?toarele cazuri:

o Cnd se ncalc? dispozi?iile legale referitoare la capacitatea civil?

a persoanei. Este vorba de: a) nerespectarea de c?tre unele persoane a

incapacit??ii speciale la care sunt supuse pentru ocrotirea vreunui

interes social ob?tesc. O asemenea incapacitate special? este

prev?zut? de art .. pentru judec?tori, procurori ?i avoca?i, care

sunt opri?i s? cesioneze drepturi litigioase ?i b) lipsa capacit??ii

de folosin?? a dreptului datorit? nerespect?rii principiului

specialit??ii de c?tre persoana juridic?;

o Cnd actul juridic este lipsit de un element esen?ial, de o condi?ie

esen?ial? pentru validitatea lui consim??mntul, obiectul, cauza.

Consim??mntul lipse?te cu des?vr?ire n cazul erorii-obstacol, cnd

voin?a celor dou? p?r?i nu s-a ntlnit pentru a se ncheia valabil

actul juridic. n acest caz nu suntem n prezen?a unui viciu de

consim??mnt, ci n prezen?a unui obstacol la ncheierea actului

juridic;

o Cnd obiectul actului juridic nu este valabil (este obiect ilicit sau

imoral);

o Cnd cauza actului juridic nu este valabil? (este ilicit? sau

imoral?);

o Cnd forma cerut? de lege n mod obligatoriu, nu a fost respectat? de

p?r?i;

o Cnd au fost nesocotite dispozi?iile imperative ale legii, ordinii

publice ?i bunele moravuri;

o Cnd lipse?te autoriza?ia administrativ?, ori aceasta nu este

valabil?, ntruct s-a acordat cu nc?lcarea legii;

o Cnd pentru actul juridic ncheiat s-a fraudat legea.

Cauze de nulitate relativ?

Sanc?iunea nulit??ii relative a actului juridic intervine n

urm?toarele cazuri:

o Cnd consim??mntul exprimat n actul juridic a fost viciat prin eroare,

dol, violen?? sau leziuni;

o Cnd a lipsit discern?mntul uneia din p?r?i n momentul ncheierii

actului juridic;

o Cnd actul juridic a fost ncheiat de persoane lipsite de capacitate de

exerci?iu sau de persoane cu capacitate de exerci?iu sau de persoane cu

capacitate de exerci?iu restrns?, care n-au avut ncuviin??rile

prev?zute de lege. Este vorba de: a) actul juridic ncheiat de persoane

lipsite de capacitate de exerci?iu (minorii sub 15 ani ?i persoanele sub

interdic?ie); b) actul juridic ncheiat de un minor cu capacitatea de

exerci?iu restrns?, f?r? ncuviin?area ocrotitorului legal, act care

este lezionar pentru minor; c) actul juridic ncheiat f?r? ncuviin?area

autorit??ii tutelare.

o Cnd actul juridic a fost ncheiat cu nesocotirea unor interdic?ii legale

prev?zute n scopul ocrotirii unor interese particulare.

Regimul juridic al nulit??ii

Clasificarea nulit??ii n absolut? ?i relativ? este deosebit de

important? din cauza regimului juridic diferit al celor dou? categorii de

nulit??i. Acest regim diferit se datoreaz? naturii distincte a interesului

ocrotit prin norma juridic? nc?lcat?. Dac? interesul ocrotit este cel

general, ob?tesc, atunci sanc?iunea nc?lc?rii legii este nulitatea

absolut? cu regimul ei juridic propriu, iar dac? interesul ocrotit este

particular al p?r?ilor sau al uneia dintre ele, atunci sanc?iunea

nc?lc?rii legii este nulitatea relativ?, cu regimul ei juridic distinct.

Regimul juridic al nulit??ii se refer? la regulile care genereaz? att

nulitatea absolut? ct ?i nulitatea relativ?.

Deosebirea de regimul juridic dintre nulitatea absolut? ?i nulitatea

relativ? prive?te trei aspecte: a) persoanele care pot invoca nulitatea; b)

prescrierea dreptului la ac?iune ?i c) posibilitatea acoperirii nulit??ii

prin confirmarea actului juridic.

n cele ce urmeaz? vom examina separat regimul juridic al nulit??ii

absolute ?i regimul juridic al nulit??ii relative.

Regimul juridic al nulit??ii absolute

Regulile care crmuiesc regimul juridic al nulit??ii absolute sunt:

a) Nulitatea absolut? poate fi invocat? de orice persoan? interesat?.

Persoanele interesate pot fi: p?r?ile actului juridic, avnzii cauz?

ai p?r?ilor, procurorul ?i chiar instan?a din oficiu. De observat c?,

ns??i partea care ar fi vinovat? de faptele ce constituie cauza

nulit??ii, poate cere constatarea nulit??ii absolute ?i desfiin?area

retroactiv? a actului juridic, invocnd chiar cauza pe care a invocat-

o personal. Aceasta se explic? prin aceea c? s-a nc?lcat o dispozi?ie

legal? imperativ? al c?rei scop este ocrotirea unui interes general

ob?tesc. Se acord? nendoios, prioritate ordinii de drept, fa?? de

interesul particular al uneia sau ambelor p?r?i. ntruct, actele

juridice sunt guvernate de principiul consensualismului acestora,

num?rul persoanelor care pot invoca nulitatea absolut? este destul de

restrns. Ter?ii care sunt str?ini de actul juridic, vor putea invoca

nulitatea absolut? a acestuia numai n m?sura n care actul juridic le

este opozabil, deoarece numai atunci se bucur? de un interes ocrotit

de lege.

b) Ac?iunea n nulitate absolut? este imprescriptibil?. Aceasta nseamn?

c? ac?iunea n constatarea nulit??ii absolute poate fi intentat?

oricnd, nefiind ngr?dit de vreo durat? n timp de la ncheierea

actului. Imprescriptibilitatea ac?iunii n nulitate absolut? rezult?

din dou? mprejur?ri:

1. Fiind o ac?iune n constatarea unei nulit??i opereaz? n

puterea legii;

2. Este expres prev?zut? de text.

c) Nulitatea absolut? nu poate fi acoperit? prin confirmarea actului.

ntruct nulitatea absolut? are ca fundament ocrotirea unor

interese generale, ob?te?ti ?i de aici dreptul oric?rei persoane de

a o invoca, actul juridic lovit de nulitate absolut? nu poate fi

confirmat. P?r?ile nu au dect posibilitatea de a ncheia un act

juridic nou, valabil, care nu poate valida vechiul act nul, ci va

fi un act juridic independent, a c?rui exigen?? ncepe n momentul

ncheierii lui. Vechiul act juridic va r?mne n continuare nul.

Exem c?s?toria.

Regimul juridic al nulit??ii relative

Regulile care crmuiesc regimul juridic la nulit??ii relative sunt:

Nulitatea relativ? poate fi invocat? numai de persoana ocrotit? de

dispozi?ia legal? ce reglementeaz? nulitatea.

De pild?, nulitatea relativ? pentru viciu de consim??mnt nu poate fi

invocat? dect de partea al c?rui consim??mnt a fost viciat la ncheierea

actului juridic, deoarece numai n vederea ocrotirii acestuia legiuitorul a

statuat posibilitatea anul?rii actului. Desigur c? numai partea respectiv?

poate aprecia, n ce m?sur? consim??mntul i-a fost viciat, ?i n ce m?sur?

i-au fost v?t?mate interesele. Cealalt? parte nu poate invoca nulitatea

relativ? a actului juridic respectiv.

Sunt situa?ii cnd fiecare dintre p?r?ile contractante va putea invoca

nulitatea relativ?. De exemplu, dac? un contract a fost ncheiat ntre doi

minori, fiecare dintre ace?tia va fi n drept s? invoce nulitatea relativ?

a contractului.

Mai trebuie men?ionat situa?ia n care fiecare parte contractant? poate

invoca nulitatea relativ? a contractului, dar pentru temeiuri juridice

diferite. A?a de pild?, o parte poate invoca nulitatea pentru lipsa

capacit??ii de exerci?iu la ncheierea contractului, iar cealalt? pentru un

viciu de consim??mnt (eroarea de exemplu).

Tot astfel, aceast? nulitate poate fi invocat? ?i de procuror, n m?sura

n care ac?iunea n anulare nu are un caracter stric personal.

Ac?iunea n nulitate relativ? este supus? prescrip?iei extinctive.

Termenul de prescrip?ie este de trei ani ?i el ncepe s? curg? dup?

distinc?iile art. 79 C. civ. Potrivit textului acestui articol

Prescrip?ia ncepe s? curg? din ziua n care s-a n?scut dreptul la ac?iune;

dreptul la ac?iune se na?te din ziua cnd persoana a aflat sau trebuia s?

afle, c? i-a fost nc?lcat un drept. n caz de viclenie ori eroare sau n

celelalte cazuri de anulare, prescrip?ia ncepe s? curg? de la data cnd

cel ndrept??it, reprezentantul s?u legal sau persoana chemat? de lege s?-i

ncuviin?eze actele, a cunoscut cauza anul?rii, ns? cel mai trziu de la

mplinirea a 18 luni de la data ncheierii actului

De observat c? termenul de prescrip?ie susmen?ionat se aplic? numai la

ac?iunile avnd un obiect patrimonial. Referitor la ac?iunile

nepatrimoniale, ele sunt n principiu imprescriptibile.

Dup? mplinirea termenului de prescrip?ie, dreptul la ac?iune n anulare

actului juridic se stinge, dar nulitatea relativ? poate fi invocat? pe cale

de excep?ie, oricnd, ntruct numai dreptul la ac?iune se stinge.

Nulitatea relativ? poate fi acoperit? prin confirmare.

Confirmarea nu este altceva dect un act juridic unilateral prin care o

persoan? renun?? la dreptul s?u de a invoca nulitatea relativ? a unui act

juridic.

Confirmarea poate fi f?cut? n dou? moduri: expres ?i tacit

Confirmarea expres? se face printr-un nscris (numit act confirmativ),

care trebuie s? ndeplineasc? o sum? de condi?ii. Cele mai importante

condi?ii privesc pe autorul confirm?rii actului anulabil, care nu este

dect persoana ce putea invoca nulitatea relativ?. Aceast? persoan? trebuie

s? fie capabil?, iar consim??mntul ei s? nu fie alterat de vreun viciu. De

aici concluzia c? confirmarea actului anulabil nu poate fi f?cut? dect

dup? ncetarea incapacit??ii sau dup? ncetarea sau descoperirea viciului

de consim??mnt, iar autorul confirm?rii trebuie s? fie con?tient de viciul

actului juridic pe care-l confirm?.

Actul de confirmare expres? trebuie s? ndeplineasc? ?i el condi?iile de

valabilitate ?i anume: s? cuprind? elementele esen?iale ale actului juridic

(obiect cauz?, natura obliga?iei), cauza nulit??ii ?i inten?ia de a renun?a

la ac?iunea n anulare.

Confirmarea tacit? rezult? din executarea actului anulabil.

Principalul efect el anul?rii este acela c? anulabilitatea actului

juridic dispare retroactiv aceasta nsemnnd c?, dup? confirmare, partea nu

mai poate invoca nulitatea relativ? a actului juridic, nici pe cale de

ac?iune, nici pe cale de excep?ie.

Constatarea nulit??ii absolute ?i pronun?area nulit??ii relative.

Desfiin?area efectelor actului juridic lovit de nulitate absolut? sau de

nulitate relativ? trebuie s? fie opera instan?ei judec?tore?ti. Este de

notat c? rolul instan?ei judec?tore?ti nu este acela?i n cazul celor dou?

nulit??i (absolut? ?i relativ?).

Nulitatea absolut? opereaz? prin puterea legii, chiar din momentul

ncheierii actului juridic. ntruct actul juridic nu a luat fiin?? n mod

legal, dac? p?r?ile ajung la n?elegere cu privire la recunoa?terea

nulit??ii actului juridic, nu este necesar s? se recurg? la sesizarea

instan?ei judec?tore?ti pentru a constata nulitatea absolut?. Fa?? de

mprejurarea c? a devenit o practic? constant? recurgerea la autorit??ile

justi?iei pentru constatarea nulit??ii absolute, conchidem c? acordul

p?r?ilor referitor la recunoa?terea nulit??ii absolute este, de regul?,

irealizabil?.

Prin urmare nulitatea absolut? este constatat? de instan?a de

judec?toreasc?, care face o aplicare necesar? a legii, nu o apreciere

proprie. Ac?iunea n constatarea nulit??ii absolute este imprescriptibil?.

n contrast cu nulitatea absolut?, nulitatea relativ? nu opereaz? prin

puterea legii, ntruct actul juridic anulabil a luat fiin?? ?i el necesit?

a fi desfiin?at de c?tre instan?a judec?toreasc?.

Prin urmare, nulitatea relativ? este supus? aprecierii instan?ei

judec?tore?ti, care o pronun??, ?i ea opereaz? deci prin puterea hot?rrii

judec?tore?ti.

Este necesar a nvedera c? ?i p?r?ile au posibilitatea s? desfiin?eze

actul juridic anulabil, dar dac? nu se n?eleg, partea ndrept??it? trebuie

s? intenteze ac?iune n justi?ie. Cum aceast? ac?iune este prescriptibil?

n termenul general de prescrip?ie (trei ani), n cazul n care partea a

pierdut acest termen, actul juridic nu mai poate fi desfiin?at ?i el r?mne

valabil, chiar dac? anterior fusese susceptibil de anulare.

n literatura juridic? s-a precizat c? ac?iunea n nulitate este o

ac?iune autonom?, care are drept scop s? restabileasc? ordinea de drept

nc?lcat?. Chiar dac? actul juridic ncheiat cu nc?lcarea legii a produs

unele consecin?e patrimoniale, scopul principal al ac?iunii n nulitate

este nl?turarea efectelor actului juridic nul ?i abia apoi repararea

daunelor patrimoniale. Iat? de ce se afirm? c? ac?iunea n nulitate este o

ac?iune autonom?, care urm?re?te s? asigure preem?iunea ordinii de drept.

Efectele nulit??ii actului juridic

No?iune ?i reglementare

Efectul nulit??ii rezid? n desfiin?area actului juridic din momentul

ncheierii sale, ceea ce conduce la restabilirea ordinii de drept

nc?lcate.[23]

Actul juridic nul poate produce efecte n viitor, iar efectele produse n

trecut se desfiin?eaz? retroactiv. A?adar nulitatea opereaz? nu numai

pentru viitor, ci ?i pentru trecut. Retroactivitatea este consecin?a

fireasc? a nulit??ii actului juridic.

Trebuie re?inut c? efectele nulit??ii sunt acelea?i lipsa de

eficacitate a actului juridic indiferent c? ne g?sim n prezen?a

nulit??ii absolute sau a nulit??ii relative.

ntruct nulitatea opereaz? retroactiv, efectele acesteia vor depinde ?i

de al?i factori, care au survenit dup? ncheierea actului juridic, cum ar

fi: executarea sau neexecutarea actului juridic, transmiterea drepturilor

de c?tre dobnditor unor ter?e persoane subdobnditoare.

Principiile efectelor nulit??ii actului juridic

Efectele nulit??ii sunt crmuite de trei principii importante:

. Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii actului juridic;

. Principiul restabilirii situa?iei anterioare ncheierii actului

juridic;

. Principiul anul?rii actelor juridice subsecvente, ca o consecin?? a

anul?rii actului juridic;

Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii actelor juridice

Aplicarea sanc?iunii nulit??ii actului juridic atrage dup? sine

desfiin?area retroactiv? a efectelor actului respectiv, iar pentru viitor

actul juridic nu va mai produce efecte. Cu alte cuvinte actul nul va mai

produce efecte pentru viitor, iar efectele produse n trecut se

desfiin?eaz? retroactiv.

Retroactivitatea conduce la desfiin?area efectelor actului juridic, care

s-au produs n trecut (ntre data ncheierii actului ?i data anul?rii sau

constat?rii nulit??ii lui) ?i la ncetarea producerii lor n viitor, dup?

pronun?area hot?rrii judec?tore?ti prin care actul juridic a fost anulat

sau care a constatat nulitatea absolut? a acestuia. n realitate, n baza

retroactivit??ii efectelor nulit??ii, p?r?ile se v?d n situa?ia anterioar?

ncheierii actului juridic, deoarece numai astfel concordan?a dintre lege

?i actul respectiv poate fi armonizat?.

Prin urmare, n baza principiului retroactivit??ii efectelor nulit??ii

actului juridic, efectele actului contrare legii sunt retroactiv

desfiin?ate, iar p?r?ile urmeaz? s? fie repuse n situa?ia anterioar?

ncheierii actului.

n ipoteza n care actul juridic nu a fost executat, pronun?area anul?rii

ori constatarea nulit??ii actului conduce la ineficacitatea lui, p?r?ile

fiind considerate c? n-au avut niciodat? dreptul sau obliga?ii reciproce.

Drept urmare, nici una dintre p?r?i nu mai poate cere executarea actului.

n ipoteza n care actul juridic a fost executat n totalitate sau n

parte, odat? cu declararea nulit??ii sau anularea acestuia se desfiin?eaz?

retroactiv efectele lui, iar p?r?ile sunt obligate s?-?i restituie reciproc

presta?iile executate.

Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii se ntemeiaz? pe un alt

principiu fundamental al dreptului ?i anume pe principiul suprema?iei

legii, pentru c? nu este ng?duit ca n via?a noastr? juridic? s? existe

acte juridice ale c?ror efecte sunt contrare legii, de aceea se impune

nl?turarea lor ?i restabilirea ordinii de drept nc?lcate.

De la principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii exist? cteva

excep?ii dictate fie de caracterul ireversibil al prescrip?iilor executate,

fie de ra?iuni de politic? juridic?.

Excep?iile vizeaz? cazurile n care efectele nulit??ii actului juridic se

produc numai pentru viitor, nu ?i pentru trecut, ceea ce nseamn? c?

efectele actului juridic declarat nul sau anulat sunt men?inute pe trecut

(pe perioada dintre data declar?rii nulit??ii sau anul?rii actului juridic

?i data ncheierii lui).

Excep?iile invocate de doctrin? de la principiul retroactivit??ii

efectelor nulit??ii actului juridic sunt:

1. Men?inerea efectelor produse n trecut de contractele cu executare

succesiv? (de exemplu, contractul de nchiriere, contractul de vnzare-

cump?rare cu o clauz? de ntre?inere), datorit? ireversibilit??ii

presta?iilor executate succesiv. n toate aceste contracte, care dau

na?tere la presta?ii succesive sau continue, de durata n timp, din

moment ce presta?iile s-au efectuat, ele nu mai pot fi nl?turate pe

trecut. Astfel, un contract de nchiriere n executarea c?ruia locatorul

a asigurat folosin?a locuin?ei, iar locatarul a pl?tit chiria, nu poate

fi desfiin?at ?i pentru trecut, deoarece obliga?ia de a pune la

dispozi?ia locuin?a s-a consumat ireversibil, iar restituirea chiriei

pl?tite nu se justific?, deoarece ar conduce la mbog??irea locatarului

f?r? just temei.

2. Recunoa?terea efectelor actului juridic ncheiat cu nc?lcarea unor

condi?ii de validitate, deoarece legea nu stabile?te constatarea

nulit??ii actului (cu consecin?a desfiin??rii ex tunc), ci desfacerea lui

pe viitor. Este cazul nerespect?rii condi?iilor de validitate a adop?iei

unui minor (art CF ) privitoare la luarea consim??mntului p?rin?ilor

celui adoptat, nerespectare care este sanc?ionat? de lege ( art cf ) nu

cu nulitate absolut?, ci cu desfacerea adop?iei (deci cu p?strarea

efectelor pe trecut) dar ?i aceasta condi?ionat, dac? este n interesul

copilului ca el s? se ntoarc? la ace?tea.

Prin urmarea actul juridic al adop?iei nu se desfiin?eaz? ci numai se

desface. Evident c? legiuitorul a avut n vedere ra?iuni de ocrotire a

minorului, de aceea s-a ab?tut de la principiul retroactivit??ii efectelor

nulit??ii actului juridic.

3. Men?inerea efectelor c?s?toriei chiar dac? a fost declarat? nul?, n

privin?a copiilor rezulta?i din acea c?s?torie (exemplu declararea

nulit??ii c?s?toriei nu are nici o urmare n privin?a copiilor, care ?i

p?streaz? situa?ia de copii din c?s?torie)

Aceast? dispozi?ie a fost prev?zut? tot din necesitatea ocrotirii

copiilor ?i nl?tur?rii raporturilor de familie.

Principiul restabilirii situa?iei anterioare ncheierii actului juridic

(restitutio in integrum)

Principiul restitutio in integrum poate fi configurat ca fiind corolarul

principiului retroactiv efectelor nulit??ii actului juridic, deoarece

desfiin?area retroactiv? a efectelor actului, contrare legii, trebuie s?

duc? la restituirea reciproc? ?i integral? a presta?iilor executate de

p?r?i de la ncheierea actului ?i pn? la declararea nulit??ii sau anularea

lui.

Cu alte cuvinte, principiul restabilirii situa?iei anterioare este ntr-o

rela?ie de dependen?? fa?? de principiul retroactiv efectelor nulit??ii

actului juridic.

Adagiul restitutio in integrum nseamn? restituirea tuturor presta?iilor

executate n baza unui contract declarat nul sau anulat.

Principiul restabilirii situa?iei anterioare se refer? la efectele

nulit??ii actului juridic ntre p?r?ile acestui act ?i nu fa?? de ter?i.

Pentru ca s? opereze concomitent, retroactivitatea actului juridic ?i

restituirea presta?iilor, ntre p?r?i, pe plan procesual, reclamantul va

trebui s? intenteze o ac?iune cu dou? capete de cerere: o ac?iune n

constatarea nulit??ii sau anul?rii actului juridic ?i o ac?iune n

restituirea presta?iilor executate anterior nulit??ii. Evident c? nu exist?

nici un impediment procesual ca, dup? ce reclamantul ob?ine nulitatea sau

anularea actului juridic, s? se ndrepte cu alt? ac?iune principal? pentru

a ob?ine restituirea presta?iilor executate, situa?ie n care prtul, dac?

?i-a executat ?i el obliga?ia, are interesul s? promoveze ac?iune

reconven?ional? pentru restituirea presta?iei efectuate de el sau s?

introduc? o ac?iune principal? separat.

De la principiul restitutio in integrum exist? cteva excep?ii, stabilite

de lege n virtutea unor ra?iuni de ordin juridic, social sau moral, care

privesc anumite cazuri n care presta?iile executate n termenul actului

desfiin?at retroactiv (declarat nul sau anulat) nu sunt supuse restituirii.

Asemenea excep?ii relevate de literatura juridic? ?i de jurispruden??

sunt:

Incapabilul (minorul sau interzisul) nu este ?inut s? restituie, potrivit

art dect n m?sura mbog??irii sale. Acest text de lege dispune: Cnd

minorii, interzi?ii sau femeile m?ritate sunt admi?i n aceast? calitate, a

exercita ac?iune n restituire n contra angajamentelor lor, ei nu ntorc

ceea ce au primit, n urmarea acestor angajamente, n timp minorita?ii,

interdic?iei sau maritajului, dect dac? se probeaz? c? au profitat de

aceea ce li s-a dat

Dobnditorul de bun?-credin?? al unui bun printr-un act lovit de

nulitate, este exonerat de obliga?ia de a restitui, odat? cu bunul ?i

fructele percepute. Este regula statornicit? de art .. care prevede:

Posesorul nu c?tig? proprietatea fructelor dect cnd posed? cu bun?-

credin??; la cazul contrariu, el este dator a napoia productele, mpreun?

cu lucrul proprietarului care-l revendic? dispozi?iile acestui text se

justific? pe ra?iuni de politic? juridic?, izvorte din necesitatea de a

proteja buna-credin??, att de necesar? n opera?iunile juridice.

Mo?tenitorul care n mod voluntar ?i n cuno?tin?? de cauz? a executat un

legat nul pentru vicii de form?, nu mai poate pretinde restituirea

presta?iilor, deoarece nu mai suntem n prezen?a unei pl??i nedatorate,

supus? repeti?iunii, ci n prezen?a unei obliga?ii morale care este

valabil? juridic.

Una din p?r?ile actului juridic lovit de nulitate nu se putea cere

restituirea presta?iei efectuate dac? invoca propria sa turpitudine

(imoralitate).

Este de fapt adagiul: nemo auditur propriam turpitudinem alegans (nim?nui

nu-i este ng?duit s? se prevaleze de propria sa imoralitate pentru a

ob?ine n justi?ie ocrotirea unui drept).

Potrivit legisla?iei unui stat de drept, n care trebuie respectate nu

numai normele imperative, dar ?i legile care intereseaz? ordinea public? ?i

bunele moravuri, nu este admisibil? o ac?iune n justi?ie, pentru

restituirea presta?iei, dac? prin actul juridic ncheiat s-a urm?rit un

scop imoral.

Putem formula regula c? ori de cte ori reclamantul invoc? propria sa

turpitudine pentru ob?inerea restituirii presta?iei, ac?iunea n

repeti?iune va trebui s? fie respins?. A?a, de pild?, ac?iunea

reclamantului avnd ca obiect restituirea unui mprumut, acordat pentru

men?inerea unor raporturi extraconjugale, va trebui s? fie respins? ca

inadmisibil?, deoarece s-a nc?lcat principiul nemo auditur propriam

turpitudinem alegans. Evident c? n spe??, respectiv n contractul de

mprumut cauza este imoral?, de aceea actul juridic trebuie declarat nul

absolut, iar ac?iunea n repeti?iune a presta?iei executate de reclamant,

care invoc? propria sa turpitudine, trebuie respins? ca inadmisibil?.

Excep?ia se aplic? pe ra?iuni de moralitate, care trebuie s? existe ntr-un

stat de drept.

Principiul anul?rii actelor juridice subsecvente ca o consecin??

a nulit??ii actului ini?ial

Ca o consecin?? a aplic?rii principiului relativit??ii efectelor actului

juridic, acesta nu produce efecte dect ntre p?r?ile de la care eman?, iar

nulitatea actului juridic produce efecte, de asemenea, numai n privin?a,

p?r?ilor care au ncheiat actul.

Nendoios c? efectele nulit??ii se pot r?sfrnge ?i asupra ter?ilor, n

m?sura n care ace?tea au dobndit dreptul de la partea vinovat? de

pronun?area nulit??ii ori p?r?ile vinovate de constatarea nulit??ii.

Deoarece nimeni nu poate transmite mai multe drepturi dect le are

nsu?i, este firesc ca, odat? cu suprimarea dreptului dobndit prin actul

juridic de c?tre una din p?r?i, s? fie nimicit ?i dreptul

subdobnditorului.

ntr-adev?r, din moment ce nulitatea desfiin?eaz? dreptul dobnditorului

cu att mai mult trebuie suprimat ?i dreptul ter?ului pe care l-a dobndit

prin actul declarat nul sau anulat. n acest caz, nulitatea opereaz? ca o

rezolu?iune.

Principiul anul?rii actelor subsecvente, prive?te efectele nulit??ii fa??

de ter?i ?i el poate fi conturat ca o regul? juridic? potrivit c?reia

nulitatea actului ini?ial sau primar atrage dup? sine ?i anularea actului

subsecvent, dac? se refer? la acela?i drept.

De cele mai multe ori, principiul anul?rii actului subsecvent are n

vedere actul juridic care a operat transmisiunea dreptului de proprietate,

sau a altui drept real, cnd nulitatea actului pe lng? mprejurarea c? a

creat ntre p?r?i obliga?ii reciproce de restituire a presta?iilor

efectuate, are consecin?e asupra ter?ilor c?ci drepturile consim?ite de

dobnditor n favoarea acestora (ter?ilor) vor fi anulate odat? cu dreptul

dobnditorului.

Aplicarea cu stricte?e a principiului rezoluto iure dantis resolvitur ius

accipientus ar fi de natur? s? pericliteze circuitul civil, s? creeze

situa?ii inechitabile n via?a juridic? ?i s? anihileze inciden?a altor

principii juridice pentru ordinea de drept. De aceea, principiul cunoa?te

anumite derog?ri.

Excep?iile de la acest principiu privesc situa?iile juridice n care de?i

actul juridic este declarat nul sau anulat, actul subsecvent al ter?ului

subdobnditor se men?ine. Avem n vedere urm?toarele cazuri:

a) Subdobnditorul de bun?-credin?? p?streaz? bunul imobil dobndit cu

titlu oneros de la transmi??torul al c?rui titlu de proprietate declarat

nul sau anulat.

Exemplu Anularea titlului de proprietate al transmi??torului cu titlu

oneros al unui bun nu este de natur? s? atrag? caducitatea actului n ce

prive?te pe ter?ul achizitor, n cazul c? acesta este de bun?-credin??,

solu?ia care se prezum? justificndu-se pe considera?ie de achitarea ?i

utilitate social?. Numai n cazul n care ter?ul achizitor, cu titlu

oneros, a cunoscut sau, cu diligen?e minime, putea s? cunoasc?

nevalabilitatea titlului de proprietate al nstr?in?torului, deci a fost de

rea-credin?? ceea ce trebuie dovedit opereaz? regula de drept potrivit

c?reia nevalabilitatea titlului de proprietate al vnz?torului atrage ?i

nulitatea titlului subdobnditorului.

b) Ter?ul dobnditor care cu bun?-credin??, dobnde?te bunul mobil de la

un detentor precar, c?ruia adev?ratul proprietar i l-a ncredin?at de bun?-

voie, p?streaz? bunul deoarece simpla aceast? posesie valoreaz? titlu de

proprietate.

Exemplu Proprietarul bunului mobil s-a desistat de bun?-voie de bun,

ncredin?ndu-l n depozit unei alte persoane, care cap?t? n acest mod

calitatea nu de posesor, ci de detentor precar. Acest detentor, nc?lcndu-

?i obliga?ia de restituire, care i revenea, nstr?ineaz? bunul unui ter?

dobnditor, care este de bun?-credin??, deoarece este convins c? a ncheiat

actul de vnzare-cump?rare cu adev?ratul proprietar. n acest caz,

legiuitorul a avut de apreciat ntre interesele proprietarului, care de

bun?-voie a ncredin?at bunul s?u unui detentor precar ?i cele ale ter?ului

dobnditor de bun?-credin??, care s-a ncrezut n aparen?a de proprietar a

detentorului precar ?i a dat preferin?a ter?ului de bun?-credin??,

sacrificnd pe adev?ratul proprietar, care n-a fost suficient de diligent

cnd ?i-a ncredin?at bunul detentorului precar.

Definirea cauzelor de ineficacitate a actelor juridice

Nulitatea a?a cum am v?zut, este sanc?iunea civil? care const? n

lipsirea de efecte a unui act juridic, adic? desfiin?area lui retroactiv?,

deoarece a fost ncheiat cu nc?lcarea normelor referitoare la condi?iile

sale de validitate.

Nulitatea are cteva tr?s?turi caracteristice:

. Actul juridic este nevalabil, deoarece a fost ncheiat cu

nerespectarea legii;

. Cauzele nulit??ii sunt anterioare sau contemporane datei ncheierii

actului;

. Sanc?iunea nulit??ii se aplic? oric?rui act juridic, ncheiat cu

nc?lcarea legii;

. Efectele nulit??ii sunt retroactive.

Rezolu?iunea este sanc?iunea civil? care const? n desfiin?area

retroactiv? a unui contract sinalagmatic, cu executare dintr-o dat?, pentru

neexecutarea din culp? a obliga?iilor de c?tre una din p?r?i.

Tr?s?turile caracteristice ale rezolu?iunii sunt:

. Poate fi aplicat? numai contractelor sinalagmatice;

. Prive?te un contract ncheiat valabil;

. Cauza rezolu?iunii const? n neexecutarea culpabil? a contractului,

deci este ulterioar? datei ncheierii lui;

. Efectele rezolu?iunii sunt retroactive.

Rezilierea este sanc?iunea civil? care const? n desfacerea unui contract

sinalagmatic cu executare succesiv?, pentru neexecutare din culp? a

obliga?iilor de c?tre una din p?r?i.

Tr?s?turile caracteristice ale rezilierii sunt:

. Poate fi aplicat? contractelor sinalagmatice;

. Prive?te un contract ncheiat valabil;

. Cauza rezilierii const? n neexecutarea culpabil? a contractului,

deci este ulterioar? datei ncheierii lui;

. Efectele rezilierii se produc numai pentru viitor.

Revocarea este sanc?iunea civil? care const? n abolirea efectelor

actului juridic, fie datorit? ingratitudinii gratificatului, fie

neexecut?rii din culp? a sarcinii dona?iei sau legatului.

Tr?s?turile caracteristice ale revoc?rii sunt:

. Presupune un act valabil ncheiat;

. Se ntemeiaz? pe cauza posterioare ncheierii actului;

. Se aplic? de regul? liberalit??ilor;

Revocarea poate fi conceput? ?i ca un caz de ineficacitate a actului

juridic unilateral, prin voin?a unilateral? a autorului s?u. Ne referim la

revocarea legatelor ?i a celorlalte dispozi?iuni testamentare.

Caducitatea este o cauz? de ineficacitate a actului juridic, care const?

n lipsirea acestuia de toate efectele, datorit? intervenirii unor cauze

posterioare ncheierii lui ?i independent de voin?a autorului actului.

A?a, de exemplu, dintre cauzele de caducitate a legatelor men?ion?m:

predecesul legatarului fa?? de testator; renun?area legatarului la legat;

pierderea total? a bunului ce constituie obiectul legatului; epuizarea

cotit??ii disponibile prin efectul dona?iilor.

Tr?s?turile caracteristice ale caducit??ii sunt:

. Prive?te un act juridic valabil ncheiat;

. Este un mod de desfiin?are retroactiv? a actului;

. Se ntemeiaz? pe o cauz? posterioar? ncheierii actului juridic ?i

str?in? de autorul lui.

Inopozabilitatea este o cauz? de ineficien?? a actului juridic (care ?i

produce efectele ntre p?r?i), datorit? nerealiz?rii formalit??ilor de

publicitate, ulterioare ncheierii actului juridic.

Inopozabilitatea poate fi conceput? ?i ca o cauz? de ineficacitate a

actului juridic, datorit? dep??irii puterii de a reprezenta, conferite prin

mandat. ntr-adev?r, n situa?ia n care reprezentantul ?i-a dep??it

puterile conferite prin mputernicire actul ncheiat de acesta nu va fi

opozabil reprezentantului.

ncheierea contractului

Acordul de voin?e

n mod necesar, chiar atunci cnd p?r?ile sunt fa?? n fa??, una dintre

ele i-a ini?iativa, exprimndu-?i voin?a de a contracta, f?cnd propuneri

pe care le adreseaz? celeilalte p?r?i, iar dac? aceasta din urm? le

accept?, se formeaz? contractul.

A?adar, acordul de voin?? al p?r?ilor se realizeaz? prin ofert? ?i

acceptare.

Oferta. Oferta este propunerea de a contracta, n anumite condi?ii,

adresat? unei persoane determinate sau unor persoane nedeterminate. Ea se

face de obicei ntr-o form? expres? ?i direct? prin viu grai sau n scris.

Ea se poate exprima sub diferite forme precum: trimiterea de cataloage

cuprinznd descrierea m?rfurilor ?i indicarea pre?urilor, expunerea

m?rfurilor ntr-o vitrin? cu men?ionarea pre?urilor respective. Oricare

dintre acestea nseamn? o ofert? de vnzare, n temeiul c?reia oricine care

consimte s? pl?teasc? pre?ul afi?at are dreptul s? cear? s? i se vnd?

marfa.

Oferta, f?r? a nceta de a fi direct? ?i cert?, poate ns? s? nu fie

expres?, ci tacit?. De pild?, prezen?a unui vehicul ntr-o sta?ie anume

destinat? vehiculelor de transport n comun, cu pre? tarifar, constituie o

ofert?, iar ac?iunea unei persoane de a se sui ntr-un asemenea vehicul

constituie o acceptare a ofertei, deci ncheierea contractului de

transport.

Oferta (ca de altfel ?i acceptarea), fiind o manifestare de voin??,

trebuie s? ndeplineasc? toate condi?iile generale, cerute unei manifest?ri

de voin??, efectuat? n scopul de a produce efecte juridice.

Oferta trebuie s? fie ferm?, adic? s? exprime voin?a nendoielnic? de a

ncheia contractul, dac? oferta este acceptat?.

Oferta, chiar ?i atunci cnd este tacit?, trebuie s? fie neechivoc?.

Astfel, expunerea uni obiect n vitrina unui magazin cu eticheta pre?ului

de vnzare constituie o ofert? neechivoc?, pe cnd simpla expunere a unui

obiect, f?r? indicarea pre?ului de vnzare, poate s? nsemne expunerea unui

model. De aceea, uneori, spre a evita echivocul se precizeaz?: Obiectele

expuse n vitrin? nu se vnd.

Oferta mai trebuie s? fie precis? ?i complet?, adic? s? con?in? toate

elementele constitutive ale contractului, toate clauzele necesare actului

juridic, pentru ncheierea acestuia, s? fie suficient? o acceptare pur? ?i

simpl?. Oferta mai trebuie s? cuprind? acele condi?ii sau clauze care

rezult? din reglementarea supletiv? a legii sau din obiceiuri.

n contractele ce se ncheie intuitu personae, oferta nu poate fi f?cut?

dect de o persoan? determinat?. Dac? n privin?a unor asemenea contracte

se face ofert? public? (de pild?, pentru angajarea de speciali?ti), aceasta

nu constituie o ofert? precis? ?i complet?. Ofertantul poate refuza s?

contracteze cu cel care nu le ndepline?te.

Oferta fiind destinat? ca, prin acceptarea ei de c?tre destinatar s?

formeze contractul, atunci, att timp ct nu este acceptat?, poate fi

revocat?. Prin urmare, oferta neacceptat? este revocabil?, chiar dac? a

ajuns la destinatar, tot astfel oferta este caduc? dac? a expirat termenul

pentru care a fost emis?, ori dac? mai nainte de acceptarea ei, ofertantul

moare sau devine incapabil.

Regula revocabilit??ii ofertei sufer? ns? unele excep?ii. Astfel, dac?

ofertantul a fixat un termen n?untrul c?ruia s? se fac? acceptarea, oferta

nu mai este revocabil? pn? la expirarea acestui termen, care de altfel

poate fi tacit. Se poate considera chiar c? orice ofert? con?ine un termen

n?untrul c?ruia s? se fac? acceptat?, oferta nu mai este revocabil? pn?

la expirarea acestui termen, care de altfel poate fi ?i tacit. Se poate

considera c? orice ofert? con?ine un termen tacit pentru acceptare, termen

care ar implica, cel pu?in termenul necesar pentru examinarea ofertei ?i

pentru ca r?spunsul acceptantului s? ajung? la ofertant; dac? pn? la

expirarea acestui termen, acceptarea nu se produce, oferta devine caduc?,

iar dac? n acest interval de timp oferta este acceptat?, contractul se

consider? ncheiat, chiar dac? ntre timp oferta a fost, n fapt, revocat?.

Acceptarea. ntocmai ca oferta, acceptarea acesteia trebuie s?

ndeplineasc? condi?iile unei manifest?ri de voin?? produc?toare de efecte

juridice.

Forma accept?rii nu este supus? unor condi?ii speciale, ci este suficient

ca din felul manifest?rii, s? rezulte voin?a nendoielnic? de a accepta

oferta respectiv?, acceptarea este expres?, cnd se face n scris sau

verbal ?i tacit?, cnd rezult? din ac?iuni ori atitudini care pot fi

interpretate n acest sens. Astfel, nceputul execut?rii unui contract nu

poate fi interpretat dect ca o acceptarea a ofertei.

Cu privire la acceptarea tacit? se pune problema de a ?ti ce valoare

juridic? poate s? aib? simpla t?cere. n general i se recunoa?te valoarea

juridic? numai manifest?rii pozitive de voin??, contestndu-se c? ?i

t?cerea ar avea aceast? calitate; dac? oferta nu a fost urmat? de nici un

r?spuns, ori de nici o atitudine, din care s? se poat? deduce o acceptare

indirect?, contractul nu se consider? ncheiat.

n privin?a con?inutului acceptarea trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele

condi?ii:

. S? se refere la acela?i obiect ca ?i oferta, adic? s? fie conform cu

acesta; neconcordan?a ntre ofert? ?i acceptare mpiedic? formarea

contractului. Cu alte cuvinte, acceptarea trebuie s? fie integral?, f?r?

rezerve ?i implic? f?r? propuneri de modificare a contractului

deoarece astfel ea ar echivala cu o contraofert?;

. Acceptarea trebuie s? fie nendoielnic?, o atare problem? se pune mai cu

seam? n cazul accept?rii tacite (sau a accept?rii prin simpla t?cere)

. Ct prive?te condi?iile privind persoana acceptantului, trebuie s? facem

o distinc?ie; dac? oferta a fost f?cut? unei persoane determinate, ea nu

poate fi acceptat? dect de persoana c?reia i-a fost f?cut?. Dac?

dimpotriv?, oferta a fost f?cut? unei persoane nedeterminate, ea poate fi

acceptat? de c?tre oricine (de pild? n cazul m?rfurilor cu indicarea

pre?urilor, expuse n vitrina unui magazin);

. n ceea ce prive?te momentul n care acceptarea poate interveni pentru a

produce efectele sale specifice adic? ncheierea contractelor acest

moment trebuie s? se situeze, n orice caz mai nainte ca oferta s? fi

devenit caduc? (prin moartea ori incapacitatea ofertantului sau prin

expirarea termenului prev?zut n ofert?), ori s? fi fost revocat? (n

condi?iile n care acest lucru este posibil). Intervenit? dup? acest

moment, acceptarea este tardiv?. De asemenea, acceptarea nu mai poate

interveni dac? destinatarul ofertei a devenit incapabil sau a murit mai

nainte de a?i manifesta voin?a de a accepta; mo?tenitorii s?i nu pot

accepta oferta, iar ofertantul nu mai este ?inut de oferta f?cut?.

Momentul ncheierii contractului

Considera?ii generale.

Deoarece majoritatea actelor juridice civile o alc?tuiesc contractele mi-am

propus n continuare s? expun, n detaliu, procedeele ?i modalit??ile de

ncheiere a acestora.

Astfel, n virtutea principiului consensualit??ii, contractul se formeaz?

din momentul n care s-a realizat acordul de voin?? (n afar? de cazul cnd

p?r?ile au n?eles s? subordoneze acordul lor definitiv redactat ?i unui

nscris. Prin urmare problema determin?rii momentului n care se ncheie

contractul nu se pune n cazul n care p?r?ile sunt de fa??, ori cnd

acordul de voin?e se ncheie prin telefon. O atare problem? intervine ns?

n cazul contractelor ce se ncheie prin coresponden??.

Pentru a determina momentul n care acceptarea ?i produce efectele,

trebuie analizat voin?a celui care accept? oferta spre a vedea dac? acesta,

la ceea ce con?ine, a n?eles s? se angajeze din momentul cnd a semnat

nscrisul cuprinznd acceptarea sau numai din momentul expedierii lui.

Aceasta constituie o problem? de fapt, ce va fi solu?ionat?, ca atare, de

c?tre instan?? (care va avea de ales ntre aceast? expediere ?i cea a

semn?rii nscrisului). Dar cum ?i dup? expedierea nscrisului de acceptare

semnatarul o poate revoca, se pune problema dac? momentul cnd a ajuns la

ofertant. O atare problem? nu mai prive?te ns? acceptarea ca atare, ci ea

prive?te momentul nsu?i al ncheierii contractului moment din care

desigur, acceptarea nu mai poate fi revocat?.

n mod logic, cum contractul se formeaz? numai prin simplul consim??mnt,

s-ar putea spune c? el se ncheie din momentul n care s-au ntlnit cele

dou? voin?e exprimate prin ofert? ?i acceptare. mpotriva acestei solu?ii s-

ar putea obiecta ns? c? ofertantul nu poate fi obligat ct timp nu ?tie c?

oferta a fost acceptat?, ?i c? acordul de voin?e a fost realizat. Mai mult,

s-ar putea spune acela?i lucru ?i despre acceptare ?i anume c? nici

acceptantul nu poate fi obligat ct timp nu ?tie c? acceptarea sa a ajuns

la cuno?tin?a ofertantului. P?r?ile s-ar afla astfel ntr-un cerc vicios,

care ar face imposibil? contractarea prin coresponden??, sau din care nu ar

putea ie?i dect recurgnd la prezum?ii (cum ar fi, de pild?, aceea c?

faptul ajungerii accept?rii la ofertant face s? se prezume c? acesta a luat

cuno?tin?? de acceptare).

Referitor la toate aceste aspecte pe care poate s? le prezinte problema

determin?rii momentului n care se consider? ncheiat contractul, n

doctrin? se ntlnesc mai multe solu?ii care ar putea fi grupate astfel:

Sistemul misiunii sau al declara?iunii. n virtutea acestui sistem se

consider? c? un contract se formeaz? chiar din momentul accept?rii ofertei,

deoarece acceptarea acesteia constituie singura condi?ie necesar? pentru

na?terea contractului.

n acest sistem ns?, determinarea momentului ncheierii contractului ar

depinde numai de voin?a acceptantului ofertei, care, de?i a semnat

nscrisul cuprinznd acceptarea, ar putea s?-l trimit? mult mai trziu, ori

s? nu-l trimit? deloc. De aceea, s-a propus ca acest sistem s? fie

completat, a?a nct momentul form?rii contractului s? fie considerat numai

cel n care acceptantul a expediat acceptarea sa (de pild?, trimis

scrisoarea la po?t?, a expediat telegrama). Astfel amendat, sistemul propus

se nume?te sistemul expedierii accept?rii. mpotriva lui s-a ridicat ns?

obiec?ia c?, n cadrul acestui sistem, acceptantul este mpiedicat s?

revoce acceptarea expediat?, chiar dac? aceasta nu a ajuns la cuno?tin?a

ofertantului.

Sistemul recep?iunii. Potrivit acestui sistem, acceptarea este

considerat? irevocabil? numai din momentul n care a ajuns la cuno?tin?a

ofertantului, drept urmare, numai la acel moment contractul se consider?

ncheiat.

Dar ?i cu privire la ajungerea accept?rii la cuno?tin?a ofertantului se

pot lua n considerare dou? momente diferite, fie acela n care ofertantul

i-a, efectiv, cuno?tin?? de acceptarea ofertei sale, fie acela n care

acceptarea ajunge la ofertant chiar dac? (sau chiar cnd) acesta nu a luat

cuno?tin?? despre acest lucru.

Sistemul informa?iunii. Potrivit acestui sistem, contractul se ncheie n

momentul n care ofertantul a luat efectiv cuno?tin?? de acceptare. Acest

sistem prezint? ns? inconvinientul c? ncheierea contractului se afl? la

discre?ia ofertantului care, de?i a primit nscrisul cuprinznd acceptarea,

nu ia cuno?tin?? de ea; pe lng? aceasta, uneori este greu s? se

stabileasc? momentul exact n care ofertantul a cunoscut con?inutul

nscrisului respectiv.

Din aceast? cauz?, sistemul a fost amendat n sensul c?, n virtutea lui

contractul se considera ncheiat din momentul n care acceptarea a ajuns la

ofertant; din acest fapt se prezint? pn? la dovada contrar?, c? ofertantul

a luat cuno?tin?? efectiv de acceptare. Proba contrar? pe care ar putea s-o

aduc? ofertantul const? n a dovedi c?, f?r? nici o culp? din partea lui,

nu a luat cuno?tin?? de acceptare. n mod practic, aceast? prezum?ie duce

la solu?ia c? un contract este socotit ncheiat din momentul primirii

accept?rii, adic? potrivit sistemului recep?iunii.

La baza oric?rei solu?ii a acestei probleme se afl? inten?ia p?r?ilor,

cert? ori prezumat?. De aceea n lipsa unei stipula?ii exprese, momentul

ncheierii contractului urmeaz? s? fie determinat prin interpretarea

voin?ei p?r?ilor. Astfel, sunt situa?ii n care contractul se ncheie f?r?

nici o ndoial?, din chiar momentul accept?rii ofertei. Ca exemplu, n

acest sens se poate cita cazul n care ofertantul emite comanda de a i se

livra un produs (fapt din care se prezum? c? el a primit acceptarea

ofertei) ?i n general, de cte ori oferta poate fi acceptat? tacit. n

asemenea situa?ii, contractul este format din momentul cnd a nceput

executarea lui ?i deci, dup? acest moment, ofertantul, chiar dac? nu i s-a

adus la cuno?tin?? acceptarea, nu-?i poate retrage oferta.

n alte cazuri, dimpotriv?, contractul nu poate fi socotit ca fiind

ncheiat din momentul n care ofertantul a luat cuno?tin?? de acceptare; de

pild?, atunci cnd oferta a fost f?cut? cu indicarea unui termen, n care

urmeaz? s? parvin? r?spunsul, precum ?i n cazul n care oferta a fost

f?cut?, n acela?i timp mai multor persoane ?i cnd contractul se consider?

ncheiat din momentul sosirii primei accept?ri.

n cazul n care acceptarea ajunge la ofertant dup? expirarea termenului

expres sau tacit, prev?zut pentru acceptare, ea este totu?i eficient? ?i

deci contractul se ncheie, dar numai cu condi?ia ca ofertantul s?

ncuno?tin?eze pe acceptant c?, de?i tardiv?, acceptarea sa este luat? n

considera?ie. Aceast? ncuno?tin?are este cerut? chiar ?i n cazul n care

tardivitatea ajungerii la ofertant nu-i poate fi imputat? acceptantului.

n cazul contractelor solemne, momentul ncheierii lor este data cnd, pe

lng? acordul p?r?ilor, au fost ndeplinite ?i condi?iile de form? cerute,

deoarece n lipsa acestora contractul este nul.

n contractele unilaterale, propunerea este obligatorie de ndat? ce

ajunge la cuno?tin?a p?r?ii c?reia este f?cut?. Contractele reale se

consider? ncheiate n momentul pred?rii lucrului respectiv ca urmare a

acordului p?r?ilor. Pn? la acest moment, acordul p?r?ilor constituie numai

o promisiune de contractare.

Interesul practic al determin?rii momentului ncheierii contractului.

Cu privire la momentul ncheierii contractului se pot nvedera

urm?toarele:

. n raport cu acest moment se va aprecia, dac? revocarea ofertei ori a

accept?rii a fost sau nu tardiv?;

. Moartea sau incapacitatea ofertantului ori a acceptantului ntmplate

dup? ncheierea contractului, nu mai produc nici un efet; dac? s-au

produs mai nainte, oricare dintre aceste fapte, mpiedic? formarea

contractului;

. Existen?a viciilor de consim??mnt se apreciaz? la momentul ncheierii

contractului;

. Conflictul legilor n timp se rezolv? n raport cu data ncheierii

contractului. Contractul este crmuit de legea n vigoare la momentul

ncheierii lui;

. Momentul ncheierii contractului constituie punctul de plecare al tuturor

efectelor acestuia, dac? legea sau p?r?ile nu fixeaz? alt termen. Astfel,

n contractele translative de drepturi reale, cum este vnzarea,

transmiterea dreptului de proprietate asupra m?rfii opereaz? din momentul

ncheierii contractului ?i tot din acel moment riscurile pieirii fortuite

a lucrului sunt n sarcina dobnditorului. Drept urmare, dac? un lucru a

fost transmis mai multor persoane, f?r? ca preferin?a ntre aceste

persoane s? rezulte din ndeplinirea formelor unui sistem de publicitate

sau din luarea n posesie a lucrului, va fi preferat cel care a ncheiat

primul contractul;

. Momentul ncheierii contractului constituie punctul de plecare a

diferitelor termene, precum acela privind prescrip?ia extinctiv?;

. n cazul unei oferte f?cute mai multor persoane ?i care a fost acceptat?

succesiv de mai mul?i destinatari, numai primul contract va fi considerat

valabil ncheiat;

. Momentul ncheierii contractului determin? ?i locul, forma acestuia, cu

toate consecin?ele ce decurg din aceasta cum ar fi de pild?, determinarea

instan?ei competente teritorial, s? solu?ioneze eventualele litigii

n?scute n leg?tur? cu contractul respectiv.

Promisiunea de contract

Caracterizare.

ncheierea unui contract poate fi precedat? de un acord prealabil ntre

p?r?i prin care acestea se oblig? s? ncheie, n viitor, contractul

respectiv. Obiectul acordului prealabil l formeaz? deci numai ncheierea

ulterioar? a contractului.

Beneficiarul acestei promisiuni are drept de a cere ncheierea contractului

n?untrul unui anumit termen, iar promitentul este ?inut la o obliga?ie de

a face (adic? de a ncheia contractul, la cererea celeilalte p?r?i).

Pentru ca promisiunea de contract s? fie valabil?, trebuie s?

ndeplineasc?, n momentul ncheierii ei, toate condi?iile generale de

validitate ale unui contract ?i s? cuprind? toate elementele esen?iale ale

viitorului contract, a?a nct, prin simpla exercitare a dreptului s?u, de

c?tre beneficiar, contractul propriu-zis s? fie ncheiat.

n momentul ncheierii promisiunii de contract, promitentul trebuie s? aib?

capacitatea necesar? pentru a se obliga prin contract a c?rei ncheiere

ulterioar? o trimite.

Beneficiarul promisiunii trebuie s? fie capabil n momentul realiz?rii

promisiunii, deoarece numai atunci el se oblig?.

Caracterul licit al cauzei ?i al obiectului trebuie, de asemenea, apreciat

la momentul realiz?rii promisiunii.

Promisiunea de contract d? na?tere numai la un drept de crean??, chiar dac?

prin contractul, n vederea c?ruia s-a f?cut promisiunea, s-ar constitui

ori s-ar transmite un drept real; constituirea ori transmiterea unui drept

real nu se poate realiza dect n momentul perfect?rii contractului propriu-

zis prin realizarea promisiunii. Pn? atunci nu exist? dect un drept de

crean??.

Utilizarea practic? a promisiunii de vnzare se nvedereaz? prin interesul

pe care l-ar avea p?r?ile la un moment dat, de a nu ncheia, de ndat?

contractul (de pild? fiindc? nu au autoriza?iile necesare), ci de a-?i

rezerva aceast? posibilitate pentru mai trziu.

Uneori promisiunea de contract are un caracter sinalagmatic sau bilateral,

n sensul c? ambele p?r?i se oblig? de a ncheia n viitor, un contract (de

pild?, ncheierea unui contract pentru vnzarea unui mobil, care nu se

poate face dect cu autoriza?ia prealabil? a autorit??ii respective ?i

ntocmirea unui act autentic). Acordul p?r?ilor de a vinde (?i respectiv de

a cump?ra) un asemenea imobil, acord constatat printr-un nscris sub

semn?tur? privat?, are valoarea unei promisiuni bilaterale de vnzare. Iar

dac? totu?i contractul de vnzare nu se va ncheia, din vina uneia dintre

p?r?i (care ar refuza s? cear? autoriza?ia, ori s? se nf??i?eze, la

ntocmirea actului notarial) cealalt? parte poate cere poate cere

desp?gubirea pentru prejudiciul cauzat, ca la orice obliga?ie de a face,

c?reia nu i s-a dat curs.

Alteori promisiunea de contract se prezint? sub forma stipul?rii unui drept

de preferin??, n virtutea c?ruia promitentul se oblig? ca n cazul n care

va vinde lucrul respectiv, s? prefere la pre? egal, pe beneficiarul

promisiunii de contract condi?ionat?, adic? sub condi?ie prostetativ?

simpl?.

Compara?ia ntre oferta de a contracta ?i promisiunea de contract.

ntruct, att n cazul promisiunii de contract, ct ?i n cazul ofertei de

a contracta este vorba de o obliga?ie asumat? cu privire la ncheierea, n

viitor, a unui contract, o precizarea a deosebirilor dintre aceste dou?

institu?ii juridice se impune.

Oferta este un act juridic unilateral ?i ?i p?streaz? acest caracter pn?

la acceptarea ei de c?tre destinatar, pe cnd promisiunea de contract

chiar cnd are caracterul unilateral constituie un acord de voin??, deci

un act juridic bilateral sau un adev?rat contract, la baza c?ruia se afl? o

ofert? ?i o acceptare. Din aceast? cauz? oferta poate fi revocat?, ct timp

nu a fost acceptat?, adic? att timp ct se prezint? ca ofert?, n timp ce

promisiunea de contract se stinge numai prin expirarea termenului stipulat,

sau prin pierirea lucrului, obiect al contractului promis, devenind caduc?.

n afar? de aceste situa?ii, promisiunea de contract continu? deci s?

oblige, chiar dac? promitentul a devenit ntre timp incapabil, ?i ea este

transmisibil? prin moarte (trece la mo?tenitori) fie activ fie pasiv ca

orice obliga?ie contractual? cu excep?ia cazului n care a fost

stipulat?.

n sfr?it, numai beneficiarul unei promisiuni de contract are dreptul de a

lua m?suri conservatorii cu privire la dreptul n?scut n favoarea sa.

CONCLUZII

Din cele men?ionate n aceast? lucrare rezult? c? ansamblul rela?iilor

sociale este guvernat de raporturi juridice, care sub vegherea strict? a

legii armonizeaz? ?i garanteaz? perpetuarea acestora ?i totodat?

eficacitatea.

A?adar, prin act juridic civil se n?elege manifestarea de voin?? f?cut? cu

inten?ia de a produce efecte juridice adic? de a na?te, modifica, transmite

sau stinge un raport juridic civil concret.

Din aceast? defini?ie rezult? c? actul juridic prezint? urm?toarele

elemente caracteristice:

Actul juridic este nainte de toate, o manifestare de voin?? a unei sau mai

multor persoane fizice sau juridice;

Manifestarea de voin?? este f?cut? cu inten?ia de a produce efecte juridice

respectiv de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi juridice

civile concrete.

Datorit? regimului juridic diferit pe care l au diferite categorii de acte

juridice civile, att n literatura de specialitate, ct ?i n practica

judec?toreasc? s-a considerat necesar ?i util s? se fac? clasificarea

actelor juridice civile.

La baza clasific?rilor actelor juridice stau criterii variate cum ar fi

num?rul p?r?ilor ntre care se ncheie actul, con?inutul, cauza, forma,

modul de executare, efectele actelor etc.

Acte juridice unilaterale, bilaterale ?i multilaterale.

Acte juridice cu titlu gratuit ?i acte juridice cu titlu oneros

n func?ie de modul lor de ncheiere, actele juridice civile se clasific?

n acte consensuale, solemne, formale ?i reale.

n func?ie de momentul n care urmeaz? s?-?i produc? efectele, actele

juridice se mpart n acte ntre vii ?i acte pentru cauz? de moarte.

Acte constitutive, translative ?i declarative

Dup? importan?a lor actele juridice civile se mpart n acte de

conservare, de administrare ?i de dispozi?ie

Clasificarea actelor juridice civile n acte patrimoniale ?i acte

nepatrimoniale se face n func?ie de con?inutul lor

Dup? cum au sau nu leg?tur? cu modalit??ile actului juridic civil (termen,

condi?ie, sarcin?) distingem acte pure ?i simple ?i acte afectate de

modalit??i.

Actele juridice principale ?i actele juridice accesorii

n func?ie de modul cum pot fi ncheiate, actele juridice civile se mpart

n acte strict personale ?i acte ncheiate prin reprezentare.

Dup? reglementarea ?i denumirea lor legal?, actele juridice civile se

clasific? n acte numite (tipice) ?i acte nenumite (atipice)

Dup? modul lor de executare, actele juridice civile se mpart n acte cu

executare imediat? ?i acte cu executare succesiv?.

n func?ie de rolul voin?ei p?r?ilor n stabilirea con?inutului actului

juridic civil, distingem acte subiective ?i acte condi?ie.

Dup? reglement?rile de baz? pe care ni le ofer? doctrina juridic?,

condi?iile esen?iale pentru validitatea conven?iilor sunt:

Capacitatea de a contracta;

Consim??mntul valabil al p?r?ii care se oblig?;

Un obiect determinat;

O cauz? licit?.

Condi?iile de validitate ale actului juridic civil se clasific? dup? mai

multe criterii. Astfel, n func?ie de aspectele la care se refer? deosebim

condi?ii de fond ?i condi?ii de form?. Condi?iile de fond sunt cele care

privesc con?inutul actului juridic, iar cele de form? privesc forma de

exteriorizare a voin?ei, adic? forma pe care o mbrac? acest con?inut.

n func?ie de obligativitatea lor, condi?iile actului juridic civil se

mpart n esen?iale ?i neesen?iale. Condi?iile esen?iale sunt acele

condi?ii care trebuie ndeplinite n mod obligatoriu, pentru ns??i

validitatea actului juridic. Dimpotriv? condi?iile neesen?iale pot fi sau

nu prezente n structura actului juridic civil, f?r? consecin?e asupra

valabilit??ii acestuia.

Capacitatea de a ncheia acte juridice civile este una din condi?iile de

fond, esen?ial? pentru validitatea actului juridic.

Prin capacitate de a ncheia acte juridice civile se n?elege aptitudinea

subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi ?i obliga?ii

civile, prin ncheierea de acte de drept civil.

Pentru a fi valabil consim??mntul trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ,

urm?toarele cerin?e:

hot?rrea de a ncheia actul juridic trebuie s? fie exteriorizat?.

consim??mntul trebuie s? provin? de la o persoan? care are discern?mnt.

consim??mntul trebuie s? fie exprimat cu inten?ia de a produce efecte

juridice, adic? de a angaja, pe autorul lui din punct de vedere juridic.

Consim??mntul s? nu fie alterat prin vreun viciu de consim??mnt.

Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic civil trebuie s?

ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

obiectul actului juridic civil trebuie s? existe.

obiectul actului juridic civil trebuie s? se afle n circuitul civil;

obiectul actului juridic civil trebuie s? fie determinat sau determinabil;

obiectul actului juridic civil trebuie s? fie posibil;

Obiectul actului juridic civil trebuie s? fiei licit ?i corespunz?tor

regulilor de moral?;

Obiectul actului juridic civil trebuie s? fie un fapt personal al celui ce

se oblig?;

Cel ce se oblig? trebuie s? fie titularul dreptului. n actele juridice

constitutive sau translative de drepturi este necesar ca cel ce se oblig?

s? fie titular dreptului pentru care s-a obligat.

Pentru a fi valabil? cauza trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ urm?toarele

condi?ii: s? existe, s? fie real? ?i s? fie licit?.

Se disting trei condi?ii de form? ?i anume:

forma cerut? ad validatem, adic? pentru ns??i validitatea actului juridic

civil;

forma cerut? ad probationem, adic? pentru a se face dovada actului juridic

civil;

forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic civil.

Nulitatea este o sanc?iune civil?, care intervine cnd se nfrnge o

dispozi?ie legal?, cu ocazia ncheierii unui act juridic. nulitatea

urm?re?te att o func?ie preventiv?, ct ?i una sanc?ionatorie.

Teoria nulit??ii actelor juridice clasific? aceste acte, n raport de mai

multe criterii, astfel:

1. n raport de natura interesului ocrotit de lege ?i de regimul ei

juridic, nulitatea este de dou? feluri: nulitate absolut? ?i nulitate

relativ?;

2. n raport de modul cum opereaz? nulitatea se distinge ntre nulitate de

drept ?i nulitate judiciar?.

n doctrin? sunt considerate cauze de nulitate a actului juridic

urm?toarele:

nc?lcarea dispozi?iilor legale referitoare la capacitatea de a ncheia

actul juridic;

Lipsa unui element esen?ial, structural, al actului juridic

(consim??mntul, obiectul, cauza);

Vicierea consim??mntului exprimat n actul juridic;

Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil;

Ilicitatea sau imoralitatea cauzei;

Nesocotirea dispozi?iilor imperative ale legii, ordinii publice ?i

bunurilor moravuri;

Nerespectarea formei cerute de lege pentru actele solemne;

Lipsa sau nevalabilitatea autoriza?iei administrative pentru unele acte

juridice;

Frauda legii.

De men?ionat c? nesocotirea acestor cauze de nulitate conduce fie la

nulitatea absolut?, fie la nulitatea relativ? a actului juridic.

Efectul nulit??ii rezid? n desfiin?area actului juridic din momentul

ncheierii sale, ceea ce conduce la restabilirea ordinii de drept

nc?lcate.

Actul juridic nul poate produce efecte n viitor, iar efectele produse n

trecut se desfiin?eaz? retroactiv. A?adar nulitatea opereaz? nu numai

pentru viitor, ci ?i pentru trecut. Retroactivitatea este consecin?a

fireasc? a nulit??ii actului juridic.

-----------------------

[1] A. Iona?cu Op cit. p 76; I. Dogaru Op cit p 137; T. Pop op cit. p 119;

Gh. Beleiu, op cit. p 118

[2] G. Boroi, Op. cit, p 92

[3] D. Alexandrenco, Principiile dreptului civil romn , vol II Bucure?ti,

1926, p 11;

G. Boroi, Op. cit, p. 101; T. Pop, Op. cit, p.128

[4] D. Cosma, Op. cit., p. 113

[5] Tr. Iona?cu, Tratat de drept civil, vol I, Editura Academiei Bucure?ti,

1967, p.251

[6] Gh. Beleiu, Op.cit., p. 128, P.M. Cosmovici, Op.cit, p.101

[7] T. Dogaru, Op. cit., p.172)

[8] I. Urs, S. Angheni, Drept civil, vol I, Editura Oscar Print, Bucure?ti,

1997, p. 113

[9] D. Cosma, Op. cit., p. 117

[10] A. Iona?cu, Op. cit., p. 83; I.R. Urs, A. Angheni, Op.cit, p. 118

[11] P.C. Vlahidde Op. cit., p. 61

[12] A. Iona?cu, Op cit.,p. 87; D.Cosma Op. cit., p.175; St. Rauschi,

Op.cit., p.91; Gh. Beleiu, Op cit., p.120; I. Dogaru Op. cit., p. 166

[13] D. Cosma, Op. cit., p. 213

[14] I. Dogaru, Op. cit., p. 174

[15] Tr. Iona?cu, Curs de dreept civil. Teoria general? a obliga?iilor,

1949-1950, p. 59

[16] Gh. Beleiu, Op. cit., p. 149

[17] St. Rauschi, Op. cit., p. 98; P.M. Cosmovici, Op. cit., p.120

[18] Gh. Beleiu, Op. cit., p. 152

[19] I. Dogaru, Op. cit., p. 190

[20] T. Pop, Op. cit, p.

[21] T. Pop, Drept civil romn, Bucure?ti 1993, p. 183

[22] T. Pop, Op. cit, p. 183

[23] T. Pop, Op. cit.,p. 194

     © 2011