-
 

Notiunea de putere de stat si putere politica1

Notiunea de putere de stat si putere politica1

INTRODUCERE

Categoria de putere, n mod deosebit cea de putere politic?, a

constituit ?i constituie obiectul de cercetare a tuturor disciplinelor

teoretice cu caracter politic. Dreptul constitu?ional ca ?tiin?? politic?

?i juridic? n acela?i timp, nu numai c? nu poate ocoli, dar nici nu poate

fi imaginat f?r? acest mare capitol referitor la puterea politic? la modul

n care aceasta ia na?tere ?i se realizeaz? potrivit dispozi?iilor

normative ?i a tradi?iilor unui popor, ale unei societ??i. Numai c? aceast?

?tiin?? nu cerceteaz? ntreaga problematic? a statului, a puterii politice

n general. Foarte multe probleme referitoare la stat sunt analizate de

alte ramuri ale ?tiin?elor politice, precum teoria general? a statului,

istoria ideilor politice, filosofia politic?, sociologia politic? etc.

n aceast? lucrare ne-am propus ca obiectiv clarificarea

conceptelor de putere politic? statal?, a elementelor ?i func?iilor sale, a

structurii de stat ?i formele de guvernare, a organiz?rii conducerii

societ??ii potrivit principiilor separa?iei puterilor n stat ?i a analizei

ct mai complete a modului de organizare ?i realizare a puterii ntr-un

anume stat.

No?iunea de putere

n sens sociologic ?i aparent tautologic, puterea desemneaz?

ansamblul sau sistemul rela?iilor de putere constituite ntr-o societate

istorice?te determinat?, exprimnd autoritatea pe care un individ sau un

grup de indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun,

asumat de membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care

exercit? puterea.1

Aceast? defini?ie implic? urm?toarele preciz?ri:

a) Puterea nu este o simpl? posibilitate a omului n raport cu

lumea exterioar? lui, ea nu este o simpl? rela?ie ntre om ?i

om, ntre om ?i un obiect sau fenomen. O astfel de rela?ie poate

exprima, cel mult, putin?a omului de a ntreprinde ceva n

ambian?a sa, nu ns? autoritatea lui n raport cu al?ii;

b) Autoritatea exprim? att ideea de for??, puterea de a comanda,

de a dispune ?i de a impune, ct ?i cadrul institu?ional prin

care aceast? idee se materializeaz?, se obiectiveaz?;

c) Puterea este un fenomen rela?ional: dezv?luirea esen?ei puterii

nu este posibil? dac? facem abstrac?ie de subiectul puterii (

guvernan?ii ), de obiectul ei ( guverna?ii ) ?i de mijloacele

sau metodele ntrebuin?ate pentru realizarea puterii, adic? de

raportul existen?ei ntre constrngere ?i convingere. A?adar,

puterea este o for?? care preexist? formelor de manifestare, ea

este o energie social? n stare latent?. Sesizarea puterii

?i a esen?ei ei devin posibile numai ca urmare a exterioriz?rii

acesteia ntr-un cadru rela?ional;

d) Scopul puterii poate fi deliberat, asumat de c?tre cei asupra

c?rora se exercit? puterea sau dimpotriv?, unul impus, resim?it

ca presiune exterioar?, ca form? alienat? a idealului social.

Dup? caz, scopul puterii asigur? stabilitatea raportului dintre

guvernan?i ?i guverna?i sau, dimpotriv?, determin? sau ntre?ine

tensionarea lui. n fine, explic? mijloacele la care recurge

puterea pentru a se nf?ptui. El explic?, de asemenea, starea

existent? n interiorul societ??ii: complementaritatea dintre

putere ?i voin?a grupului sau neutralismul lor static ?i

poten?ial exploziv:

n general prin conceptul de putere se desemneaz? capacitatea de a

impune propria voin?? ori de a o exercita fa?? de al?ii.

Ca raport de domina?ie puterea se institu?ionalizeaz? mai nti n

familie (pater familias), ntr-o institu?ie ori organiza?ie (consilii de

administra?ie), n ?coal? (profesorul), n societate (autorit??ile puterii

statale parlament-guvern etc.).

A?adar puterea este mijlocul prin care se men?ine ordinea,

intervine pentru a respecta propor?iile sociale, pentru asigurarea binelui

comun.

Iat? de ce Alexandru Vl?hu?? n Gnduri scria c? adev?rata

m?sur? dup? care se judec? orice putere: ct bine a adus pe lume, nu ct

zgomot a f?cut.

Din punctul nostru de vedere, intereseaz? puterea la nivelul

macrosocial, acea putere care, n exercitarea ei, se ntemeiaz? pe

identificarea realit??ilor, cunoa?terea ?i promovarea unor valori ?i

ajutorul cet??enilor care o accept? ?i recunosc n vederea asigur?rii

interesului general.

n concep?ia profesorului I. Deleanu puterea desemneaz? ansamblul

s?u, sistemul rela?iilor de putere constituie ntr-o societate istorice?te

determinat?, exprimnd autoritatea pe care un individ sau un grup de

indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun, asumat de

membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care exercit?

puterea .

Cunoscutul autor francez G. Burdeau, prezenta puterea ca fiind o

for?? n serviciul unei idei, o for?? n?scut? din con?tiin?a social?,

destinat? s? conduc? grupul n c?utarea binelui comun ?i capabil?, la

nevoie, de a impune membrilor atitudinea pe care ea o comand?.

Profesorul I. Deleanu surprinde urm?toarele aspecte legate de

putere:

a) Puterea reprezint? nu numai ideea de for??, puterea de a

comanda, de a dispune ?i de a impune, dar ?i cadrul

institu?ional prin care aceast? idee se materializeaz?;

b) Puterea se exercit? pentru realizarea unui scop comun ori

pentru exercitarea unuia impus de guvernan?i. Scopul

puterii a?adar, determin?, ori statornicia rela?iei

guvernan?i-guverna?i sau dimpotriv?, ncordarea ori

amplificarea acestuia. n func?ie de raportul n care se

afl? subiec?ii puterii se explic? ?i mijloacele folosite

pentru exercitarea ei;

c) Aspectul social al puterii este determinat de faptul c?

puterea se exercit? numai n cadrul rela?iilor sociale n

lipsa puterii societatea este un corp inert, ea este

incapabil? s?-?i satisfac? ra?iunea de a fi, puterea este

deci o condi?ie a ordinii sociale ?i a apropierii

idealului comun, libertatea ?i binele nu sunt posibile

dect ntr-o asemenea ordine.

No?iune de putere politic?

Orice fapt social poate dobndi semnifica?ie politic?. Fenomenul

politic este o calitate care poate fi ata?at oric?rui fapt social, dac?

nl?untrul universului social dat acel fapt poate fi interpretat ca fiind

politic. Aceasta nu nseamn?, binen?eles, c? totul este de domeniul

politicului; nseamn?, ns?, c? totul este susceptibil de politizare.

Calitatea politic? este deci acea dimensiune care se ata?eaz? oric?ror

fapte, acte sau situa?ii n m?sura n care prin aceasta, se exprim?

existen?a unui grup uman, rela?iile de autoritate ?i de conformitate

stabilite n vederea unui scop comun.

Nu exist? fapte sociale politice prin ele nsele, independent deci

de aprecierea lor ca atare. Exist? ns? fapte politice oficializate

ntruct sunt s?vr?ite ntr-un cadru institu?ionalizat (de exemplu

alegerea sau revocarea deputa?ilor, investirea guvernului de c?tre

parlament, dizolvarea parlamentului de c?tre Pre?edintele Republicii,

suspendare din func?ie a Pre?edintelui Republicii de c?tre parlament).

A?a cum am ar?tat anterior, puterea este caracteristic? oric?rei

colectivit??i umane. Rolul ei n societate este argumentat prin lipsa

conformit??ii tuturor membrilor s?i fa?? de reguli ?i legi. Puterea este

cea care orienteaz? societatea spre anumite scopuri, dirijeaz? ?i men?ine

starea de func?ionare a societ??ii. Deci, puterea politic? apare cnd

comunitatea uman? devine societate, cnd cei care o alc?tuiesc au

con?tiin?a de apartenen?? la acea colectivitate.

Procesul con?tiin?ei sociale a fost, fire?te, ndelungat ?i extrem

de anevoios. El s-a aflat mereu sub presiunea unei multitudini de factori

materiali ?i spirituali, interac?ionnd spre producerea aceluia?i rezultat:

formarea con?tiin?ei.

ncercarea de reduc?iune sau feti?izare a unora dintre factorii

care au declan?at ?i ntre?inut procesul acestei deveniri, nu poate dect

fi expresia unei m?rginiri deliberate sau accidentale.

A?adar, puterea ?i societatea apar mpreun?, pentru c? f?r?

puterea politic?, f?r? acea for?? de impulsie care genereaz? mi?carea n

scopul c?reia e angajat organismul social, societatea e un corp inert

aproape de declinul ei. (G. Burdeau).2

Potrivit aceluia?i reputat autor francez formele puterii sunt

clasificate n forme preetatice ?i forme etatice.

Puterea apar?ine n cadrul formelor preetatice, grupului, o putere

difuz?, ori ?efului sau unui grup minoritar (puterea individualizat?),

?innd seama de calit??ile sau meritele ?efului de tradi?ii sau obiceiuri

etc. totdeauna ns? temeiul obiectiv al puterii preetatice, indiferent de

forma acesteia, r?mne existen?a comunitar? ?i confruntarea comunit??ii cu

mediul ambiant. Sacralizarea ?i ncercarea de legitimare a puterii,

deta?area ei de func?iile generale ale colectivit??ii, marcheaz? nceputul

cristaliz?rii puterii ?i al alien?rii acesteia. Statul nc? nu fusese

inventat. necesitatea lui devenise stringent?. Autoritatea puterii nu se

mai putea sprijini pe credin?e sau cutume. Era necesar un cadru

institu?ionalizat care, pe de-o parte, s? legitimeze puterea iar pe de alt?

parte s?-i asigure realizarea ?i eficacitatea. Ansamblul articulat a?

institu?iilor ?i regulilor constituite n acest scop desemneaz? statul, iar

puterea astfel institu?ionalizat? este o putere etatic? puterea de stat.

Statul este un concept ?i o realitate, de?i, cum spunea Kelsen, ca unitate

nu poate fi v?zut, nici auzit, nici pip?it. Paradoxal, statul este o

institu?ie detestabil?, dar ?i indispensabil?. Necesitatea statului se

resimte atunci cnd el nu exist?.

Deci cristalizarea puterii, exercitarea ei ca form? normal? de

organizare a colectivit??ilor stabilite pe un teritoriu, acea putere

suveran? considerat? c? reprezint? colectivitatea, apare odat? cu statul.

Teoriile cu privire la legitimitatea puterii au fost variate,

func?ie ?i de interesul urm?rit de sus?in?torii lor. Vom evoca ?i noi

succint aceste terorii.

Desigur c? originea divin? a puterii a ap?rut pentru a justifica

imposibilitatea n?elegerii ?i argument?rii puterii. De?in?torii puterii

era Dumnezeu, mp?ratul Japoniei fiind numit fiul Soarelui .

Teoria patriarhal? justific? existen?a statului din familie, n

timp ce teoria patrimonial? sus?ine c? statul a luat fiin?? din dreptul de

proprietate asupra p?mntului.

Teoria contractualist?, sus?inut? mai ales de J.J. Russeau, T.

Hobbes ?i J. Locke motiveaz? existen?a statului ?i a puterii sale printr-un

pact de nesupunere a celor mul?i fa?? de rege, care le garanteaz? un

minim de libertate.

Teoria violen?ei sus?ine c? statul este rezultatul unui impuls din

afar?, al cultului for?ei ?i al spa?iului vital.

Teoria juridic? a statului-na?iune sus?ine c? statul este

personificarea juridic? a unei na?iuni.

Sus?in?torii acestei teorii (Einstein, Carre de Malberg, Jellinek,

Laband) re?in diferi?i factori pentru definirea unei na?iuni. Astfel,

concep?ia german? insist? pe factorii materiali ?i spirituali, concep?ia

francez? re?ine elementele subiective (sentimentele spirituale ce leag?

membrii colectivit??ii, dorin?a de a tr?i mpreun?).

Aceast? teorie a fost infirmat? de realitatea istoric?. n Italia

?i Germania na?iunea a precedat formarea statului, iar n SUA statul a luat

fiin?? naintea na?iunii.

Marx a f?cut critica Statului, definit ca domnie a competen?ei ?i

care realizeaz? interesul general dincolo de contradic?iile sistemului

nevoilor, transformnd individul n cet??ean. Statul este de fapt un

produs al clasei dominante economic ?i care justific? domina?ia prin

autoritatea legilor ?i a sistemului politic (critica filozofiei

dreptului a lui Hegel).

Se confund? astfel statul cu realitatea sa istoric?, statul cu

puterea politic? ori guvernamental?, ignorndu-se eforturile f?cute de J.J.

Russeau pentru a defini politic natura regimului democratic.

Teoria sociologic? sus?inut? de Jean Duguit, afirm? c? de fapt

statul este un fapt istoric, grupul impunndu-?i voin?a sa celorlal?i

membri ai societ??ii. Se reliefeaz? astfel n prim plan puterea material?

a statului, for?a sa irezistibil? de constrngere.

n leg?tur? cu caracterul puterii de stat (ale puterii publice)

opiniile sunt variate, o deosebire esen?ial? relevndu-se ntre cele

marxiste ?i cele nemarxiste. Dar dup? cum vom vedea, unele tr?s?turi sunt

re?inute de ambele categorii de doctrine, cum este, de exemplu, caracterul

politic (pentru aceasta fiind folosite acelea?i argumente sau argumente

deosebite), iar altele sunt remarcate fie numai n doctrina occidental?

nemarxist? (?i sunt re?inute pentru democra?iile de aici), fie numai de

cea marxist?. Caracterele puterii de stat re?inute de majoritatea

speciali?tilor marxi?ti ?i nemarxi?ti sunt:

1. Politic

2. Putere investit? cu for?? de constrngere material?;

3. Organizat

4. Suveranitate

La aceasta marxi?tii adaug? caracterul unitar, iar unii autori

occidentali enum?r? ?i alte caractere, precum:

1. Caracterul civil;

2. Caracterul temporar;

3. Putere de superpozi?ie ?i de centralizare.

Juri?tii marxi?ti re?in unele caractere care - zic ei sunt

ntrunite numai de puterile statale ?i anume:

1. Democratic;

2. Creator;

3. Progresist.

Puterea de stat este o putere politic?

Este o caracteristic? a puterii de stat argumentat? n mod diferit

n gndirea marxist? fa?? de cea nemarxist?. Pentru Marx ?i discipolii s?i,

esen?a politicii trebuie c?utat? n lupta de clas?, n doctrina lor baza

economic? a societ??ii determinnd ntreaga suprastructur?, deci, ?i

puterea de stat, care este o putere de clas?, apar?in?toare aceleia care,

fiind de?in?toarea principalelor mijloace de produc?ie, este, ca efect al

acestui fapt, ?i de?in puterea de stat. Deci, cnd marxi?tii spun c?

puterea de stat este o putere politic?, se refer? la caracterul ei de

clas?, la faptul c? ea apar?ine numai unei clase ?i este utilizat? n

general pentru realizarea unor interese specifice, pentru atingerea unor

scopuri legate de menirea istoric? a unei clase. ?i totu?i, n concep?ia

fondatorilor marxismului, orice putere politic? de tip expoatator are

?i unele sarcini general-umane, dincolo de cele de clas?, precum cele

referitoare la men?inerea echilibrului intern, ap?rarea patriei etc.3

Re?innd caracterul politic al puterii de stat, unii gnditori

occidentali aduc argumente diferite fa?? de marxi?ti. Astfel Harion ?i J.

Giequel sus?in c? puterea de stat este o putere politic? deoarece:

1. Statul este un arbitru, alegnd ntre diverse op?iuni (mai

ales n occident, prin ac?iunea grupurilor de presiune);

2. Puterea nu mai este de natur? patrimonial? ca n evul

mediu, cnd se f?cea o confuzie ntre patrimoniul statului

?i patrimoniul privat, autoritatea statului fiind o

autoritate direct? (personal?);

3. Sanc?iunile pronun?ate n numele statului sunt sanc?iuni

directe privind persoana ?i deosebindu-se astfel de cele

patrimoniale specifice societ??ii revolute. Sau n

concep?ia altor autori,

caracterul politic al puterii de stat este determinat de existen?a

deosebirilor dintre guvernan?i ?i guverna?i, idee ce reiese din concep?ia

fondatorilor dreptului constitu?ional clasic francez.

Puterea de stat este oficial?

Puterea de stat este oficial?. Aceasta nseamn? c? puterea de stat

este legitim?. Legitimitatea ei se traduce prin faptul instaur?rii

democratice pe calea alegerilor (vot universal, egal, direct, secret ?i

liber exprimat) sau forma nedemocratic? a folosirii for?ei, violen?ei pe

calea revolu?iilor, insurec?iilor.

Oficialitatea puterii statale presupune de asemenea, continuitatea

?i permanen?a acesteia, este ?tiut c? guvernarea trebuie s? fie permanent?,

altfel societatea sufer? ?i genereaz? haos.

Ca putere oficial?, chiar dac? este format? din reprezentan?ii unui

grup ori ai anumitor partide (alegerile sunt cele care decid), puterea de

stat se exercit? pentru ntreaga societate, conduce toat? societatea.

n opinia domnului profesor Ion Deleanu, premisa ?i totodat?

mijlocul puterii de stat de a se valoriza ca factor de comand? social? sunt

crearea ?i aplicarea normelor juridice. O considerabil? parte a rela?iilor

sociale devin astfel rela?ii juridice, al c?ror con?inut se exprim? prin

drepturile ?i obliga?iile, juridice?te consacrate ?i garantate, ce revin

participan?ilor la aceste rela?ii. Op?iunea politic? devine acum dirijare

statal? ?i juridic?, aflat? sub semnul virtualit??ii constrngerii

juridice. De?i normele juridice nu asaneaz? totalitatea normelor ?i

rela?iilor politice sau de alt? natur? existente n spa?iul social acest

lucru nefiind de altfel posibil ?i nici necesar prin func?iile pe care le

ndeplinesc ?i nainte de toate prin postularea preeminen?ei intereselor

generale -, normele juridice subordoneaz? toate celelalte norme sociale, le

polarizeaz? n jurul anumitor valori specifice societ??ii, astfel nct, n

cele din urm?, ntregul sistem normativ al societ??ii poart? pecetea unora

?i acelora?i interese.

Desigur c? puterea de stat ca ansamblu unitar al institu?iilor

?i rela?iilor de putere reglementate juridic - nu poate s? acopere ?i nici

nu absoarbe multitudinea ?i diversitatea institu?iior ?i raporturilor de

putere existente n societate (corpul electoral, partidele politice,

sindicate, alte organiza?ii, grupuri de presiune, organiza?ii religioase).

Dimensiunea puterii n societate, sub diferitele ei forme (puterea

institu?ional?, puterea partidelor, a sindicatelor, a grupurilor de

presiune, mass-mediei etc.) ?i interac?iunea dintre factorii ei constituie

o condi?ie esen?ial? de echilibru ?i eficacitate la nivel social, precum ?i

premisa decisiv? a unui regim autentic democratic.

Puterea de stat ?i societatea se afl? ntr-o rela?ie de

influen?? reciproc?. Dac? puterea de stat se realizeaz? ca autoritate n

societate ?i fa?? de ea, societatea ac?ioneaz? de asemenea asupra puterii

de stat. Astfel: orice societate ?i polarizeaz? interesele generale n

jurul unor valori pe care puterea de stat, sub aspectul esen?ei ei, a

modului ei de organizare ?i de exercitare, nu le poate ignora (de exemplu

ideologia democratic?, liberal? ?i pluralist?); ansamblul rela?iilor

economice ale societ??ii, inclusiv rela?iile de proprietate, influen?eaz?

de asemenea organizarea puterii de stat ?i func?iile ei (de exemplu,

economia liberal?, comparativ cu cea socialist?); circumstan?ele istorice

?i tradi?iile (bun?oar?, constituirea unor state n procesul

decoloniz?rii, tradi?iile monarhice sau republicane) prefigureaz? puterea

?i apoi contribuie la cristalizarea ei; factorul interna?ional exercit? ?i

el o presiune considerabil? asupra puterii de stat (de exemplu,

constituirea zonelor de influen?? la Ialta, n 1945); n fine, psihologia

individual? ?i colectiv? ndepline?te un rol important n procesul

organiz?rii puterii ?i al stabilirii func?iilor ?i metodelor ei de

exercitare. A?adar societatea ac?ioneaz? asupra puterii de stat prin

intermediul factorilor ideologici, economici, politici, interna?ionali

etc., realizndu-se astfel un original ?i permanent circuit feed-back ntre

puterea de stat ?i societate.

Puterea de stat este investit? cu putere de constrngere material?

Statul a fost ?i este conceput ca un sistem de organiza?ii care,

urm?rind realizarea unor func?ii la nivelul societ??ii, poate ?i trebuie s?

utilizeze for?a n acest scop. Vorbind de caracteristicile puterii de

stat, D. Negulescu cita pe Jhering, care n Der zweek im Recht ar?ta c?

statul este o putere superioar? tuturor voin?elor ce se g?sesc pe

teritoriul s?u. Aceast? putere este ?i trebuie s? fie - pentru ca s? avem

un stat o putere material? superioar? oric?rei alte puteri existnd pe un

teritoriu determinat. Statul nu poate fi conceput n afara puterii de

comand?, n afara puterii de constrngere. Lipsa puterii materiale (Macht)

este p?catul mortal al statului preciza Jhering. Popoarele au suportat

continu? el cea mai rea folosin?? a puterii de stat, biciul lui Atila ?i

nebunia unor mp?ra?i romani; ele au s?rb?torit ca pe ni?te eroi adev?ra?i

tirani, la picioarele c?rora oamenii se prosternau n pulbere. Chiar n

starea de delir, despotismul r?mne o form? de stat, pe ct? vreme anarhia

nu; ea este neputin?a puterii publice, este o stare antisocial?,

descompunerea, destr?marea societ??ii.

Argumentarea necesit??ii existen?ei unui aparat nzestrat cu

for?a material? de constrngere n societate este diferit? n gndirea

marxist?, fa?? de cea nemarxist?, celei dinti fiindu-i specific? o pozi?ie

ce rezult? din caracterul de clas? atribuit puterii de stat. Astfel,

potrivit concep?iei marxiste, dac? statul prin esen?a lui este aparatul

minorit??ii ?i ap?r? interesele minoritare, dominan?i fiind ndreptat

mpotriva celor mul?i, el nu poate exista altfel dect prin organizarea

unui sistem specializat de organe care s? impun? voin?? clasei dominante,

s? asigure prin for?? aplicarea legilor ce nu exprim? voin?a general?. n

doctrina socialist? ideea aceasta a fost nuan?at? n ultimele decenii,

sus?inndu-se c? n statele de acest tip recurgerea la for?? constituie

ultima ra?io, sfera constrngerii statale ngustndu-se treptat, statul

transformndu-se ntr-un stat al ntregului popor, unde dictatura este

nlocuit? cu autoconducerea societ??ii.

n ceea ce prive?te doctrinele nemarxiste, aici explica?iile

necesit??ii unei for?e de constrngere material? sunt mult mai variate mai

nuan?ate. Astfel, unii speciali?ti, vorbind de guvernan?i ?i guverna?i au

demonstrat necesitatea acesteia plecnd de la sfera larg? a celora ce

trebuie s? se supun? ordinelor guvernan?ilor. Cei mai mul?i, ns?, au

argumentat necesitatea unui aparat de constrngere pentru ap?rarea ordinii

sociale, a intereselor comunit??ii n ansamblul ei. Se arat? c? puterea de

stat de?ine monopolul constrngerii materiale, f?r? a atribui nici o

semnifica?ie sau caracter de clas? acesteia. Constrngerea apare astfel

necesar? pentru ap?rarea valorilor ntregii societ??i, a vie?ii, a

s?n?t??ii, libert??ii ?i averii tuturor.

n leg?tur? cu necesitatea for?ei de constrngere, n literatura

de specialitate s-a subliniat c? statul nu a existat n sensul modern al

cuvntului, dect n momentul n care a concentrat n minile sale ntreaga

putere de constrngere material?, c? n anumite privin?e esen?ialul

puterii rezid? n acest monopol al constrngerii materiale n care statul

nsu?i nu este dect o form? vid? de sens.

Puterea de stat are caracter organizat

Privit? prin prisma necesit??ilor care i-au determinat apari?ia,

ca ?i prin prisma func?iilor ce le are de ndeplinit, puterea de stat nu

poate fi altfel conceput? dect ca putere organizat?, structurat? ?i

echilibrat?, n sensul stabilirii unor leg?turi stabile, ferme ntre

componentele sale.

Anvizajat? prin prisma cerin?ei func?ionale care i-a determinat

apari?ia conducerea organizat? ?i unitar? a societ??ii statul apare ca

un sistem organiza?ional politic a c?rui menire este conducerea societ??ii,

conducere ce se realizeaz? n mod deosebit n societ??ile contemporane

prin adoptarea de norme juridice ce au valabilitate pe ntreg teritoriul ?i

cu privire la ntreaga popula?ie asupra c?reia se exercit? autoritatea de

stat. Ori, att adoptarea normelor ct ?i aplicarea lor sunt n competen?a

unor forme organiza?ionale statale, fiecare categorie de organe de?innd,

dup? caz, competen?ele n domeniul cre?rii dreptului, a realiz?rii lui prin

mijloace administrative ?i a realiz?rii lui pe c?i juridice. Pentru aceasta

ntreaga activitate exist? un ntreg e?afodaj de organe de stat ntre care

rela?iile esen?iale difer? n func?ie de sistemul politic sau

constitu?ional adoptat n ??rile respective.

Privit prin prisma func?iilor pe care le are de ndeplinit a?a

cum au fost conceptualizate de ?tiin?a clasic? a Dreptului constitu?ional (

func?ia legislativ?, func?ia executiv? ?i cea judec?toreasc? ) sau a?a cum

sunt azi formulate n literatura de specialitate ( de determinare a

scopurilor, sarcinilor societ??ii, de organizare a realiz?rii acestora, de

distribu?ie a valorilor ?i de ap?rare a lor etc. ) puterea de stat apare

necesarmente organizat?, fiecare sarcin? trebuind a fi realizat? potrivit

specificului ei de un organ sau organe competente ale statului.

Puterea de stat este unic?

n leg?tur? cu aceast? caracteristic?, C. Dissescu ar?ta, cu mul?i

ani n urm?, c? scriitorii germani au mai stabilit un caracter special

statului, / usammen gehorigkeit, adic? unitatea, leg?tura comun?,

entitatea sub care l privesc statele str?ine. Dar aceast? nsu?ire

preciza el intr? n no?iunea teritorial? a statului, al c?rui caracter

este unitatea ?i indivizibilitatea. Noi credem, al?turi de al?ii, c?

unitatea este o caracteristic? att a teritoriului ct ?i a puterii

publice. Aceast? idee poate fi sprijinit? cu argumente diferite.

Marxi?tii o sprijin? pe principiul unicit??ii clasei care de?ine

puterea public?, admi?nd numai cu titlu de excep?ie, coexisten?a unor

clase la putere, fiind date exemple n acest sens fie din perioada

prelu?rii puterii de c?tre burghezie de pild? perioada n care n Roma

erau la conducere att burghezia ct ?i o parte a mo?ierilor fie din

perioada prelu?rii puterii de c?tre proletariat de exemplu 1917, din

iunie pn? n octombrie, cnd conduc Rusia un organ reprezentativ al

muncitorilor, solda?ilor ?i ??ranilor (sovietele) ?i unul reprezentativ al

burgheziei (guvernul). Teoriile nemarxiste folosesc argumente variate n

sus?inerea ideii caracterului unitar al puterii. Astfel, de exemplu,

Montesquieu, cu toate c? vorbe?te despre separarea puterilor n stat ?i

argumenteaz? necesitatea limit?rii unor puteri prin activitatea altora,

arat? n final sensul unic al activit??ii acestora spunnd c? toate

puterile sont forcees daller de concert (sunt for?ate de a c?dea de

acord), fapt ce ne conduce la concluzia unit??ii puterilor n stat. Sau n

concep?ia unor contemporani care spun c? puterea de stat este o putere de

superpozi?ie ?i centralizat?, ideea unit??ii acesteia este evident. Dup?

cum este ?tiut, superpozi?ia este criteriul de a comasa sau combina mai

multe elemente ntr-un tot, n a?a fel nct elementele comasate s? fie

direct n subordinea celui format prin comasare. Deci, cu referire la

organele statului, subordonarea tuturor fa?? de anumite organe supreme

semnific? unitatea lor, dup? cum centralizarea nu se poate realiza dect

prin subordonare.

Alte caracteristici ale puterii de stat

Dup? cum ar?tam, afar? de aceste caracteristici pe care le g?sim

explicit sau implicit formulate n gndirea speciali?tilor marxi?ti ?i

nemarxi?ti, unii gnditori din occident mai adaug? ?i altele. Astfel, se

apreciaz? c? puterea de stat are un caracter civil ?i temporal. Dar aceste

caractere sunt re?inute ca fiind specifice doar democra?iilor occidentale

actuale. Doctrina socialist?, n special cea elaborat? n a doua perioad?

de dezvoltare a statelor europene avnd acest caracter, a sus?inut ideea

existen?ei unor caracteristici ale puterii de stat socialist ?i anume:

1. Caracterul democratic argumentnd c? democra?ia burghez?

este ciuntit?, fals? o democra?ie n ghilimele,

comparativ cu cea socialist?, singura democra?ie real?,

societatea socialist? fiind comunitatea n care se

realizeaz? conducerea poporului pentru popor ?i prin

poporetc.

2. Caracterul creator, n sensul c? orice putere etatic? pn?

la cea socialist? ?i-a propus doar men?inerea unor rela?ii,

conservarea lor, pe cnd aceasta numai ea are sarcini

preponderent creatoare, de construire a unei societ??i noi,

lipsite de exploatare;

3. Caracterul progresist, strns legat de cel creator, care

reiese din faptul c? aceast? putere de stat socialist?

promoveaz? noul n toate domeniile ?i n special,

nlocuirea vechilor rela?ii de produc?ie burgheze cu un nou

tip de rela?ii, progresiste care urmeaz? s? ridice

societatea pe noi culmi de civiliza?ie ?i progres.

Am tr?it cu to?ii ?i am sim?it pe viu democra?ia progres,

noul create de comunism ?i nu merit? s? facem un rechizitoriu, ci doar o

constatare: o ntreag? societate dore?te s? se ntoarc? la democra?ia

ciuntit?, burghez?, la democra?ia de tip occidental, cu o condi?ie: s? se

ocoleasc? p?catele ei.

Suveranitate caracteristic? esen?ial? a puterii de stat

Suveranitatea de stat este acea calitate tr?s?tur? a puterii

de stat de a fi suprem? n raport cu oricare alte puteri sociale existente

n limitele sale teritoriale ?i independent? fa?? de puterile oric?rui alt

stat sau organism interna?ional, calitate exprimat? n dreptul statului de

a-?i stabili n mod liber, f?r? nici o imixtiune din afar? scopurile sale

pe plan intern ?i extern, sarcinile fundamentale pe care le are de

ndeplinit ?i mijloacele necesare realiz?rii lor, respectnd suveranitatea

altor state ?i normele dreptului interna?ional.

Suveranitatea de?i este o no?iune unitar? n esen?a ei, implic?

totu?i, dou? ipostaze ce reflect? cele dou? planuri pe care se manifest?:

cel intern ?i cel extern. Dep??indu-se stadiul n care se vorbe?te de

suveranitate intern? ?i suveranitate extern?, ast?zi se vorbe?te de

dou? laturi ale aceluia?i fenomen, ntre care exist? puternice leg?turi de

interdependen??, formnd un tot unitar.

Suprema?ia puterii de stat desemneaz? acea nsu?ire a acesteia de

a fi superioar? oric?rei alte puteri sociale existente ntr-o anumit? ?ar?

la un moment dat. Ea se caracterizeaz? n dreptul statului de a adopta

norme juridice, reguli obligatorii pentru to?i cet??enii ei ?i de a le

asigura aplicarea. S-a spus de asemenea, c? numai puterea de stat decide

asupra drepturilor ?i ndatoririlor fundamentale ale cet??enilor s?i,

precum ?i a modului n care acestea sunt garantate, idee dep??it? azi de

realitatea existen?ei unor organisme interna?ionale de ap?rare a dreptului

omului, de existen?a unor conven?ii (tratate) cu privire la garantarea lor,

fapt ce reiese ?i din interpretarea articolului 4 din Constitu?ia

Republicii Moldova, n care se indic? c? dispozi?iile constitu?ionale

privind drepturile ?i libert??ile omului se interpreteaz? ?i se aplic? n

concordan?? cu declara?ia Universal? a dreptului Omului, cu pactele ?i cu

celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. n aceste condi?ii

putem afirma c? statul sunt cele ce asigur? ?i ocrote?te drepturile

cet??enilor lor n concordan?? cu dispozi?ia tratatelor interna?ionale din

acest domeniu.

Suprema?ia puterii de stat se manifest? n anumite limite

teritoriale, teritoriu pe care puterea de stat este organizat? fiind

inalienabil? ?i indivizibil?. Suveranitatea de stat se manifest? n

integritatea teritoriului ?i inviolabilitatea frontierelor statului.

Suprema?ia puterii de stat are un con?inut complex, referindu-se la toate

laturile vie?ii sociale ?i la toate problemele ce pot interesa o anume

societate n prezent sau viitor.

Suprema?ia puterii de stat trebuie privit? ns? n strns?

leg?tur? cu for?ele ei materiale de constrngere, pentru c? puterea de

comand? a statului nu se manifest? n plenitudinea ei dect dac? statul

dispune de for?ele ?i mijloacele necesare pentru asigurarea voin?ei sale.

Cnd for?a statelor scade, alte puteri, interese precum ale unor grup?ri

extremiste etc. se pot manifesta mai pregnant dect cea a statului, n

astfel de condi?ii fiind greu s? mai vorbe?ti de suprema?ia sa.

A doua latur? a suveranit??ii, strns legat? de prima, este

independen?a. Ea se manifest? n rela?iile statului cu alte state,

exprimat? n neatrnarea statului ?i decurge din suprema?ia puterii de

stat. Independen?a indic? acea tr?s?tur? a puterii de stat potrivit c?reia

statul ?i stabile?te singur liber ?i dup? propria sa apreciere, f?r?

nici un amestec al vreunui alt stat sau organism mondial, politica sa

intern? ?i extern?. Statul suveran apare astfel independent att n ceea ce

prive?te rezolvarea problemelor sale interne, ct ?i a celor externe. Dar

aceast? independen?? trebuie s? se manifeste n condi?iile respect?rii

altor state ?i a normelor unanim admise ale dreptului interna?ional.

Afirmarea suveranit??ii unui stat implic? respectarea suveranit??ii

celorlalte state, egale n drept. Fiecare stat, n numele poporului s?u,

are dreptul s?-?i aleag? calea dezvolt?rii ?i s? stabileasc? mijloacele

pentru realizarea ei. Dar afirmarea libert??ii, a independen?ei unui stat

trebuie dublat? de colaborarea statelor, de pe pozi?ii de egalitate ?i

respect reciproc, pentru rezolvarea intereselor comune, ale intereselor

comunit??ii umane, n general.

Colaborarea ntre state se realizeaz? dup? cum este ?tiut,

potrivit unor principii n cadrul c?rora respectiv suveranitatea ocup? un

loc important. Dar manifestarea sa nu poate fi privit? altfel dect prin

prisma ac?iunii celorlalte. nsemn?tatea atribuit? acestui principiu nu

trebuie interpretat? n sensul diminu?rii celorlalte egalitatea n

drepturi, avantajul reciproc etc. deoarece aceste principii sunt

complementare, ac?ioneaz? unul prin cel?lalt, manifestarea ?i realizarea

unuia depinznd de modul n care se manifest? ?i ac?ioneaz? toate

celelalte. Astfel, de exemplu, nerespectarea sau nc?lcarea principiilor

egalit??ii n drept a statelor aduce prejudicii principiului suveranit??ii,

nc?lcarea acestuia din urm? mpiedic? realizarea avantajului reciproc ?i

a?a mai departe. n felul acesta apare clar c? interac?iunea tuturor

principiilor ce guverneaz? rela?iile ntre state are dou? efecte pozitive

directe:

1) Asigur? c? celelalte state vor respecta ?i ele, la rndul

lor, independen?a ?i drepturile suverane ale statului,

astfel punndu-se n mi?care mecanismul principiului

reciprocit??ii;

2) Eliminarea condi?iilor apte de a genera arbitrariul ?i

st?rile anarhice n snul comunit??ii interna?ionale.

Independen?a unui stat nu trebuie absolutizat? n detrimentul

celorlalte, ci, din contra ea trebuie privit? prin prisma realiz?rii

independen?ei celorlalte state. Statele mpreun? trebuie s? fac? eforturi

care s? asigure echilibrul comunit??ii interna?ionale. Pentru realizarea

acestui echilibru ele trebuie s? ajung? la un compromis, lund decizii, de

pe pozi?ii suverane, n leg?tur? cu anumite atribu?ii ce vor apar?ine unor

organisme interna?ionale.

n lumina celor ar?tate, suveranitatea de stat apare ca o unitate

dialectic?, a suprema?iei ?i independen?ei puterii de stat, apare, n

acela?i timp, ca tr?s?tur? esen?ial? a acesteia.

Suveranitatea azi are un con?inut complex, pe plan interna?ional ?i n

cadrul fiec?rui stat n parte f?cndu-se eforturi sus?inute pentru

determinarea ct mai complet? a acestuia. n acest sens trebuie ar?tat

faptul c? declara?ia Organiza?iei Na?iunilor Unite din 1970 a precizat care

sunt principalele elemente constitutive ale suveranit??ii ?i anume:

1) Toate statele sunt egale din punct de vedere juridic;

2) Fiecare stat se bucur? de drepturi inerente deplinei

suveranit??i;

3) Fiecare stat are obliga?ia de a respecta personalitatea

altor state;

4) Integritatea teritorial? ?i independen?a politic? ale

statului sunt inviolabile;

5) Fiecare stat are dreptul de a alege ?i dezvolta n mod

liber sistemul s?u politic;

6) Fiecare stat este obligat s? se achite n ntregime ?i cu

bun? credin?? de obliga?iile sale interna?ionale ?i s?

tr?iasc? n pace cu celelalte state.

n acest document s-a precizat de asemenea c? toate statele se

bucur? de egalitate suveran?, c? ele au drepturi ?i obliga?ii egale ?i sunt

membre egale ale comunit??ii interna?ionale, indiferent de deosebirile de

ordin economic, social, politic sau de oricare alt? natur?.

Teorii contemporane privind suveranitatea

n?elegnd suveranitatea ca puterea absolut? nelimitat? de nimeni

?i de nimic ce se exercit? exclusiv ?i independent de c?tre stat, mul?i

autori contemporani au argumentat, dup? caz, caracterul permanent al

suveranit??ii, inutilitatea acestui concept, demonetizarea sa demonstrnd

c? p?strarea suveranit??ii statelor are consecin?e nefaste asupra

colabor?rii acestora, asupra climatului interna?ional. Au fost ?i sunt

sus?inute puncte de vedere care repudiaz? suveranitatea, considernd-o o

surs? a nesiguran?ei ?i a r?ului, un obstacol n calea dezvolt?rii

rela?iilor dintre na?iuni, un concept nvechit care creeaz? dificult??i de

netrecut ?i confuzii n sfera dreptului interna?ional, un concept gre?it

care ar trebui azvrlit, renun?area la suveranitate fiind considerat? ca o

cale de men?inere a p?cii ca un mijloc de a facilita libera circula?ie a

oamenilor ?i a ideilor. Unii autori contemporani refuz? sau evit? s?

utilizeze aceast? no?iune. Astfel, de exemplu, profesorul J. E. Aubert,

analiznd puterea de constrngere ca element caracteristic al puterii de

stat, arat? c? o astfel de putere se manifest? la toate e?aloanele stat

federal, canton, organisme regionale ?i comunale dar nu are aceea?i

natur? la nivelul na?iunii se va spune c? este suveran? sau, pentru a

evita a evita acest adjectiv devalorizat, se va spune c? puterea de

constrngere a Elve?iei depinde imediat de dreptul interna?ional. Ori din

afirma?ia de mai sus dou? idei se impun prioritar:

1) No?iunea de suveranitate s-a demonetizat de a?a natur?

nct nu merit? s? mai fie utilizat?;

2) Puterea de constrngere a unui stat este subordonat?

dreptului interna?ional.

Dac? multe concep?ii converg c?tre negarea total? a

suveranit??ii statelor, altele propun reconsiderarea conceptului,

schimbarea viziunii asupra con?inutului acesteia, a cre?rii unei concep?ii

n care se va ?ine cont de deosebirile care exist? ntre faptul de a avea

suveranitate ?i faptul de a o exercita, ntre suveranitate n sens

politic ?i suveranitate n sens juridic, ajungnd astfel, la ideea

competen?elor statului n favoarea unor organisme interna?ionale.

Pentru prima orientare monist? concludent este dup? p?rerea

noastr?, un exemplu, cel al doctrinei normativiste a lui Hans Kelsen (1881

1973). n concep?ia sa suveranitatea nu constituie o calitate

perceptibil? sau obiectiv discernabil? dintr-un obiect real , ci din contr?

condi?ia de care depinde o ordine normativ? suprem? care, n validitatea

sa nu se deduce din nici o alt? ordine superioar?. Aceast? idee privind

suveranitatea, pentru a fi corect n?eleas?, trebuie analizat? n lumina

doctrinei sale doctrina pur? a dreptului nl?untrul c?reia dreptul

este conceput ca un e?afodaj de norme de acte juridice (normative ?i

nenormative) subordonate din treapt? n treapt? pn? la norma

fundamental? (o norm? ipotetic?), iar statul ca ordine juridic? subordonat

ordinii interna?ionale. La Kelsen deci sistemul de drept na?ional ?i

g?se?te validitatea n sistemul de drept interna?ional, ceea ce conduce la

concluzia c? ntre aceste dou? sisteme nu poate exista dect o unitate

perfect?. Singura concep?ie posibil? dup? el este cea monist?.

Examinnd cele dou? construc?ii posibile monist? cu primatul dreptului

interna?ional ?i monismul cu primatul dreptului intern afirm? c? am fi

liberi s? alegem ntre ele, pentru ca apoi s? ajung? la concluzia

categoric? a subordon?rii dreptului intern fa?? de dreptul interna?ional.4

n acest sens este semnificativ? defini?ia pe care o d? statului ?i

anume statul se define?te ca o ordine juridic? relativ centralizat?,

limitat? n domeniul s?u de validitate spa?ial ?i temporal subordonat?

direct dreptului interna?ional ?i eficace n ansamblu ?i n mod general.

Astfel, pornind de la teza potrivit c?reia dreptul interna?ional determin?

sfera de validitate a ordinelor juridice (a statelor), ajunge la concluzia

necesit??ii elimin?rii dogmei suveranit??ii.

El cere s? se renun?e la suveranitate ar?tnd c? statul nu are o

competen?? exclusiv n problemele na?ionale. Nu exist? probleme

precizeaz? el care s? nu poat? fi reglementate de dreptul interna?ional,

dar exist? probleme care pot fi reglementate numai de acesta.

Observ?m c? H. Kelsen are o viziune mondialist? asupra

fenomenelor juridice, ordinea juridic? interna?ional? cuprinznd toate

ordinele juridice na?ionale, dreptul interna?ional transformndu-se,

astfel, ntr-un drept mondial.

Pentru cea de a doua orientare schimbarea viziunii asupra

conceptului de suveranitate, astfel nct s? reflecte mai fidel ?i mai

exact realitatea este foarte greu de f?cut referire doar la autori. Cele

mai multe opinii sunt azi exprimate n acest sens, idei ca cele privind

deosebirea dintre suveranitatea politic? ?i suveranitatea juridic?, ca cele

privind suveranitatea relativ?, suveranitatea competen?? etc. fiind

ntlnite foarte frecvent. Astfel, de exemplu, Verdoss propune o teorie a

reparti?iei competen?elor ?i ajunge la concluzia priorit??ii dreptului

interna?ional, demonstrnd necesitatea transfer?rii unor atribu?ii din

competen?a statelor pe seama unor nivele superioare, suprastatale sau

interna?ionale. Korowicz, la rndul s?u, propune nlocuirea termenului de

suveranitate n?eleas? n mod absolut cu cel de suveranitate relativ?.

El argumenteaz? ideea suveranit??ii relative pornind de la situa?iile reale

n care suveranitatea este supus? la tot felul de limit?ri. n acest sens

ar?ta c? suveranitatea poate fi limitat? ?i prin simpla ncheiere de

tratate interna?ionale, deoarece au drept consecin?? restrngerea

libert??ii de ac?iune a statului. De asemenea face o deosebire ntre

suveranitatea propriu-zis? ?i exerci?iul ei, ar?tnd c? suveranitatea nu

poate fi abandonat? dar exerci?iul ei poate fi restrns virtual f?r?

limite.

La aceste dou? orient?ri, din care uneia i este specific

argumentarea ideii unui singur stat statul mondial unei singure

suveranit??i, iar celeilalte ideea subordon?rii directe a dreptului intern

fa?? de cel interna?ional se adaug? o a treia, care are drept

caracteristic? faptul c? neag? suveranitatea de fapt, am spune noi, adic?

se refer? la ceea ce este azi suveranitatea statului ?i nu la ceea ce

trebuie s? fie. Pornind de la unele constat?ri realiste cu privire la

inegalitatea puterii militare ?i economice a statelor, unii autori trag

concluzia c? no?iunea de suveranitate ?i pierde orice semnifica?ie.

Astfel, M. A. Kaplan spunea c? ceea ce caracterizeaz? n prezent via?a

interna?ional? este dominarea acesteia de c?tre statele mai puternice,

conducerea ei dup? un sistem bipolar, n care suveranitatea statului ?i

pierde orice semnifica?ie sau, oricum, este mult restrns? prin limitarea

ei doar la unele probleme. Relativ asem?n?tor vede lucrurile ?i G.

Schawrtzenberg, care arat? c? suveranitatea deplin? apar?ine doar ctorva

state mai puternice, celelalte nscriindu-se n cadrul unor raporturi de

ierarhizare bazate pe for??.

n condi?iile actuale caracterizate prin amploarea mi?c?rilor

revolu?ionare din ??rile din centrul ?i estul Europei, ??ri care au p?r?sit

calea comunist? de dezvoltare ?i s-au orientat spre dreptul constitu?ional

clasic, pozi?ia fa?? de suveranitate se diversific? ?i mai mult. Remarc?m

astfel n Europa, dar nu numai:

1) O tendin?? de interna?ionalizare de integrare economic,

cultural?, politic? etc. ?i, pe cale de consecin??, de

creare sau reactivare a unor organisme interstatale care

exercit? atribu?ii ce anterior apar?ineau statelor

suverane.

2) O tendin?? invers? de dezmembrare a unor state de regul?

statele federale ?i de formare a unor state noi

independente.

Prima tendin?? este cea a statelor dezvoltate din Europa, a

statelor bogate. Ea poate fi ilustrat? printr-un exemplu recent: semnarea

la Luxemburg, n octombrie 1991, de c?tre ??rile C.E.P. ?i A.E.L.S. a unui

acord privind crearea n 1993 a unei vaste zone a liberului schimb. A doua

tendin?? este specific? statelor din r?s?ritul Europei, unde s-au desprins

ca state independente Lituania, Letonia, Estonia etc., unde alte state

lupt? pentru independen??, unde Basarabia prin referendum ?i-a declarat

independen?a. n aceste condi?ii credem noi, atitudinea fa?? de conceptul

de suveranitate se va schimba radical.

Concluzii

Orice societate, orict de primitiv?, trebuie s? dispun? de o

anumit? organizare ?i distribuire a puterilor, chiar ?i pentru elementara

func?ie a conserv?rii ei. n acest sens Balandier consider? c? puterea va

fi definit? ca rezultnd, pentru orice societate, din necesitatea de a

lupta mpotriva entropiei care o amenin?? cu dizolvarea. Nu exist? forme de

agregare social? ?i activit??i umane mai complexe care s? fie lipsite de

putere. Puterea apare ca o necesitate social?, necesitate ce poate fi

explicat?, n primul rnd prin prisma importan?ei pe care o prezint?

men?inerea echilibrului, a coeziunii interne a oric?rei societ??i. Dar ea

apare ?i ca rezultat al unei necesit??i externe, explicat? prin prisma

faptului c? orice societate global? este n leg?tur? cu exteriorul, are

leg?turi cu alte societ??i, fapt pentru care puterea trebuie s? organizeze

aceste rela?ii, dup? cum trebuie s?-i asigure ap?rarea.

Formele puterii pot fi desigur foarte variate, dar nu se poate

imagina absen?a total? a oric?ror forme de putere, f?r? a presupune

dezagregarea structurilor societ??ii. Rolul esen?ial al oric?rei forme de

putere este de a asigura coeziunea ?i func?ionalitatea diferitor structuri

?i organisme ale societ??ii umane, coordonarea activit??ilor care se

desf??oar? n interiorul acestora. Argumentarea necesit??ii puterii, Robert

Bierstedt preciza: trebuie s? fie clar c? este nevoie de putere pentru a

consfin?i asocia?ia, a-i garanta continuitatea, a-i nt?ri normele . Pe

scurt, puterea sprijin? ordinea fundamental? a societ??ii ?i organizarea

social? n cadrul ei. Puterea st? n spatele oric?rei asocia?ii ?i i

sus?ine structura, f?r? putere nu exist? nici o organizare ?i nici o ordine

.

Referindu-ne la putere trebuie s? facem o distinc?ie ntre puteri

n general puterea politic? ?i puterea de stat, probleme ce sunt adesea

confuz tratate n literatura de specialitate.

Cnd spunem puterea ca fenomen social, facem o deosebire ntre:

1) Rela?iile de conducere-supunere (sau de dominare-

subordonare), bazate pe capacitatea de a lua decizii ?i a

asigura ndeplinirea lor (prin mijloace de persuasiune sau prin

constrngere, dup? caz);

2) acea calitate a personalit??ii umane de a putea face ceva, adic?

puterea n sens de putin??, for??, t?rie;

n acest sens de un real folos ne este distinc?ia f?cut? de unii

speciali?ti n Fran?a ntre puissance ?i pouvoir. Astfel de exemplu

M.Prelot sus?ine c? puissance este echivalent cu poten?ia (autoritate

natural? ?i personal?), iar pouvoir cu potestas (autoritatea construit?

magistratura).

Ceea ce are primordial n vederea dreptului constitu?ional cnd

analiz?m puterea este primul sens , cel de rela?ie ntre dou? subiecte

inegale, rela?ie n virtutea c?reia un subiect de regul? colectiv, are

capacitatea de a lua decizii ?i de a asigura ndeplinirea lor. Acest fapt,

ns?, nu determin? nl?turarea sau neglijarea complet? a celuilalt sens, de

putin?? for?? t?rie pentru c? puterea politic? este de?inut? ?i exercitat?

de oameni, iar de calitatea lor depinde calitatea ?i eficien?a deciziilor

luate.

Puterea se manifest? n toate domeniile vie?ii sociale, mbr?cnd

forme foarte variate: economice, politice, militar?, spiritual-ideologic?

etc.

Puterea politic? se deosebe?te de alte forme de putere prin aceea

c? ea se manifest? numai n societ??ile n care exist? o diferen?iere

social? ntre cei ce conduc ?i cei condu?i, ntre guvernan?i ?i guverna?i.

n literatura de specialitate s-a ar?tat c? n orice grup uman se poate

observa o diviziune a membrilor lui n dou? categorii, cei care comand? ?i

cei care ascult?. Acest aspect exprim? existen?a puterii. Dar cnd acest

fenomen se remarc? la nivelul societ??ii globale, este un fenomen politic,

atunci vorbim de putere politic? a statului.

Puterea politic? este puterea organizat? a unui grup care se

exprim? n capacitatea acestuia de a lua decizii obligatorii ?i de a le

asigura nf?ptuirea n societ??ile n care diferen?ierea ntre guvernan?i

?i guverna?i a atins un anume grad. No?iunea de putere politic? este

folosit? cel mai des ca fiind sinonim cu cea de putere de stat. Dup?

p?rerea noastr? ns?, prima are o sfer? mai larg?. Astfel putem vorbi de

puterea politic? a uni partid chiar dac? acesta se afl? n opozi?ie, dar nu

putem considera aceast? putere ca fiind ?i de natur? etatic?.

Sintetiznd am putea spune c? puterea ca fenomen social mbrac? mai

multe forme c? printre acestea, puterea politic? ocup? un loc principal, c?

ea se manifest? numai n societ??ile n care exist? o diferen?iere ntre

guvernan?i ?i guverna?i, avnd o sfer? mai larg? dect puterea de stat care

semnific? o anumit? putere politic?, ce poate fi deta?at? de altele prin

tr?s?turi specifice, proprii, ce-i confer? un loc aparte n sfera formelor

(tipurilor) de putere.

Puterea de stat poate fi abordat? la mai multe nivele:

1) la un nivel general abstract;

2) la nivelul unui anume tip de putere

3) la nivelul unei anume puteri concrete ( de exemplu puterea de stat

existent? azi n Republica moldova).

Dup? cum ea poate fi abordat? din mai multe puncte de vedere: sociologic,

juridic etc.

Bibliografie

Constitu?ia Republicii Moldova din 1994, (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 1994, 4 august, nr. 1)

Prof. dr. Genoveva Vrabie, Dreptul constitu?ional ?i institu?ii

politice contemporane, Editura ?tefan Procopiu, Ia?i, 1993, Edi?ia a 2-

a, Partea I

Prof. univ. dr. Ion Deleanu, Drept constitu?ional ?i institu?ii

politice. Tratat, Editura Europa Nova, Bucure?ti 1996, vol 1

Cristian Ionescu Drept constitu?ional ?i institu?ii politice,

Bucure?ti, 1996

Planul lucr?rii

Introducere .1

No?iunea puterii ..2

No?iune de putere politic? ...5

Caracteristici ale puterii de stat ...9

Puterea de stat este o putere politic? 9

Puterea de stat este oficial? 10

Puterea de stat este investit? cu putere

de constrngere material? ..12

Puterea de stat are caracter organizat .13

Puterea de stat este unic? ...14

Alte caracteristici ale puterii de stat

....15

Suveranitatea caracteristic? esen?ial? a puterii de stat .16

Teorii contemporane privind suveranitatea .20

Concluzii ..24

Bibliografie ..27

1 G. Bordeau, Droit constitutionnel, cit. supra, p.13

2 G. Burdeau, Traite de science politique, t. Ier , Libraire generale de

droit

et de justisprudence, Paris, 1966, nr. 406

3 K. Marx, F. Engels, Opere, vol. 20, 1964, p. 177- 178

4 H.Kelsen, La Theorie du droit, Paris, 1962, p. 438

     © 2011