рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефератыПолиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Фразеологічні одиниці з зоосемічним компонентом (на матеріалі англійської мови)

Фразеологічні одиниці з зоосемічним компонентом (на матеріалі англійської мови)

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ

ВИВЧЕННЯ……………………………………………………………………..6

І.1. Підходи до вивчення фразеологічних одиниць……………………...6

І.2. Термінування мовної одиниці, що є першоелементом фразеології...9

Висновки до розділу І ………………..…..……………………………………..14

РОЗДІЛ ІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ…………….15

ІІ.1. Семантична класифікація В.В. Виноградова………………………15

ІІ.2. Структурна класифікація ФО і структурно-семантична класифікація О.В.

Куніна………………………………………………...16

ІІ.3. Класифікація ФО згідно їх граматичної структури І.В. Арнольд...17

ІІ.4. Структурні типи ФО Є.Ф. Арсентієвої та І.В. Корунця…………..19

ІІ.5. Тематична класифікація ФО………………………………………...22

Висновки до розділу ІІ…………………………………………………………..29

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………...30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...32

ВСТУП

Фразеологічні одиниці представляють найбільш мальовничу й виразну частину

словникового складу мови, що відображають звичаї, традиції народу, згадки

про його історію, фольклор. Фразеологія, як стверджують лінгвісти, -

найбільш демократична складова словника, узята із глибин мови народу.

Фразеологічні одиниці характеризуються подвійним смислом, і значення

складових слів стійкого словосполучення створюють певну картину, але

фактичне значення всієї одиниці має мало, або й нічого спільного із цією

картиною, створюючи цілком новий образ.

Багато фразеологізмів утворилося на основі спостережень за поведінкою,

зовнішнім виглядом, життям тварин [21:124]. Саме це пояснює наявність у

мові великої кількості фразеологічних одиниць із зоосемічним компонентом,

що й зумовило вибір даної теми для написання курсової роботи.

Проблема, що досліджується в курсовій роботі, пов\'язана з виділенням

характерних рис англійських фразеологічних одиниць із зоосемічним

компонентом, їхніх лексичних та семантичних особливостей.

Актуальність обраної теми полягає, по-перше, в орієнтованості сучасних

лінгвістичних досліджень на вивчення особливостей мовної концептуалізації

знань та уявлень людини про довкілля, по-друге, у необхідності виявлення

національної специфіки та міжмовних подібностей у семантиці лексичних

одиниць в англійській і українській мовах, по-третє, у встановленні

закономірностей функціональних змін, які супроводжують перенесення значень

назв тварин, у неспоріднених мовах.

Метою дослідження є вивчення фразеологічних одиниць із зоосемічним

компонентом. Відповідно до даної мети ставляться наступні завдання:

* виявити основні проблеми англійської фразеології;

* вивчити різні підходи до вивчення фразеологічних одиниць;

* розглянути різні фразеологічні концепції;

* описати семантичні характеристики фразеологічних одиниць зоонімів;

Об\'єктом дослідження є зоосемізми - закріплені в системі мови переносні

значення назв тварин, які об\'єктивують в англійській і українській мовах

типізовані знання та уявлення про фауну в проекції на людину.

Предметом дослідження є сутність зоонімів як компонентів фразеологічних

одиниць англійської мови.

Методологічну основу дослідження складають положення

лінгвокраїнознавства, лексикології, семантики, стилістики, граматики,

фонетики щодо галузі фразеології.

Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; метод суцільної

вибірки; критичний аналіз досліджень із даної проблеми; системний аналіз;

метод типологічного зіставлення.

Наукова новизна роботи полягає в багатосторонньому розкритті основних

властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць, до складу яких

входять зооніми.

Матеріалом дослідження слугують близько 250 фразеологічних одиниць з

анімальним компонентом, укладені шляхом суцільної вибірки з англійських та

українських фразеологічних, тлумачних, перекладних та інших словників,

як-от Англо-український фразеологічний словник під ред. Баранцева К.Т.,

Англо-русский фразеологический словарь под ред. Кунина А.В., New Webster\'s

Dictionary та ін.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та

результати дослідження викладено в доповіді на ХІІ Міжнародній

науково-практичній конференції «Європейський шлях розвитку України» (Київ,

2007).

Обсяг і структура роботи: курсова робота обсягом 34 сторінки складається

зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаної

літератури (25 позицій).

У вступі висвітлено вибір теми, мету та завдання курсової роботи.

Розділ І розглядає проблеми англійської фразеології, підходи до її

вивчення.

Розділ ІІ містить класифікації фразеологічних одиниць.

У висновку подано результати дослідження.

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ

ВИВЧЕННЯ

І.1. Підходи до вивчення фразеологічних одиниць.

Вихідною передумовою лексикології як науки є твердження про те, що лексика

будь-якої мови не є механічною сукупністю слів, а є певною системою,

елементи якої співвідносні та взаємозв\'язані, підпорядковані внутрішнім

закономірностям цієї системи. Цілком природно, що з лексикологією

пов\'язана така лінгвістична наука, як фразеологія (від грецького phrasis

- вираз, зворот, вислів і logos - вчення), що досліджує

лексико-семантичну сполучуваність слів, стійкі мовні звороти,

фразеологізми, однією з найважливіших властивостей яких є відтворюваність

їх цілісних мовних одиниць. Із цього погляду фразеологічні одиниці

аналогічні одиницям лексичним (словам), отже, і фразеологія як наука цим

самим зближується з лексикологією. В.В. Єлисеєва зазначає, що, не зважаючи

на те, що фразеологічні одиниці являють собою сполучення слів, вони

розглядаються лінгвістами з позицій не синтаксису, як вільні сполучення, а

лексикології. Причиною цього є, по-перше, те, що у вільному

словосполученні можлива заміна будь-якого компоненту в рамках цієї моделі,

а у фразеологічному сполученні зв\'язок між компонентами жорсткий і заміна

одного з них є неможливою без зруйнування смислу всієї одиниці. Інша

причина, через яку фразеологічні одиниці відносяться до об\'єктів

лексикологічного дослідження, - наявність у такого сполучення спільних рис

зі словом. Як і слово, фразеологічна одиниця не утворюється в процесі

мовлення з одиниць більш низького рівня, а відтворюється готовим блоком.

Ця ознака вказує на те, що у фразеологічній одиниці, як і в слові,

міститься єдине лексичне значення. Отже, фразеологічна одиниця являє собою

не модельоване сполучення, пов\'язане семантичною єдністю [12:28].

Фразеологія - порівняно молода дисципліна. Як наука вона виникла лише на

початку 20 століття. Її основні поняття, обсяг проблематики та об\'єкт

вивчення ще остаточно не визначені. Це пояснюється передусім великою

функціональною, семантичною та структурною різноманітністю тих одиниць, що

сприймаються як стійкі сполуки слів. Специфіка об\'єкта дослідження

викликає труднощі у визначенні як місця фразеологічного рівня в ієрархії

мовної структури, так і місця фразеології серед інших лінгвістичних

дисциплін.

Протягом довгого періоду часу фразеологію вважали одним із розділів

лексикології. Очевидно, основою для цього послужила розроблена Ш. Баллі

теза про еквівалентність фразеологізму слову, а слово - основний об\'єкт

лексикології. В.В. Виноградов зазначає, що в системі лінгвістичних

дисциплін фразеологія іноді зовсім не знаходить собі місця, але найчастіше

вона розміщується поряд із лексикологією чи є її частиною [9:118]. Проте,

із часом підхід до фразеології став змінюватись. Деякі вчені, зокрема

фахівці з англійської мови, висловлюють думку, що фразеологія склалася як

окрема мовна галузь. Так вважають О.В. Кунін, М.М. Копиленко, З.Д. Попова

та інші. А ідею про необхідність створення фразеології як самостійного

розділу лінгвістичної науки обґрунтував ще в 20-х роках Є.Д. Поливанов.

Одне зі спірних питань фразеології стосується її об\'єкту. Окреслити чітко

коло питань фразеології досить важко. Виділяються різні підходи вчених.

Одні вважають, що фразеологи повинні вивчати тільки словосполучення. Інші

розширюють сферу фразеології за рахунок прислів\'їв, поговірок, крилатих

висловів, афоризмів та інших мовленнєвих утворень. В.В. Виноградов, І. В.

Арнольд та інші вчені стверджують, що лексичні компоненти прислів\'я та

фразеологічної одиниці - сталі; а значення прислів\'я традиційне й

переважно переносне; вони вводяться в мовлення готовими [9:119], [5:179].

Н.Н. Амосова вважає, що доти, поки вони не стануть частинами інших речень,

було б помилкою включати їх у систему мови, оскільки вони є окремими

самостійними одиницями спілкування [2:8].

Фразеологія має свої специфічні завдання:

1) вивчення особливостей структури фразеологічних одиниць і механізму

витворення семантичної цілісності в сполученнях слів;

2) визначення причин їх фразеологізації;

3) дослідження взаємовідносин фразеологічних зворотів з іншими

лінгвістичними одиницями - словом, словосполученням, реченням;

4) з\'ясування історико-етимологічної основи фразеологічних одиниць,

внутрішня форма яких утрачена;

5) вивчення законів розвитку фразеологічного складу;

6) вироблення наукової системи опрацювання різнотипних фразеологічних

структур у загальномовних та спеціальних словниках тощо [2:9].

Отже, фразеологія вивчає фразеологічну систему мови в її сучасному стані

та в історичному розвитку.

Фразеологія, як і будь-яка інша дисципліна, володіє певними методами

досліджень. Основні з них такі:

1. Метод семантичної ідентифікації.

Цей метод використав Ш. Баллі для визначення стійкого сполучення. Метод

полягає у виділенні загальної ознаки, що дає змогу (або не дає такої)

замінити зворот певним словом-ідентифікатором (ідентифікатор - це,

передусім, логічний еквівалент, який служить лише засобом опису явища й не

є фактом мови): to be packed like sardines (to be overfilled), to

run around like a headless chicken (to fidget) і т.п.

2. Контекстологічний метод.

Він був опрацьований Н.Н. Амосовою. Вона вважає, що фразеологізми

слід вивчати синхронно, а при виборі методу необхідно виходити зі

специфіки конкретної мови. Ознакою фразеологізму Амосова висуває

контекстуальну взаємодію слів у їх сполученнях у залежності від типу

контексту - змінного, де вказівний мінімум має більшу або меншу кількість

варіацій у межах одного семантичного оточення, чи постійного, під яким

розуміється фіксоване сполучення слів, де варіації компонентів виключені,

або максимально обмежені.

3. Метод оточення

За допомогою цього метода структуру фразеологізму можна визначити як

систему зв\'язків між словосполученням та елементами контекстного оточення,

що із цією фразеологічною одиницею пов\'язані.

4. Метод фразеологічної ідентифікації.

Від методу семантичної ідентифікації він відрізняється тим, що не

прирівнюється до слова, як це робив Ш. Баллі. Теорія еквівалентності

фразеологізму слову замінюється теорією співвіднесеності зі словами. Автор

методу - О.В. Кунін.

Крім цих у літературі розглядаються також методи: варіаційний,

комплексний, фразеологічної аплікації (hare lip), монемний, семантичного

диференціала, машинного перекладу та інші [7:46].

І.2. Термінування мовної одиниці, що є першоелементом фразеології.

Одним зі спірних питань є термінування мовної одиниці, що є першоелементом

фразеології. Серед фразеологічних термінів зустрічаються явища синонімії

та полісемії. Фразеологія, ідіоматика, фраземіка виступають як синоніми в

таких значеннях:

1) сукупність основних одиниць (фразеологізмів, ідіом, фразем) фразеології

даної мови;

2) розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми (ідіоми, фраземи). Разом

із тим, наявність у них двох значень дозволяє характеризувати їх як

полісемантичні одиниці [7:4].

Про наявність синонімії та полісемії в сфері фразеологічної термінології

свідчать певною мірою назви праць: «Словник українських ідіом» Г.М.

Удовиченка, «Теоретичні питання фразеології» М.Ф. Алефіренка, «Устойчивые

фразы в современном русском языке» В.Л. Архангельського, «Основы

английской фразеологии» Н.Н. Амосової, «English Idioms» Логана П. Сміта

/Smith/ [7:4].

Синонімічний ряд на позначення одиниці дослідження фразеології містить

терміни, які мають як родове, так і видове значення. У науковій літературі

співіснують найменування: ідіома, ідіоматичний вислів, стійке

словосполучення, фразеологічне словосполучення, фразеологічний зворот,

неподільне словосполучення, лексикалізоване словосполучення,

автоматизована фраза, стійка фраза та ін. Певні терміни навіть не можна

назвати термінами, настільки вони неточні. Деякі фразеологи захоплюються

створенням нових термінів без достатніх на те підстав, наприклад: графічні

фразеологізми, морфологічні фразеологізми, фразеолоїди і т.п. Подібна

заплутаність термінології, що не має собі рівних у жодному розділі

мовознавства, створює додаткові труднощі на шляху створення фразеології як

лінгвістичної дисципліни [7:4]. На нашу думку, їх незручно вживати в

значенні родового найменування, бо вони або звужують поняття (не всі типи

фразеологічних одиниць можна окреслити назвою “словосполучення”), або

мають у вжитку неоднакове розуміння, як-от “ідіома”. У New Webster\'s

Dictionary, Collins\'s Dictionary знаходимо такі тлумачення цього терміну

[22; 23]:

idiom [idi:em] n 1. the language peculiar to a people, country, class,

community or, more rarely, an individual; 2. the structure of the usual

patterns of expression of a language ; 3 a group of words whose meaning

cannot be predicted from the meanings of the constituent words, as for

example (It was raining) cats and dogs; 4. a writer\'s characteristic use

of words, the wodehouse idiom; 5. a characteristic style in music, art,

etc, the cubist idiom.

Як бачимо, термін багатозначний. Саме ним користуються англійські та

американські мовознавці. Англійський і французький термін “ідіома”

(фр.idiome, англ..idiom) інколи вживається для позначення своєрідних рис

та особливостей тієї чи іншої мови. Використовується він також і як

синонім французького слова idiotisme, що стосується таких широковживаних і

характерних для мови виразів, значення яких не випливає з їх граматичної

конструкції, або зі значення елементів, з яких вони складаються. Слово

idiotisme грецького походження, у французьку мову ввійшло в XVI ст. із

книжної латині. У XVII ст. це слово у вигляді idiotismе було засвоєно й

англійською мовою, але пізніше вийшло з ужитку. Слово idiotism звучить

вульгарно й надто схоже до слова idiot - ідіот, тому воно не прижилось як

лінгвістичний термін. На жаль, іншого слова, яке могло б служити

спеціальним терміном, типу іспанського modismo, в англійській мові нема.

Тому L. Smitt використовує англійське слово idiom у його вузькому

значенні, тобто для “позначення таких особливостей, перш за все

фразеологічних одиниць, які є мовленнєвими аномаліями, що порушують або

правила граматики, або закони логіки [20:10].

Отже, в умовах великої термінологічної дублентності найзручнішим

найменуванням на позначення мовної одиниці, що є першоелементом

фразеології, ми вважаємо термін “фразеологічна одиниця”.

Цим терміном користується багато мовознавців, включаючи О.В. Куніна, І.К.

Білодіда, М.І. Мостового, В.Д. Ужченко та інші.

Наведемо декілька визначень фразеологічної одиниці.

Аналізуючи фразеологічний склад мови, О.В. Кунін дає таке визначення:

“Фразеологічна одиниця - це стійке сполучення лексем із повністю або

частково переосмисленим значенням” [17:8].

Т.І. Арбекова: “Фразеологічна одиниця - це сполучення слів з низьким

показником комбінаторності, який зумовлений структурно-системними

особливостями компонентів (чи одного з них) або особливим характером

відношення словосполучення до дійсності, а також з\'єднанням цих двох

факторів” [4:98].

Фразеологічним одиницям (далі скорочено ФО) притаманні певні особливості.

Н.Н. Амосова вказує на чотири характерні особливості, визначені

У.Дж.Боллом: [2:15]

* ФО не допускає відчутних змін у порядку та складі слів за винятком

граматичних змін (переважно в категорії роду та часу) або тих

випадків, коли існують визначені загальновживані її варіації.

* ФО не можуть формуватись на основі помилкової аналогії (на основі

ідіоми “to be partial to a glass of wine with one\'s lunch”- “полюбляти

хильнути чарку за сніданком” не можна утворити ідіому “to be impartial

to brandy” в значенні “не любити бренді”).

* ФО має раз і на завжди встановлене значення.

* За винятком тих випадків, коли контекст здатен показати зміст ФО, її

зміст переважно не можна вгадати.

Поняття ідіоматичності не є чітко визначеним. Деякі лінгвісти вважають, що

термін ідіоматичність вимагає пояснення [10:77]. Існувала точка зору, що

словосполучення, яке не піддавалось дослівному перекладу, вважалося

ідіоматичним. Звідси випливає, що якщо ідіоматичність розглядати як

основну характерну рису ФО, то одні й ті ж словосполучення англійської

мови можуть вважатись ідіоматичними тими людьми, які розмовляють

українською мовою, і неідіоматичними - тими, чия рідна мова містить

аналогічні словосполучення. Наприклад, на думку мовців української мови,

словосполучення to take tea, to take care, etc належать до фразеології,

оскільки їх український переклад (пити чай, піклуватися) не має

еквівалента дієслову take. А люди, що розмовляють французькою мовою, не

знаходять нічого ідіоматичного в цих словосполученнях, оскільки у

французькій мові існують подібні лексичні одиниці. Такий підхід до

ідіоматичності Гінзбург пропонує назвати інтерлінгвістичним, оскільки він

включає порівняння двох різних мов [10:77].

Термін ідіоматичність розуміють як брак мотивації з точки зору тих, для

кого дана мова є рідною. Оскільки ми маємо на увазі англійську мову, це

означає, до фразеології належать лише ті словосполучення, які вважаються

англійцями немотивованими, наприклад: red tape, to kick the bucket та

подібні. Цей підхід, як наголошено, називають інтралінгвістичним [10:77].

Інакше кажучи, судити про ідіоматичність слід у межах мови, а не поза її

межами.

Переосмислення значення, стійкість складу, раз і назавжди встановлене

значення etc. є характерними особливостями фразеологічних одиниць. Один із

цих факторів - а саме, часткове чи повне переосмислення значень

компонентів ФО є необхідною (хоча й недостатньою ) умовою наявності в них

образності. Саме завдяки цьому фактору можна говорити про образність як

про характерну рису більшості фразеологізмів [13:79].

to go off at half-cock - діяти чи говорити необмірковано; back the

wrong horse - прорахуватися; tell it to the grey horses - розкажи про це

комусь іншому

Створення ефекту образності досягається завдяки використання метафори,

метонімії, порівняння.

white horses (хвилі); to kill two birds with one stone; to change horses

in the midstream; red as a lobster/ as a turkey-cock; to buy a pig in

a poke

Значення багатьох ФО є в якійсь мірі вмотивованими. Послаблення мотивації

призводить до його більшої ідіоматичності. Процес ідіоматизації зоонімів

пов\'язаний з їхньою метафоризацією, а продукти ідіоматизації несуть знання

про національну специфіку народу [15:13].

Функціональна переорієнтація в галузі виникнення ФО, тобто ідіоматизація,

виступає частиною лексикалізації синтаксичної одиниці [18:299].

Висновки до розділу І

Фразеологія - це наука, об\'єктом якої є вивчення стійких словосполучень із

повністю або частково переосмисленим значенням, які називають

фразеологічними одиницями. Фразеологія має свої специфічні завдання,

найважливішими з яких є вивчення особливостей структури фразеологічних

одиниць і механізм їх творення, причини їх фразеологізації, з\'ясування

історико-етимологічної основи ФО, законів їх розвитку.

Проблемами фразеології займалось багато науковців, серед них Ш. Баллі, Л.

Сміт, Ч. Хоккет, І.О. Бодуен де Куртене, О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.О.

Потебня, І.В. Арнольд, Т.І. Арбекова, Є.Ф. Арсентієва, В.Д. Ужченко та

інші.

Серед фразеологічних термінів зустрічаються явища синонімії та полісемії.

Одним зі спірних питань є термінування мовної одиниці, що є першоелементом

фразеології. В даному дослідженні нами було надано перевагу терміну

фразеологічна одиниця.

ФО характерні певні особливості:

* вони не допускають відчутних змін у порядку слів, за винятком

граматичних змін або тих випадків, коли існують визначені

загальновживані їх варіації;

* не можуть формуватися на основі помилкової аналогії;

* мають раз і назавжди встановлене значення;

* за винятком тих випадків, коли контекст показує зміст ФО, їх зміст

переважно не можна вгадати, оскільки в основі процесу фразеологічної

номінації лежить фразеологічне переосмислення. Найважливішими типами

переосмислення є метафора та метонімія.

Особливість природи фразеологізмів дозволяє їм позначати складні явища у

виразній та, головне, лаконічній формі.

РОЗДІЛ II. КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Щодо класифікації ФО, вчені, спираючись на ті чи інші ознаки ФО,

дотримуючись певних принципів (семантичного, функціонального,

граматичного, генетичного тощо), запропонували низку класифікаційних схем,

що використовуються в теоретичній та методичній літературі.

ІІ.1. Семантична класифікація В.В. Виноградова.

Широкого визнання в мовознавстві здобула семантична класифікація,

опрацьована В.В. Виноградовим [9:121]. Вона базується на мотивації ФО,

тобто на відносинах, які існують між значенням цілого та значеннями

компонентів. Ступінь мотивації залежить від можливості зміни форми чи

порядку компонентів та заміни цілого одним словом. Залежно від типу

мотивації В. Виноградов пропонує три типи ФО:

1. Фразеологічні зрощення.

Вони представляють найвищий ступінь злиття. Це зворот, який давно склався

в мові та є зазвичай емоційно забарвленим. Значення цілого повністю

поглинуло значення компонентів своїми експресивними та емоційними

властивостями. Ось декілька прикладів фразеологічних зрощень: to rain

cats and dogs; to bell the cat; to cry wolf; a fine kettle of fish;

for the birds. Загальний смисл виразу ніколи не дорівнює сумі значень його

елементів. Проте одна й та сама ФО може виявитися мотивованою для однієї

людини (у такому випадку вона розглядатиметься як фразеологічна єдність) і

немотивованою для іншої (тоді вона були вважатися фразеологічним

зрощенням). Що глибшими є знання історії, тим менше фразеологічних зрощень

людина виявить у мові [3:248]. Лише глибоке етимологічне дослідження може

допомогти розкрити механізм становлення фразеологічних зрощень і

з\'ясувати, чому саме ці слова-компоненти спонукали появу цілісного

значення.

2. Фразеологічні єдності.

Їх у мові набагато більше. Вони теж є семантично неподільними ФО, але їх

цілісне значення вмотивоване значенням компонентів. До цього розряду В.В.

Виноградов долучає «фразові штампи, кліше, типові для різних літературних

стилів та літературні цитати, крилаті вирази, народні прислів\'я та

приказки»: when the cows come home; as well be hanged for a

sheep as for a lamb; to lock the stable door after the horse

is stolen; to look a gift horse in the mouth; a big bug; a fish

out of water; to ride the high horse etc.

3. Фразеологічні сполучення.

Вони є не лише мотивованими, але й містять один компонент, вжитий у його

прямому значенні, тоді як інший вжитий метафорично, наприклад: to meet

the requirement. У фразеологічних сполученнях можливі заміни, які не

руйнують значення метафоричного елементу: to meet the necessity, the

demand. Ці заміни не є синонімічними й значення цілого змінюється, тоді як

значення дієслова залишається незмінним.

ІІ.2. Структурна класифікація ФО і структурно-семантична класифікація О.В.

Куніна.

ФО можуть мати різну форму та будову. Вони бувають короткими та досить

довгими. Велика кількість ФО складається з комбінації двох елементів,

наприклад: a dark horse, a tame spaniel, a jolly dog, a rare bird,

an eager beaver, a fat cat. Деякі ФО є набагато довшими: till the cows

come home, to help a lame dog over stile, to let sleeping dogs lie, to

kill two birds with one stone, to look like the cat that ate the canary, ,

to take the bull by the horns.

Проблемою структурної класифікації ФО займалось багато науковців. Серед

них І.В.Арнольд, І.Н.Покровський, О.В.Кунін, Т.І.Арбекова, Є.Ф.Арсентьєва,

J.Seidl, W.McMordie та інші. Деякі із цих класифікацій перегукуються, інші

є специфічними й властивими тільки тому чи іншому автору. На нашу думку,

класифікація запропонована О.В.Куніним, який поділяє ФО на чотири

структурно-семантичні класи, є однією з найвдаліших [16:243].

1. Номінативні ФО, тобто фразеологізми, що означають предмети, явища і

т.п. Наприклад: the last straw that broke the camel\'s back. Сюди ж

належать звороти із предикативною структурою типу as the case stands, а

також сполуки типу wear and tear, well and good [16:243].

2. Номінативно-комунікативні ФО [16:300].

Сюди належать дієслівні ФО, які можуть трансформуватися в речення при

вживанні дієслова в пасивному стані. Наприклад: to break the ice - the ice

is broken; to cross the Rubicon - the Rubicon is crossed. Проте існують і

такі ФО, дієслово яких може вживатися лише в пасивному стані (to be

reduced to a shadow) чи лише в активному (to smell a rat; to chatter like

a magpie).

3. Вигукові і модальні ФО, тобто ФО, що виражають емоції, волевиявлення і

т.п., але не володіють предметно-логічним значенням: by George! I\'ll

bet my boots! I could eat a horse! [16:331]

4. Комунікативні ФО, тобто ФО зі структурою простого та складного речення

[16:333]. Розрізняються два типи комунікативних ФО: приказки та прислів\'я.

Складні речення зустрічаються лише серед прислів\'їв. Приклади

комунікативних ФО: why keep a dog and bark yourself; there are other fish

in the sea; if you run after two hares, you will catch neither та ін.

Усі класи, за О.В. Куніним, розбиті на підкласи та розряди. Тому

класифікація є дуже детальною і класів надто багато, що й складає труднощі

для практичного користування нею.

ІІ.3. Класифікація ФО згідно їх граматичної структури І. В. Арнольд.

І. В. Арнольд найдетальніше розробила класифікацію ФО згідно їх

граматичної структури [5:172]. Вона класифікує їх так:

I. ФО, що функціонують як іменники:

N+N: horse sense; flea market; monkey business; road hog; chicken feed;

rat race; kangaroo court; stool pigeon; alley cat; swan song; top dog; a

jail/ prison bird; Guinea pig.

N\'s+N (Ns\'+N): cat\'s paw; ladies\' man; he cat\'s pyjamas (or whiskers);

the lion\'s share; crocodile\'s tears; a dog\'s life; a barber\'s cat; Shank\'s

pony; a dog\'s breakfast; the bee\'s knee.

N+prep+N: a bird of passage; birds of a feather; a whale of a time; a hog

in armour; a bird of evil; pigs in clover; a fly in the ointment.

N+A: dog tired

N+and+N: dog and pony; fox and geese; fox and hounds.

A+N: a lame duck; a yellow dog; a cool cat; a loan shark/ wolf.

N+subordinate clause: the goose that lays golden eggs

II. ФО, що функціонують як дієслова:

V+N: to play horse; to whip the cat;

V+postpositive: to clam up; to wolf down; to horse around; to chicken out;

squirrel away; to pig out.

V+(prep)+(one\'s)+N: to hold one\'s horses; ants in one\'s pants.

V+Adj+N: to come off the high horse;

V+N+prep+one\'s+N: to have a worm in one\'s tongue; to keep the bird in

one\'s bosom.

III. ФО, що функціонують як прикметники:

(as)+A+as+N: (as) agile as a cat; (as) free as a bird; (as) happy as a

lark/ clam; (as) proud as a peacock; (as) sick as a dog; (as) slippery as

an eel; (as) sly as a fox; (as) gruff as a bear; (as) mad as a hornet.

IV. ФО, що функціонують як прислівники:

conj+clause: when pigs have wings

ФО, що функціонують як вигуки:

I could eat a horse! Hold your horses!

До даних моделей, властивих англійській мові, додамо ще деякі моделі:

Num+N+prep+ N: nine lives of a cat

Neither+N+nor+N: neither fish nor flesh; neither fish nor fowl.

Цей список можна доповнювати іншими моделями.

ІІ.4. Структурні типи ФО Є.Ф. Арсентьєвої та І.В. Корунця

Є.Ф.Арсентьєва виділила такі типи ФО за їх структурою [6:89]:

I. ФО зі структурою словосполучення:

1) дієслівні ФО;

2) субстантивні ФО;

3) ад\'єктивні ФО;

II. ФО зі структурою речення.

Найчисельнішим класом, за Є.Арсентьєвою, є клас дієслівних ФО. Далі йдуть

субстантивні та ад\'єктивні ФО та ФО зі структурою речення.

ФО зі структурою словосполучення

Дієслівні

Дієслівними називають ФО з узагальненою семантикою процесуальної ознаки ,

об\'єктивованою в дієслівних граматичних категоріях виду, стану, способу,

особи, часу. У реченні дієслівні ФО виконують синтаксичну функцію

присудка.

Основні підкласи:

1. Найчисельніший підклас становлять ФО зі структурою V+N.

To shoot (throw) the bull, to play the hog, to see the elephant, to play

the bear, to raise/wake snakes, to smell a rat

До цього ж підкласу відноситься підвид фразеологізмів з препозитивним

розширенням іменника присвійним займенником: V+pron.+N

To eat smb\'s toads, to cook somebody\'s goose

2. V+adj.+N, постійним компонентом яких є прикметник:

to beat/flog a dead horse, to back the wrong horse

3. V+N+prep.+N

Take the bear by the tooth, take the bull by the horns, to let the cat out

of the bag

Також сюди відносимо ФО розширені за рахунок прикметників чи присвійних

займенників:

To help a lame dog over a stile, to have bats in one\'s belfry

4. V+N+N

To die a dog\'s death, to be bee\'s knees

5. V+comp.+V : порівняльний компонент «like/as»

To shrut/swell like a turkey-cock, to act as a chameleon, to run like a

deer/hare/rabbit, to grin like a Cheshire cat

6. V+and+V, а також складні ФО зі структурою V+N+and+V+N із розширенням

іменників:

To give a dog a bad/ill name and hang him, to run with the hare and hunt

with the hounds, to strain at a gnat and swallow a camel

Цей список доповнюється й іншими структурами на кшталт V+prep.+N; V+N+adv;

V+N+prep. та ін.

Субстантивні ФО

Субстантивними називаються ФО з узагальнено-предметною семантикою,

об\'єктивованою в граматичних категоріях роду, числа та відмінка. У реченні

субстантивні ФО виконують синтаксичні функції підмета, іменної частини

складеного присудка або додатка.

Виділяються такі підкласи субстантивних ФО:

1. ФО зі структурою Adj.+N і атрибутивним зв\'язком між компонентами:

An early bird, a fair fish, a lazy/dirty/big dog, a fat cat, a white

elephant

2. N+N

An animal spirit, a publicity hound

3. N+prep.+N з можливим розширенням за рахунок прикметників:

A wolf in sheep\'s clothing, a jackdaw in peacock\'s feathers (N+prep.+N+N),

a cuckoo in the nest, a beggar on horseback

4. Part.I(II)+N:

A lost sheep, a willing horse

Також можливі й інші конструкції.

Ад\'єктивні ФО

Ад\'єктивними називаються ФО, яким притаманне категоріальне значення

атрибутивності, здатність виражати статичну ознаку предметів. У реченні

вони виконують функції неузгодженого означення або іменної частини

складеного присудка.

ФО, які мають у складі as (прикметник є стрижневим елементом, а іменник -

залежним):

(as) greedy as a wolf, (as)weak as a cat, (as)cross/savage/sulky as a

bear, (as) slippery as an eel, (as) close as an oyster, (as) cheerful as a

lark

ФО зі структурою речення

ФО, побудовані за структурою простого речення та мають компоненти, котрі

співвідносяться як підмет і присудок (+ другорядні члени речення):

One wouldn\'t say boo to a goose, one wouldn\'t hurt a fly

Як правило, ФО, утворені за зразком складних речень, є прислів\'ями:

All is fish that comes to his net.

Дещо подібну до цієї класифікації пропонує І.Корунець [14:113]. Він

стверджує, що в кожній мові існують:

1) ідіоми речення (A leopard cannot change its spots; Monkey see, monkey

do);

2) ідіоми словосполучення (swan song; talk turkey);

3) ідіоми слова (метафорично узагальнюючі назви): Tom Pepper; Mrs.Grundy;

John Hancock.

ІІ.5. Тематична класифікація ФО

Одним із підходів до вивчення ФО є поділ їх на різні тематичні групи. Нами

було виділено 10 тематичних груп ФО із зоосемічним компонентом і

розглянуто їх особливості.

Група 1. Інтелект, мислення, здібності людини

Характерною рисою зоонімів англійської мови є високий ступінь

ідіоматичності й образності. Ця ж ознака притаманна й зоонімам української

мови. Якщо ж порівнювати значення таких одиниць, то стає зрозумілим, що

подібні за денотативним значенням зооніми в різних мовах відрізняються

образністю, тому що асоціативні уявлення про тварин у різних мовах не

збігаються. Так, англійський фразеологізм (as) deaf as an adder (букв.

глухий як гадюка/ вуж) не має українського аналогу, а такий англійський

фразеологізм як to be blind as a bat/ beetle перекладається як дуже

погано бачити, бути зовсім сліпим або ж сліпий як кріт. На позначення

фізичних властивостей, здібностей людини також уживаються такі ФО: to

swim like a fish/ duck (плавати як риба); a bull in china shop

(незграбна людина); sing like a nightingale (співати як соловейко); to

dance like an elephant (танцювати з ведмежою грацією); keep an eagle

eye on smb; to watch smb like a hawk (уважно стежити). Образ сили в

англійській мові знайшов вираження в таких виразах: to be as strong as

a lion/ox/ horse. Протилежною за значенням фразеологічною одиницею є (as)

weak as a cat/ kitten.

В англійській мові для змалювання процесу навчання вживаються такі

фразеологізми: to offer to teach fish to swim (вчити вченого), to

learn smth parrot fashion (зазубрювати щось без розуміння); to teach

an old dog new tricks (перевчати людину, яка впродовж тривалого часу

робила щось звичним чином).

Для позначення розумових властивостей людини існують такі ФО:

to be as clever as a cartload/ bagful of monkeys; a clever dog;

(as) solemn/ wise as an owl (дуже розумний, мудрий). Дані ФО є

синонімами. Як зазначає М.Ф.Алефіренко: «Синонімічні ФО можуть мати різні

структурні моделі, і не відзначаються обов\'язковою спільністю лексичних

компонентів» [1:26]. Антонімічною вищезазначеним ФО є фразеологізм silly

as a goose (тупий як пробка).

Have one\'s head full of bees, have a bee in one\'s bonnet, have

rats in the attic - різні на перший погляд образи єдині в тому, що

вони позначають хаотичність руху думки людини. Ще одна ФО з компонентом

щур «to smell a rat» має значення відчувати, що щось не так, мати

підозри.

Група 2. Риси характеру людини

Переважна більшість ФО містить певні оціночні категорії,

емоційно-оцінювальне ставлення. Виявляють негативні, позитивні й

нейтральні компоненти фразеологічного значення, в основі яких є

засудження, схвалення чи відсутність яскраво вираженого схвалення чи

засудження як констатація факту чи явища.

Нами було виявлено такі зооніми на позначення негативних рис людини (такі

ФО утворюють найчисельнішу групу): to shoot at a pigeon and kill a

crow, to hunt with the hound and run with the hare; a wolf in

sheep\'s clothing (лицемірство); to talk horse; to swell as/like a

turkey-cock; on one\'s high horse; proud as a peacock; play the

peacock; strut like a peacock (зверхність, пиха); to shoot/throw the

bull, to talk the hind leg off a donkey (балакучість); as greedy as a

wolf, to eat like a horse/ pig, a dog in the manger ,to wolf down

(жадібність); like a lamb, (as) timid as a hare (занадто велика

покірливість); the daughter of the horse-leech, to whip the cat

(жорстокість); the black sheep (безчестя, ганьба); as stubborn/ obstinate

as a mule (впертість); a toad-eater (підлабузництво); сunning/ sly as a

fox (хитрість).

ФО, що виражають позитивні риси характеру людини: to help a lame dog

over stile; smb wouldn\'t hurt a fly (доброта); brave as a lion

(мужність); a willing horse, to work like a horse, as busy as a hen with

one chicken, as busy as a bee/beaver (працьовитість).

Відсутність яскраво вираженого схвалення чи осуду виражається в таких ФО:

to bell the cat, to take the bear by the tooth (схильність до

ризику); to chicken out of smth (обережність), neither fish nor

fowl (ні риба ні м\'ясо); quiet as a mouse; cat gets one\'s tongue

(сором\'язливість); a bird of passage (непосидючість); a lone wolf

(самостійність, незалежність).

Група 3. Зовнішність людини

Серед ФО, що характеризують зовнішність людини, нами було виділено такі

одиниці: an aquiline nose, mutton-chop whiskers (на позначення рис

обличчя); (as)graceful as a swan, (as) lithe as a panther

(особливості статури); to be no spring chicken, an old cat (вік);

mutton dressed as lamb (доросла жінка, одягнута як дівчинка; не

відповідно до віку).

Група 4. Відчуття та емоції

Спостерігаючи за поведінкою тварин, у мові утворилися ФО на позначення

емоцій та почуттів, що базуються на загальних законах асоціативної

діяльності людської свідомості (асоціації за суміжністю, подібністю чи

контрастом) [11:5]. Це такі ФО як: to feel like a fish out of water

(зніяковілість); to count one`s chickens before they are hatched/

to cook a hare before catching him (завчасна радість); to be red

as a lobster (сором); cross/ sulky/ surly as a bear, to be like

a red rag to a bull, to get smb\'s goat (злість, роздратованість);

to eat crow (приниження); to have butterflies in one\' stomach

(знервованість); to move like a scalded cat, to squeal like a

stuck pig (відчуття жаху, сильного переляку). ФО a snake in the grass

означає людину, яка своєю зрадою викликає ненависть; a cold fish -

холодну людина, що не виявляє емоції.

У деяких ФО, як-от to get smb\'s goat, to have butterflies in one\'

stomach, через послаблення мотивації значення цілого повністю поглинуло

значення компонентів своїми експресивними та емоційними властивостями.

Група 5. Сприйняття навколишнього світу, оцінка дійсності

Вираз a dark horse (темна конячка) спочатку належав до арго аматорів

перегонів. Згодом ця ФО набула значення чогось невідомого, ризикованого.

За відсутністю інформації про щось неможливо зробити жодних висновків.

Для опису ситуації використовуються такі звороти: a bird eye view

(погляд із повним розумінням ситуації); a can of worms (складна,

заплутана ситуація), like a rat in a hole (у безвихідному становищі);

the tail wags the dog (ситуація, коли підлеглий керує начальником).

Оцінку дійсності, у якій є певний елемент абсурдності, нереальності

знаходимо в таких зоонімах: to be enough to make a cat laugh (і

мертвого може розсмішити, дуже смішно); an Irish bull (очевидна

недотепність, абсурд); the mountain has brought forth a mouse (гора

народила мишу); to happen when pigs fly (коли рак на горі свисне); a

chicken and egg situation (суперечка щодо того, що виникло раніше).

Про людину, яка вперше бачить життя великого міста, пізнає світ, кажуть to

see the elephant/ get a look at the elephant. Щодо людей,

організацій, країн, що лише здаються сильними та могутніми, вживається

фразеологізм a paper tiger.

Група 6. Робота, діяльність

Людська діяльність може характеризуватися з точку зору її

результативності. Позитивна оцінка людської праці знайшла вираження в

таких ФО: horses for courses (хто до чого здібний, підбір з урахуванням

здібностей); to be an eager beaver (трудівник, що ставиться до роботи

з ентузіазмом); to take the bull by the horns (рішуче взятися за

справу); to kill two birds with one stone (вбити двох зайців одним

пострілом); to hit the bull\'s eye (в яблучко; досягти успіху); to

work like a tiger (працювати оскаженіло).

Негативну оцінку праці, її результатів знаходимо в таких ФО: rat race

(марні, даремні зусилля); to put the cart before the horse (робити

щось неправильно, навпаки); to drive a coach and horses through

smth (серйозно послаблювати чи руйнувати щось); to back the wrong

horse/ to hunt the wrong hare (зробити невірний вибір, помилитися); to

close the stables door after the horses has bolted (діяти з

запізненням); to change horses in the midstream (змінювати коней на

переправі); to kill the golden goose/ the goose that lays golden

egg (позбавляти себе джерела прибутку); to do the donkey work (робити

найскладнішу чи найнуднішу частину роботи).

Цікавими є фразеологічні одиниці на позначення нерезультативної діяльності

flog a dead horse; seek a hare in a hen\'s nest, нелогічність

підбору образів яких додає їм семантико-стилістичний відтінок

жартівливості, іронії.

Група 7. Поведінка

Людина, що поводиться метушливо, нерозважливо в англійській мові може

характеризуватися за допомогою таких зоонімів: to be crazy as a

bedbug; to go ape crazy; to run around like a headless chicken;

to act the goat.

Для опису людини, що прикидається хворою, мертвою чи необізнаною,

використовується ФО to play possum. В англійській мові латентна погроза

асоціюється зі сплячою собакою. Про людину, що вважає за краще не

торкатися делікатних питань, не втручатися, кажуть s/he lets sleeping

dog lie або s/he doesn\'t stir up a hornet\'s nest. Людина, якій

усе сходить із рук - like water off a duck\'s back.

Негативні прояви людської поведінки знайшли відображення в таких ФО: to

make a monkey out of smb (насміхатися з когось); to play the bear

(поводитися грубо); to rat on smb (зрадити когось); to see snakes

(допитися до білої гарячки, до чортиків). Останній вираз пов\'язананий із

тим, що зловживання алкогольними напоям зазвичай призводить до

алкогольного марення та галюцинацій, а людині властиво звинувачувати в

цьому нечисту силу.

Група 8. Щастя/ нещастя, добробут/ бідність, успіх/ невдача

У рамках цієї тематичної групи нами було виділено 2 підгрупи ФО,

протилежних за своїм значенням.

1). До першої підгрупи ми віднесли зооніми, що позначають позитивні явища,

пов\'язані з достатком, удачею. Це такі ФО як a fat cat («жирний кіт»

(про бізнесмена, політика); to kill the fatted calf (накрити багатий

стіл на честь чийогось повернення); every dog has its day (і на нашій

вулиці буде свято); cock of the walk (хазяїн ситуації); the lion\'s

share (левова пайка, більша частина); a cash cow (дійна корова,

стабільне джерело прибутку); (as) happy as a lark/ (as) happy as a

possum up a gum-tree/(as) happy as a clam (дуже щасливий).

2). У другій підгрупі представлені ФО із зоосемічним компонентом, які

позначають протилежні явища, тобто відсутність статків, талану:

to be dead as a dodo (бути забутим, похованим); to be a dead duck

(бути невдахою, банкротом; провалитися); to cook one\'s goose (нашкодити

самому собі); to be poor as a church mouse (дуже бідний); to go to

the dogs (опуститися, стати банкротом, погано закінчити); a lame duck

(слабак, утриманець); to have a monkey on one\'s back (мати серйозну

проблему, що отруює життя); chicken feed (невелика кількість, дрібниця;

маленька сума грошей).

Група 9. Стосунки між людьми

Взаємини між людьми відобразилися в мові у вигляді таких ФО із зоосемічним

компонентом: to help a lame dog over a still (допомогти комусь);

to put up one\'s horses together (дружити); to fight cats and

dogs/ to lead a cat-and-dog existence/ agree like cats and dogs

(жити як кішка із собакою); to fight like Kilkenny cats (вести

запеклу боротьбу); to throw smb to the wolves (не захищати людину,

коли її суворо критикують чи з нею грубо поводяться).

Нами було відмічено, що велика кількість зоонімів пов\'язана з образами

таких тварин, як собака і кішка. Це пов\'язано з тим, що ці тварини були

приручені давно й постійно знаходилися поруч із людиною.

Група 10. Інформація

Серед ФО із зоосемічним компонентом нами було знайдено такі одиниці на

позначення явищ, дій людей, пов\'язаних з інформацією: to be on one\'s

hobby horse (почати розмову на улюблену тему); to return to one\'s

muttons (повертатися до теми розмови); to cry wolf (бити фальшиву

тривогу); a red herring (повідомлення чи ідея, що відволікає від

обговорення основної теми); to cry stinking fish (сварити, намовляти на

своїх близьких); to be as slippery as an eel (уникати надання

потрібної інформації); to talk turkey (Am.E.) (обговорювати щось чесно

та серйозно); straight from the horse\'s mouth (із перших вуст); to

start another hare (підняти нове запитання).

Висновки до розділу ІІ

У другому розділі нами було розглянуто різні підходи до класифікації

фразеологічних одиниць.

В.В. Виноградов опрацював семантичну класифікацію, яка базується на

мотивації ФО, тобто на відносинах, які існують між значенням цілого та

значеннями компонентів.

Проблемою структурної класифікації ФО займалося багато науковців, серед

яких І.В.Арнольд, І.Н.Покровський, О.В.Кунін, Т.І.Арбекова,

Є.Ф.Арсентьєва, J.Seidl, W.McMordie та інші. Деякі із цих класифікацій

перегукуються, інші є специфічними й властивими тільки тому чи іншому

автору. У даному досліджені нами було опрацьовано структурно-семантичну

класифікацію О.В. Куніна, класифікацію ФО згідно їх граматичної структури

І.В. Арнольд, структурні типи ФО Є.Ф. Арсентієвої та І.В. Корунця, а також

розроблено тематичну класифікацію ФО із зоосемічним компонентом.

Учені ще не виробили єдиний принцип їх класифікації. Кожна з розглянутих

класифікацій ФО має свої переваги та недоліки. Надати перевагу одній із

них означає глибоко дослідити цю проблему.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Значне місце в лінгвістичних дослідженнях займає фразеологія - розділ

лексикології, у якому вивчаються семантичні, морфологічні, синтаксичні й

стилістичні особливості фразеологізмів.

Проблемами фразеології займалось багато науковців, серед них Ш. Баллі, Л.

Сміт, Ч. Хоккет, І.О. Бодуен де Куртене, О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.О.

Потебня, І.В. Арнольд, Т.І. Арбекова, Є.Ф. Арсентьєва, В.Д. Ужченко, та

інші.

Учені й досі не дійшли єдиного висновку щодо багатьох питань фразеології.

Одним зі спірних питань є термінування мовної одиниці, що є першоелементом

фразеології. У даному дослідженні ми надали перевагу терміну фразеологічна

одиниця. Ще одне спірне питання фразеології стосується її об\'єкту.

Виділяються різні підходи вчених. Одні вважають, що фразеологи повинні

вивчати тільки словосполучення. Інші розширюють сферу фразеології за

рахунок прислів\'їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів та інших

мовленнєвих утворень.

Багато фразеологізмів утворилося на основі спостережень за поведінкою,

зовнішнім виглядом, життям тварин.

ФО із зоосемічним компонентом характеризуються подвійним смислом, і

значення складових слів стійкого словосполучення створюють певну картину,

але фактичне значення всієї одиниці має мало, або й нічого спільного із

цією картиною, створюючи цілком новий образ.

Щодо класифікації ФО, вчені, спираючись на ті чи інші ознаки ФО,

дотримуючись певних принципів (семантичного, функціонального,

граматичного, генетичного тощо), запропонували низку класифікаційних схем,

що використовуються в теоретичній та методичній літературі.

У даному дослідженні нами було опрацьовано такі класифікації:

* Семантична класифікація, розроблена В.В. Виноградовим, в основі якої

лежить поділ ФО на 3 типи залежно від рівня мотивації. В.В. Виноградов

виділяє фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні

сполучення.

* Структурно-семантична класифікація О.В. Куніна, який виділив такі типи

ФО: номінативні ФО, номінативно-комунікативні ФО, вигукові і модальні

ФО, комунікативні ФО.

* Щодо структурної класифікації ФО, то І.В. Арнольд найдетальніше

розробила класифікацію ФО згідно їх граматичної структури. Вона

класифікує їх так: ФО, що функціонують як іменники; ФО, що

функціонують як дієслова; ФО, що функціонують як прикметники; ФО, що

функціонують як прислівники; ФО, що функціонують як прийменники; ФО,

що функціонують як вигуки.

* Структурні типи ФО Є.Ф. Арсентієвої (I. ФО зі структурою

словосполучення: 1) дієслівні ФО; 2) субстантивні ФО; 3) ад\'єктивні

ФО; II. ФО зі структурою речення) та І.В. Корунця (поділ ФО на ідіоми

речення, ідіоми словосполучення та ідіоми слова).

Також нами було розроблено тематичну класифікацію фразеологічних одиниць

із зоосемічним компонентом і виділено семантичні особливості цих одиниць.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алефіренко М.Ф. Теорeтичні питання фразеології. - Харків: \"Вища

школа\", 1987. - 134 с.

2. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. -

130 с.

3. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология

английского языка: Учебное пособие для студентов. - М.: Дрофа, 2005. -

286, [2] c.

4. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс).

Учеб. пособие для 2-3 курсов ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: \"Высшая

школа\", 1977. - 240 с.

5. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка (пособие для

студентов английских отделений педагогических институтов). - М.:

Издательство \"Просвещение\", 1986. - 346 с.

6. Арсентьева Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц: (На

материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на

человека в английском и русском языках). - Казань: Изд-во Казанского

ун-та, 1989. - 132 с.

7. Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ,

1997. - 176 с.

8. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. - К.: Знання,

2005 - 1056 с.

9. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М.:

\"Наука\", 1977. - 312 с.

10. Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева Г.Ю. и Санкин А.А. Лексикология

английского языка. - М.: Высшая школа, 1979. - 269 с.

11. Григорьева Р.С. Фразеологические единицы с зоонимами в аспекте теории

номинации (на материале современного английского языка). - Автореф.

дис. канд. филол. наук. - Одесса, 1985.

12. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. - СПб: СПбГУ, 2003. - 44

с.

13. Коралова А.Л. Характер образности фразеологических единиц// Сборник

научных трудов Московского государственного педагогического института

иностранных языков имени Мориса Тореза. - 1978. - №131. - с. 77-84

14. Корунець I.В. Теорiя i практика перекладу. - Київ: \"Вища школа\", 1986.

- 173 с.

15. Кривенко Г.Л. Зоосемізнми в англ. та укр. мовах; семантико-когнітивний

і функціонально-прагматичний аспекти. - Автореф. дис. канд. філолог.

наук. - Київ, 2006.

16. Кунин А.В. Курс фразеологии совр. англ. языка. - М.: Высшая школа,

1996. - 381с.

17. Кунин А.В. Английская фразеология (Теоретический курс). - М.: \"Высшая

школа\", 1970. - 343 с.

18. Левицкий А.Э. Функциональные подходы к классификации единиц

современного английского языка. - К., 1998. - 362 с.

19. Литвинов П.П. Англо-русский фразеологический словарь с тематической

классификацией. Продвинутый английский - через фразеологию. - М.:

«Яхонт», 2000. - 448 с.

20. Смит Л.П. Фразеология английского языка. Пер. А.С. Игнатьева. - М.:

Учпедгиз, 1989. - 208 с.

21. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. - К.: \"Радянська

школа\", 1988. - 278 с.

22. Collins Coubild.English Language Dictionary. - Harper Collins

Publishers, - 1991. - 1703 p.

23. New Webster\'s Dictionary and Thesaurus of the English Language. -

Lexicon Publications, INC. Danbury, cT 1993. - 1248 p.

Інтернет ресурси

24. Animal Idioms// http://www.idiomconnection.com/animal.html#A

25. English Idioms & Idiomatic Expressions//

http://www.learn-english-today.com/idioms/idioms_proverbs.html

Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь: Около 20000

фразеологических единиц. - М.: Живой язык, 1998. - 944 с.

28

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены