рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефератыПолиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Lоzings

Lоzings

Saturs

IEVADS 4

1.L?zinga b?t?ba 5

2.L?zinga veidi 7

2.1.Finansu l?zings 7

2.2.Operat?vais l?zings 8

3.Latvij? pieejamie l?zinga veidi 9

3.1.Auto l?zings priv?tperson?m 9

3.2.EGO nomaksas l?zings priv?tperson?m 9

3.3.EGO nomaksas l?zinga karte priv?tperson?m 9

3.4.Nekustam? ?pa?uma l?zings 10

3.5.Auto l?zings uz??mumiem 10

3.6.EGO nomaksas l?zings uz??mumiem 10

3.7.Nekustam? ?pa?uma l?zings uz??mumiem 11

3.8.Iek?rtu l?zings uz??mumiem 11

4.L?zinga dar?jumu nosl?g?anas k?rt?ba 12

4.1.L?zinga l?gums 13

4.2.L?zinga samaksa 13

5.L?zinga priek?roc?bas un tr?kumi 14

Secin?jumi 15

Izmantot? literat?ra 16

Ievads

L?ZINGS IR VIENO?AN?S, KAS PAN?KTA STARP IZNOM?T?JU (?PA?UMA

?PA?NIEKU) UN NOMNIEKU (?PA?UMA NOM?T?JU), KAS DOD TIES?BAS IZMANTOT

KONKR?TU ?PA?UMU NOTEIKT? LAIKA PERIOD? K? ATL?DZ?BU PAR IEMAKS?TAJ?M

NAUDAS SUMM?M.

Viens no l?zinga popularit?tes pieaug?anas iemesliem ir fakts, ka to

var izmantot k? finans?juma avotu. Turkl?t, izmantojot l?zingu, uz??mums

var nodro?in?ties pret strauj?m izmai??m tehnolo?iju jom?, l?dz ar to tiek

samazin?tas izmaksas, kas saist?tas ar iek?rtu noveco?anos.

Studiju darba m?r?is ir analiz?t l?zinga b?t?bu un noz?mi

uz??m?jdarb?b?.

Studiju darba uzdevumi ir sekojo?i:

1. Dot ieskatu l?zinga b?t?bas raksturojum?.

2. Raksturot l?zinga veidus.

3. Izv?rt?t Latvij? pieejamos l?zinga veidus.

4. Raksturot l?zinga dar?jumu nosl?g?anas k?rt?bu.

5. Izv?rt?t l?zinga priek?roc?bas un tr?kumus.

6. Dot secin?jumus par darb? izvirz?to m?r?i.

1.L?zinga b?t?ba

P?C SAVAS B?T?BAS L?ZINGS VISBIE??K IR NOMA, NOMAS DEV?JA (L?ZINGA

DEV?JA) MANTAS IZNOM??ANA. TA?U NOMAS ATTIEC?BU ATT?ST?BAS GAIT?

PAR?D?JU?IES DA??DI NOMAS VEIDI, KONKR?TI, FINANSU NOMA, KURA NOMAS

ATTIEC?B?S IEVIESUSI JAUNUS ELEMENTUS.

L?zinga l?guma ?patn?ba ?odien ir t?, ka tas nedaudz at??iras no

parast? (viennoz?m?g?) mantas nomas (nodo?anas nom?) l?guma. Parastam nomas

l?gumam (galvenok?rt tas skar finansu l?zinga l?gumu) kop?gi ir sekojo?i

momenti:

L?guma objekts ir tikai ilgsto?as lieto?anas materi?la lieta, kura

izmanto?anas gait? nemaina savas s?kotn?j?s ?pa??bas;

L?guma objektam (iznom?jamai mantai) j?b?t iznom?t?ja (l?zinga dev?ja)

?pa?umam;

Par mantas lieto?anu nomnieks (l?zinga sa??m?js) maks? naudu, kuras summa

kopum? p?rsniedz l?guma objekta s?kotn?jo v?rt?bu iznom?t?jam (l?zinga

dev?jam), un ?? starp?ba paties?b? ar? veido ?pa?nieka ien?kumu;

Attiec?b? uz l?guma objektu puses stingri atrun? ?pa?uma ties?bu sast?vda?u

nodo?anas k?rt?bu un pa?u maks?jumu izdar??anas k?rt?bu.

At??ir?bas starp parast?s nomas un l?zinga (it ?pa?i finansu l?zinga)

l?gumu ir min?to l?gumattiec?bu uzs?k?anas moment?:

Nomas l?guma gad?jum? l?guma objekts (iznom?jam? manta) jau ir nomas dev?ja

?pa?ums, kuru vi?? pats negatavojas izmantot sav? uz??m?jdarb?b? un no

kuras gatavs ??irties, to iznom?jot (tas ir, nododot par maksu citas

personas lieto?an?;

Finansu l?zinga l?guma gad?jum? l?guma objekts (manta, kas tiks nodota

l?zing?) v?l nav nomas dev?ja ?pa?ums. Turkl?t ar l?zinga (nomas) ideju pie

nomas dev?ja ierodas n?kamais nomnieks. Rezult?t? l?zinga dev?js (nomas

dev?js) par savu naudu p?c l?zinga sa??m?ja (nomnieka) l?guma ieg?d?jas

mantu, kura turpm?k k??st par l?guma objektu (l?zinga objektu, t.i., tiek

nodota nom?).

T?tad, l?zings ir nevis vienk?r?i noma, bet gan nomas attiec?bas,

kuras finansu l?zinga l?guma gad?jum? ir ne tik vien nomas attiec?bas, bet

ar? l?zinga sa??m?ja (nomnieka) darb?bas finans??anas attiec?bas uz l?zinga

dev?ja (nomas dev?ja) vai piesaist?to personu r??ina un kuras rodas starp

finansu l?zinga dal?bniekiem, v?l pirms momenta, kad l?zinga dev?js

ieg?d?jies l?zinga objektu. ?? finansu l?zinga l?guma attiec?bu ?patn?ba

?auj apgalvot, ka l?zings ir kred?ts jeb, k? teikts LR likum? ‘’Par

kred?tiest?d?m’’, t? ir ‘’kredit??ana, kas tiek ?stenota atbilst?gi

Unidroit konvencijas par starptautisko finansu l?zingu pamatprincipiem

(1.panta 37.punkts)’’. Ta?u Unidroit ofici?lais teksts uzskata finansu

l?zinga attiec?bas par nomas attiec?b?m. No ?ejienes izriet ar? m?su pieeja

l?zingam vair?k k? nomas attiec?b?m. Turkl?t finansu l?zingu m?s apl?kojam

k? finansu attiec?bas sakar? ar konkr?tas mantas nomu ar izpirkuma

ties?b?m. Apl?kojot l?zingu tikai k? kred?tu vai k? kred?tattiec?bas mums

??iet ne visai pareizi, ja starptautiskaj? praks? par l?zingu sauc finansu

maks?jumus par mantas (l?zinga objekta) lieto?anu.

T?d?j?di, l?zings ir nomas attiec?bas starp mantas ?pa?nieku (l?zinga

dev?ju jeb nomas dev?ju) un personu, kura v?las to izmantot sav? biznes?

(l?zinga sa??m?ju jeb nomnieku), un ??s attiec?bas veidojas uz min?t?

l?zinga l?guma abu pu?u savstarp?j? izdev?guma (pe??as g??anas) pamata.

Ta?u nek?d? zi?? l?zings neb?tu apl?kojams vienpus?gi k?

kred?tattiec?bas. T?pat nav pietiekami, apl?kojot jaut?jumu par l?zingu,

aprobe?oties ar vienreiz?j?m nomas attiec?b?m. P?c savas ekonomisk?s

b?t?bas l?zings ir pu?u l?gumattiec?bas sakar? ar vienas puses finansu un

mantas izmanto?anu otras puses interes?s, k? ar? vieno?an?s par to, k? otr?

puse segs pirm?s puses izdevumus un k?dus procentus (pirm?s puses pe??a)

tai maks?s.

2.L?zinga veidi

L?ZINGA PAKALPOJUMI PAMAT? IEDAL?MI DIVOS VEIDOS – FINANSU UN

OPERAT?VAIS L?ZINGS. FINANSU L?ZINGA TERMI?A BEIG?S NOM?TAIS OBJEKTS

AUTOM?TISKI P?RIET L?ZINGA ??M?JA ?PA?UM?. ?PA?UMTIES?BU P?REJA VAR NOTIKT

AR? ?TR?K, JA TIEK PRIEK?LAIC?GI SAMAKS?TA PILNA L?GUM? PAREDZ?T? SUMMA.

OPERAT?V? L?ZINGA GAD?JUM? AUTOM?TISKA ?PA?UMTIES?BU P?REJA NAV PAREDZ?TA,

LAI GAN L?ZINGA ??M?JAM TOM?R PAST?V IESP?JA IZPIRKT NOM?TO OBJEKTU PAR T?

ATLIKU?O V?RT?BU.

2.1.Finansu l?zings

Var tikt izmantots da??du objektu ieg??anai. Ra?o?anas iek?rtas,

autotransports, datori un biroju apr?kojums ir tradicion?l?kie. Termi??, uz

k?du objekts tiek nodots l?zing?, parasti ir atbilsto?s t? amortiz?cijas

r?d?t?jiem. Priek?roka tiek dota jaun?m iek?rt?m (automobi?iem u.c.),

mor?li un fiziski novecoju?as tehnikas ieg?dei l?zinga komp?nijas l?dzek?us

pie??ir nelabpr?t. Izv?rt?jot finansu resursu pie??ir?anu, tiek ?emti v?r?

vair?ki faktori. L?zinga dev?ju labv?l?bu viegl?k ieg?t ir uz??mumiem ar

att?st?bas tendenc?m un progres?jo?iem izaugsmes r?d?t?jiem. Uz??muma

vad?bai j?b?t prec?zai izpratnei par uz??muma finansi?lo st?vokli, iesp?j?m

un re?liem n?kotnes pl?niem. Svar?gi, lai m?ne?a apgroz?jums p?rsniegtu

l?zingam nepiecie?amo finansu apjomu. Uztic?bu b?s gr?ti ieg?t ar? tikko

dibin?tam uz??mumam bez darb?bas pieredzes - t?dai var rasties vismaz

pusgada garum?. Ta?u kopum? l?zinga dev?ji neizvirza dzel?ainus krit?rijus

un nepieprasa papildu garantijas, jo l?zinga objekts l?dz l?guma termi?a

beig?m ir to ?pa?ums. T?d?j?di uz??mumam nav ???r??u, balstoties uz

eso?ajiem akt?viem, izmantojot l?zingu, vienlaikus pretend?t, piem?ram, uz

bankas kred?tu.

Finansu l?zings paver iesp?ju uz??mumam rast finans?jumu fiks?tiem

akt?viem 70-85% apm?r?. T? atbr?vojas resursi teko?o r??inu apkalpo?anai,

apgroz?juma l?me?a saglab??anai un uz??muma att?st?bai. J?piebilst, ka

izmantot finansu l?zingu noz?m? nodro?in?ties pret infl?ciju, jo veicamie

maks?jumi ir fiks?ti un naudas v?rt?bas kri?an?s tos neietekm?. Tas ir ?oti

b?tisks arguments par labu l?zinga izmanto?anai. Atsevi??s savdab?gs

finansu l?zinga paveids ir t? saucamais atgriezeniskais l?zings. ?aj?

gad?jum? l?zinga objekta ?pa?nieks s?kotn?ji ir l?zinga ??m?js. Objekts

tiek p?rdots l?zinga dev?jam, bet p?c tam atpirkts, veicot pak?peniskus

maks?jumus. T?d? veid? iesp?jams ieg?t re?lu apgroz?mo l?dzek?u

papildin?jumu. Tas ir ar? izdev?g?k, nek? ie??l?t objektu, jo ?aj? gad?jum?

notiek ?pa?umties?bu p?reja un t?d?j?di liel?kas ir apgroz?m?s summas.

Finansu l?zingu pied?v? visas Latvijas l?zinga komp?nijas.

2.2.Operat?vais l?zings

Operat?vais l?zings faktiski noz?m? ilgtermi?a nomu. To visbie??k

izmanto autotransporta un datoru lieto?anas finans?jumam. J?atz?m?, ka

operat?v? l?zinga izmanto?ana, analo?iski finansu l?zingam, pal?dz saglab?t

vienm?r?gu apgroz?m? kapit?la pl?smu uz??mum? bez krasiem izdevumiem

nepiecie?am?s tehnikas ieg?dei. Tas dod iesp?ju lietot modernu tehniku,

l?zinga termi?a beig?s to nomainot pret v?l modern?ku. Ja nom?tais objekts

lieto?anas laik? tom?r k?uvis tuvs un nav v?l??an?s no t? ??irties, past?v

iesp?ja izpirkt to par atliku?o v?rt?bu. Ir iesp?jams ar? atdot nom?to

objektu pirms paredz?t? termi?a, ja gribas tikt pie v?l jaun?ka un

modern?ka. Latvij? tiek pied?v?ts ar? t?ds operat?v? l?zinga paveids k?

pilnas apkalpo?anas l?zings, kas noz?m?, ka l?zinga l?guma darb?bas laik?

l?zinga dev?js g?d? par objekta, ?aj? gad?jum? - transporta l?dzek?a,

ieg?di, apdro?in??anu, organiz? tehnisko apkalpo?anu un nepiecie?amos

remontus. Lietot? objekta turpm?kais liktenis p?c l?zinga l?guma termi?a

beig?m paliek l?zinga dev?ja kompetenc?. Iesp?jama t? t?l?ka izmanto?ana,

iznom?jot citiem klientiem, vai cits risin?jums. Piem?ram, atbilsto?a

l?guma gad?jum? starp l?zinga komp?niju un autotirgot?ju lietot? automa??na

var non?kt atpaka? autotirgot?ja ?pa?um?, kas ar to t?l?k r?kojas p?c

saviem ieskatiem. Operat?v? l?zinga l?gumi tiek sl?gti uz laika periodu,

kas ir ?s?ks par objekta piln?s amortiz?cijas termi?u. ??da politika dod

iesp?ju l?zinga dev?jam nodot to lieto?an? vair?kk?rt.

Latvijas sabiedr?ba pagaid?m v?l nav l?dz galam izpratusi ??da veida

finansu pakalpojuma sniegt?s iesp?jas. Ar operat?v? l?zinga pal?dz?bu

iesp?jams nodro?in?t augstu materi?l? komforta l?meni, past?v?gi lietojot

jaunas vai gandr?z jaunas preces, maks?jot tikai nelielu da?u to paties?s

v?rt?bas. K? jau ierasts, Rietumos ?? iesp?ja izprasta jau sen, operat?v?

l?zinga l?gumu skaits tur vair?kk?rt p?rsniedz finansu l?zinga izmanto?anas

gad?jumos.

3.Latvij? pieejamie l?zinga veidi

3.1.AUTO L?ZINGS PRIV?TPERSON?M

Automa??nas l?zings ir pakalpojums priv?tperson?m, kas dod iesp?ju

ieg?d?ties jaunu vai lietotu automa??nu (ne vec?ku par 10 gadiem l?zinga

perioda beig?s) uz l?zinga noteikumiem. L?zinga atmaksas termi?? ir l?dz 5

gadiem. L?dz ar to Auto l?zings ir visvienk?r??kais veids k? tikt pie

jaunas automa??nas. Jums atliek tikai izv?l?ties automa??nu, b?t gatavam

iesniegt nepiecie?amos dokumentus - p?r?jais paliek l?zinga sabiedr?bas

zi??. Nepiecie?am?bas gad?jum?, izmantojot savu pieredzi un iesp?jas,

Latvijas L?zinga dev?ju asoci?cijas biedru speci?listi var sniegt Jums

konsult?ciju par automa??nas ieg?des iesp?j?m pie autod?leriem.

3.2.EGO nomaksas l?zings priv?tperson?m

Ego nomaksa ir jauna iesp?ja ieg?d?ties preces uzreiz uz nomaksu,

nevis gadiem kr?t naudu k?dam liel?kam pirkumam. Ego nomaksas termi?? ir

l?dz 2 gadiem. Izv?loties izdev?g?ko termi?u, ik m?nesi pak?peniski ir

iesp?jams veikt nelielus maks?jumus, kas j?tami neietekm?s l?zinga ??m?ja

finansi?lo st?vokli. ?o pakalpojumu ?obr?d Latvij? pied?v? Hanza L?zings.

Lai ieg?d?tos preces ar Ego nomaksas pal?dz?bu, l?zinga ??m?jam

j?dodas uz veikalu, kur? ir Hanza L?zinga sadarb?bas partneris

(tirdzniec?bas vietas ar Ego logo) un j?vaic? p?rdev?jam par Ego nomaksas

iesp?j?m. P?rdev?js iepaz?stin?s l?zinga ??m?ju ar Ego nomaksas

noteikumiem, pie?ems pieteikumu un izzi?u par ikm?ne?a ien?kumiem, izskat?s

to turpat veikal? un nosl?gs l?gumu pre?u ieg?dei uz nomaksu, l?zinga

??m?js veiks pirmo iemaksu (~10%). Ik m?nesi sa?ems m?ne?a maks?jumu par

izv?l?to preci.

3.3.EGO nomaksas l?zinga karte priv?tperson?m

EGO nomaksas karte priv?tperson?m ir ?rta iesp?ja nor??in?ties par

prec?m un pakalpojumiem uz nomaksu. Lai to izdar?tu, nepiecie?ams pas?t?ts

Hanza L?zinga nor??inu karti - kop? ar to sa?emt pieejamo limitu, kura

ietvaros var veikt da??dus pirkumus. EGO nomaksas kartei piem?t gan Visa

Classic gan Maestro kartes funkcijas, kas ?auj veikt pirkumus ar?

?rvalst?s.

Veicot pirkumu ar EGO karti, nav nepiecie?ama pirm? iemaksa un

fiks?tie ikm?ne?a maks?jumi j?tami neietekm?s l?zinga ??m?ja bud?etu. EGO

nomaksas kartei nav ar? gada lieto?anas maksas un nepiecie?amais konts tiek

atv?rts par br?vu. Ar EGO nomaksas karti var nor??in?ties par sekojo??m

prec?m un pakalpojumiem:

elektropreces m?jai (televizorus, audio, video un foto tehniku u.c.);

sadz?ves tehnika(ledusskapjus, pl?tis, ve?as ma??nas u.c.);

datortehnika un t?s apr?kojums;

biroju tehnika un da??di sakaru l?dzek?i;

interjera priek?meti (m?beles, pakl?jus, apgaismo?anas ier?ces u.c.);

kam?ni, apkures sist?mas u.c.;

kancelejas preces;

sporta preces;

ce?ojumi;

medic?nas pakalpojumi;

skaistumkop?anas pakalpojumi.

3.4.Nekustam? ?pa?uma l?zings

Nekustam? ?pa?uma l?zings priv?tperson?m ir pakalpojums, kas dod

iesp?ju ieg?d?ties nekustamo ?pa?umu, kura ieg?des vai apsaimnieko?anas

piln?gai apmaksai nepietiek l?dzek?u. ?? l?zinga atmaksas termi?? var b?t

pat l?dz 20 gadiem. Ikm?ne?a maks?jumu apjoms ir atkar?gs no ieg?d?t?

?pa?uma v?rt?bas, pirm?s iemaksas lieluma un klienta izv?l?t? atmaksas

termi?a. Turkl?t l?zinga finans?jumu ir iesp?jams sa?emt ne tikai dz?vok?a

vai m?jas ieg?dei, bet ar? to remontam un celtniec?bai.

3.5.Auto l?zings uz??mumiem

Auto l?zings uz??mumiem ir ?trs un izdev?gs veids, lai ieg?tu

lieto?an? uz??muma komercdarb?bai nepiecie?amo transporta l?dzekli. L?zinga

nosac?jumi ir l?dz?gi k? vieglaj?m automa??n?m, ieskaitot atmaksas termi?u

l?dz 5 gadiem un iesp?jas ieg?d?ties ar? lietotu automa??nu, kas l?zinga

termi?a beig?s neb?tu vec?ka par 10 gadiem.

3.6.EGO nomaksas l?zings uz??mumiem

L?dz?gi k? EGO nomaksas priv?tperson?m gad?jum?, EGO nomaksa

uz??mumiem ir iesp?ja ieg?d?ties preces uzreiz uz nomaksu, nevis gadiem

atlikt mal? uz??muma finansu l?dzek?us k?dam liel?kam uz??mumam

nepiecie?amam pirkumam. EGO nomaksas noteikumi uz??mumiem ir gandr?z

identiski noteikumiem, ar k?diem ?o ?rto pakalpojumu var izmantot

priv?tpersonas. EGO nomaksu uz??mumiem pied?v? Hanza L?zings.

3.7.Nekustam? ?pa?uma l?zings uz??mumiem

Nekustam? ?pa?uma l?zings uz??mumiem ir pakalpojums, kas dod iesp?ju

ieg?t finans?jumu nekustam? ?pa?uma remontam, ieg?dei vai celtniec?bai, ja

?o ieceru piln?gai apmaksai konkr?taj? br?d? uz??mumam nepietiek l?dzek?u.

?? l?zinga maksim?lais atmaksas termi?? var b?t pat l?dz 20 gadiem.

Ikm?ne?a maks?jumu apjoms ir atkar?gs no ?pa?uma v?rt?bas, pirm?s iemaksas

lieluma un klienta izv?l?t? atmaksas termi?a.

3.8.Iek?rtu l?zings uz??mumiem

Industri?lais un komerctransporta l?zings ir ?trs un vienk?r?s veids,

k? uz??mums var ieg?t lieto?an? nepiecie?amo pamatl?dzekli. Izmantojot ?o

pakalpojumu, uz??mumiem ir vienk?r??k att?st?ties un veidot sabalans?tu

naudas pl?smu.

4.L?zinga dar?jumu nosl?g?anas k?rt?ba

1. L?ZINGA ??M?JS – FIZISKA PERSONA – IESNIEDZ BANK? PILN?GI UN PA?ROC?GI

AIZPILD?TU L?ZINGA ??M?JA DEKLAR?CIJU UN PIETEIKUMU L?ZINGA OPER?CIJAS

VEIK?ANAI, PASES KOPIJU UN AUTOMA??NAS TEHNISK?S PASES KOPIJU.

2. L?zinga ??m?js – juridiska persona – iesniedz bank? aizpild?tu

iesniegumu, re?istr?cijas apliec?bu, sabiedr?bas stat?tus, biznesa

pl?nu, bilanci, pamatl?dzek?u at?ifr?jumu, pe??as un zaud?jumu apr??inu,

audita p?rbaudes rezult?tus, kreditoru un debitoru sarakstu, k? ar?

pilnsapulces l?mumu, ar kuru konkr?tais p?rst?vis tiek pilnvarots sl?gt

l?zinga dar?jumu.

3. Banka 1-2 dienu laik? p?rbauda iesniegtos dokumentus, izskata un pie?em

l?mumu par dar?juma noteikumiem: l?zinga termi??, l?zinga ??m?ja pirm?

iemaksa, procentu likme. Gad?jumos, kad klienta deklar?cij? (juridiskai

personai – uz??muma bilanc?) redzamas par?da saist?bas vai nestabils

finansi?lais st?voklis, banka var l?gt klientu sagatavot un iesniegt

papildu dokumentus dar?juma nodro?in??anai, kas var izpausties k?

galvojums vai ??la. Par galvot?ju var b?t jebkura fiziska vai juridiska

persona, kurai ir atbilsto?i akt?vi (kustamais vai nekustamais ?pa?ums,

noguld?jumi).

4. Ja dar?juma noteikumi klientam ir pie?emami, puses nosl?dz l?zinga

l?gumu

5. L?guma sl?g?anas dien? tiek veikta pirm? iemaksa.

6. P?c pirm?s iemaksas veik?anas banka vienas dienas laik? ar automa??nas

p?rdev?ju sl?dz pirkuma-p?rdevuma l?gumu, saska?? ar kuru apmaks?

p?rdev?jam automa??nas v?rt?bu un organiz? automa??nas re?istr?ciju CSDD

(re?istr?cijas izdevumus sedz l?zinga ??m?js) un nodo?anu l?zinga

??m?jam ekspluat?cij? p?c pie?em?anas-nodo?anas akta parakst??anas.

7. Saska?? ar l?zinga l?guma noteikumiem klienta pien?kums ir automa??nu

pirms sa?em?anas vald?jum? apdro?in?t, k? ar? nog?d?t bank? vienu

durvju, aizdedzes atsl?gu un signaliz?cijas pults komplektu, kur to

uzglab?t l?dz l?guma saist?bu piln?gai izpildei. Piez?me: atsevi??os

gad?jumos apdro?in??anas pr?mijas samaksu var iek?aut l?zinga objekta

v?rt?b? (t.i., to var kredit?t banka).

8. Sa?emot l?zing? kravas automa??nu, tehniskaj? pas? tiek izdar?ts

atbilsto?s ieraksts, lai nepiecie?am?bas gad?jum? var?tu sa?emt TIR-

karneti un citas licences.

L?zinga kred?ts at??ir?ba no naudas kred?ta ir maz?k riskants. Naudas

aizdevuma izsnieg?anai ir nepiecie?ams kred?ta nodro?in?jums, garantijas,

kuru v?rt?ba p?rsniedz sa?emt?s naudas summu. Turpret? l?zinga kred?ts

noz?m?, ka tiek aizdots k?ds darba l?dzeklis, kas ir bankas ?pa?ums: t?tad

tas vienlaikus ir ar? kred?ta nodro?in?jums. Ja k?du apst?k?u d?? uz??mums

nevar?s atdot bankai aizdevumu, bankas ?pa?um? paliek l?zinga priek?mets.

T?p?c ar? l?zinga kred?ta procentu likme tiek noteikta daudz zem?ka par

naudas aizdevuma procentu likmi. T?d?j?di l?zinga kred?ts ir ?oti izdev?gs,

jo, pirmk?rt, tas ir l?t?ks un, otrk?rt, tas dod iesp?ju dr?z?k atjaunot

ra?o?anas iek?rtas.

4.1.L?zinga l?gums

Starp l?zinga dev?ju un l?zinga ??m?ju tiek nosl?gts l?zinga l?gums.

L?zinga l?gumus var veidot gan k? pilnas, gan da??jas amortiz?cijas

l?gumus.

o Pilnas amortiz?cijas l?gumos kop?jie l?zinga maks?jumi, kuri l?zinga

??m?jam garant?t?s pamat?res laik? ir j?apmaks?, sedz vismaz ieg?des vai

izgatavo?anas izdevumus, k? ar? visus blakus izdevumus.

o Da??jas amortiz?cijas l?gumi ir l?gumi, kuros l?zinga ??m?js garant?t?s

pamat?res laik? nesedz visas kop?j?s izmaksas, k?das ir l?zinga

sabiedr?bai attiec?b? uz l?zinga priek?metu, bet sedz tikai k?du

noteiktu da?u.

4.2.L?zinga samaksa

L?zinga maks?jumi sast?v no div?m da??m:

o Maksa par l?zinga objektu;

o L?zinga procentu maksa.

L?zinga procenti tiek apr??in?ti p?c annuit?tes formulas, t.i., ?emot

v?r? iemaks?tos maks?jumus. Piem?ram, 1995.gad? Baltijas Tranz?tu Banka

pie???ra l?zingu ar gada likmi 24%-30%, kas bija zem?ka nek? parast?

kred?ta procentu likme. Maks?jumi parasti tiek izdar?ti vien?d?s da??s visa

perioda laik?. Tom?r ?o k?rt?bu p?c klienta l?guma var main?t. ?oti svar?gi

l?zinga ??m?jam ir saska?ot l?zinga maks?jumu termi?us l?dz l?zinga l?guma

nosl?g?anai, jo par maks?jumu terminu neiev?ro?anu parasti tiek maks?ta

soda nauda. P?c pu?u vieno?an?s maks?jumi da??ji tiek veikti pakalpojumu

veid?, kurus l?zinga sa??m?js sniegs bankai. T?ds nor??inu veids ar banku

ir izdev?gs ab?m pus?m. P?c p?d?j?s iemaksas ?pa?uma ties?bas uz l?zinga

objektu p?riet l?zinga ??m?jam, kas tiek noform?ts ar speci?lu aktu.

5.L?zinga priek?roc?bas un tr?kumi

L?ZINGA PRIEK?ROC?BAS IR ??DAS:

o Finans?jums tikai ar sve?iem l?dzek?iem;

o Pa?u kapit?ls netiek ilgsto?i saist?ts;

o Likvidit?tes uzlabo?ana;

o Nav pras?bu p?c kred?tu garantij?m;

o Nav l?dzek?u kust?bas bilanc?, bet gan l?zinga atvilkuma procenti k?

uz??muma izdevumi; l?dz ar to ar? ien?kuma nodok?a samazin?jums.

Past?vot priek?nosac?jumam, ka ar iz?r?t?s iek?rtas pal?dz?bu tiks

ieg?ta papildu pe??a, uz??mums var ar l?zinga sist?mas starpniec?bu

atjaunot vai papla?in?t savu uz??muma tehnisko nodro?in?jumu, neieguldot

?eit pa?u vai aiz?emto finans?jumu. Vi?am toties ir j?b?t gatavam veikt

regul?rus k?rt?jos ?res maks?jumus, kas ir augsti un kas iev?rojami, uz

ilgu laiku, apgr?tina uz??mumu no t? likvidit?tes un rentabilit?tes

viedok?a. Nomas procentu lielums ir atkar?gs no l?guma ilguma. Kopum?

l?zings ir labs papildin?jums tradicion?laj?m finans??anas form?m. Tom?r

katr? atsevi??? gad?jum? ir r?p?gi j?izsver finansu pat?ri?? un citas

l?zinga priek?roc?bas, lai var?tu atz?t, ka l?zings uz??mumam dod

visliel?k?s priek?roc?bas. L?zings var interes?t tos uz??mumus, kuriem ir

v?l neizsmeltas par?du iesp?jas. Pie l?zinga tr?kumiem var pieskait?t

ilgsto?as l?gumsaist?bas, papildizdevumu ra?anos un zin?mu risku. ??dos

gad?jumos:

o P?rdev?js (pieg?d?t?js) paaugstin?jis l?zinga objekta v?rt?bu;

o P?rdev?js nav l?zinga objekta ?pa?nieks un vi?am nav ties?bu p?rdot;

o P?rdev?js atsak?s pild?t savas saist?bas kvalit?tes pretenziju gad?jum?;

o L?zinga objekts ir cietis av?rij?, apdro?in??anas summa nenosedz

zaud?jumus, un l?zinga sa??m?jam nav naudas remonta veik?anai;

o Krasi pasliktin?s situ?cija izejvielu tirg? un gatav?s produkcijas

realiz??an?;

o Notiek l?zinga objekta arests;

o Notiek z?dz?ba vai boj??ana.

Secin?jumi

1. L?ZINGS IR NOMAS ATTIEC?BAS STARP MANTAS ?PA?NIEKU (L?ZINGA DEV?JU JEB

NOMAS DEV?JU) UN PERSONU, KURA V?LAS TO IZMANTOT SAV? BIZNES? (L?ZINGA

SA??M?JU JEB NOMNIEKU), UN ??S ATTIEC?BAS VEIDOJAS UZ MIN?T? L?ZINGA

L?GUMA ABU PU?U SAVSTARP?J? IZDEV?GUMA (PE??AS G??ANAS) PAMATA.

2. L?zinga pakalpojumus iedala divos veidos – finansu un operat?vais

l?zings.

3. Finansu l?zinga termi?a beig?s nom?tais objekts autom?tiski p?riet

l?zinga ??m?ja ?pa?um?. ?pa?umties?bu p?reja var notikt ar? ?tr?k, ja

tiek priek?laic?gi samaks?ta pilna l?gum? paredz?t? summa.

4. Operat?v? l?zinga gad?jum? autom?tiska ?pa?umties?bu p?reja nav

paredz?ta, lai gan l?zinga ??m?jam tom?r past?v iesp?ja izpirkt nom?to

objektu par t? atliku?o v?rt?bu.

5. L?zings ir labs papildin?jums tradicion?laj?m finans??anas form?m.

6. L?zinga tr?kumi ir – ilgsto?as l?gumsaist?bas, papildizdevumu ra?an?s un

zin?ms risks.

Izmantot? literat?ra

1. BRIEDE I. BANKU FINANSU PAKALPOJUMI – R: BIZNESA AUGSTSKOLA “TUR?BA”,

2000. – 87 LPP.

2. Kokins M. L?zings ce? materi?lo komfortu// “Kapit?ls” – Nr.5.,1998. –

78.-80.lpp.

3. Latvij? pieejamie l?zinga veidi // http://www.llda.lv/lizings/veidi.html

4. Rur?ne M. Finansu p?rvald?ba – R?ga, 2002. – 281 lpp.

5. Zaiceva J. L?zinga b?t?ba – noma vai kred?ts?// “Latvijas Ekonomists” –

Nr.9., 2000. – 46.- 48.lpp.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены