рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефератыПолиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Lizing

Lizing

L?zings.

L?zings(noma):

- kustamo un nekustamo objektu lieto?anas ties?bu izmanto?ana par noteiktu

atl?dz?bu; ra?o?anas priek?metu vai iek?rtu noma ar vai bez izpirk?anas

ties?b?m.[1]

L?zings ir sevi??a kred?ta attiec?bu forma, kura dod iesp?ju uz??m?jam

ieg?d?ties kustamo un nekustamo ?pa?umu, neiz?emot no apgroz?bas lielas

naudas l?dzek?u summas invest?ciju veik?anai.[2]

L?zings ir finans?juma veids, kura proces? l?zinga ??m?js ieg?st l?zinga

objektu, par kuru ir samaks?jis l?zinga dev?js. L?zinga gait? l?zinga

??m?js nor??in?s ar l?zinga dev?ju par aizdoto naudu (maks? procentus) un

atkar?b? no l?zinga veida maks? ma??nas amortiz?cijas maksu vai izpirkuma

maksu.[3]

Kas ir l?zings un k? tas darbojas. Run?jot vienk?r?? valod? – j?s

aiz?ematies naudu no k?das l?zinga komp?nijas un atdodat to veikalam, kur?

v?laties ieg?d?ties k?du preci. Kam?r par?ds nav nomaks?ts, l?zinga objekts

ir l?zinga komp?nijas ?pa?ums, bet tikl?dz tas izdar?ts prece ir j?su.[4]

Galvenie ar l?zingu saist?tie termini.5

1. L?zinga ??m?js ir fiziska vai juridiska persona, kas ieg?d?jas l?zinga

objektu un maks? ikm?ne?a maksu kas sast?v no amortiz?cijas maksas (vai

izpirkuma maksas), procentiem un citiem maks?jumiem (komisijas maksas,

papildus maks?jumi, soda naudas utt.).

2. L?zinga dev?js ir l?zinga komp?nija.

3. L?zinga objekts ir tas priek?mets (piem?ram ma??na, dz?voklis,

iek?rtas u.t.t.), ko l?zinga ??m?js lieto un maks? par to l?zinga dev?jam.

4. L?zinga maksa (tiek saukta ar? par nomas maksu, izpirkuma maksu,

l?zinga maks?jumu un taml?dz?gi) ir maksa, ko l?zinga ??m?js maks? l?zinga

dev?jam katru m?nesi (vai ceturksni) un t? sast?v no l?zinga objekta

izpirkuma maksas, procentiem, komisijas maksas, PVN un, iesp?jams, citiem

maks?jumiem. Ir da??das metodes, k? tiek apr??in?ta l?zinga maksa, un,

atkar?b? no t?s, l?zinga maksa var b?t nemain?ga visu l?zinga periodu vai

ar? mainоties atkar?b? no klienta pras?b?m.

5. L?zinga objekta izpirkuma maksa ir summa par kuru tiek samazin?ta

l?zinga objekta nenomaks?t? summa (citiem v?rdiem sakot, t? ir l?zinga

??m?ja par?da atmaksa l?zinga dev?jam).

6. L?zinga objekta nenomaks?t? summa ir t? l?zinga objekta da?a, par kuru

l?zinga ??m?js v?l nav nor??in?jies l?zinga dev?jam (t.i. summa, kuru

l?zinga ??m?js v?l ir par?d? l?zinga dev?jam). Apr??in?mo procentu lielums

ir tie?i atkar?gs no ??s summas (jo liel?ka summa, jo liel?ks procentu

maks?jums).

7. Procenti tiek apr??inвti no l?zinga objekta nenomaks?t?s summas par

re?lo aizdevuma periodu (vairum? gad?jumu m?nesi).

8. L?guma komisijas maksa ir komisijas maksa par l?zinga l?guma

sast?d??anu, lietas izskat??anu un administrat?vo proced?ru veik?anu.

9. Gada sad?rdzin?jums (reiz?m nekorekti saukts ar? par l?zinga procentu,

kaut gan l?zinga procenti p?c b?t?bas ne ar ko neat??iras no parastiem

kred?tprocentiem) ir procentu?li izteikta summa, ko l?zinga ??m?js p?rmaks?

par l?zinga objektu, t.i. 5% gada sad?rdzin?jums noz?m?, ka l?zinga ??m?js

katru gadu p?rmaks?s 5% no s?kotn?j?s l?zinga (aizdevuma) summas.

L?zinga dev?js ieg?d?jas ra?o?anas l?dzek?us (iek?rtas, darba galdus,

ma??nas utt.) un tos iznom? nosakot nomas maksu vai procentu likmi. Past?v

da??di l?zinga veidi:

. Visbie??k sastopamais ir operat?vais l?zings, kad tiek iznom?tas iek?rtas

da??du vienreiz?ju darbu izpildei. P?c darbu izpild??anas, bet ne v?l?k

k? p?c gada, iek?rtas lietot?js to atdod l?zinga dev?jam. Savuk?rt banka

atkal ?o iek?rtu iznom? n?kamajam lietot?jam.

. Finansi?lais l?zings p?c savas b?t?bas ir l?dz?gs nomai ar izpirk?anas

ties?b?m. L?zinga dev?js (banka vai l?zinga komp?nija) nopirktos l?zinga

objektu nodod l?zinga ??m?jam uz vair?kiem gadiem ar ties?b?m to

ieg?d?ties sav? ?pa?um?, samaks?jot ?? l?zinga objekta v?rt?bu.

Galven? at??ir?ba starp l?zingu un nomu ir t?, ka, nom?jot k?du ra?o?anas

l?dzekli ar izpirk?anas ties?b?m, uz??mums uzreiz k??st par t? ?pa?nieku,

kad izdara pirmo iemaksu. Turpretim l?zinga dar?jum? uz??mums k??st par t?

?pa?nieku tikai tad, kad ra?o?anas l?dzek?u v?rt?ba ir piln?gi samaks?ta.

Finansi?l? l?zinga izmanto?anai ir ?oti svar?ga noz?me apst?k?os, kad

uz??mumiem j?ieg?d?jas d?rgas ra?o?anas iek?rtas, bet ?im m?r?im nepietiek

naudas l?dzek?u. Ta?u nav iesp?jams aiz?emties naudu bank?, jo par kred?tu

ir noteiktas ?oti augstas procentu likmes. Turpret? l?zinga procentu likme

ir zem?ka.

L?zinga dar?juma nosl?g?anas k?rt?ba.

1. L?zinga ??m?js – fiziska persona – iesniedz l?zinga dev?jam piln?gi un

pa?roc?gi aizpild?tu l?zinga ??m?ja deklar?ciju un pieteikumu l?zinga

oper?cijas veik?anai, pases kopiju.

2. L?zinga ??m?js – juridiska persona – iesniedz l?zinga komp?nijai

aizpild?tu iesniegumu, re?istr?cijas apliec?bu, sabiedr?bas stat?tus,

biznesa pl?nu, bilanci, pamatl?dzek?u at?ifr?jumu, pe??as un zaud?jumu

apr??inu, audita p?rbaudes rezult?tus, kreditoru un debitoru sarakstu, k?

ar? pilnsapulces l?mumu, ar kuru konkr?tais p?rst?vis tiek pilnvarots

sl?gt l?zinga dar?jumu.

3. L?zinga komp?nija 1-2 dienu laik? p?rbauda iesniegtos dokumentus,

izskata un pie?em l?mumu par dar?juma noteikumiem: l?zinga termi??,

l?zinga ??m?ja pirm? iemaksa, procentu likme. Gad?jumos, kad klienta

deklar?cij? (juridiskai personai – uz??muma bilanc?) redzamas par?da

saist?bas vai nestabils finansi?lais st?voklis, l?zinga komp?nija var

l?gt klientu sagatavot un iesniegt papildu dokumentus dar?juma

nodro?in??anai, kas var izpausties k? galvojums vai ??la. Par galvot?ju

var b?t jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir atbilsto?i akt?vi

(kustamais vai nekustamais ?pa?ums, noguld?jumi).

4. Ja dar?juma noteikumi klientam ir pie?emami, puses nosl?dz l?zinga

l?gumu.

5. L?guma sl?g?anas dien? tiek veikta pirm? iemaksa.

6. P?c pirm?s iemaksas veik?anas banka vienas dienas laik? ar l?zinga

objekta p?rdev?ju sl?dz pirkuma – p?rdevuma l?gumu, saska?? ar kuru

apmaks? l?zinga objekta v?rt?bu un nodo?anu l?zinga ??m?jam ekspluat?cij?

p?c pie?em?anas – nodo?anas akta parakst??anas.

L?zings at??ir?b? no naudas kred?ta ir maz?k riskants. Naudas aizdevuma

izsnieg?anai ir nepiecie?ams kred?ta nodro?in?jums, garantijas, kuru

v?rt?ba p?rsniedz sa?emt?s naudas summu. Turpret? l?zings noz?m?, ka tiek

aizdots l?zinga objekts, kas ir bankas ?pa?ums: t?tad tas vienlaikus ir ar?

kred?ta nodro?in?jums. Ja k?du apst?k?u d?? l?zinga ??m?js nevar?s atdot

l?zinga komp?nijai aizdevumu, l?zinga komp?nijas ?pa?um? paliek l?zinga

objekts. T?p?c ar? l?zinga procentu likme tiek noteikta daudz zem?ka k? par

naudas aizdevuma procentu likmi.

T?d?j?di l?zings ir ?oti izdev?gs, jo tas ir l?t?ks.

L?zinga l?gums.

L?zinga norises sh?ma no kontakta nodibin??anas l?dz l?guma nosl?g?anai

Kontaktu nodibin??ana

Nomas priek?likumi

Pie?em?ana

N

N

O

O

M

M

A

A

NOMA

NOMA

L?zinga l?gumus var veidot gan k? pilnas, gan da??jas amortiz?cijas

l?gumus.

. Pilnas amortiz?cijas l?gumos kop?jie l?zinga maks?jumi, kuri l?zinga

??m?jam garant?t?s pamat?res laik? ir j?atmaks?, sedz vismaz ieg?des

vai izgatavo?anas izdevumus, k? ar? visus blakus izdevumus.

. Da??jas amortiz?cijas l?gumi ir l?gumi, kuros l?zinga ??m?js

garant?t?s pamat?res laik? nesedz visas kop?j?s izmaksas, k?das ir

l?zinga komp?nijai attiec?b? uz l?zinga objektu, bet sedz tikai k?du

noteiktu da?u.

L?zinga samaksa.

L?zinga maks?jumi sast?v no div?m da??m:

. maksa par l?zinga objektu;

. l?zinga procentu maksa.

L?zinga procenti tiek apr??in?ti p?c annuit?tes formulas, t.i., ?emot

v?r? iemaks?tos maks?jumus.

Maks?jumi parasti tiek izdar?ti vien?d?s da??s visa perioda laik?. Tom?r

?o k?rt?bu p?c klienta l?guma var main?t.

?oti svar?gi l?zinga ??m?jam ir saska?ot l?zinga maks?jumu termi?us l?dz

l?zinga l?guma nosl?g?anai, jo par maks?jumu termi?u neiev?ro?anu parasti

ir j?maks? soda nauda.

P?c p?d?j?s iemaksas ?pa?uma ties?bas uz l?zinga objektu p?riet l?zinga

??m?jam, kas tiek noform?ts ar speci?lu aktu.

L?zinga priek?roc?bas un tr?kumi.

Pie l?zinga priek?roc?b?m pieder:

. finans?jums tikai ar sve?iem l?dzek?iem; pa?u kapit?ls netiek

ilgsto?i saist?ts;

. likvidit?tes uzlabo?ana;

. nav pras?bu p?c kred?ta garantij?m;

. nav l?dzek?u kust?bas bilanc?, bet gan l?zinga atvilkuma procenti

k? uz??muma izdevumi; l?dz ar to ar? ien?kuma nodok?u

samazin?jums.

Pie l?zinga tr?kumiem var pieskait?t ilgsto?as l?gumsaist?bas,

papildizdevumu ra?anos un zin?mu risku. ??dos gad?jumos:

. p?rdev?js (pieg?d?t?js) paaugstin?jis objekta v?rt?bu;

. p?rdev?js nav l?zinga objekta ?pa?nieks un vi?am nav ties?bu to

p?rdot;

. p?rdev?js atsak?s pild?t savas saist?bas kvalit?tes pretenziju

gad?jum?;

. l?zinga objekts ir cietis av?rija, apdro?in??anas summa nenosedz

zaud?jumus, un l?zinga ??m?jam nav naudas remonta veik?anai;

. krasi pasliktin?s situ?cija izejvielu tirg? un gatav?s produkcijas

realiz??an?;

. notiek l?zinga objekta arests;

. notiek z?dz?ba vai boj??ana.

L?zinga maks?jumu grafiks(DM).(

|Maks?-| |Neizmaks?t|Maks?-j| | | |L?guma |

|juma |Termi?? |? ?pa?uma |ums |Atl?dz?|PVN |Procen|maks?-ju|

|Nr. | |v?rt?ba | |ba | |ti |ms |

|0( |01.07.98 |19660,00 |2949,00|294,9 |583,90|0 |3827,80 |

|1 |01.08.98 |16711,00 |836,05 |- |150,49|203,32|1189,86 |

|2 |01.09.98 |15874,95 |846,22 |- |152,32|199,15|1197,69 |

|3 |01.10.98 |15028,72 |856,52 |- |154,17|182,85|1193,54 |

|4 |01.11.98 |14172,20 |866,94 |- |156,05|172,43|1195,42 |

|5 |01.12.98 |13305,26 |877,49 |- |157,95|161,88|1197,32 |

|6 |01.01.99 |12427,78 |888,16 |- |159,87|151,20|1199,23 |

|7 |01.02.99 |11539,61 |898,97 |- |161,81|140,40|1201,18 |

|8 |01.03.99 |10640,64 |909,97 |- |163,79|140,40|1214,16 |

|9 |01.04.99 |9730,73 |920,98 |- |165,78|118,39|1205,15 |

|10 |01.05.99 |8809,75 |932,18 |- |167,79|107,19|1207,16 |

|11 |01.06.99 |7877,57 |946,53 |- |170,38|95,84 |1212,75 |

|12 |01.07.99 |6934,05 |955,00 |- |171,90|84,36 |1211,26 |

|13 |01.08.99 |5979,04 |966,62 |- |173,99|72,74 |1213,35 |

|14 |01.09.99 |5012,42 |978,38 |- |176,11|60,98 |1215,47 |

|15 |01.10.99 |4034,03 |990,29 |- |178,25|49,08 |1217,62 |

|16 |01.11.99 |3043,74 |1002,34|- |180,42|37,03 |1219,79 |

|17 |01.12.99 |2041,41 |1014,53|- |182,62|37,03 |1234,18 |

|18 |01.01.200|1026,88 |1026,88|- |184,84|12,49 |1224,21 |

| |0 | | | | | | |

|KOP? |0 |19660 |294,9 |3591,8|1997,6|25444,42|

| | | | |8 |4 | |

Izmantot? literat?ra.

Rur?ne M. Uz??muma finansu vad?ba Tur?bas bibliot?ka, 1997.

Klauss A. Uz??m?jdarb?ba. Lekciju materi?li Ventspils Augstskola 1998.

http://www.lizings.lv/latvframe.htm

Laikraksts “Vakara zi?as” R., 1998.g.20.j?lijs

Laikraksts “Bizness un Baltija” R., 1998.g.18.aug.,(latv.val.Nr.32)

-----------------------

[1] Klauss A. Uz??m?jdarb?ba. Lekciju materi?li Ventspils Augstskola,

1998., .lpp

[2] Rur?ne M. Uz??muma finansu vad?ba Tur?bas bibliot?ka, 1997., 83.lpp.

3 http://www.lizings.lv/latvframe.htm

4 Laikraksts “Vakara zi?as” R., 1998.g.20.j?lijs,6.llp.

5 http://www.lizings.lv/latvframe.htm

( Laikraksts “Bizness un Baltija” R.,

1998.g.18.aug.,11.llp.(latv.val.Nr.32)

( ?is ir pirmais maks?jums, kur? ietilpst s?kotn?j? iemaksa (15%)PVN un

atl?dz?ba l?zinga firmai

-----------------------

L?ZINGA

KOMP?NIJA

L?ZINGA

??M?JS

R??INA SAMAKSA RA?OT?JAM VAI PIEG?D?T?JAM

NOMAS OBJEKTA PAS?T?JUMS

L?ZINGA L?GUMS

NOMAS OBJEKTA PIEG?D?T?JS

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены