рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефератыПолиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Kredоts

Kredоts

Latvijas Universit?te

Ekonomikas un vad?bas fakult?te

refer?ts

KRED?TI

R?ga 2002

SATURS

lpp.

Ievads________________________________________________________________3

1.Kred?ta b?t?ba________________________________________________________4

1.1.Kred?ta nepiecie?am?ba_________________________________________4

1.2.Kred?ta funkcijas______________________________________________5

1.3.Kredit??anas pamatprincipi______________________________________5

2.Kred?tu iedal?jums un

klasifik?cija________________________________________5

2.1.Kred?tu iedal?jums_____________________________________________5

2.2.Kred?tu veidi_________________________________________________6

2.3.Kred?tu

klasifik?cija___________________________________________11

2.4.Aizdevumi juridisk?m un fizisk?m person?m

_______________________12

Secin?jumi un priek?likumi______________________________________________14

Izmantot? literat?ra ____________________________________________________15

Banku sist?mas monet?rie r?d?t?ji ir tautsaimniec?bas noz?m?gs

indikators. Latvijas banku sektoram 2001.gads ir bijis veiksm?gs, jo ir

augu?i banku akt?vi, izsniegto aizdevumu apjoms, k? ar? bankas guvu?as

liel?ko pe??u kop? valsts neatkar?bas atjauno?anas.

2001.gad? banku akt?vi, sal?dzinot ar 2000.gadu, ir palielin?ju?ies,

k? ar? ?pa?i strauji ir palielin?jies aizdevumu apjoms.

Liel?kais izsniegto aizdevumu, k? ar? piesaist?to noguld?jumu apjoms

2001.gad? ir bijis priv?tuz??m?jiem un priv?taj?m finansu instit?cij?m.

2001.gad? visvair?k kredit?t? nozare bija tirdzniec?ba, k? ar? apstr?d?jo??

r?pniec?ba un finansu starpniec?ba, t.i., l?zinga, apdro?in??anas

komp?nijas, brokeru sabiedr?bas u.c.

Darba galvenais m?r?is ir raksturot Latvijas komercbanku pied?v?to

kred?tu veidus un re?lo situ?ciju par katru no tiem.

1. Kred?ta b?t?ba

1. Kred?ta nepiecie?am?ba

Kred?ts ir naudas vai citu aizvietojamu lietu aizdevums, ko

fiziskaj?m vai juridiskaj?m person?m sniedz kred?tiest?de un kas dod

ties?bas ??m person?m r?koties ar naudu vai cit?m aizvietojam?m liet?m, un

uzliek saist?bas atdod naudu vai citas aizvietojamas lietas ar vai bez

procentiem.

V?rds “kred?ts” c?lies no lat??u valodas credare – kas noz?m?, tic?t,

uztic?ties. Kred?ta dev?js kred?ta ??m?jam atv?l lieto?anas ties?bas uz

noteiktu naudas summu, bet kred?ta ??m?js uz?emas saist?bas ?o naudas summu

p?c noteikta laika atmaks?t. K? kompens?cija par lieto?anas ties?bu

atdo?anu parasti tiek noteikti procenti.

Ir vair?ki kred?tu nepiecie?am?bas varianti:

. invest?cijas. Investors uz??m?js pak?peniski kr?j procentus no kapit?la

un pe??u no komercsp?j?m. Var paiet ilgs laiks, lai sav?ktu nepiecie?amo

summu, bet laiks negaida un konkurenti var aizsteigties priek??. T? var

ar? bankrot?t. T?p?c vien?g? izeja ir kred?ts. Pat veidojot akciju

sabiedr?bu vai SIA, centraliz?jot investoru l?dzek?us liel?kam objektam,

bez kred?ta reti kad var iztikt. T? kred?ts darbojas k? ekonomikas

att?st?bas svira. Invest?cijas un kred?ts ir cie?i sa??d?ti. Pietiekami

bie?i kred?ts ir invest?ciju ?steno?anas finansi?lais priek?nosac?jums.

Bankas ne??lo naudu speci?listiem, kas r?p?gi izv?rt? invest?ciju gaid?mo

rezult?tu gaid?mo efektivit?ti, riska pak?pi. Dro?a invest?cija – dro?a

kred?ta atmaksa ar procentiem. T?d? k?rt? kred?ts, pirmk?rt, ir

invest?ciju finansi?lais avots; otrk?rt, izv?r? uz??m?jdarb?bu; tre?k?rt,

pateicoties kapit?la t?ram ra??gumam, sekm? procentu no kapit?la

veido?anas; ceturtk?rt, apmaks?jot uz??m?jsp?jas, pal?dz rad?t pe??u;

. apgroz?mo l?dzek?u papildin??ana. Apgroz?mo l?dzek?u daudzums ne tikai

atsevi??? uz??mum?, bet vis? tautsaimniec?b? regul? ra?o?anas un

pakalpojumu apjomu. Kred?ts kalpo apgroz?m? kapit?la un apgroz?bas

kapit?la palielin??anai. Kred?ts apgroz?mo l?dzek?u papildin??anai ir

sevi??i sv?t?gs, ja gad?s l?dzek?u pagaidu iesald??ana, nepiecie?am?ba

strauji main?t sortimentu, partnera ierosme papla?in?t l?gumu;

. bud?eta defic?ts. Vald?ba pl?noto bud?eta defic?tu sedz ar kred?tu,

aiz?emoties no centr?l?s bankas, galvenok?rt lai?ot apgroz?b? iek??j?

aiz??muma oblig?cijas. Nevienm?r?ga valsts ie??mumu iepl??ana var rosin?t

Finansu ministriju banku sist?m? l?gt ?slaic?gu kred?tu;

. par?di par?du seg?anai. Kred?ts vienai no kred?tiest?d?m var kalpot

iepriek??jo par?du dz??anai;

. kred?ts d?rgu pre?u ieg?dei. Da?a relat?vi d?rgu pre?u paliktu bez

piepras?juma, ja nepal?dz?tu ilgtermi?a kred?ts. Tam par piem?ru var?tu

b?t dz?vojamo m?ju vai dz?vok?u ieg?de;

. sezonas sv?rst?bu p?rvar??ana. Ja ?s? period? j?ieg?d?jas izejvielas,

materi?li, kurin?mais visam gadam, bez kred?ta nevar iztikt. Nozare, kam

pla?i nepiecie?ami kred?ti sezonas sv?rst?bu p?rvar??anai, ir

lauksaimniec?ba;

. ?rt?ba, pakalpojums. Kred?ts, ko sa?em ar kred?tkartes starpniec?bu, galu

gal? nepapla?ina naudas pied?v?jumu, bet konkr?t? br?d? sniedz visai ?rtu

pakalpojumu (?auj zin?m?s robe??s pirkt v?lamo bez naudas).

Uzskaitot kred?ta nepiecie?am?bas variantus, nedr?kst aizmirst, ka

debitors non?k kreditora atkar?b? un otr?di. Bankrot?t var firma, fiziska

persona, ja t? nesp?j kred?tu l?dz ar procentiem atdot. Bankrot?t var ar?

banka, ja t?s debitori laikus kred?tus neatdod un nemaks? procentus.

2. Kred?ta funkcijas

Kred?ta funkcijas ir ??das:

1) p?rdales funkcijas;

2) apgroz?bas izmaksu ekonomijas funkcija;

3) valsts ekonomikas zin?ma regul??ana.

Svar?g?k? ir p?rdales funkcija, t? ar kred?ta pal?dz?bu nodro?ina

kapit?la p?rdali tautsaimniec?b?, to novirz??ana no vienas nozares uz citu,

no vieniem ?pa?niekiem pie citiem. T?dej?di k??st iesp?jama ra?o?anas

papla?in??ana ?rpus kapit?la ietvariem, ekonomisk? att?st?ba un l?dzek?u

koncentr?cija izdev?g?kos un perspekt?v?kos virzienos.

Kred?ts regul? ar? kop?jo naudas apriti tautsaimniec?b? un ekonomiskajos

procesos. Ar bankas regul??anas meh?nisma pal?dz?bu tiek ieguld?ti kred?tu

resursi, sa?aurin?ta vai papla?in?ta naudas aprite. Savuk?rt tas papla?ina

vai samazina maks?tsp?j?go piepras?jumu. Kred?ta regul?jo?? funkcija ir

cie?i saist?ta ar citu ekonomisko instrumentu – finansu un cenu meh?nismu –

darb?bu.

3. Kredit??anas pamatprincipi

Lai banka klientam izsniegtu kred?tu tad tai ir j?iev?ro da?i

pamatprincipi.

Pirmk?rt, k?ds ir kred?ta m?r?is? Neatkar?gi no t? vai persona ir

fiziska vai juridiska, bankai ir svar?gi zin?t k?dam m?r?im ir paredz?ts

?is kred?ts. T?p?c, lai sa?emtu kred?tu, bank? ir j?iesniedz

uz??m?jdarb?bas pl?ns, kur? ir par?d?ts, kur nauda tika izlietota un k?

uz??m?js dom? g?t no t? pe??u, lai atdotu par?du bankai.

Otrk?rt, klienta raksturojums un vi?a sp?ja atmaks?t kred?tu. Bankas

uzdevums ir p?rliecin?ties, ka klients ir uzticams, k? ar? j?zina vi?a

finansi?lais st?voklis. Lai to p?rbaud?tu, banka var piepras?t uz??muma

re?istr?cijas apliec?bu, stat?tus, bilanci un p?rskatu par uz??muma

finansi?l?s darb?bas rezult?tiem. K? ar? bankai ir ties?bas piepras?t

dokumentu, kas apliecina, ka kred?ta ??m?js ir sp?j?gs aiz?emto naudu

atmaks?t un sa?emt? naudas summa ir pietiekami nodro?in?ta.

Tre?k?rt, kred?ta nodro?in?jums. Lai kredit??anas rezult?t? neciestu

banka, t? jau savlaic?gi piev?r? tam uzman?bu. Atbilsto?i LR Kred?tiest??u

likuma pras?b?m, kred?tiest?de var izsniegt kred?tu, ja tas ir nodro?in?ts

ar, piem?ram, kustamo un nekustamo ?pa?umu, v?rtspap?riem, galvojumiem.

Svar?gs kred?ta nodro?in?jums ir aizdevuma izsnieg?ana pret ??lu. K?

kred?ta nodro?in?jums kalpo ar? apdro?in??anas sabiedr?bu izsniegt?s

polises par kred?triska apdro?in??anu. Atsevi??os gad?jumos kred?tiest?de

var izsniegt kred?tu ar? bez augst?k min?t? nodro?in?juma, ta?u ??d? veid?

izsniegto kred?tu kopsumma nedr?kst p?rsniegt 15% no kred?tiest?des pa?u

kapit?la.

Ceturtk?rt, aizdevuma apjoms. Saska?? ar LR Kred?tiest??u likumu

kred?ta maksim?lais lielums vienam aiz??m?jam vai savstarp?ji saist?tai

klientu grupai nedr?kst p?rsniegt 25% no bankas pa?u kapit?la.

2. Kred?tu iedal?jums un klasifik?cija

2.1. Kred?tu iedal?jums

Kred?tus, kurus pied?v? Latvijas komercbankas saviem klientiem, var

iedal?t vair?k?s kategorij?s par pamatu ?emot vienas grupas kred?tu kop?g?s

?pa??bas. Kred?tus varam sagrup?t ??d?s attiec?g?s grup?s.

Iedal?jums p?c termi?a:

- ?stermi?a ( l?dz vienam gadam);

- vid?j? termi?a ( no viena l?dz pieciem gadiem);

- ilgtermi?a ( ilg?k par pieciem gadiem).

Iedal?jums p?c nodro?in?juma:

- tie?ais nodro?in?jums ( tas parasti saist?s ar ties?bu pie??ir?anu

attiec?b? uz konkr?tiem l?dzek?iem, kas pieder aizdevuma ??m?jam. T?

veidi ir par?dz?mes, hipot?ka un l?dzek?u ie??l??ana ar vai bez

lieto?anas ties?bu saglab??anu);

- netie?ais nodro?in?jums ( nodro?in?jums bankai, ko garant? tre??

l?gumsl?dz?ja persona, un parasti tas ir garantijas vai kompens??anas

l?guma form?, ar ko tre?? l?gumsl?dz?ja persona uz?emas atbild?bu par

aizdevuma ??m?ja neatmaks?tajiem par?diem).

Iedal?jums p?c termi?a un procentu noteikumiem:

- aizdevumi ar fiks?tu procentu likmi (procentu likme saglab?jas viena un

t? pati no kred?ta sa?em?anas br??a l?dz pat atmaksas beigu termi?am);

- peldo??s jeb sv?rst?g?s procentu likmes aizdevumi ( t?s ir t?das procentu

likmes, kas main?s l?dz ar izmai??m tirgus likm?s);

- aizdevumi uz piepras?jumu ( tie ir aizdevumi bez noteikta samaksas

termi?a, tos var atmaks?t p?c piepras?juma, un tiem ir sv?rst?gas

procentu likmes);

- termi?aizdevumi ( tiek izsniegti uz noteiktu laika periodu un tie ir

j?atmaks? vair?k?s vienl?dz?g?s da??s vai ar? visa summa j?nomaks?

termi?a beigu datum?).

Iedal?jums p?c iesaist?tajiem aizdev?jiem:

- tie?ie aizdevumi ( t? sauc?s aizdevumi, kad banka pati aizdod naudu tie?i

uz??m?jam);

- sindik?taizdevums ( tas rodas, ja uz??m?ja piepras?to l?dzek?u summa ir

p?r?k liela, ko viena banka nevar aizdot, ??d? gad?jum? apvienojas

vair?kas bankas un katra aizdod k?du da?u no kop?g?s summas).

Iedal?jums p?c aiz??m?jiem un aiz??muma m?r?iem:

- komerckred?ts ( t?ds kred?ts, ko pie??ir viena juridiska persona,

piem?ram, pre?u ra?ot?js otrai juridiskai personai, p?rdodot preces ar

atliktu maks?jumu, tas ir, samaksu veicot p?c pre?u pieg?des noteikt?

laik?);

- pat?r?t?ju kred?ts ( to pie??ir tirdzniec?bas uz??mumi un kred?tiest?des

iedz?vot?jiem da??du pat?ri?a pre?u ieg?dei uz nomaksu. ?o kred?tu var

pie??irt gan pre?u, gan naudas veid?. ?im kred?tam ir ilgtermi?a

raksturs);

- augst?ka riska aizdevumi ( ir aizdevumi ?rzemju vald?b?m, vald?bas

a?ent?r?m vai centr?laj?m bank?m. Faktori, kuri ietekm? sp?ju atmaks?t

par?du ietvert sev? valsts ekonomisko st?vokli, tai skait? t?s darba

sp?ku un dabas resursus utt.);

- projektu finans??ana ( ir l?dzek?u pie??ir?ana v?l pe??u neneso?u objektu

celtniec?bas pabeig?anai, piem?ram, ku?u b?vniec?ba);

- faktorings ( ir klienta iekas?jamo r??inu nopirk?ana par skaidru naudu.

Faktoringa l?gums atbr?vo uz??mumu no konkr?t?s naudas pl?smas

administr??anas, jo ??s r?pes uz?emas faktoringa pied?v?t?js – attiec?g?

finansu instit?cija);

- konta p?rt?ri?s jeb overdrafts ( rodas, ja klients no sava teko?? konta

iz?em vair?k naudas, nek? vi?am tur ir. Kontam var noteikt p?rt?ri?a

limitu, kas klientam dod ties?bas iz?emt naudu ?? limita ietvaros);

- kred?tl?nija ( ir kred?ta iesp?ju pie??ir?anas parasts pa??miens. Tas dod

aiz??m?jam aiz??muma sa?em?anas iesp?ju uz konkr?tiem noteikumiem l?dz

noteiktas summas robe?ai).

1. Kred?tu veidi

Past?v da??das kred?ta pamatformas. Skatoties no makroekonomisk?

viedok?a, tie ir t?di kred?tu veidi, kas dod impulsu ekonomikas att?st?bai.

Komerci?lais kred?ts. ?? kred?ta attiec?bas veidojas tad, ja preci,

t.sk. pakalpojumus p?rdod ar maks?jumu atlik?anu uz v?l?ku laiku. Kred?ta

objekts ir p?rdot?s preces. P?rdo?anas br?d? prece netiek apmaks?ta, bet

kredit?ta. Komerci?lais kred?ts aptver ar? pre?u p?rdo?anu uz nomaksu.

Komerci?l? kred?ta l?dzeklis ir vekselis.

No komerci?l? kred?ta ir atvasin?ts akredit?vs un faktorings. B?t?b?

akredit?vam ar kred?tu nav nek?da sakara. Praktiski akredit?vs ir

antikred?ta instruments. Tas ir pirc?ja bankas r?kojums pieg?d?t?ja bankai

apmaks?t pieg?d?t?ja iesniegtos r??inus par nos?t?taj?m prec?m vai

sniegtajiem pakalpojumiem saska?? ar noteikumiem, kas atrun?ti pirc?ja

akredit?taj? iesniegum?.

Lai v?l vair?k pa?trin?tu naudas sa?em?anu, p?rdev?js izmanto

?slaic?gu kred?tu – faktoringu. T? ir komisijas oper?cija, saska?? ar kuru

uz??mums pieg?d?t?js nodod bankai savas ties?bas sa?emt maks?jumu,

piem?ram, par pieg?d?t?ja prec?m, izpild?to darbu utt., un no bankas par to

sa?em liel?ko summas da?u, kuru vi?am pien?ktos sa?emt no sava pirc?ja.

Izsakoties vienk?r??k, preces ?pa?nieks nolemj izmantot faktoringa

pakalpojumu un nosl?dz l?gumu ar banku vai l?zinga sabiedr?bu. P?c l?guma

nosl?g?anas p?rdev?js pazi?o preces pirc?jam par pras?juma ties?bu p?reju

bankai vai l?zinga sabiedr?bai. Kad prece nodota pirc?jam un izsniegts

r??ins, banka nor??in?s ar p?rdev?ju un patur ties?bas piepras?t r??ina

apmaksu pirc?jam.

Faktorings, l?dz?gi k? l?zings, ir finansu ieguves veids, kas neprasa

papildu garantijas. Bankai pietiek ar debitora saist?bu faktu. ?is dar?jums

ir izdev?gs ne tikai preces vai pakalpojuma pied?v?t?jam, tas ar? rada

viegl?ku nomaksas noteikumus ar? pirc?jam un savu da?u pe??as g?st ar?

dar?juma nodro?in?t?ja – banka vai l?zinga sabiedr?ba.

Faktoringa izmantot?ju skaits Latvij? nav liels, jo tr?kst pieredzes.

Var secin?t, ka n?kotn? faktorings v?rs?sies pla?um?, jo tas ir sevi??i

izdev?gs vairumtirdzniec?b?, pirk?anas un p?rdo?anas oper?cij?s, kur

komercl?gumi paredz nomaksu pa etapiem ilg?k? laika posm? ?r?j?s

tirdzniec?bas dar?jumiem, kam nor??inu periods ir ilg?ks. T?p?c tas ir

visvienk?r??kais kred?toper?cijas veids, jo var ?tri tikt pie naudas,

neiesald?jot apgroz?mos l?dzek?us, kas kav?tu uz??muma att?st?bu un

pal?nin?tu l?dzek?u apriti.

Faktoringu var?tu izmantot krietni vair?k uz??mumu, jo tas tie?i

samazina debitoru par?dus. Tas rada iesp?ju uz??mumiem vair?k l?dzek?u

novirz?t pamatdarb?bai.

Sekojo?aj? diagramm? var apl?kot faktoringa kop?j? portfe?a sadali

Latvij? uz 2000.gada 1.apr?li.

1.diagramma

Diagramma r?da, ka visvair?k faktoringu 2000.gad? izmantojusi Parekss

banka, p?r?j?s bankas nesp?l? p?r?k lieli lomu ?aj? kred?t??anas veid?.

Ban?ieru kred?ts. To izsniedz bankas un citas kred?tiest?des

juridisk?m un fizisk?m person?m naudas aizdevumu form? taj? gad?jum?, ja

klienta nor??inu kont? izdar?to maks?jumu summa noteikt? laika period?

p?rsniedz iemaksu summas ?aj? kont?. Ba??ieru kred?ta objekts, at??ir?b? no

komerci?l? kred?ta, ir nauda. Ba??ieru kred?ts izsaka attiec?bas starp

ba??ieriem, komersantiem un jebkur?m juridisk?m un fizisk?m person?m.

No uz??m?jdarb?bas un kred?ta atmaksas viedok?a b?tiska noz?me ir

ba??ieru kred?ta termi?iem. ?os termi?us regul? invest?ciju projekti, dod

ies?ju aiz?emtajiem l?dzek?iem veikt liel?ku vai maz?ku apri?u skaitu,

sekm? intens?v?ku vai maz?k intens?vu uz??m?jdarb?bu, lai kred?tu laik?

dz?stu.

Hipot?ku kred?ts. Tas ir ilgtermi?a kred?ts, kas ir izsniegts pret

??lu. ?os kred?tus izsniedz pamatojoties uz nekustam? ?pa?uma ie??l?jumu.

Hipot?ku kred?ts ir pla?i izplat?ts ekonomiski att?st?t?s valst?s. Un

tas viss t?p?c, ka noteiktu saimnieciskai darb?bai sniedz ilgtermi?a

kred?tus, kas nodro?in?ti ar nekustamo ?pa?umu – ??lu.

T?s ir v?rtspap?rs, kas p?rst?v nekustam? ?pa?uma ie??l?jumu hipot?ku

bank? un dod t? tur?t?jam ties?bas sa?emt iepriek? fiks?tu ien?kumu,

izteiktu procentos no ??lu z?mes nomin?lv?rt?bas.

Hipotek?ro kred?tu parasti izsniedz ??diem m?r?iem – zemes augl?bas

uzlabo?anai, nekustam? ?pa?uma pirk?anai, ?ku b?v??anai, ilggad?giem

st?d?jumiem un taml?dz?gi.

N?ko?aj? diagramm? var apl?kot Latvijas uz??mumiem un priv?tperson?m

izsniegto hipotek?ro aizdevumu apjomus, laika posm? no 1997.gada l?dz pat

2001.gadam.

2.diagramma

Diagramma par?da, ka hipotek?ro aizdevumu apjoms ar katru gadu ir

divk?r?ojies. V?l tikai j?dom?, lai procentu likmes paliktu stabila un

nemain?ga.

Valsts kred?ts. To raksturo tas, ka valsts izlai? aiz??muma

oblig?cijas. Oblig?cijas ir reiz? gan par?da z?me, gan v?rtspap?rs, kas t?

tur?t?jam nodro?ina fiks?tu procentu likmi. Oblig?cijai ir nomin?lv?rt?ba

un tirgus cena. T?s parasti izplata ar banku starpniec?bu, t?s ir p?rkamas

v?rtspap?ru tirg?. Oblig?cijas cena ir tie?i atkar?ga no to pied?v?juma un

piepras?juma sam?ram. T?s br?vi p?rk un p?rdod iedz?vot?ji. P?c t? var

spriest, ka valsts ir debitors.

Valsts iek??j? uz??muma oblig?cijas ir probl?ma, kas cie?i saist?ta ar

valsts bud?eta defic?tu. Emit?jot un p?rdodot valsts iek??j? aiz??muma

oblig?cijas, Finansu ministrija papildina valsts bud?etu. Valsts iek??j?

aiz??muma oblig?ciju emisija ir pirm? paz?me, ka valsts bud?et? ir

defic?ts.

L?zings. Tas ir gan noma ar izpirk?anas ties?b?m, gan p?rdo?ana uz

nomaksu, gan ?patn?js kred?ts. Tas ir viens no paz?stam?kajiem kred?ta

paveidiem Latvij?. Latvij? l?zinga oper?cijas veic, piem?ram, Parekss

banka, Multibanka, Kr?jbanka utt., bet Unibanka un Hansabanka ?im nol?kam

ir nodibin?ju?as banku meitas uz??mumus.

L?zings ir nomas attiec?bas starp mantas ?pa?nieku ( l?zinga dev?ju

jeb nomas dev?ju) un personu, kura v?las to izmantot sav? biznes? ( l?zinga

sa??m?ju jeb nomnieku). Un ??s attiec?bas veidojas uz min?t? l?zinga l?guma

abu pu?u savstarp?j? izdev?guma (pe??as g??anas ) pamata. V?rdu sakot,

l?zinga dev?js nop?rk attiec?go l?zinga dar?juma objektu sav? ?pa?um? un

atdod to lieto?an? l?zinga ??m?jam. L?zinga ??m?js veic pak?peniskus

maks?jumus, nor??inoties par iesp?ju lietot sev nepiedero?u preci.

Pats galvenais ir saprast, ka l?zings nav noma ar izpirk?anas

ties?b?m, jo kad uz??mums nom? k?du ra?o?anas l?dzekli ar izpirk?anas

ties?b?m, uz??mums k??st par t? ?pa?nieku uzreiz, kad izdara pirmo iemaksu,

bet ja l?zinga dar?jum? uz??mums k??st par ?pa?nieku tikai tad, kad

ra?o?anas l?dzek?u v?rt?ba ir piln?gi samaks?ta.

L?zinga pakalpojumi pamat? iedal?s divos veidos – finansu l?zings un

operat?vais l?zings.

Parasti l?zinga s?kuma summa sv?rst?s ap 100 latiem. Nav retums, ka ??

summa ir krietni maz?ka – no Ls 5 l?dz Ls 10. L?zinga l?guma termi?? – no

viena m?ne?a l?dz vienam gadam.

No l?zinga ??m?ja neprasa nek?dus speci?lus dokumentus, izzi?as,

iz?emot pasi ar dz?vesvietas pierakstu. Da?as l?zinga firmas, sl?dzot

l?gumu par summu virs 500 latu, k? garantu prasa pasi ar Latvijas

pierakstu.

Mikrol?men? risks saist?s ar firmas l?zinga ??m?jas maks?tnesp?ju,

?aun?k? gad?jum? bankrotu. Ja l?zinga ??m?ju vainas d?? l?zinga maks?jumi

tiek p?rtraukti, l?zinga objekts atgrie?as pie t? ?pa?nieka, kas nesa?em

iepl?notos ien?kumus un ir spiests mekl?t jaunu l?zinga ??m?ju. Tas var b?t

apgr?tino?i, jo prece jau ir lietota.

Bet savuk?rt makrol?men?, nopietns l?zinga dev?ja naidnieks ir

infl?cija, t?pat val?tas kursa izmai?as, banku noguld?jumu procentu likmju

k?pums, izmai?as kred?ta nosac?jumos u.c.

Tr?s ceturtda?as organiz?ciju, kas sl?dz l?zinga l?gumus, ir

komercbankas vai t?m piedero?ie un pak?autie uz??mumi. Tikai ceturt? da?a

organiz?ciju, kas sniedz l?zinga pakalpojumus vai sl?dz l?zinga dar?jumus,

nav banku uz??mumi. Tas apstiprina to, ka Latvij? l?zings ir cie?i saist?ts

ar banku kred?tu.

Kopum? l?zings ir atz?ts par vienu no visstrauj?k augo?aj?m

industrij?m Latvij?. To sekm? valsts ekonomikas att?st?ba, l?zinga k?

finans?juma veida popularit?tes pieaugums, k? ar? l?zinga komp?niju

sadarb?bas partneru skaita palielin??an?s, kas ar vien vair?k pied?v?

l?zinga pakalpojumus.

Lai veicin?tu l?zinga pakalpojumu sniedz?ju sadarb?bu, sak?rtotu

l?zinga tirgu un noskaidrotu l?zinga kop?jos apjomus, ir j?pl?no piesaist?t

jaunus biedrus.

Visliel?ko Latvijas L?zinga asoci?cijas l?zinga portfe?a da?u p?c

akt?vu sadal?juma – 31% no kopapjoma jeb 55.15 milj.Ls veido automa??nu

l?zings. Tam seko ra?o?anas iek?rtu ieg?des l?zings ar 22% no l?zinga

portfe?a jeb 39.15 milj.Ls, bet nekustam? ?pa?uma l?zings aiz?em 18.3%

(29.12 milj.Ls) no kop?j? statistik? apkopot? l?zinga tirgus, nedaudz

atpaliekot komerctransporta l?zingam ar 17.7% (31.54 milj.Ls).

3.diagramma.

Diagramma r?da, ka visliel?k? da?a l?zinga pakalpojumi ir izmantoti

lielu objektu b?v??anai vai pirk?anai, piem?ram, ku?iem, lidma??n?m utt.

T?l?k cie?i seko l?zinga izmanto?ana biroja m?be?u ieg?dei.

N?ko?aj? diagramm? var apl?kot l?zinga portfe?a sadal?jumu p?c

termi?strukt?ras uz 2002.gada 1.janv?ri.

4.diagramma

Diagramma r?da, ka l?zinga ??m?ju piepras?t?kais laika termi?? ir 1

–3 gadi, k? ar? daudz no t? neatpaliek laika termi?? 3 – 5 gadi, atpaliekot

tikai par 0,4% no kopapjoma.

T? k? tiek uzskat?ts, ka Latvijas L?zinga dev?ju asoci?cijas biedri –

4 l?zinga komp?nijas: SIA Hanza L?zings, SIA Unil?zings, SIA Nordea Finance

Latvia un a/s Sampo L?zings – ir vado?ie l?zinga tirgus dal?bnieki, ta?u

j??em v?r?, ka pirms vair?k nek? gada l?zinga asoci?cija sadal?j?s, un

Latvijas L?zinga dev?ju asoci?cij? nav p?rst?v?tas bankas ( otra l?zinga

asoci?cija savu darb?bu beidza 2001.gada novembr?), turkl?t l?zingu pied?v?

ar? citi asoci?cij? neietilpsto?i uz??mumi. Liel?kais l?zinga portfelis

banku vid? ir Parekss bankai 62,5 milj.Ls ( uz 01.01.2002.) – v?l pag?ju??

gad? oktobra s?kum? bankas l?zinga portfelis bija 20% no statistik? fiks?t?

l?zinga tirgus. P?r?jo l?zinga pakalpojumus sniedzo?o banku devums

kred?tportfel? katrai atsevi??i sv?rst?s aptuveni no 1% l?dz 1,6% no

kopapjoma jeb aptuveni 3 l?dz 4.5 miljoni latu ( Latvijas Kr?jbanka,

Baltijas Tranz?tu banka, Pirm? banka).

5.diagramma

Diagramma r?da, ka l?zinga izsnieg?anas zi?? l?deris ir Hanza L?zings,

sast?dot 61% no kopapjoma, tuv?kais sekot?js ir tikai ar 29% no kopapjoma –

Unil?zings.

Part?r?t?ju kred?ts. ?is kred?ta formas nosaukums it k? nep?rprotami

raksturo kred?ta darb?bu. Pat?ri?a kred?ta objekti ir t?s preces, ko p?rk

un p?rdod pat?ri?a pre?u tirg?. Debitors ir atsevi??s pat?r?t?js,

m?jsaimniec?ba.

Pirmk?rt, ?? kred?ta objekti ir tie pat?ri?a priek?meti, kas nav

saist?ti ar cit?m kred?ta form?m. Otrk?rt, pat?r?t?ju kred?tu t?r? veid?

pastiprina kred?ta kartes. Par ??m kart?m var uz kred?ta ieg?d?ties visu

pat?ri?a pre?u kl?stu.

Pat?ri?a kred?ts gan pag?tn?, gan ?odien ir pamatos ?slaic?gs. Bie?i

t? termi?? sniedzas l?dz tuv?kai algas dienai. Uz ilg?ku laiku ?o kred?tu

var izsniegt ilgsto?as lieto?anas pat?ri?a pre?u ieg?dei, piem?ram, m?beles

utt.

Pat?ri?a kred?ts ir iedarb?gs piepras?juma papla?in??anas r?ks. Jo

kam?r ilgsto??s lieto?anas pat?ri?a priek?metiem ir akt?vs noiets,

p?rdev?js nedom? ??s preces p?rdot uz kred?ta. Tikko piepras?jums kr?tas,

preci s?k p?rdot uz kred?ta. ??ds solis var b?t ekonomiski pretrun?gs. Jo

ja kred?ts iesald? naudu prec?s, ko apmaks?s p?c ?s?ka vai ilg?ka laika,

tad tas pal?nina l?dzek?u apriti. Un procenti par pat?ri?a kred?tu ?os

zaud?jumus kompens? neliel? apm?r?. Bet p?rdodot uz kred?ta p?rdev?jam ir

izdev?g?k, nek? bezdarb?b? gaid?t pirc?ju un l?dzek?u apriti v?l vair?k

pal?nin?t.

Pat?ri?a kred?ta variant? prece ir d?rg?ka, bet maks?t var ilg?ku

laiku maz?m summ?m.

2. Kred?tu klasifik?cija

Pamatojoties uz kred?tu nov?rt?jumu, saska?? ar Latvijas Bankas padomes

15.07.1999. l?mumu Nr.58/3 par “Akt?vu un ?rpusbilances saist?bu

nov?rt??anas noteikumiem”, kred?ti klasific?jami:

- standarta kred?ti ir kred?ti, kuri neap?aub?mi tiks samaks?ti un tos

klasific? v?l div?s s?k?k?s grup?s, kas ir kred?ti aiz??m?jiem, kuriem

nav gaid?mas probl?mas ar par?da samaksu, jo prognoz?jam? naudas pl?sma

ir pietiekama, lai samaks?tu par?du, un kuri par?da samaksu veic saska??

ar l?gum? noteiktajiem termi?iem vai kav? par?da samaksu l?dz 5 dien?m,

k? ar? no nodro?in?juma atkar?gie kred?ti , ja to nodro?in?juma v?rt?ba

ir vien?da vai liel?ka par par?da summu, ja ?o nodro?in?jumu var

savlaic?gi p?rdot, jo past?v likv?ds tirgus, un kred?tiest?dei nav

juridisku ???r??u ?? nodro?in?juma atsavin??anai.

- uzraug?mie kred?ti ir kred?ti, kuriem nepiecie?ama pastiprin?ta

kred?tiest?des vad?bas kontrole, jo tiem piem?t potenci?la nedro??ba,

kas, ja situ?cija netiek main?ta, n?kotn? var ietekm?t par?da samaksu un

kred?tiest?dei rad?t zaud?jumus.

- zemstandarta kred?ti ir kred?ti, kuriem ir skaidri izteikta nedro??bas

pak?pe, kas liek ap?aub?t pilnu par?da samaksu, un kuri kred?tiest?dei

rad?s zaud?jumus, ja ?? nedro??ba netiks nov?rst.

- ?aub?gie kred?ti ir kred?ti, kuru d?? kred?tiest?dei ir liela zaud?jumu

iesp?ja, nov?rt??anas laik? nav iesp?jams prec?zi noteikt zaud?jumu

apjomu, bet ir pamatotas cer?bas da??ji atg?t kred?tu.

- zaud?tie kred?ti ir kred?ti, kuriem nov?rt??anas laik? nav re?las

v?rt?bas.

3. Aizdevumi juridisk?m un fizisk?m person?m

M?sdien?s past?v vair?kas kred?tu formas, kas ir at??ir?gas, ja

kred?ta pras?t?js ir fiziska persona vai ja persona ir juridiska.

Aizdevumi fizisk?m person?m.

Overdrafts – viens no kred?tl?nijas veidiem, ko klients var izmantot,

veicot izmaksas no sava nor??inu konta, kas p?rsniedz konta atlikumu.

Saska?? ar noteikumiem overdrafts ir atmaks?jams p?c piepras?juma, tom?r

praks? bankas pieprasa overdrafta atmaks??anu tikai atsevi??os gad?jumos.

Aizdevumi, kas paredz?ti kapit?lieguld?juma finans??anas un v?l?kas

ie??mumu summas sasaist??anai - ?stermi?a aizdevumi, kas paredz?ti, lai

nodro?in?tu klientu ar jaunas m?jas pirk?anai nepiecie?amajiem l?dzek?iem,

pirms tas ir sa??mis naudu no iepriek??j?s m?jas p?rdo?anas. ?is aizdevumu

veids ir saist?ts ar zin?mu risku, jo klientam ir j?maks? procenti par

diviem lieliem aizdevumiem, ko ne katrs var at?auties. Turkl?t past?v

risks, ka paredz?tie ien?kumi netiks sa?emti, t?dej?di atmaksas periods

pagarin?sies un l?dz ar to procentu maks?jumi, kas j?veic par aizdevuma

lieto?anu ?aj? laika period?, kop? veidos liel?ku summu nek? paredz?ts.

Aizdevumi ar nemain?gu procentu likmi – nelieli aizdevumi (no 1000

l?dz 10 000 latiem) uz laiku no 6 m?ne?iem l?dz 5 gadiem. ??di aizdevumi

parasti tiek izmantoti ma??nas vai citas ilgsto?i lietojamas pat?ri?a

preces ieg?des finans??anai. Aizdevuma atmaks??anas noteikumi parasti

paredz vien?dus ikm?ne?a maks?jumus, kas vienlaikus ietver gan procentus,

gan pamatsummas atmaksu.

Atjaunojam?s kred?tl?nijas – saska?? ar atjaunojam?s kred?tl?nijas

noteikumiem banka autom?tiski katru m?nesi p?rskaita no klienta nor??inu

konta (vai ar? klients katru m?nesi iemaks?) klienta atjaunojam?s

kred?tl?nijas kont? noteiktu summu. P?c tam ?im klientam ir ties?bas

m?ne?a laik? iz?emt no ?? konta zin?mu summu, kas vien?da ar ikm?ne?a

iemaksas vair?kk?rt?gu reizin?jumu, par k?du banka un klients iepriek?

vienoju?ies. Ja ?aj? kont? ir kred?ta atlikums, tad klients sa?em par to

procentus.

Hipot?kas aizdevumi - parasti tiek izsniegti t?da nekustam? ?pa?uma

ieg?dei, remontam, celtniec?bai, kas ir re?istr?ts zemesgr?mat? un atrodas

Latvij?, tas ar? ir galvenais hipotek?r?s kredit??anas priek?nosac?jums.

Banka aizdevumu izsniedz zemes ieg??anai, manto?anas ties?bu

nok?rto?anai, ?ku b?v??anai, melior?cijai un ilggad?giem st?d?jumiem,

agr?ko hipotek?ro par?du nok?rto?anai u.c. vajadz?b?m.

Kred?tkar?u aizdevumi – ?im aizdevumam past?v divi galvenie kred?tkar?u

veidi, no kuriem tikai viens nodro?ina kred?tkartes lietot?ju ar iesp?ju

izmantot kred?tu ilg?ku laika periodu:

- maks?jumu kred?tkartes, kas bankas pazi?ojum? ikreiz nor?d?t? summa ir

piln?b? j?nomaks?, t?dej?di iesp?jas izmantot bezprocentu aizdevumu ir

tikai laika period? no pirkuma izdar??anas dienas l?dz bankas pazi?ojuma

sa?em?anas dienai. Parasti par maks?jumu kred?tkartes lieto?anu ir

j?maks? ikgad?j? abonementa maksa.

- kred?tkartes sniedz saviem lietot?jiem iesp?ju izmantot atjaunojamo

bezprocentu kred?tl?niju l?dz noteiktam limitam noteikt? period?, par ko

banka ar klientu iepriek? vienoju?ies. Ikm?ne?a bankas pazi?ojum?

nor?d?to summu var apmaks?t piln?b? vai da??ji, atkar?b? no t?, k?ds ir

noteiktais minimums.

Aizdevumi juridisk?m person?m.

Overdrafts – br?vi izmantojams, noteikts kred?tlimits bez atmaksas

grafika, bet ar izmanto?anas termi?u l?dz 12 m?ne?iem. Vai ar? iepriek?

saska?ota kred?tl?nija jeb aiz??muma ties?bas, kuras klients var izmantot,

veicot maks?jumus vai veicot izmaksas no sava nor??inu konta.

Juridisko personu overdrafti ir atmaks?jami p?c piepras?juma. Tom?r

praks? bankas reti kad pieprasa atmaks?t overdraftu, ja vien attiec?gais

klients nav devis ?pa?u iemeslu ?aub?m par to, vai ?is overdrafts tiks

atmaks?ts.

Fiks?ta termi?a kred?tl?nija – kred?tl?nija ar termi?u no 3 l?dz 12

m?ne?iem. Kred?tl?nija izmaks?jama da??s no noteiktu minim?lo lielumu un

katra izmaks?jam? da?a var b?t ar 1, 3 vai 6 m?ne?u termi?u, nep?rsniedzot

kred?tl?nijas gala termi?u.

Termi?aizdevumi - tiek izsniegti uz noteiktu laika periodu, un tie

atmaks?jami vair?k?s vienl?dz?g?s da??s vai ar? visa j?nomaks? termi?a

beigu datum?. Iz??ir tr?s veida termi?aizdevumus:

- par ?stermi?a aizdevumiem uzskat?mi aizdevumi, kas atmaks?jami viena gada

laik? vai ?s?k? period?;

- vid?ja termi?a aizdevumi ir aizdevumi, kas j?atmaks? ne agr?k k? p?c

viena gada, bet ne v?l?k k? piecu gadu laik?;

- ilgtermi?a aizdevumi ir aizdevumi, kas j?atmaks? p?c vair?k nek? pieciem

gadiem.

Aizdevumi projektu finans??anai - t?di aizdevumi, kas tiek izsniegti

liel?ku kapit?lieguld?jumu projektu finans??anai. ??du aizdevumu

atmaks??anas vien?gais vai galvenais avots ir naudas pl?sma, k?du nodro?ina

attiec?gais projekts.

Sindik?taizdevumi – aizdevums, ko izsniedz vair?kas bankas kop? un ko

katrai no ??m bank?m atsevi??i neb?tu iesp?jams vai ko t?s nev?l?tos

izsniegt. Projektu vada viena vai vair?kas bankas, kas vienojas par

aizdevuma paketi un izveido banku sindik?tu, apvienojot vair?kas bankas.

?rvalstu aizdevumi - aizdevumi ?rvalstu vald?b?m un to valsts

uz??mumiem. Parasti ?ie aizdevumi ir lieli, t?p?c tos izsniedz uz vid?ju

vai ilgu termi?u.

Atviegloto aizdevumu kategorijai ir rakstur?gas zem?kas nek? tirg?

valdo??s procentu likmes un parasti tie ir ilgtermi?a. ??dus

aizdevumus liel?koties izsniedz tikai vald?bas sponsor?tas

instit?cijas, un ??di aizdevumi tiek paredz?ti t?m valsts

tautsaimniec?bas nozar?m, valsts rajoniem vai valst?m, kam

nepiecie?ama ekonomiska pal?dz?ba.

Secin?jumi un priek?likumi

No darba izriet sekojo?i secin?jumi:

. ka, kred?tam ir vair?ki nepiecie?am?bas veidi;

. kred?ts regul? kop?jo naudas apriti tautsaimniec?b? un ekonomiskajos

procesos;

. kred?ts ir svar?gs naudas ekonomijas faktors;

. no makroekonomisk? viedok?a, katrs kred?ta veids dod impulsu ekonomikas

att?st?bai;

. ka, faktorings ir ?slaic?gs kred?ts, kas pa?trina naudas sa?em?anu bez

liek?m gr?t?b?m;

. hipot?ku kred?ts ir pla?i izplat?ts ekonomiski att?st?t?s valst?s;

. ar? ?ogad hipotek?r?s kredit??anas veids b?s viens no visstrauj?k

augo?ajiem banku pakalpojumiem;

. Hansabanka, Parekss banka un Latvijas Hipot?ku un zemes banka – liel?k?s

bankas priv?tpersonu hipotek?raj? kredit??an?;

. tr?s ceturtda?as organiz?ciju, kas sl?dz l?zinga l?gumus, ir komercbankas

vai t?m piedero?ie un pak?autie uz??mumi;

. kred?ta formas ir at??ir?gas, ja persona ir juridiska vai fiziska;

. izsniedzot kred?tu, kred?ta dev?js uz?emas kred?ta risku, jo kred?ta

??m?js var nepild?t savas saist?bas attiec?b? pret kreditoru;

. liel?k?s kred?tu sa??m?jas tautsaimniec?bas nozaru aspekt? 2001.gad? bija

tirdzniec?ba;

. problem?tiski ir sa?emt aizdevumus mazajiem un vid?jiem uz??mumiem.

No secin?jumiem izriet ??di priek?likumi:

. j?izmanto l?zinga sniegt?s priek?roc?bas, jo tam ir labas perspekt?vas un

?is kred?ta veids sp?j aptvert jebkuras preces;

. lai v?l vair?k pa?trin?tu naudas sa?em?anu, p?rdev?jam ir j?izmanto

?slaic?gais kred?ts – faktorings;

. lai veicin?tu l?zinga pakalpojumu sniedz?ju sadarb?bu, sak?rtotu l?zinga

tirgu un noskaidrotu l?zinga kop?jos apjomus, ir j?pl?no piesaist?t

jaunus biedrus;

. izstr?d?jot kred?tpolitiku, j??em v?r? konkr?t?s bankas pieejamie finansu

resursi, person?ls, apr?kojums;

. viegl?k ir nodro?in?ties ar nepiecie?amo finansu inform?ciju par klientu

pirms kred?ta izsnieg?anas.

Izmantot?s literat?ras un avotu saraksts

1.”Kred?tu un ?rpusbilances saist?bu nov?rt??anas noteikumi”, Latvijas

Bankas padomes likums Nr.58/3, pie?emts 15.07.1999., Latvijas Banka.

2.Bankas 2002. – R.: Preses nams, 2002.

3.Bikse V. Makroekonomikas pamati. Teorijas. Probl?mas. Politika. – R.:LU,

1998.

4.Briede I. Banku finansu pakalpojumi. – R.: Tur?ba, 2000.

5.Ekonomika un banku loma ekonomik?. – R.: Preses nams, 1997.

6.Finanses un kred?ts: probl?mas, koncepcijas, vad?ba. – R.: LU Ekonomikas

un vad?bas fakult?te, Finansu instit?ts, 2000.

7.L?bermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ce?? uz Eiropas

Savien?bu. – R.:Kamene,2001.

8.Pab?rza A. L?zinga apjoms p?rn audzis divas reizes //Dienas bizness. –

2002. – 13.feb.

9.?enfelde M. Makroekonomika. – R.: Kamene, 2000.

10.Timma L. Asa konkurence hipotek?ro kred?tu izsnieg?an? //Biznesa laiks.

– 2002. – 27.marts

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены