рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефератыПолиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Облік операцій основних господарських процесів

Облік операцій основних господарських процесів

Зміст

Вступ

Баланс підприємства на початок звітного періоду

1.Синтетичний облік придбання матеріалів

2.Синтетичний облік виробництва продукції

3.Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів

Схема рахунків Т-подібної форми

Оборотно-сальдова відомість

Баланс підприємства на кінець звітного періоду

Висновок

ВСТУП

Господарський облік-це облік господарства, господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби-будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.

Є три види господарського обліку:

1)оперативно-технічний облік;

2)статистичний облік;

3)бухгалтерський облік.

Між всіма галузями промисловості існує певний зв'язок. Він полягає у тому, що результати діяльності однієї галузі є засобами чи предметами праці іншої галузі.

Господарська операція - це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації.

Стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в балансі на початок звітного періоду постійно змінюється. Це відбувається з коштами підприємства, що беруть участь в господарських операціях.

Виділяють такі типи господарських операцій:

1 тип - зміни відбуваються в активі балансу. Відбувається переміщення однієї й тієї ж самої суми з однієї статті в іншу.

2 тип - зміни відбуваються лише в пасиві балансу. За рахунок зменшення одного джерела збільшується інше.

3 тип - дана операція збільшує баланс підприємства (його актив і пасив).

4 тип, внаслідок даної операції баланс підприємства зменшується, бо зменшується актив і пасив підприємств.

Для того щоб бухгалтер і всі інші працівники підприємства ефективніше використовували свій робочий час потрібно автоматизувати їхню роботу. Бухгалтеру необхідно працювати в спеціальних програмах тому, що так він зекономить свій робочий час.

В Україні використовується значна кількість програм для автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема 1С-Бухгалтерія, парус та інші. Основні можливості таких програм полягають у тому, що вони передбачають ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства, ведення всієї необхідної звітності та різноманітних документів за синтетичним і аналітичним обліком. Це говорить про необхідність відповідного АРМ Бухгалтера, тому що це буде передумовою ефективної діяльності підприємства.

Для того щоб покращити роботу підприємства необхідно6 використовувати новітнє обладнання, згідно науково-технічному прогресу, удосконалювати бухгалтерську звітність та виконувати аудиторську перевірку. Також треба виявити фактори, які зменшують дохідність підприємства.

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання станом на певну дату.

Баланс складається з двох частин:

1)активу, де представлені господарські засоби.

2)пасиву, де згруповані їхні джерела

Основними елементами бухгалтерського балансу є стаття. Стаття бухгалтерського балансу - це показник що відображає стан окремого виду господарських засобів чи джерел їх утворення на відповідну дату.

Активи складаються з трьох розділів:

1.Необоротні активи: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи.

2.Оборотні активи: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

3.Витрати майбутніх періодів.

Пасив бухгалтерського балансу складається з 5 розділів:

1.Власний капітал

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

3.Довгострокові зобов'язання

5.доходи майбутніх періодів

Бухгалтерський баланс представляється у вигляді таблиці, ліва частина якої називається активом, а права - пасивом. Баланс означає рівність, рівновагу. Підсумок активу повинен дорівнювати підсумку пасиву.

Сума залишків на 1 січня 2009 р.(грн.)

Назва рахунків:

Основні засоби - 407420

Сировина і матеріали - 290900

Паливо-2470

Каса-18,2

Поточний рахунок у банку-26000

Розрахунки з підзвітними особами-7,8

Розрахунки з постачальниками-6162

Статутний капітал-453245

Розрахунки з оплати праці-8970

Короткострокові кредити банків-3900

Виробництво-3900

Готова продукція-7280

Розрахунки за податками-39

Результат основної діяльності-4680

Складаємо початковий баланс

Початковий баланс підприємства станом 1 січня 2009р.

Актив

Сума,грн.

Пасив

Сума,грн.

1

2

3

4

Основні засоби

407 420,00

Розрахунки з постачальниками

6 162,00

Сировини і матеріали

29 900,00

Статутний капітал

453 245,00

Паливо

2 470,00

Розрахунки з оплати праці

8 970,00

Каса

18,20

Короткостроковий кредит банків

3 900,00

Поточний рахунок у банку

26 000,00

Розрахунки за податками

39,00

Розрахунки з підзвітними особами

7,80

Результат основної діяльності

4 680,00

Виробництво

3 900,00

Готова продукція

7 280,00

Баланс

476 996,00

Баланс

476 6,00

1. Синтетичний облік придбання матеріалів

Матеріальні ресурси - це сукупність засобів виробництва та предметів використання, якими володіє підприємство на даний період.

Матеріали - це речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці, які являють собою все те , на що направлена людська праця, на що людина діє, задовольняючи всі власні та суспільні потреби. Матеріали поділяються на основні та допоміжні. Основні матеріали - це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту. Допоміжні матеріали - це ті що спів діють виробництву продукції. Сюди відносять матеріали, що використовуються засобами праці.

Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно-обгрунтованих норм їх використання.

Основна інформація щодо запасів визначається ПсБО 9.Структура ПсБО 9 "Запаси":

1)Загальні положення;

2)Визначення та первісна оцінка запасів;

3)Оцінка вибуття запасів;

4)Оцінка запасів на дату балансу;

5)Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження виробничих запасів, а по кредиту - вибуття.

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження МШП, а по кредиту їх вибуття, списання.

Рахунок 25 "Напівфабрикати" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 25 відображаються надходження напівфабрикатів, а по кредиту - вибуття.

Рахунок 26 "Готова продукція" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображають надходження готової продукції, а по кредиту - відпуск готової продукції за фактичною собівартістю.

Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Кореспонденція

Сума,грн.

тип г.о.

Д

К

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Надійшли на склад підприємства від бази "Постачальник" по платіжній вимозі №35

Прибуткові ордери №1,2

--матеріали

201

631

34450

38350

ІІІ

--паливо

203

631

3900

ІІІ

2.

АТП 1 за перевезення на склад:

Платіжна вимога

--матеріалів

201

631

455

728

ІІІ

--палива

203

631

273

ІІІ

3.

Одержано по чеку:

Прибуткові касові ордери №1,2,3

--на заробітну плату

301

311

8970

9133,8

IV

--на господарські потреби

301

311

156

I

--від Іванченка О.С. Залишки підзвітних сум

301

372

7,8

I

4.

Видано Петренку П.В. Під звіт на господарські витрати

Видатковий касовий ордер №1

372

301

130

130

I

5.

Зараховано короткостроковий кредит банку(*)

Виписки банку з поточного рахунку №1,2

311

601

39000

39000

ІІІ

Оплачені платіжні вимоги:

--№35 бази "Постачальник"

631

311

38350

45240

IV

--№1 АТП 1

631

311

728

IV

--№116 фабрики "Вікторія"

631

311

6162

IV

6.

Нарахована заробітна плата за розвантаження одержаних:

Розрахункова платіжна відомість №1

--матеріалів

201

661

169

312

ІІІ

--палива

203

661

143

ІІІ

7.

Надійшли на склад від заводу "Світанок" по платіжній вимозі №45 матеріали

Прибутковий ордер №3

201

631

10400

10400

ІІІ

8.

Звіт Петренка П.В. на витрати по доставці на склад:

Авансовий звіт №1

--матеріалів

201

372

52

132,6

I

--палива

203

372

80,6

I

9.

Видано:

Видаткові касові ордери №2,3

--Петренку П.В. Перевитрату по авансовому звіту №1

372

301

2,6

8972,6

I

--по відомості №2 ЗП за грудень

661

301

8970

IV

10.

Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання(безоплатним є додатковий капітал)

Акт №1

104

424

15600

15600

ІІІ

2. Синтетичний облік виробництва продукції

Відповідно до ПсБО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Відповідно до цього стандарту до виробничої собівартості продукції включають: прямі матеріальні витрати; витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції ( робіт, послуг) установлюється підприємством. До прямих виробничих витрат включають витрати,що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Виробничі процеси являють собою другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу є формування витрат на виробництво продукції. Для узагальнення інформації про ці витрати у плані рахунків передбачено рахунок 23 "Виробництво". Рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображаються прямі, матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від продукції, послуг. З кредиту списується сума фактичної виробничої собівартості, завершеної виробничої продукції( у дебет рахунку 26), виконання робіт і послуг ( у дебет рахунку 90)

Господарські операції підприємства "Дубок"

№п/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Кореспонденція

Сума,грн.

тип г.о.

Д

К

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Відпущено зі складу на виробництво:

Вимоги №1-10

--основні матеріали

23

201

30940

32500

I

--паливо

23

203

1560

I

12.

Енергозбуту за використану на виробництво електроенергію

Платіжна вимога №2

23

631

1170

1170

ІІІ

13.

Нарахована ЗП виробничим робітникам

Відомість №2

23

661

15990

15990

ІІІ

Утримано податки для внеску в бюджет(із ЗП)

661

641

780

780

II

14.

Міськ газу за використаний на виробництві природній газ

Платіжна вимога №3

23

631

910

910

ІІІ

15.

Відпущено зі складу на виробництво матеріали

Вимоги №11-20

23

201

15600

15600

I

16.

Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали

Накладна №1

201

23

390

390

I

17

Перераховано в бюджет утримані із ЗП податки

Виписка з банку поточного рахунку

641

311

819

819

IV

Видано по чеку ЗП

301

311

6500

6500

I

18.

Видано аванс в розрахунок ЗП за січень

Видатковий касовий ордер №4

661

301

6500

6500

IV

19.

Списується фактична собівартість зданих на склад готових виробів(визначити суму з урахуванням залишку - С незавершеного виробництва на кінець місяця).С=6500

Відомість випуску готової продукції

26

23

63180

63180

I

3. Синтетичний облік реaлізації продукції і фінансових результатів

Реалізація продукції - це відвантаження продукції покупцеві за певну суму коштів.

Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу.

До доходів і втрат належать:

1)Доходи від надання окремого майна в оренду;

2)Штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів;

3)Доходи, одержані на території України та за її межами;

4)Доходи і витрати з переоцінки виробничих запасів готової продукції, товарів;

5)Доходи від надання комерційного кредиту;

6)Виручка від продажу іноземної валюти і витрати на її придбання;

7)Витрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норму природніх витрат у тому випадку коли не встановлені винуватці;

8)Витрати за анульваними виробничими замовленнями;

9)Витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та інше.

Фінансові результати поділяють за видами діяльності на прибутки( збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.

Розрахунок фінансового результату:

1)Від операційної діяльності

ФРод= ВП(з) + ІОД - ( АВ + ВЗ + ІОВ)

2)розрахунок прибутку від звичайної діяльності до оподаткування

ФРзд= ФРод + [(ДК + ІФД + ІД) - ФВ+ВК+ІВ]

3)розрахунок фінансового результату прибутку від звичайної діяльності:

П(З) = ПЗзд - ППприб

4)Розрахунок чистого прибутку або збитку

ЧП(З) = ФФзд ± Днд ±ППнд±Внд±ЗППнд

Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної та надзвичайних подій. На кредиті відображають суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебеті - суми в порядку закриття рахунку обліку витрат. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунку 144 " Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)".

Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Кореспонденція

Сума,грн.

тип г.о.

Д

К

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

20.

Надійшов без оплати від заводу "Світанок" фрезерувальний верстат

Акт №2

104

424

5850

5850

ІІІ

21.

Зараховано виручку(дохід) від реалізації продукції

Виписка банку з поточного рахунку

311

701

70200

70200

ІІІ

Видано по чеку:

--на ЗП

301

311

312

520

I

--на транспортні витрати

301

311

208

I

22.

Списується фактична собівартість реалізованої продукції(зменшення доходу від реалізації продукції)

Довідка бухгалтерії

701

26

66300

66300

IV

23.

Видано:

Видаткові касові ордери №5,6

--експедитору Іванченку О.С. під звіт на транспортні витрати

372

301

208

520

I

--Зп робітникам

661

301

312

IV

24.

АТП 1 за доставку продукції зі складу на товарну станцію для відвантаження покупцям(ці витрати зменшують дохід від реалізації продукції)

Платіжна вимога №27

701

631

390

390

II

25.

Списано в часткове погашення заборгованості по короткостроковому кредиту банку.

Виписка банку з поточного рахунку

601

311

36400

36400

IV

Списано по платіжних вимогах постачальників:

--енергозбуту

631

311

1170

2470

IV

--міськ газу

631

311

910

IV

--АТП 1

631

311

390

IV

26.

Авансовий звіт Іванченка О.С. Про виплати по відвантаженню покупцям готової продукції(зменшення доходу від реалізації)

Авансовий звіт №3

701

372

206,7

206,7

IV

27.

Списується результат основної діяльності (дохід або збиток) від реалізації продукції за січень(визначити суму по даних поточного обліку)

Довідка бухгалтерії

701

791

3303,3

3303,3

II

Разом:

498498

498498

Схема рахунків Т-подібної форми

Бухгалтерський рахунок - це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов'язання та власного капіталу підприємства, установи, організації. За своєю формою бухгалтерський рахунок - це таблиця Т-подібної форми, ліва частина якої називається дебет, а права - кредит.

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні. Пасивні та активно-пасивні. Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів за їх складом і розміщенням; вони відображають зміст активної частини бухгалтерського балансу. В активних рахунках надходження або збільшення господарських засобів відображається по дебету, а вибуття, витрачання чи зменшення - по кредиту. Сальдо на активних рахунках завжди буде по дебету. Пасивні рахунки призначені для обліку джерел засобів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини балансу. В пасивних рахунках збільшення джерел засобів відображається по кредиту рахунку, а зменшення - по дебету. Сальдо на пасивних рахунках завжди відображається по кредиту.

Активно-пасивні рахунки - це рахунки в яких сальдо може бути і по дебету у по кредиту. Якщо на поточному активно-пасивному рахунку сальдо буде по дебету то його призначення як активного рахунка і відобразити слід в активі балансу. Якщо ж по кредиту то навпаки. До активно-пасивних рахунків належать рахунки - розрахунки.

Відкриваємо синтетичні рахунки

Д

10"Основні засоби"

К

Д

201"Сировина і матеріали"

К

Споч=407420

Споч=29900

10) 15600

1) 34450

11) 30940

20) 5850

2) 455

15) 15600

6) 169

Об.Д= 21450

Об.К= 0

7) 10400

8) 52

Скін=428870

16) 390

Об.Д= 45916

Об.К= 46540

Скін= 29276

Д

203"Паливо"

К

Д

301"Каса"

К

Споч= 2470

Споч= 18,2

1)3900

11) 1560

3) 9133,8

4) 130

2) 273

17) 6500

9) 8972,6

6) 143

21) 520

18) 6500

8) 80,6

23) 520

Об.Д= 4396,6

Об.К= 1560

ОБ.Д= 16153,8

Об.К= 16122,6

Скін= 5306,6

Скін= 49,4

Д

311"Поточний рахунок"

К

Д

372"Розрах.з підзвітними особами"

К

Споч= 26000

Споч= 7,8

5) 39000

3) 9126

4) 130

3) 7,8

21) 70200

5) 45240

9) 2,6

8) 132,6

17) 7319

23) 208

26) 206,7

25) 36870

21) 520

Об.Д= 340,6

Об.К= 347,1

Од.Д= 109200

Об.К= 101075

Скін= 1,3

Скін= 34125

Д

26"Готова продукція"

К

Д

23"Виробництво"

К

Споч= 7280

Споч= 3900

19) 63180

22) 66300

11) 32500

16) 390

12) 1170

19) 63180

Об.Д= 63180

Об.К= 66300

13) 15990

14) 910

Скін= 4160

15) 15600

Об.Д= 66170

Об.К= 63570

Скін= 6500

Д

631"Розрахунки з постачальниками"

К

Д

40"Статутний капітал"

К

Споч= 6162

Споч= 453245

5) 45240

1) 38350

Об.Д= 0

Об.К= 0

25) 2470

2) 728

7) 10400

Скін= 453245

12) 1170

14) 910

24) 390

Д

661"Розрахунки з оплати праці"

К

Об.Д= 47710

Об.К= 51948

Споч= 8970

Скін= 10400

18) 6500

6) 312

9) 8970

13) 15990

Д

601"Короткостроковий кредит банку"

К

23) 312

13) 780

Споч= 3900

Об.Д= 16562

Об.К= 16302

25) 36400

5) 39000

Скін= 8710

об.Д= 36400

Об.К= 39000

Скін= 6500

Д

791"Результат основної діяльності"

К

Д

641"Розрахунки за податками"

К

Споч= 4680

Споч= 39

27) 3303,3

17) 819

13) 780

Об.Д= 0

Об.К= 3303,3

Об.Д= 819

Об.К= 780

Скін= 7983,3

Скін= 0

Д

701"Дохід від реалізації"

К

Д

424"Безоплатно одерж. Необ. активи"

К

Споч= 0

Споч= 0

22) 66300

21) 70200

10) 15600

24) 390

20) 5850

26) 206,7

27) 3303,3

Об.Д= 0

Об.К= 21450

Об.Д= 70200

Об.К= 70200

Скін= 21450

Скін= 0

Оборотно-сальдова відомість

Для контолю за правильністю і відповідністю записів по синтетичних і аналітичних рахунках щомісяця складають оборотні відомості( оборотно-сальдові відомості), в яких відображаються початкові і кінцеві залишки та операції по дебету і кредиту даних синтетичних рахунків, виконані за даний звітний період (за місяць).

Назва рахунку

Залишок на поч.року

Обороти

Залишок на кінець року

Д

К

Д

К

Д

К

1

2

3

4

5

6

7

Разом

?1

?1

?2

?2

?3

?3

У цій відомості ми повинні вийти на рівність сум трьох пар чисел. Це буде свідчити про правильність розрахунків.

Назва рахунку

Залишок на поч.року

Обороти

Залишок на кінець року

Д

К

Д

К

Д

К

1

2

3

4

5

6

7

Основні засоби

407 420,00

-

21 450,00

0,00

428 870,00

-

Сировина і матеріали

29 900,00

-

45 916,00

46 540,00

29 276,00

-

Паливо

2 470,00

-

4 396,60

1 560,00

5 306,60

-

Каса

18,20

-

16 146,00

16 122,60

41,60

Поточний рахунок банку

26 000,00

-

109 200,00

101 082,80

34 117,20

-

Розрахунки з підзв.особами

7,80

-

348,40

339,30

16,90

-

Виробництво

3 900,00

-

66 170,00

63 570,00

6 500,00

-

Готова продукція

7 280,00

-

63 180,00

66 300,00

4 160,00

-

Розрахунки з постачальниками

-

6 162,00

47 710,00

51 948,00

10 400,00

Статутний капітал

-

453 245,00

0,00

0,00

-

453 245,00

Розрахунки з оплати праці

-

8 970,00

16 562,00

16 302,00

8 710,00

Короткострокові кредити банків

-

3 900,00

36 400,00

39 000,00

-

6 500,00

Розрахунки за податками

-

39,00

819,00

780,00

-

0,00

Результат основної діяльності

-

4 680,00

0,00

3 303,30

-

7 983,30

Безоплатне одержання н. активів

0,00

0,00

0,00

21 450,00

-

21 450,00

Дохід від реалізації

0,00

0,00

70 200,00

70 200,00

-

0,00

Разом

476 996,00

476 996,00

498 498,00

498 498,00

508 288,30

508 288,30

Баланс підприємства на кінець звітного періоду

Актив

Сума,тис. грн.

Пасив

Сума,тис. грн.

1

2

3

4

Основні засоби

428870

Розрахунки з постачальниками

10400

Сировини і матеріали

29276

Статутний капітал

453245

Паливо

5306,6

Розрахунки з оплати праці

8710

Каса

41,6

Короткострокові кредити банків

6500

Поточний рахунок банку

34117,2

Результат основної діяльності

7983,3

Розрахунки з підзвітними особами

16,9

Безоплатно одержані необ.активи

21450

Виробництво

6500

Готова продукція

4160

Баланс

508288,3

Баланс

508288,3

Висновок

Результат основної діяльності показує роботу підприємства на протязі певного періоду. У даному випадку бачимо, що за місяць результат основної діяльності складає 3303,3грн. (7983,3 грн. - 4680 грн.), що є позитивним у роботі підприємства і свідчить про те, що підприємство добре працювало. По кінцевому балансу бачимо що збільшилися також грошові кошти на поточному рахунку банку на суму 8117,20 гривень, а в касі на 33,4 гривень.

Загалом, основні засоби збільшилися 21450 грн, зросли також запаси сировини, матеріалів та палива. На протязі місяця підприємство одержало доходи від реалізації продукції у сумі 70200грн.

Поряд із цим зросла кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками на 4238 гривень та заборгованість по короткострокових кредитах банків.

В пасиві балансу бачимо що статутний капітал підприємства залишився без змін. Розрахунки з оплати праці зменшились на 260 гривень.

Також можна зробити висновок що зросло виробництво ( на 2600 гривень) і зменшилась готова продукція ( на 3120 гривень). Зменшення готової продукції може свідчити про те, що частина її була реалізована, а це є позитивним для підприємства.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены